งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550. การเปลี่ยนแปลงหลัก  ระบบการจัดทำข้อมูล ปี 2548 ใช้ระบบ web ทั้งหมด ปี 2549-50 ใช้ระบบ offline (HealthDB ) ในการ จัดทำข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550. การเปลี่ยนแปลงหลัก  ระบบการจัดทำข้อมูล ปี 2548 ใช้ระบบ web ทั้งหมด ปี 2549-50 ใช้ระบบ offline (HealthDB ) ในการ จัดทำข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550

2 การเปลี่ยนแปลงหลัก  ระบบการจัดทำข้อมูล ปี 2548 ใช้ระบบ web ทั้งหมด ปี 2549-50 ใช้ระบบ offline (HealthDB ) ในการ จัดทำข้อมูล ใช้ระบบ web สำหรับ บริหารจัดการ และ เผยแพร่ข้อมูล

3 การเปลี่ยนแปลงหลัก  ระบบการจัดทำข้อมูล ปี 2549 ระบบ offline (HealthDB49 V1.5) ในการจัดทำข้อมูล ปี 2550 ระบบ offline (HealthDB50_V1.0) ในการจัดทำข้อมูล

4 การเปลี่ยนแปลงหลัก  ระบบการจัดทำข้อมูล ปี 2548 ส่วนกลาง ยืนยัน / ปลดยืนยัน ปี 2549-50 สสจ. สามารถ ยืนยัน / ปลดยืนยัน ภายในจังหวัดได้ ส่วนกลาง ยืนยัน / ปลด ยืนยัน

5 การเปลี่ยนแปลงหลัก  ข้อมูลใน 0110 รง.5 กิจกรรมสำคัญ ปรับลด / ปรับเพิ่ม

6 การเปลี่ยนแปลงหลัก  ข้อมูลใน 0110 รง.5 รายงานการเงิน ปรับเพิ่มรายการในรายงาน 0110 รง 5

7 การเปลี่ยนแปลงหลัก  Username และ Password Username คงเดิม Password คงเดิม Password ใน offline Password ใน web ไม่สามารถเปลี่ยนได้ เริ่มต้นปี 2550 เปลี่ยนได้

8 ระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5  รายงานเป็นประจำทุกเดือน  ระบบการจัดส่งรายงาน ใช้โปรแกรม HealthDB ในการ จัดทำรายงาน ใช้ WebBase ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่ URL http://phdb.moph.go.th

9 ระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5 รูปแบบ HealthDB 0110 รง.5 งบทดลอง แปลง file งบทดลอง ข้อมูลการเงิน 0110 รง.5 ข้อมูล งบทดลอง การเงิน กิจกรรม 0110 รง.5 ข้อมูลกิจกรรม 0110 รง.5

10 ระบบการจัดทำรายงาน 0110 รง.5 ข้อมูลการเงิน 0110 รง.5 ข้อมูล งบทดลอง ข้อมูลกิจกรรม 0110 รง.5 offline ระบบจังหวัด ระบบข้อมูล จังหวัด Web ระบบ 0110 รง.5 ส่ง ไม่ส่ง download

11 องค์ประกอบหลัก  รายงานกิจกรรมสำคัญ ระดับโรงพยาบาล ระดับไม่ใช่โรงพยาบาล  รายงานการเงิน ระดับโรงพยาบาล ระดับไม่ใช่โรงพยาบาล

12 หน่วยงานรายงานโรงพยาบาล ( แม่ ข่าย )  จัดทำข้อมูลของ หน่วยงานระดับโรงพยาบาล ใน ฐานะแม่ข่าย 1 ชุด หน่วยงานระดับไม่ใช่โรงพยาบาล ( สอ.+PCU) เป็นรายงานรวม 1 ชุด

