งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งาน บริการ ภาษีบำรุง ท้องที่ เอกสารที่ใช้ในการ ติดต่อ - กรณีชำระตามปกติ 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งาน บริการ ภาษีบำรุง ท้องที่ เอกสารที่ใช้ในการ ติดต่อ - กรณีชำระตามปกติ 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งาน บริการ ภาษีบำรุง ท้องที่ เอกสารที่ใช้ในการ ติดต่อ - กรณีชำระตามปกติ 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ ผ่านมา 2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - กรณีมีการประเมินใหม่ 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ ผ่านมา 2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดิน 4. สำเนาหนังสือการเปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดิน

2 ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน - กรณีปกติ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 4. แผนที่ตั้งพอสังเขป 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่สามารถติดต่อ ด้วยตัวเอง ) 6. สำเนาเอกสารที่ดิน - กรณีแจ้งใหม่ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 4. แผนที่ตั้งพอสังเขป 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่สามารถติดต่อ ด้วยตัวเอง ) 6. สำเนาเอกสารที่ดิน

3 ภาษี ป้าย - กรณีป้ายเดิม 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 4. แผนที่ตั้งพอสังเขป 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่สามารถ ติดต่อด้วยตัวเอง ) - กรณีป้ายใหม่ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ 4. แผนที่ตั้งพอสังเขป 5. หนังสือมอบอำนาจ ( กรณีไม่สามารถ ติดต่อด้วยตัวเอง )

4 อัตราภาษี ป้าย 1.) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตาราง เซนติเมตร 2.) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและ เครื่องหมายอื่นคิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 3.) ป้ายที่ไม่มีอักษร / ป้ายที่อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ได้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 4.) ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณเนื้อที่ของป้ายแล้วถ้ามี อัตราที่เสียภาษีต่ำกว่าป้านละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท อัตราภาษีโรงเรือน และที่ดิน อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ภาษีบำรุง ท้องที่ - ปลูกไม้ล้มลุก ไร่ละ 5 บาท / ปี - ปลูกไม้ยืนต้น ไร่ละ 22 บาท / ปี - ที่ว่างเปล่า ไร่ละ 44 บาท / ปี


ดาวน์โหลด ppt งาน บริการ ภาษีบำรุง ท้องที่ เอกสารที่ใช้ในการ ติดต่อ - กรณีชำระตามปกติ 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่ผ่านมา - กรณีเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน 1. ใบเสร็จรับเงินของปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google