งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 20 มีนาคม 2551

2 ขั้นตอนการทำงานในระบบงานบันทึกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง
หน่วยบริการ/โรงพยาบาล สปสช. เริ่มต้น ลงพื้นที่คัดกรองความเสี่ยง กรอกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยง ประมวลผลค่าบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยง (ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) รายงานคัดกรองความเสี่ยง สิ้นสุด 10/03/2551

3 ขั้นตอนการขอใช้ระบบงาน
หน่วยบริการ/โรงพยาบาลคัดเลือกและส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลผู้ใช้ระบบงาน สปสช. กลุ่มบริหารกองทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พิจารณาอนุมัติการสร้างรหัสผ่านให้กับโรงพยาบาล สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สร้าง Username – Password สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน แจ้ง Username – Password ให้กับผู้ใช้โดยตรง ( , หนังสือแจ้งจากสปสช.) 10/03/2551

4 ขั้นตอนการขอใช้ระบบงาน (ต่อ)
ใช้รหัสผ่านที่ได้รับ Log-in เข้าระบบเพื่อ บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการคัดกรอง บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 10/03/2551

5 โปรแกรม บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองความเสี่ยง (Prevention and Promotion Management System)

6

7 10/03/2551

8 10/03/2551

9 10/03/2551

10 10/03/2551

11 10/03/2551

12 บันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองความเสี่ยง
10/03/2551

13 10/03/2551

14 B C A 10/03/2551

15 A 10/03/2551

16 B 10/03/2551

17 C 10/03/2551

18 S1 S2 10/03/2551

19 S1 S2 10/03/2551

20 10/03/2551

21 10/03/2551

22 บันทึกโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
10/03/2551

23 10/03/2551

24 10/03/2551

25 10/03/2551

26 บันทึกผู้เข้าร่วม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
10/03/2551

27 10/03/2551

28 10/03/2551

29 D E 10/03/2551

30 D 10/03/2551

31 E 10/03/2551

32 10/03/2551

33 รายงาน 10/03/2551

34 10/03/2551

35 บันทึกข้อมูลสถานประกอบการ
10/03/2551

36 10/03/2551

37 รหัสสถานประกอบการและรหัสสาขา
ได้จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 10/03/2551

38 การแจ้งปัญหา 10/03/2551

39 ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น วิธีการบันทึกข้อมูล, พบ error เป็นต้น
ติดต่อ IT Helpdesk โทร address : ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ ติดต่อ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ในพื้นที่เดียวกับหน่วยบริการ/โรงพยาบาลของท่าน กลุ่มบริหารกองทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โทร ต่อ 7230 10/03/2551


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานบันทึกข้อมูล โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google