13 หน่วยงานระดับโรงพยาบาล ( ไม่ใช่แม่ข่าย )  จัดทำข้อมูลของ หน่วยงานระดับโรงพยาบาล ( หาก มี ) แห่งละ 1 ชุด หน่วยงานระดับไม่ใช่โรงพยาบาล ( สอ.+PCU) เป็นรายงานรวม 1 ชุด หรือ ตามการจัดกลุ่มเครือข่าย

14 ช่วงเวลาการรายงาน 0110 รง.5  ตัดข้อมูลทุกสิ้นเดือน  ส่งข้อมูลภายในวันที่ 10 ของ ทุกเดือน  สสจ. ตรวจสอบข้อมูล ภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน  แก้ไขข้อมูลก่อนวันที่ 24 ของ ทุกเดือน

15 ระบบการส่ง รายงาน สสจ. สอ. เครือข่าย บริการ สรส. PCU สอ. ยืนยันอัตโนมัติ ตรวจสอบ ( ยืนยัน ) รวบรวม / จัดส่ง ยกเลิกยืนยัน แก้ไข วันที่ 15 ของเดือน วันที่ 10 ของเดือน วันที่ 24 ของเดือน

16 ระบบยืนยัน / ปลดยืนยัน ข้อมูล 0110 รง.5 ใน web สสจ. ยืนยัน ดูรายงาน สรส. ยืนยัน ทั้งประเทศ สสจ. ปลด ยืนยัน แก้ข้อมูลเก่า ส่งข้อมูลใหม่ ระหว่างเดือน ตามตกลง ทำ ไม่ทำ

17 ระบบการ Feed Back  เอกสารส่งให้รพ./ สสอ. ราย เดือน / ไตรมาส สรุปจำนวนส่ง / ความทันเวลา สรุปจำนวนคุณภาพข้อมูล / ข้อสังเกต ผลการวิเคราะห์ รายไตรมาส นำเข้าที่ประชุม กวป. ทุกสิ้นเดือน

18 ปัญหาที่พบในปี 2549  ข้อมูล ความทันเวลา ความครบถ้วน ความถูกต้อง / คุณภาพข้อมูล  บุคลากร : เปลี่ยน ผู้รับผิดชอบ  การประสานงาน รพ.+ สสอ.

19 แนวทางการแก้ไขปัญหา ปี 2550  จัดทำ “ ทำเนียบผู้รับผิดชอบรายงาน ” ขึ้น WEB กรณีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบต้อง ทดแทนและแจ้งสสจ. ทราบ  อบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะ ด้านการเงิน สอ./ สสอ.  ประเมินผลการส่งข้อมูลทุกเดือน (Feed back)  Ranking ตามตัวชี้วัด

20 อบรมฟื้นฟูผู้รับผิดชอบระดับ สถานีอนามัย  สสอ. จำนวนสถานีอนามัย แห่ง

21 Ranking  ส่งทันเวลาภายในวันที่ 10 = 5 คะแนน  ส่งภายในวันที่ 11 = 4 คะแนน  ส่งภายในวันที่ 12 = 3 คะแนน  ส่งภายในวันที่ 13 = 2 คะแนน  ส่งภายในวันที่ 14 = 1 คะแนน  ส่งหลังวันที่ 14 = 0 คะแนน

22 Ranking  เริ่มประเมิน 10 มกราคม 2550 – 10 กันยายน 2550 ( รวมข้อมูล 9 เดือน : ธันวาคม 49- สิงหาคม 50) = คะแนนเต็ม 9X5 = 45 คะแนน / รายงาน  กรณีวันที่ 10 ตรงกับวันหยุด เริ่ม นับวันถัดไป  กรณีแก้ไขข้อมูล ดูที่เจตนา....

23


ดาวน์โหลด ppt ระบบการรายงาน 0110 รง.5 ปี 2550. การเปลี่ยนแปลงหลัก  ระบบการจัดทำข้อมูล ปี 2548 ใช้ระบบ web ทั้งหมด ปี 2549-50 ใช้ระบบ offline (HealthDB ) ในการ จัดทำข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google