งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการดำเนินงาน ด้านบริการปรึกษาเรื่องเอดส์ และการดูแลรักษา สนับสนุน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย เสนอ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการดำเนินงาน ด้านบริการปรึกษาเรื่องเอดส์ และการดูแลรักษา สนับสนุน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย เสนอ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการดำเนินงาน ด้านบริการปรึกษาเรื่องเอดส์ และการดูแลรักษา สนับสนุน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย เสนอ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 กันยายน 2556 โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (AIHD) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

2 1)เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้านบริการปรึกษา การดูแลรักษา และ สนับสนุน ระดับประเทศ ในช่วงระหว่างปี 2550-2554 2)เพื่อค้นหาปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้มีการตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวีและการเริ่มรักษาเอชไอวีแต่เนิ่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การ ออกแบบ และการดำเนินงาน 3)เพื่อประเมินระบบบริการปัจจุบันว่ามีความสอดคล้อง ผสมผสาน (ระหว่างการ ป้องกันและการดูแลรักษา) และเป็นองค์รวม การเข้าถึงบริการ ด้านการปรึกษา การ ดูแลรักษาและสนับสนุน ในทุกระดับ สำหรับประชากรกลุ่มต่างๆ โดยมุ่งเน้นในกลุ่ม เฉพาะหรือกลุ่มเปราะบาง 4)เพื่อประเมินบทบาทและการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม (รวมทั้งกลุ่ม/เครือข่าย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี) ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการปรึกษา การดูแลรักษาและ สนับสนุน 5)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการพัฒนาและปรับปรุง นโยบายและการดำเนินงานด้านบริการปรึกษา การดูแลรักษา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ อันจะนำไปสู่เป้าหมายการลด การเสียชีวิตจากเอดส์ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2559 1)เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานด้านบริการปรึกษา การดูแลรักษา และ สนับสนุน ระดับประเทศ ในช่วงระหว่างปี 2550-2554 2)เพื่อค้นหาปัจจัยเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้มีการตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวีและการเริ่มรักษาเอชไอวีแต่เนิ่นๆ โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การ ออกแบบ และการดำเนินงาน 3)เพื่อประเมินระบบบริการปัจจุบันว่ามีความสอดคล้อง ผสมผสาน (ระหว่างการ ป้องกันและการดูแลรักษา) และเป็นองค์รวม การเข้าถึงบริการ ด้านการปรึกษา การ ดูแลรักษาและสนับสนุน ในทุกระดับ สำหรับประชากรกลุ่มต่างๆ โดยมุ่งเน้นในกลุ่ม เฉพาะหรือกลุ่มเปราะบาง 4)เพื่อประเมินบทบาทและการสนับสนุนจากภาคประชาสังคม (รวมทั้งกลุ่ม/เครือข่าย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี) ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการปรึกษา การดูแลรักษาและ สนับสนุน 5)เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการพัฒนาและปรับปรุง นโยบายและการดำเนินงานด้านบริการปรึกษา การดูแลรักษา เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ อันจะนำไปสู่เป้าหมายการลด การเสียชีวิตจากเอดส์ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2559 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผล 2

3 HCT ART Pre-ART Coverage Outcomes & Impact Outcomes & Impact Civil Society Civil Society Health Setting PLHIV Group Services System Formal – Informal Gov – Private– NGOs – Community Services System Formal – Informal Gov – Private– NGOs – Community People with unknown HIV status Socio-economic characteristic Knowledge, fear, perception Health status People with unknown HIV status Socio-economic characteristic Knowledge, fear, perception Health status People with HIV+ Socio-economic characteristic Knowledge, fear, perception Health status People with HIV+ Socio-economic characteristic Knowledge, fear, perception Health status + Unknown HIV Status HIV+ and still healthy, not eligible for ARV HIV+ with symptoms, eligible for ARV Context/Policy TOR questions Method of collecting data Conceptual Framework Barriers Motivation Barriers Motivation Satisfaction Survival Adherence Quality of Life Preventive Behaviors Adherence Quality of Life Preventive Behaviors Universal Access Relevance Availability Services Quality Continuum Relevance Availability Services Quality Continuum Participation Q3 Q4 Q2 Q1 Q4 Services Record Review In-depth Survey In-depth Interview / Focus Group In-depth Interview / Focus Group Available Database Analysis Available Database Analysis Services Record Review Exit Interview Service mapping Available Database Analysis Available Database Analysis In-depth Interview / Focus Group In-depth Interview / Focus Group 3

4 วิธีการศึกษาเครื่องมือในการศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบคำถามในการประเมิน Q1Q2Q3Q4 การวิเคราะห์ข้อมูล ทุติยภูมิ NAP Database VCT/PRE-ART/ART //// HIVQUAL Database// CCC databaseแกนนำ /กิจกรรม/ Facilities based approach Exit Interviewแบบสอบถาม ผู้มารับบริการที่ VCT unit/// ผู้มารับบริการที่ ART Clinic// Provider Surveyแบบสอบถาม แพทย์// พยาบาล// In-depth Interviewแนวคำถามในการสัมภาษณ์ ผู้ให้บริการ : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/อื่นๆ/// ผู้รับบริการ: ผู้ติดเชื้อฯ// Service Mappingแบบสอบถามระบบการให้บริการ HCT and ART system// Document Review Medical Recode /OPD card ผู้ที่เสียชีวิตระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2555 ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป / VCT log book สมุดบันทึกของผู้ให้คำปรึกษา/สมุดบันทึก การตรวจเลือดของห้องปฏิบัติการ / Observation Check list แบบสังเกตระบบการให้บริการ HCT and ART system// Community Based Approach Population Surveyแบบสอบถาม พนักงานในสถานประกอบกิจการ/ พนักงานบริการ/ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย/ ผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด/ Online Surveyแบบสอบถามผู้ที่ใช้ Internet/ วิธีการศึกษา 4

5 กรอบการเลือกพื้นที่เป้าหมาย ความชุกของการติดเชื้อ Performance HighLow High เชียงใหม่* (SW,MSM,PWID) ลพบุรี** ระนอง (SW) พิษณุโลก* (SW,MSM) Low สมุทรปราการ (SW,MSM,PWID) นครศรีธรรมราข (SW,MSM,PWID) อุบลราชธานี (SW,MSM) หมายเหตุ 1.จังหวัดที่ศึกษาอยู่ใน 31 จังหวัดเร่งรัดตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 2555-2559 2.จังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม High Performance พิจารณาจาก อัตราการเสียชีวิตในช่วง 12 เดือนแรกหลังเริ่ม ART อัตราการเสียชีวิตในปี 2554 ร้อยละของผู้ที่มีผลการตรวจ CD4 ขณะเริ่มยา ART <100 cells/ul ร้อยละของผู้ที่ขาดการติดตามรักษาในปี 2554 3.การจัดกลุ่ม High and low prevalence พิจารณาจากความชุกของการติดเชื้อในประชากรกลุ่มต่างๆ (สำนักระบาด ปี 2554) ANC, ทหาร, MSM, FSW, IDU * เป็นจังหวัดที่มีโรงเรียนแพทย์ ** เป็นจังหวัดที่ไม่มีกองทุนโลกดำเนินการในพื้นที่ 5

