งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552

2 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (National Coverage) ณ เดือน พฤษภาคม 2552 หมายเหตุ จน.ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัด 1,074,220 คน มีหลักประกันสุขภาพ 1,067,208 คน ( 99.35 %) 99.35%

3 แนวโน้มจำนวนความครอบคลุม ผู้ลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง (ตค.51 - พค.52) (99.17%) (98.53%) (99.44%) (99.03%) (98.76%) (99.23%) (98.00%) (98.04%)

4 แนวโน้มจำนวนค่าว่างคงเหลือ (ตค.51 – พค.52) (1.54%) (0.61%) (0.65%) (1.57%) (0.97%) (1.15%) (0.76%) (0.44%)

5 แนวโน้มจำนวนบุคคลรอพิสูจน์ (ตค.51 – พค.52)

6 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงาน ทำ ให้ประชาชนหมดสิทธิประกันสังคมหรืออาจเป็นผู้ไม่มี สิทธิใดๆ(สิทธิว่าง) ทำให้ค่าว่างมีแนวโน้มที่สูงขึ้น หน่วยลงทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนใหม่ ยังมีบางส่วนต้อง ศึกษาและทำความเข้าใจ Survey ประกันสังคม Manage. การแก้ไขปัญหา จังหวัดร่วมกับ สปสช. (นม.) จัดประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การลงทะเบียน และเน้นที่การลงทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน ในกรณี พลการสิทธิ ปัญหา/ข้อจำกัดในการลงทะเบียนสิทธิ

7 การบริหารงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปี 2552

8 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2552 (อัตรา : ประชากร = 2,202) แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว จ.ชัยภูมิ ปี 2552 (อัตรา : ประชากร = 2,202) คงเหลือ 739,633,618 บาท ยอดจัดสรรทั้งปี 2552 หลังหักเงินเดือน 836,302,694 บาท (1,000 บาท/บัตร) รวมงบ OP/PP Exp./IP/FF1-2 IPนอกเขต = 12,904,816 บาท หัก FF 5% ไว้จังหวัด= 38,928,085 บาท คงเหลือ 778,561,703 บาท OP = 322,055,643 บาท IPในเขต = 348,865,711 บาท FF1-2 = 44,836,175 บาท จัดสรรให้ CUPก่อน PP Exp. = 68,712,264 บาท หมายเหตุ 1. งบ FF1-2 และ งบ IP นอกเขต ไม่หักเงินเดือนและเงินกันระดับจังหวัด 2. ยอดจัดสรรนี้ไม่รวมงบ PP Area Base และ PP Community Base

9 แผนการจัดสรร (100%) ผลการจัดสรร งวด 1-3 สสจ. 38.9 ล้านบาท26.8 ล้านบาท75% รพ. 797.4 ล้านบาท530.6 ล้านบาท75% รวม 836.3 ล้านบาท557.4 ล้านบาท75% หมายเหตุ1) ผลจัดสรรงวด 1-3 = 664.84 บาท : ประชากร 2) ผลการจัดสรร สสจ.= 29.2 ล้านบาท ถูกหักค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2.4 ล้านบาท คงเหลือได้รับจริง 26.8 ล้านบาท 3) ผลการจัดสรร รพ.= 598.0 ล้านบาท ถูกหักตามผลงานการให้บริการ ปี 2551 จำนวน 67.4 ล้านบาท คงเหลือได้รับจริง 530.6 ล้านบาท แผน/ผลการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว(ล่วงหน้า) จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552 หน่วย : ล้านบาท

10 งบส่งเสริมสุขภาพป้องกัน โรค จ. ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552 PP. Com (35,440,762.50) PP. Area Base PP.Express Demand (68,712,263.89) นอกพื้นที่กองทุน ตำบล(12 แห่ง) (2,568,150) พื้นที่สมัครร่วม กองทุนตำบล (130 แห่ง) (32,872,612.50 ) PPA. เขต PPA. จังหวัด(20,508,387) Composite Indicators (4,653,204.50) Node/Policy (520,000) สนับสนุนหน่วยงานบริหาร (สสจ./สสอ.=2บาท/ปชก.) (1,890,174 บาท) TSH / PKU Sealant Pap Smear Thalasemia จิตอาสา กองทุนตำบล ควบคุมกำกับ/ติดตาม/ ประเมินผลการดำเนินงาน PP จังหวัด 5 โครงการ (4,868,387 บาท) อำเภอ 31 โครงการ (15,640,000บาท) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งบคัดกรองฯ (829,300) งบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2,874,368) NON_UCUC งบปรับเปลี่ยน พฤติกรรม (900,000)

