งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการติดต่อชำระภาษี เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ต้องเตรียมในการติดต่อชำระภาษี เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ต้องเตรียมในการติดต่อชำระภาษี เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
งานบริการ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ภาษีบำรุงท้องที่ - กรณีชำระตามปกติ ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - กรณีมีการประเมินใหม่ ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา 4. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- กรณีปกติ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 4.แผนที่ตั้งพอสังเขป 5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตัวเอง) 6.สำเนาเอกสารที่ดิน - กรณีแจ้งใหม่ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน

3 ภาษีป้าย - กรณีป้ายเดิม 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- กรณีป้ายเดิม 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 4.แผนที่ตั้งพอสังเขป 5.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถติดต่อด้วยตัวเอง) - กรณีป้ายใหม่ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน

4 อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน
อัตราภาษีป้าย 1.) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500ตารางเซนติเมตร 2.) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3.) ป้ายที่ไม่มีอักษร/ป้ายที่อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 4.) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณเนื้อที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่เสียภาษีต่ำกว่าป้านละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ภาษีบำรุงท้องที่ - ปลูกไม้ล้มลุก ไร่ละ 5 บาท/ปี - ปลูกไม้ยืนต้น ไร่ละ 22 บาท/ ปี - ที่ว่างเปล่า ไร่ละ 44 บาท/ปี


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ต้องเตรียมในการติดต่อชำระภาษี เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google