6 Perfor mance จังหวัด โรงพยาบาล เอกชน โรงพยาบาล ศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน High สมุทรปราการ เมืองพระสมุทรปู่เจ้า สมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์บางพลี เชียงใหม่ช้างเผือกนครพิงค์ดอยสะเก็ดพร้าว low ลพบุรีพระนารายณ์ชัยบาดาลหนองม่วง ระนอง กระบุรีสุขสำราญ อุบลราชธานี สรรพสิทธิ ประสงค์ วารินชำราบเขมราฐ นครศรีธรรมราชมหาราชสิชลขนอม พิษณุโลกพุทธชินราชวัดโปสถ์วังทอง กรอบการเลือกสถานบริการ 6

7 Not known HIV statusPLHIV CD4 > 350Death/survivePLHIV CD4 < 350 Pop VCT HIV+ HIV+register ARV VL DR Retention HCTPre-ARTARTOutcome Death QOL Adherence CD4 Retention แหล่งบริการมีจำกัด เชิงรุกน้อย งานรณรงค์มีไม่มาก ขั้นตอนการบริการมาก ต้องเปิดเผย สถานที่ไม่เป็นสัดส่วน ระยะเวลาบริการไม่ตรงกับความ ต้องการ ระบบเฝ้าระวัง เช่น ทหารเกณฑ์ ระยะเวลาการแจ้งผล (1 วัน – 1 เดือน) ผู้ป่วยมี OIs แต่ไม่รู้ว่ามี HIV Work load มีภาระงาน หลายด้าน ความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ? ไม่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง และสุขภาพ แข็งแรง กลัวพบผลบวกและคนรังเกียจ ปัญหา ครอบครัว (Stigma) ไม่มั่นใจในระบบการรักษาความลับ ไม่ทราบสถานที่ให้บริการตรวจ หญิงตั้งครรภ์หลังคลอด มีช่องว่าง ของจุดหลังคลอดมาคลินิกยาต้านฯ ระบบการรักษาความลับ ทำให้ไม่สามารถให้ รพ.สต./กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร่วมติดตาม ช่องว่างระหว่างการรับรู้ผลบวก ไปถึงการลงทะเบียนและตรวจซีดี โฟร์ ผู้ให้บริการปรึกษากับผู้ให้บริการยาต้านฯ เป็นคนละทีม และไม่มีการ ตรวจสอบข้อมูลหรือประสานส่งต่อ แต่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหน เพราะ ไม่มีระบบตรวจสอบ เงื่อนไขของระบบบริการนัดมาตรวจซีดีโฟร์ ทำให้บางรายหายไปไม่ได้ มาตรวจ ศูนย์องค์รวมไม่ได้มีส่วนร่วมในกลุ่มที่รับบริการ VCT และ Pre-ART ไม่ค่อยมีระบบการติดตามมาตรวจติดตาม สุขภาพ ในระยะก่อนเริ่มยาต้านฯ ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อหลังรับยาต้านฯ อย่าง ต่อเนื่อง ภาระงานมาก (จำนวนมาก) ทำให้การให้บริการเน้น ที่การจ่ายยาและตรวจ Lab เป็นหลัก ไม่สามารถดูแล ด้าน psycho-social ได้มาก ทำให้มีผลต่อการ loss FU และ adherence ภาระงานมากเนื่องจากต้องใช้เวลาในการบันทึก ข้อมูล NAP ซึ่งเข้ายาก และต้องบันทึกข้อมูลมาก การเปลี่ยนสูตรยาเพราะอาการข้างเคียงและการดื้อ ยาต้านฯ ได้ง่ายและเร็วมากขึ้นกว่าเดิม โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ พยาบาลเป็นผู้ดูแลหลัก ส่วนแพทย์เปลี่ยนบ่อย ระบบการดูแลรักษา OIs แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่ดูแลคลินิก ยาต้านไวรัส ส่วน ผู้ป่วยในที่อาการหนัก ดูแลด้วยแพทย์ผู้ใช้ ทุน ซึ่งเปลี่ยนทุก 3 เดือน ทักษะของแพทย์ใน การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ฉวยโอกาส Lab ในการตรวจ วินิจฉัยมีจำกัด เช่น การวินิจฉัยวัณโรคใน ปอด กับ PCP และวัณ โรคนอกปอด) Under diagnosis % การบูรณาการงาน Couple counseling ในงาน VCT และ ARV clinic ทำได้บ้าง เฉพาะในกรณีผลเป็นบวก แต่ผลสัมฤทธิ์ในการชักชวน ให้คู่มาตรวจน้อย เพราะกลัวคู่จะรู้ ไม่มีระบบติดตามว่า คู่มาตรวจหรือยัง รู้สึกว่าตนเองยังแข็งแรง ไม่ป่วย และไม่เห็นความจำเป็นในการมาตรวจติดตามสุขภาพต่อเนื่อง การย้ายที่ทำงาน และไม่ทราบข้อมูลให้มาติดตามต่อเนื่อง การกลับมาฟังผล CD4 registered CD4 จำเป็นต้องรักษา OIs ก่อน Pop survey : ปัจจัยการตรวจ ความรู้เรื่องยาต้านและการตรวจเลือด แกนนำ อาสาสมัคร รู้จักคนที่ติดเชื้อ การรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ 7

8 จำนวน (คน) การคาดประมาณการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลงครึ่งหนึ่ง ระหว่างปี 2550-2554

9 ค่าเฉลี่ยความชุกการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ จำแนกตามกลุ่มอายุ ความชุก (%) ที่มา : สรุปรายงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งทื่ 13 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2554. ข้อสรุป : ประเทศไทยสามารถชะลอการติดเชื้อเอชไอวีลงได้ตามเป้าหมายหลักที่ 6 ของการ พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG6) แต่ก็มีสัญญาณบ่งบอกว่า ปัญหาอาจมีแนวโน้มกลับมา

10 ตัวชี้วัด25482549255025512552 1. จำนวนหญิงคลอด694,049587,888*794,406797,356787,739 2. จำนวนหญิงคลอดได้รับ การปรึกษาและตรวจ เลือด HIV 690,578 (99.5%) 585,536 (99.6%) 792,022 (99.7%) 794,964 (99.7%) 785,376 (99.7%) 3. หญิงคลอดติดเชื้อ HIV 6,215 (0.9%) 4,977 (0.85%) 6,177 (0.78%) 5,883 (0.74%) 5,026 (0.64%) 4. หญิงคลอดติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัส 5,568 (89.6%) 4,569 (91.8%) 5,732 (92.8%) 5,518 (93.8%) 4,699 (93.5%) 5. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติด เชื้อได้รับยาต้านไวรัส 5,699 (91.7%) 4,977 (100%) 6,146 (99.5%) 5,854 (99.5%) 5,005 (99.6) 6. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติด เชื้อได้รับนมผสม 5,699 (91.7%) 4,499 (90.4) 5,775 (93.5%) 5,824 (99.0%) 5,005 (99.6%) ผลการดำเนินงานโครงการ PMTCT (2548-2552) แหล่งที่มา: กรมอนามัย (การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13)