11 สถานการณ์การเงินการคลังสาธารณสุข ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ แหล่งข้อมูล : http://hfo.cfo.in.th/ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2552) http://hfo.cfo.in.th/ Current Ratio = 2.29 (เกณฑ์ ≥ 1.5 เท่า) Quick Ratio = 2.06 (เกณฑ์ ≥ 1.0 เท่า) Cash Ratio = 1.49 (เกณฑ์ ≥ 0.8 เท่า) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บลูกหนี้ค่ารักษา NON UC = 106.36 วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระเจ้าหนี้การค้า = 66.08 วัน (เกณฑ์ ≤ 90 วัน) อัตรากำไรสุทธิ = 2.05 (เกณฑ์ ≥ 0.0 %) ต้นทุนดำเนินการต่อหน่วย IPD = 12,515.08 บาท สถานการณ์การเงินการคลังฯ ภาพรวมจังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

12 QR ≥ 1 CR ≥1.5 Cash ≥ 0.7

13 กองทุน หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (Node กองทุนตำบล)

14 จังหวัด ท้องถิ่น ทั้งหมด กองทุนฯ ปี 51 กองทุนฯ ปี 52 รวมร้อยละ ชัยภูมิ142963413091.55 สุรินทร์17251207141.28 บุรีรัมย์20849196832.69 นครราชสีมา33361137422.22 รวมทั้งเขต8552568634240.00 เป้าหมายดำเนินการกองทุนตำบล ในเขต 14

15 ผลการดำเนินงานกองทุน ฯ 1.แต่งตั้งคณะทำงานระดับเขต /จังหวัด /อำเภอ 2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะใน อปท.ที่ยังไม่สมัคร) 3.พัฒนาศักยภาพ - ประชุม คทง. ระดับเขต/จังหวัด /อำเภอ - อบรมคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ (ใหม่/เก่าทุกแห่ง) - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระบบรายงาน /บัญชีและการเงิน (ใหม่/เก่าทุกแห่ง) 4.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน - จังหวัด 28 กค. 2552 - เขต 25 – 26 กค.52 - ประเทศ 14 – 15 พค.52 5.ติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน - ให้อำเภอติดตาม100 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - จังหวัดติดตามให้คำแนะนำกองทุนที่เป็นปัญหา

16 ผลงานเด่น * กองทุน ฯ อบต.บ้านยาง ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ เขต 9 ในการ นำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 14 พค.51 ที่เมืองทองธานี เรื่อง “การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ”

17 ปัญหาและข้อจำกัด สปสช.โอนเงินให้ช้ามาก ขณะนี้กองทุนใหม่ (34 กองทุน)ยังไม่ได้รับเงินโอน ข้อจำกัดของ อบต. –ในระบบอินเตอร์เน็ทของ อบต.บางแห่ง ไม่สามารถบันทึก รายงานผ่าน web.ได้ –การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำรายงานใหม่ ปัญหาที่พบจากการติดตามของจังหวัด(10แห่ง) –การจัดทำแผนงาน/โครงการช้ามาก –ยังไม่ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ * จังหวัดได้ให้คำแนะนำและดำเนินการแก้ไขแล้ว

18 ผลงานด้านการรักษาพยาบาล เปรียบเทียบ ปี 2550-2552 (ตค.51-พค.52)

19 ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก ปี 2550-2552 ปี งบประมาณ สอ.รพช.รพท. รวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 25501,209,49942.821,260,05444.61355,32712.582,824,880 25511,428,43844.641,395,32043.61376,07511.753,199,833 2552 (ตค.51– พค.52) 910,75242.80964,00945.30253,16211.902,127,923

20 ผลงานด้านการใช้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ปี 2550-2552 ปี งบประมาณ รพช.รพท. รวม จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 255067,66964.5237,21235.48104,881 255169,71363.5040,07036.50109,783 2552 (ตค.51– พค.52) 45,39961.8827,96938.1273,368

21 หน่วย : เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google