11 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับหญิงบริการในประชากรชายกลุ่มต่างๆ ระหว่างปี 2538-2553

12 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดกับหญิงบริการในประชากรชายกลุ่ม ต่างๆ ระหว่างปี 2546 - 2553

13 Fund management of HIV/AIDS and TB National Health Security Office 13 ART Program Budget under UHC (2007 – 2013) 64,422 94,842 116,075 Program budgets Number of PWHA receiving ART is increased up to 50% Average ART budget remains stable at 100 mUSD 174,400 131,353 153,214 164,975 Million USD Number of PLHIV

14 รายจ่ายแห่งชาติด้านเอดส์ ปี 2551-2554 มูลค่าปัจจุบัน

15 1 ผู้รับบริการ พบผู้ให้บริการปรึกษา เจาะเลือดครั้งที่ 1 ตรวจ HIV ตรวจด้วยน้ำยาตรวจ 3 วิธีที่หลักการต่างกัน เจาะเลือดครั้งที่ 2 ตรวจ HIV แจ้งผล Pre-test counseling + Post-test counseling Reactive 2 3 คลินิกยาต้านฯ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ วิธีการตรวจ / การ นัดมาเจาะเลือดอีก ครั้ง / ศักยภาพ หน่วยบริการ / ข้อตกลงในการ จัดระบบของจังหวัด หน่วยงาน / ความ คุ้มทุน 4 ระบบและขั้นตอน HCT Positive Non-reactive แจ้งผล Post-test counseling ผล counseling CICT HIV Csg Unit OPD IPD ANC TB STIs/MSM IDU PICT ในโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาล ลักษณะบริการ/กิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้ Mobile VCT clinic ให้บริการปรึกษา ให้ความรู้/บอกบริการ Hotline อื่นๆ ลักษณะบริการ/กิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้ Mobile VCT clinic ให้บริการปรึกษา ให้ความรู้/บอกบริการ Hotline อื่นๆ หน่วยงานที่มีบริการ,กิจกรรม: กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี / /NGOs / โรงพยาบาล / ภาคีภาครัฐ / อื่นๆ สถานที่ให้บริการ/ทำกิจกรรม ชุมชนหมู่บ้าน แหล่งชุมนุมของกลุ่มเป้าหมาย Drop-in center NGOs คลินิกเอกชน??? อื่นๆ ประกันชีวิต/ธกส. /สมัครงาน / อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย: KAPs / Gen pop. Reactive ส่งต่อ / หายไป Questions: What Who Where When Why How Time 15

16 16

17 VCT (f10)Register (f03)F/U (f16)CD4 (f11)VL (f12) 1,706,990 cases179,772 cases135,170 cases150,697 cases90,925 cases VCT : HIV positiveRegisterFollow upCD4VL 63,757 cases 47,771 cases55,980 cases31,154 cases VCT : HIV positive 17,629 cases no register VCT : HIV negativeRegisterFollow upCD4VL 8,219 cases 5,791 cases6,954 cases3,523 cases VCT : HIV negative 1,520,267 cases VCT : didn't test HIVRegisterFollow upCD4VL 4,894 cases 3,597 cases4,279 cases2,444 cases VCT : didn't test HIV 92,224 cases no VCT RegisterFollow upCD4VL 102,902 cases78,011 cases83,484 cases53,804 cases ภาพประเทศ (1 ตุลาคม 2551-31 กันยายน 2555 อายุ > 15 ปี )

18 VCT (f10)Register (f03)F/U (f16)CD4 (f11)VL (f12) 111,133 cases9,245 cases7,207 cases8,275 cases5,053 cases VCT : HIV positiveRegisterFollow upCD4VL 2,857 cases2,754 cases2,220 cases2,513 cases1,494 cases VCT : HIV positive 896 cases no register VCT : HIV negativeRegisterFollow upCD4VL 292cases285 cases208 cases248 cases121 cases VCT : HIV negative 104,394 cases VCT : didn't test HIVRegisterFollow upCD4VL 221 cases225 cases168 cases197 cases100 cases VCT : didn't test HIV 2,473 cases no VCT RegisterFollow upCD4VL 5,981 cases4,611 cases5,317 cases3,338 cases 21 โรงพยาบาล (1 ตุลาคม 2551-31 กันยายน 2555 อายุ > 15 ปี )

19 ระยะเวลาตรวจ CD4 ถึงรู้ผล 1 วัน – สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับ ว่าตรวจ CD4 ได้เองหรือไม่ ส่วนการนัดผู้ติดเชื้อมาฟังผล CD4 เพื่อดูว่าเข้าเกณฑ์รับ ยา ARV หรือยังส่วนใหญ่นัดวันที่มีคลินิก รพศ./รพท.จะฟังเร็ว เพราะคลินิกมีทุกสัปดาห์ และตรวจ CD4 ได้เอง รพช.ที่นัดทุกเดือน การฟังผล CD4 จะช้า ประมาณ 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือน รู้ผล CD4 แล้วแต่ยังรับยาไม่ได้เพราะมีอาการป่วย OIs ต้องรอรักษาก่อน เช่น TB ต้องรอ 2 สัปดาห์ – 2 เดือน บางแห่งเจาะเลือดครั้งที่สองตรวจ HIV กับ เจาะเลือดตรวจ CD4 พร้อมกัน เพราะมั่นใจ ว่าติดเชื้อเอชไอวีอยู่แล้ว และจะได้ไม่ เสียเวลา โดยเฉพาะถ้าทีมผู้ให้การปรึกษา และทีม ARV เป็นทีมเดียวกัน บางแห่ง ต้องรอนัดอีกครั้งเพื่อให้เจาะเลือด ตรวจ CD4 ในวันที่มีคลินิก โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป เจาะตรวจได้ทุกวัน เพราะตรวจเอง Pre-test counseling Pre-test counseling Post-test Counseling แจ้งผล Post-test Counseling แจ้งผล เจาะเลือด ครั้งที่ 1 (2-3 test) เจาะเลือด ครั้งที่ 1 (2-3 test) เจาะเลือด ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน (กรณีผลบวก) เจาะเลือด ครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน (กรณีผลบวก) เจาะเลือด ตรวจ CD4 เจาะเลือด ตรวจ CD4 แจ้งผล CD4 เข้าสู่ระบบรับ ยาต้านฯ แจ้งผล CD4 เข้าสู่ระบบรับ ยาต้านฯ ระยะเวลาตั้งแต่รับบริการปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี จนถึงการรับยาต้านไวรัส 1 วัน - 2 สัปดาห์ *1 สัปดาห์ 1 วัน – 2 เดือน? รับยา ARV (เข้า เกณฑ์) รับยา ARV (เข้า เกณฑ์) 1 วัน - 2 เดือน 1 สัปดาห์ – 2 เดือน รพช.บางแห่งฟังผลนาน เพราะต้องส่งตรวจยืนยัน ที่ รพศ./รพท.เท่านั้น (เป็น ข้อตกลงในจังหวัด) กรณีผลลบ ส่วนใหญ่ 1 วัน ที่เป็น 1 วัน (SDR) เจาะเลือดครั้งเดียว ไม่เจาะ เลือดครั้งที่ 2 ยืนยัน, มี lab ตรวจได้เองทั้งหมด ในด้านเทคนิควิธีการ การรู้ผลแลปต่างๆ จะไม่ช้า (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน) แต่ความล่าช้าเกิดจาก เกิดจากระบบ การแจ้งผลกลับ (ใช้วิธีการอะไรแจ้ง ใครเป็นคนตรวจใครเป็นคนแจ้งผลให้ผู้รับบริการ ภาระงานแต่ละส่วนที่ เกี่ยวข้อง การจัดบริการของคลินิก เช่น จำนวนวัน ครั้ง เวลาของการมีคลินิกหรือการนัดมารับบริการ) *2 สัปดาห์ 19

20 *ภาพรวมของประเทศ แหล่งที่มาของข้อมูล การเฝ้าระวังพฤติกรรม ของสำนักระบาด กระทรวงสาธารณสุข Populations Ever HIV TestingTesting within 12 monthsWill testing for next year Testing within 12 months (2555)* percent numberpercentnumberPercent*numberpercent online survey (n=300)10735.7na 15050.0 Population based survey 1. Factory worker (n=1,937)55428.61055.441821.6 2. Sex Worker (n=334)28685.6137 41.0 16850.3 55.6 3. MSM (n=317)19661.8132 41.6 15649.225.6 4. IDU (n=100)8787.05959.04141.0 60.8 ร้อยละการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ Population survey 20

21 ระบบบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ที่เคยตรวจเลือดในรอบปีที่ผ่านมาแยกราย จังหวัด : Population based survey ครั้งล่าสุดตอนที่ท่านเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ท่านได้รับบริการให้คำปรึกษาก่อนตรวจที่คลินิก ครั้งล่าสุดตอนที่ท่านเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ท่านได้รับบริการให้คำปรึกษาในวันที่มาฟังผลเลือดที่คลินิก ได้รับการแจ้งผลการตรวจเลือดอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย คลินิกที่ท่านไปรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้เปิดโอกาสให้ท่านได้ซักถามเกี่ยวกับเอชไอวี คลินิกนี้ให้บริการแก่ท่านโดยให้เกียรติ

22 ร้อยละเคยตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในแต่ละกลุ่มอาชีพ ว่างงาน ฯนร./นศ. เกษตรกรร ม รับจ้างลูกจ้างราชการฯค้าขาย งาน บริการ สมัครงาน เข้าทำงาน 11.66.44.27.920.93.24.716.9 ตรวจก่อนแต่งงาน 2.31.31.7.84.52.1.93.4 ใช้ชีวิตคู่ใหม่ หรือกับคนที่มีคู่มา ก่อน 2.36.43.46.09.05.36.58.5 ตรวจสุขภาพ 11.615.410.917.16.027.417.842.4 แพทย์ เจ้าน้าที่ฯแนะนำให้ตรวจ 19.815.425.214.317.218.921.528.8 คู่ คนในครอบครัวติดเชื้อฯ 8.12.69.27.94.53.212.13.4 สมัครเข้ากลุ่มต่างๆ บวช 11.624.414.316.718.722.119.68.5 ป่วย ไม่สบาย 22.114.121.821.09.715.815.05.1 มีพฤติกรรมที่อาจจะติดเชื้อฯ 41.941.043.740.135.137.935.547.5 จำนวน 86781192521349510759 ร้อยละของสาเหตุที่เข้ามารับบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี จำแนกตามอาชีพ 22

23 ความพึงพอใจกับบริการ pre-post counseling Factory Worker Female Sex Worker MSMIDU ความพึงพอใจมาก54.365.161.254.2 ความพึงพอใจปานกลาง43.830.22.040.7 พอใจน้อย1.94.32.03.4 ไม่พอใจเลย0.00.40.71.7 ความพึงพอใจต่อบริการ Pre and Post Test Counseling Population survey 23

24 การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี ( ๑ ) จำนวนผู้มารับบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ความครอบคลุมเพียงร้อยละ 1.1 ของประชากร 15 ปีขึ้นไป (ไม่รวม ANC) (ข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ปี 2555) = 54,322,320 คน อ้างอิงจาก สนง.สถิติ ) และ VCT ยังไม่สามารถเข้าถึงประชากรกลุ่มเฉพาะ คุณภาพและแนวทางการให้บริการปรึกษา รวมทั้งระยะเวลาในการรายงานผล เลือดที่เป็นบวกของแต่ละโรงพยาบาล แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างและ หลากหลาย โรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีระบบการติดตามผู้มารับบริการ กรณีที่ไม่มาฟังผล เลือด บุคลากรผู้ให้บริการปรึกษากับผู้ให้บริการยาต้านฯ ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรคนละทีม และยังขาดการตรวจสอบข้อมูลหรือการ ประสานส่งต่อ 24

25 ด้านระบบบริการ การมีหน่วยให้บริการ VCT ที่ จำกัด การเข้าถึงบริการที่ค่อนข้างยาก และมีขั้นตอนมาก การที่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต้อง เปิดเผยตนเอง /การไม่มี ช่องทางสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการ เปิดเผยตนเอง ภาระงานที่ค่อนข้างมากและ หลายด้านของบุคลากรผู้ ให้บริการ ด้าน ผู้รับบริการ การไม่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยง การมีสุขภาพแข็งแรง การกลัวว่าเมื่อพบผลเลือดบวก แล้ว คนรอบข้างรวมทั้งคนใน ครอบครัวจะรังเกียจ ปัญหาความไม่มั่นใจในระบบ การรักษาความลับ การไม่ทราบสถานที่ให้บริการ VCT 25 การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (๒)

26 เข้ากลุ่มฯ บริการปรึกษา ทดลองกินยา ระบบบริการ Pre-ART และ ART คลินิกปรึกษาเอดส์คลินิกวัณโรคคลินิก STIsคลินิก ANCอื่นๆ คลินิกยาต้านไวรัส เข้าเกณฑ์รับยาต้านไวรัส การคัดกรองทางคลินิก - ซักประวัติ (OIs, ยาต้านฯ, โรคที่อาจมีผลต่อการรักษาด้วยยาต้านฯ) - ชั่งน้ำหนักและตรวจร่างกายเพื่อประเมินระยะและอาการโรคแทรกซ้อน - การตรวจ CD4, HBV, HCV เพื่อวางแผนการรักษา รักษาโรคแทรกซ้อน การเจ็บป่วยอื่นๆ รักษาโรคแทรกซ้อน การเจ็บป่วยอื่นๆ ติดตามภาวะ สุขภาพ - CD4 ทุก 6 เดือน - เข้ากลุ่ม??? - อื่นๆ??? ติดตามภาวะ สุขภาพ - CD4 ทุก 6 เดือน - เข้ากลุ่ม??? - อื่นๆ??? ไม่เข้าเกณฑ์รับยาต้านไวรัส รับยาต้านฯ (one stop service?) รับยาต้านฯ (one stop service?) เตรียมความพร้อม ก่อนรับยา เตรียมความพร้อม ก่อนรับยา การติดตาม ผลการรักษา ด้วยยาต้านฯ (เช่น CD4, VL, DR) ส่งต่อ ไม่มา ตาม นัด ไม่มา ตาม นัด ไม่มา ตาม นัด เข้ากลุ่มฯ บริการปรึกษา เยี่ยมบ้าน ปัญหาเกี่ยวกับ การกินยาฯ (แพ้ยา/อาการ ข้างเคียง/ดื้อ ยา) รักษา OIs ก่อน จึงให้ยา ARV รักษา OIs พร้อม กับยา ARV รายใหม่ รายเก่า Positive Prevention - แจกถุงยางอนามัย - ให้ข้อมูล/ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ - การส่งเสริมการเปิดเผยผลเลือดกับคู่เพศสัมพันธ์ - Couple counseling - การคัดกรองและรักษา STIs - อื่นๆ OPDIPD การคัดกรอง / Early detection OIs, โรคร่วม, ปัญหา สุขภาพอื่นๆ ส่งต่อไปที่อื่น ส่งต่อ 26

27 เข้ากลุ่มฯ บริการปรึกษา ทดลองกินยา คลินิกปรึกษาเอดส์ คลินิกวัณโรค คลินิก STIs คลินิก ANC อื่นๆ คลินิกยาต้านไวรัส เข้าเกณฑ์รับยาต้านไวรัส การคัดกรองทางคลินิก - ซักประวัติ (OIs, ยาต้านฯ, โรคที่อาจมีผลต่อการรักษาด้วยยาต้านฯ) - ชั่งน้ำหนักและตรวจร่างกายเพื่อประเมินระยะและอาการโรคแทรกซ้อน - การตรวจ CD4, HBV, HCV เพื่อวางแผนการรักษา ติดตามภาวะ สุขภาพ - CD4 ทุก 6 เดือน - เข้ากลุ่ม??? - อื่นๆ??? ติดตามภาวะ สุขภาพ - CD4 ทุก 6 เดือน - เข้ากลุ่ม??? - อื่นๆ??? ไม่เข้าเกณฑ์รับยาต้านไวรัส รับยาต้านฯ (one stop service?) รับยาต้านฯ (one stop service?) เตรียมความพร้อม ก่อนรับยา เตรียมความพร้อม ก่อนรับยา การติดตาม ผลการรักษา ด้วยยาต้านฯ (เช่น CD4, VL, DR) ส่งต่อ ไม่มา ตาม นัด ไม่มา ตาม นัด ไม่มา ตาม นัด เข้ากลุ่มฯ บริการปรึกษา เยี่ยมบ้าน ปัญหาเกี่ยวกับ การกินยาฯ (แพ้ยา/อาการ ข้างเคียง/ดื้อ ยา) รักษา OIs ก่อน จึงให้ยา ARV รักษา OIs พร้อม กับยา ARV รายใหม่ รายเก่า Positive Prevention - แจกถุงยางอนามัย - ให้ข้อมูล/ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ - การส่งเสริมการเปิดเผยผลเลือดกับคู่เพศสัมพันธ์ - Couple counseling - การคัดกรองและรักษา STIs - อื่นๆ OPD IPD การคัดกรอง / Early detection OIs, โรคร่วม, ปัญหา สุขภาพอื่นๆ ส่งต่อไปที่อื่น ส่งต่อ รักษาโรคแทรกซ้อน การเจ็บป่วยอื่นๆ รักษาโรคแทรกซ้อน การเจ็บป่วยอื่นๆ ลักษณะผู้ป่วย: 1.ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อมาก่อน 2.รู้ว่าตัวเองติดเชื้อมาก่อน และเป็น กลุ่มที่ LTFU ระบบบริการดูแลรักษา OIs 1.การวินิจฉัยโรค – OIs, HIV 2.การรักษา ระบบบริการ Pre-ART และ ART 1 1 2 27

28 ระดับ CD4 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี (อายุ >=15 ปี) เมื่อแรกลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2551-2555 28

29 สัดส่วนคนที่ถึงเกณฑ์กินยา (CD4<200) แล้วได้กินยาในระยะเวลาต่างๆ (วัน) Median = 27 วัน คนที่ไม่ได้กินยา มี CD4<200 24 % ผู้ติดเชื้อที่ CD 4 <200 ไม่ได้กิน ยา 4 % 29

30 ที่มา: Dead case review 1,243 ราย จาก 20 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 6 แห่งและโรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง) Dead case Review 30

31 หมายเหตุ: วิเคราะห์จากฐาน NAP (เฉพาะผู้ใหญ่ อายุ >= 15 ปี) 31

32 หมายเหตุ: วิเคราะห์จากฐาน NAP (เฉพาะผู้ใหญ่ อายุ >= 15 ปี) 32

33 อัตราการเสียชีวิต ที่ช่วงเวลาต่างๆ หลังลงทะเบียน ปีงบ 2551-2555 ทั้งประเทศ, อายุ > 15 ปี 21 รพ, อายุ > 15 ปี 33

34 Survival ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ลงทะเบียน ในปี 2551-2555 34

35 อัตราการ เสียชีวิต ประเทศ21 โรงพยาบาล 25512552255325542555 รวม 5 ปี 25512552255325542555 รวม 5 ปี จำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์ที่ ลงทะเบียน 43,02137,18834,59333,37631,594179,7722,1801,7751,8231,7081,7599,245 อัตราการเสียชีวิต o 3 เดือนหลัง ลงทะเบียน 8.08.68.88.68.5 6.99.38.78.39.78.5 o 3-6 เดือน หลัง ลงทะเบียน 3.93.53.73.43.23.53.03.24.03.83.5 o 6-12 เดือน หลัง ลงทะเบียน 3.83.73.63.21.93.33.92.93.84.11.43.2 o 12-24 เดือนหลัง ลงทะเบียน 4.1 3.92.80.33.13.65.04.73.90.23.5 อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี อายุ > 15 ปี 35

36 ประเด็นเข้ารับการรักษาช้า ปัญหา คน ที่ไม่ได้ตรวจเลย เพราะไม่รับรู้ความเสี่ยง กลุ่มที่มีผลบวก แต่ไม่ได้มีการติดตามต่อเนื่อง ทำให้มาตอน CD4 ต่ำ เพราะ ไม่รู้ว่า ต้องตรวจต่อเนื่อง ไม่เข้าใจที่ต้องมาตรวจต่อปัญหาเรื่อง stigma ที่กลัว กรณีผลบวก แล้วมาไม่ต่อเนื่อง มาจากเรื่องเดินทาง เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนงาน พร้อมกับ ไม่กล้าเปิดเผยตัวในที่ใหม่ ความเข้าใจกับเรื่องการติดเชื้อ การดูแลตนเองยังไม่มากในกลุ่มที่เป็นใหม่ ประเด็น ปัญหา stigma ยังเป็นพื้นฐานสำคัญ เริ่มต้นการรักษา ช้า ทั้งส่วน OI และ ARV – การเริ่มรักษา TB and ARV – การ miss diag. TB vs PCP – ประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษา ในด้าน OI และ ARV การออกแบบการให้บริการขยายไปที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เพิ่มขึ้น ภายใต้การเตรียม ความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ทั้งในเรื่องการให้คำปรึกษา ติดตามงาน การจ่ายยา 36

37 ข้อเสนอเบื้องต้น ในระบบดูแลรักษา การออกแบบ ระบบให้บริการ ในรพ.ใหญ่ และการเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ ใกล้บ้าน การส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ (การออกแบบการให้บริการขยายไป ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน เพิ่มขึ้น ภายใต้การเตรียมความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ทั้งในเรื่องการให้คำปรึกษา ติดตามงาน การจ่ายยา ) ระบบการติดตาม ในกลุ่มใหม่ และกลุ่ม pre-ART การติดตาม ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อที่มีปัจจัยซับซ้อน กลุ่มที่เคลื่อนย้าย ระบบดูแลด้านจิตใจ สังคม เพิ่มจากการจ่ายยา และเจาะเลือด บทบาทกลุ่มผู้ติดเชื้อ ควรมีการปรับตามยุคสมัย และบริบทพื้นที่ ข้อมูล การบันทึก เพื่อการติดตาม ทบทวนคุณภาพ ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติม ทักษะ ความรู้ ของ แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มเติมมากขึ้น ในการดูแล วินิจฉัย รักษา เอดส์ และ OI โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชุกต่ำ รวมทั้งการให้ระบบปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ 37

38 เครือข่ายผู้ ติดเชื้อเอช ไอวี / เอดส์ ประเทศ ไทย 2538 เครือข่ ายฯ ระดับ ภาค เครือข่ ายฯ ระดับ จังหวัด กลุ่ม ระดับ ตำบล / อำเภอ 1047 กลุ่ม (2555) บทบาท ด้าน นโยบาย บทบาท ร่วม จัดบริกา ร ศูนย์ องค์รวม บทบาท ส่งเสริม ป้องกัน ใน ชุมชน นโ ยบาย สาธารณะ กก. เอดส์ ชาติ นโยบา ย ระดับ จังหวัด กก. เอดส์ / PCM โรงพยา บาล รพ. สต. กอง ทุน โลก เอนจีโอ เครือข่าย กพอ. กลุ่มเป้าหมา ยเฉพาะ FSW MSM Youth IDU Migrant Drop In บอกบริการ ส่งตรวจ เลือด Pre-Post กพอ. ภาค มีเฉพาะ เหนือ / กลาง / ใต้ เอนจีโอใน จังหวัด กลุ่ม ไม่อยู่ ใน เครือข่ าย เอนจีโอ ไม่อยู่ใน กพอ. บทบาทประชาสังคม Q 4.1 งบ กก. เอดส์ สธ. กอง ทุน ท้อง ถิ่น กองทุ น หลักป ระกัน สุขภา พ 38

39 ประเด็น โครงสร้าง องค์ประกอบและ บทบาท เหนือ ตะวันออก เฉียง เหนือ กลางใต้ P1P2P3P4P5P6P7 1. มีการจัดตั้งเครือข่าย จังหวัด มีโครงสร้าง มีคณะกรรมการ มีกลไกประสานงาน 2.มีการประชุม คณะกรรมการจังหวัด เป็นประจำ 2-3 เดือน/ ครั้ง 3. มีการจัดทีมหนุนเสริม สนับสนุน ติดตาม ศูนย์ องค์รวม 4. มีการทำงานกับชุมชน กับกลุ่มเฉพาะ เช่น MSM เด็กได้รับผลกระทบ เยาวชน ฯลฯ 5. ได้รับงบสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เช่น สคร. สปสช. กองทุนท้องถิ่น 6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเอดส์จังหวัด(PAC) 7. เข้าร่วมศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัด (PCM) 8. มีการผลักดันวาระทางนโยบายผ่าน PAC/PCM 9. มีการทำงานด้าน สิทธิ ศูนย์คุ้มครองสิทธิเอดส์ คณะกรรมการด้านสิทธิ เด็ก โครงสร้าง องค์ประกอบและบทบาทของเครือข่ายผู้ติดเชื้อในระดับจังหวัดกรณีศึกษา 39

40 ประเด็น กลุ่มที่ยังไม่ได้รับยาต้านฯกลุ่มที่ยัได้รับยาต้านฯ การมีศูนย์องค์รวม รวม การมีศูนย์องค์รวมรวม ไม่มีเคยมี/มีไม่มีเคยมีมี 1. ให้คำแนะนำรักษาสุขภาพทั่วไป อาหาร การออกกำลังกาย ชีวิตประจำวัน 78.894.487.981.991.991.787.3 2. เตือน และกระตุ้น หนุนเสริมให้มาตาม นัด 83.090.387.285.39692.189.6 3. กระตุ้นให้มีวินัยในการกินยาต้านไวรัส อย่างสม่ำเสมอ 69.269.169.289.710094.393.1 4. อำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลให้ รวดเร็วมากขึ้น 81.181.981.68285.791.286.1 5. ช่วยเหลือและติดต่อแหล่งช่วยเหลือด้าน การเงิน สังคม 40.447.844.624.162.966.546.8 6. ให้คำปรึกษา สนับสนุนด้านจิตใจต่างๆ75.587.582.467.289.891.280 7. ได้พูดคุยเรื่องลึกๆ และเป็นส่วนตัวได้54.767.662.146.576.385.966.4 8. พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ คู่ นอน การมีเพศสัมพันธ์ 56.665.361.644.879.684.565.7 9. ขอถุงยางอนามัย54.770.063.452.364.381.165.4 10. พูดคุยปรับทุกข์ และให้การช่วยเหลือ การถูกละเมิดสิทธิ์ ตีตรา เลือกปฏิบัติ 49.157.754.033.863.582.457.5 จำนวน 578013727299228599 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีระดับความเชื่อมั่นต่อบริการจากแกนนำหรือ อาสาสมัคร ระดับมาก และมากที่สุด Exit interview 40

41 การมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ ภาคประชาสังคม ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการออกแบบงาน รณรงค์เพื่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษามากขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ( เดิมเน้นบทบาทเรื่องการ ป้องกัน ) ภาคประชาสังคมและ NGOs มีส่วนร่วมน้อยมากใน การจัดบริการ VCT “ศูนย์องค์รวม” ให้บริการปรึกษาเรื่องสุขภาพจิต สังคม ด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตทางเพศ การ ดำรงชีวิต การมีคู่ การมีลูก และการเยี่ยมบ้าน ถือ เป็นส่วนเสริมสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตผู้ติด เชื้อที่นอกเหนือจากการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ การสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เช่น องค์กรท้องถิ่นยังมีน้อยมาก 41

42 ข้อเสนอข้อเสนอ 1.การสนับสนุนให้ “ศูนย์องค์รวม”ที่ดี มีศักยภาพ มีบทบาทเพิ่ม ให้บริการ VCT ใน และนอกหน่วยบริการ 2.การคงการทำงานของศูนย์องค์รวม อาสาสมัคร ไว้ในหน่วยบริการ เพื่อให้เป็น หน่วยสำคัญในการจัดบริการปรึกษาด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต ด้านเพศเพศวิถีต่างๆ ทั้งการที่โรงพยาบาลจ้างเป็นพนักงาน และสนับสนุนงบให้ กลุ่มผู้ติดเชื้อ 3.การสนับสนุนให้ เอนจีโอ และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่พร้อมและมีประสบการณ์ด้านการ ให้คำปรึกษา การให้ข้อมูล การบอกบริการ พัฒนายกระดับเป็นผู้ให้บริการ VCT แบบเชื่อมกับหน่วยบริการ มีการทำความเข้าใจระบบบริการในโรงพยาบาล เพื่อ หนุนเสริมให้มีช่องทางที่สะดวกเข้าถึงง่าย เป็นความลับ โดยไม่ต้องเจาะเลือด เอง ทำ lab เอง แต่ใช้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ 4. ส่งเสริมให้เอนจีโอ กลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่ทำงานกับกลุ่มเฉพาะได้เข้าใจและสามารถ อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ VCT และ ART ของโรงพยาบาลที่ส่งต่อกลุ่ม เป้าหมายไปตรวจเลือดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดระบบส่งต่อที่มีคุณภาพครบวงจร 1.การสนับสนุนให้ “ศูนย์องค์รวม”ที่ดี มีศักยภาพ มีบทบาทเพิ่ม ให้บริการ VCT ใน และนอกหน่วยบริการ 2.การคงการทำงานของศูนย์องค์รวม อาสาสมัคร ไว้ในหน่วยบริการ เพื่อให้เป็น หน่วยสำคัญในการจัดบริการปรึกษาด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ การดำรงชีวิต ด้านเพศเพศวิถีต่างๆ ทั้งการที่โรงพยาบาลจ้างเป็นพนักงาน และสนับสนุนงบให้ กลุ่มผู้ติดเชื้อ 3.การสนับสนุนให้ เอนจีโอ และกลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่พร้อมและมีประสบการณ์ด้านการ ให้คำปรึกษา การให้ข้อมูล การบอกบริการ พัฒนายกระดับเป็นผู้ให้บริการ VCT แบบเชื่อมกับหน่วยบริการ มีการทำความเข้าใจระบบบริการในโรงพยาบาล เพื่อ หนุนเสริมให้มีช่องทางที่สะดวกเข้าถึงง่าย เป็นความลับ โดยไม่ต้องเจาะเลือด เอง ทำ lab เอง แต่ใช้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ 4. ส่งเสริมให้เอนจีโอ กลุ่มผู้ติดเชื้อ ที่ทำงานกับกลุ่มเฉพาะได้เข้าใจและสามารถ อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ VCT และ ART ของโรงพยาบาลที่ส่งต่อกลุ่ม เป้าหมายไปตรวจเลือดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดระบบส่งต่อที่มีคุณภาพครบวงจร 42

43 Stigma and discrimination 43

44 การตีตราและเลือกปฎิบัติ stigma and discrimination key affected populationgeneral populationclientprovider FSWMSMIDUFWonlinePre-ARTARTMDNurse กลัวติดเชื้อจากผู้มีเชื้อฯ 38.730.922.650.929.0 สังคมประทับตราผู้ติดเชื้อฯในทางลบ 62.960.159.465.271.268.465.758.260.4 การประทับตราผลที่เกิดในภายหน้าทางลบ 69.370.768.662.173.175.670.7 ประทับตราตนเอง/ผู้ติดเชื้อฯ 53.536.346.0 4342.6 การเลือกปฎิบัติ 14.621.025.7 8.311.06.187.4 ร้อยละที่เห็นด้วย ร้อยละเห็นด้วย

45 Stigma terminology Anticipated stigma: ความกลัวที่เกิดขึ้นจริงหรือคิดไปเองต่อทัศนคติหรือ พฤติกรรมทางสังคม ถ้าสถานะทางเอชไอวีหรือพฤติกรรมอื่นๆ (เช่น การใช้ ยา) ถูกเปิดเผย Experienced (enacted) stigma: รูปแบบของพฤติกรรมที่เป็นการตีตรา หรือพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติซึ่งมักแก้ไขไม่ได้โดยการใช้กฎหมาย Internalized (self) stigma: การยอมรับโดยตนเองว่าการตีตราจาก ภายนอก จากการตัดสินของสังคมว่ามีสถานะที่ต่ำกว่า นั้นจริงและสมเหตุผล สามารถแสดงออกโดยความภูมิใจในตนเองที่ต่ำ หรือความรู้สึกด้อยค่า การ โทษตนเอง และการแบ่งแยกตนเองจากสังคม Secondary stigma: การตีตราที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ หรือประชากรหลัก เช่น ครอบครัว คู่ เพื่อน ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ Compound/layered stigma: ประสบการณ์ของการตีตราที่เกิดจากหลาย เหตุ

46 ประเด็นปัญหาระบบข้อมูลข่าวสาร พัฒนาและสนับสนุนแนวทางบูรณาการระบบฐานข้อมูลของผู้ติด เชื้อและการให้บริการในระดับสถานพยาบาล ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบฐานข้อมูล NAP Plus ซึ่ง จะสามารถสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวมของผู้ป่วยทุกสิทธิ์ และแรงงานข้ามชาติ ได้ ควรจัดระบบการติดตามกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานต่างด้าว either through NAP Plus or NAPHA Extension ลดภาระการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็น และแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ มีความซ้ำซ้อนในระดับหน่วยบริการและพื้นที่ ยกเลิกการจ่ายชดเชยภาระงาน เปลี่ยนเป็นสร้างแนวคิดว่า การ บันทึกข้อมูลและการส่งรายงานเป็นหน้าที่พื้นฐานของ สถานพยาบาล จัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง validation and verification ของข้อมูล NAP data และเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงและใช้ข้อมูล NAP ในการติดตามและประเมินผลการทำงานด้านเอดส์ในทุกระดับ ความจำเป็น ต่อฐาน ข้อมูล online 24 ชม. ? การเชื่อมโยง โปรแกรม ? 46

47 Conclusions and Policy recommendations 47

48 ข้อค้นพบหลัก ๑ ผลสำเร็จในภาพรวม ความครอบคลุมและการเข้าถึงยาต้านไวรัสของผู้ ติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ยังไม่ถึง เป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนฯ ซึ่งต้องการลดลง ครึ่งหนึ่ง การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการติดตามและ ประเมินผล การสนับสนุนงบประมาณเภาครัฐเพื่อการดูแล รักษา ความครอบคลุมและทั่วถึงของระบบบริการดูแล รักษา ถึงระดับอำเภอ และในบางพื้นที่ถึงระดับ ตำบล การมีส่วนร่วมของกลุ่มแกนนำและเครือข่ายผู้ติด เชื้อ 48

49 ข้อค้นพบหลัก ๒ ประเด็นที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ การเข้าถึงบริการคำปรึกษาและการตรวจเลือด รวมทั้งการป้องกันการติดเชื้อของประชากรกลุ่ม เสี่ยง ยังอยู่ในระดับต่ำ ระดับ CD4 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ค่อนข้างต่ำ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ทำการศึกษา ( มากกว่าร้อย ละ 50 มีระดับ CD4 ต่ำกว่า 100) อัตราการเสียชีวิตในปีแรกภายหลังการเข้าสู่ ระบบการดูแลรักษา พฤติกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใน ประชากรกลุ่มต่างๆ อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย ระบบบริการ 49

50 การให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติด เชื้อเอชไอวี ( ๑ ) จำนวนผู้มารับบริการปรึกษาและตรวจเลือดหา การติดเชื้อมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถ เข้าถึงประชากรกลุ่มเฉพาะ คุณภาพและแนวทางการให้บริการปรึกษา รวมทั้งระยะเวลาในการรายงานผลเลือดที่เป็น บวกของแต่ละโรงพยาบาล แต่ละจังหวัดมีความ แตกต่างและหลากหลาย โรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีระบบการติดตามผู้มา รับบริการ กรณีที่ไม่มาฟังผลเลือด บุคลากรผู้ให้บริการปรึกษากับผู้ให้บริการยาต้าน ฯ ในโรงพยาบาลแต่ละแห่งส่วนใหญ่เป็น บุคลากรคนละทีม และยังขาดการตรวจสอบ ข้อมูลหรือการประสานส่งต่อ 50

51 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการดูแล รักษา ด้านระบบบริการ ระบบการติดตามที่ขาด ประสิทธิภาพและขาด ความต่อเนื่อง จำนวนบุคลากรที่ ให้บริการไม่เพียงพอ ผู้ ให้บริการมีภาระงาน บริการค่อนข้างมาก แพทย์ผู้ตรวจขาด ประสบการณ์ ผู้ติดเชื้อ ไม่ได้รับการวินิจฉัย ระบบการรักษาความลับ ทีมงานในพื้นที่ไม่ สามารถร่วมติดตามเยี่ยม บ้าน ด้านประชาชน ผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม่ ทราบว่าตนเองติดเชื้อ และในบางกรณีไม่ทราบ ว่าแฟนติดเชื้อ กลุ่มที่ทราบผลเลือดแล้ว แต่ยังแข็งแรงและไม่มี อาการ ร่วมกับไม่อยาก เปิดเผยตนเอง การย้ายถิ่นฐานและที่ ทำงานของผู้ติดเชื้อที่ยัง แข็งแรง CD4 ยังไม่ต่ำ กรณี MSM ไม่อยากตรวจ ไม่อยากเปิดเผยตนเอง ให้ใครรับรู้สถานะ 51

52 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ยุทธศาสตร์ ในปัจจุบัน นโยบาย Same day result ? การเริ่มยา ARV ที่ระดับ CD4 มากกว่า 350 cell/mm 3 or any CD4 level ? นโยบาย Test and Treat ? นโยบาย Normalized HIV/AIDS 52

53 เร่งสร้างความเข้าใจที่ตรง ถูกต้องในเรื่องการ ติดเชื้อ การประเมินความเสี่ยง การป้องกัน และลดความเสี่ยง ในลักษณะที่หลากหลาย รูปแบบกับประชากรแต่ละกลุ่ม และต่อเนื่อง เน้นการสร้างให้ประชาชนมี self assessment ที่ ตรง ถูกต้อง สนับสนุนให้มีการพัฒนา มาตรการ และกลวิธี ต่างๆ เพื่อลดปัญหาการตีตรา และการเลือก ปฏิบัติ (stigma and discrimination) ต่อกลุ่มผู้ติด เชื้อเอชไอวี 53 ข้อเสนอแนะ รวม

54 ข้อเสนอแนะ การให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านการ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การให้คำปรึกษาและ การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี รวมทั้งประสิทธิผล ของยาต้านไวรัสเอดส์แก่ประชาชนทั่วไป และ ประชากรกลุ่มเฉพาะ เพิ่มและพัฒนาจุดบริการตรวจเลือด และบริการให้ คำปรึกษา ให้สะดวก เข้าถึงง่ายมากขึ้นทั้งกลุ่ม ประชากรทั่วไป และประชากรกลุ่มเฉพาะ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือกับกลุ่มแกนนำ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อในการให้บริการ VCT 54

55 ข้อเสนอแนะ การจัดระบบดูแลรักษาและสนับสนุนผู้ติด เชื้อ พัฒนาการเข้าถึงระบบบริการสำหรับผู้ติดเชื้อให้มีความ ครอบคลุมและบริการที่รวดเร็วขึ้น ด้วยการเพิ่มช่องการ ให้บริการในหลายระดับ และการส่งต่อ ติดตาม มีบริการที่จำเพาะเพิ่ม สำหรับกลุ่มที่ความเสี่ยงในการ loss และรับยาไม่ต่อเนื่อง พัฒนาช่องทางการให้บริการสำหรับกลุ่มที่มีปัญหา ซับซ้อน เช่น กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มผู้ใช้ยา เสพติดชนิดฉีด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพิ่มอัตรากำลังและบุคลากรที่อยู่ในระบบบริการดูแล รักษา และสนับสนุนผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการกับผู้ติดเชื้อ ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ เกี่ยวกับบริการดูแลรักษาที่ค้นหาผู้ติดเชื้อได้ไวขึ้น พัฒนาระบบการติดตามผู้ติดเชื้อกรณีขาดนัด ในลักษณะ ต่างๆเพิ่มมากขึ้น กสธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการพัฒนา คุณภาพระบบการให้บริการในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียงกัน 55

56 ข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและภาค ประชาสังคม สนับสนุนให้ “ศูนย์องค์รวม” ที่ดีมีศักยภาพ และ NGOs ได้มีบทบาทเพิ่มเติมในการให้บริการ VCT ทั้งในและนอกสถานพยาบาล คงการทำงานของศูนย์องค์รวมและอาสาสมัครไว้ ในหน่วยบริการ เพื่อให้เป็นหน่วยสำคัญในการ จัดบริการคำปรึกษาด้านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้ NGOs และกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ทำงานกับ กลุ่มประชากรเฉพาะได้เข้าใจและสามารถอธิบาย ข้อมูลระบบ VCT และระบบ ART ของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการประสานงานในการส่งต่อประชากร กลุ่มเฉพาะเข้าสู่ระบบ VCT และการตรวจเลือดเพิ่ม มากขึ้น 56

57 กิตติกรรมประกาศ 57 ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ผู้ให้ข้อมูลในระดับในแต่ละโรงพยาบาลพื้นที่กลุ่ม ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการดำเนินงาน ด้านบริการปรึกษาเรื่องเอดส์ และการดูแลรักษา สนับสนุน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย เสนอ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google