งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึง บริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย วิชช์ เกษมทรัพย์ ภูษิต ประคองสาย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึง บริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย วิชช์ เกษมทรัพย์ ภูษิต ประคองสาย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึง บริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย วิชช์ เกษมทรัพย์ ภูษิต ประคองสาย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นำเสนอสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13/2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 24-26 สิงหาคม 2548

2 2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. วิธีการศึกษา 4. ผลการศึกษา การประมาณการด้านอุปสงค์ของบริการทดแทนไตในประเทศไทย ต้นทุนการให้บริการทดแทนไต ประมาณการภาระด้านงบประมาณและผลกระทบที่เกิดขึ้น 5. สรุปผลการศึกษา 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

3 3 1. ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา บริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายไม่ถูกรวมในชุดสิทธิ ประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปี 2544 เกิดความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างระบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ผู้ป่วยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจำนวนหนึ่งเกิดภาวะ สิ้นเนื้อประดาตัวจากค่ารักษาพยาบาล (catastrophic health expenditure) และเสียชีวิตจากการเข้าไม่ถึงบริการทดแทนไต แรงกดดันจากภายนอกและเสียงเรียกร้องจากผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัวเพื่อให้ รัฐบาลและ สปสช. พิจารณาปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์

4 4 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อประมาณการความต้องการงบประมาณในการขยายการเข้าถึง บริการทดแทนไตสำหรับผู้มีสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า วิเคราะห์ภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ของ ภาครัฐในการแบกรับภาระงบประมาณดังกล่าว นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

5 5 3. วิธีการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อุบัติการณ์และความชุกของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้นทุนในการให้บริการทดแทนไตในมุมมองของรัฐบาลโดยเฉพาะ HD และ PD ประมาณการภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นสำหรับการขยายบริการทดแทน ไตในช่วง 20 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี 2548-2567) วิเคราะห์ผลกระทบของภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

6 6 สูตรการคำนวณความต้องการงบประมาณ สำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไต New ESRD cases x unit cost (1) + number of living ESRD cases x unit cost (2) + number of those not accessible to RRT x unit cost (2) Budgetary requirements for universal access to RRT where unit cost (1) = ต้นทุนเตรียมการสำหรับเข้ารับบริการทดแทนไต unit cost (2) = ต้นทุนในการให้บริการทดแทนไตต่อรายต่อปี

7 7 4. ผลการศึกษา ข้อมูลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จาก TRT Registry 2004 (2547) สมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ที่สามารถเข้าถึง บริการทดแทนไตในปี 2547 = 5,297 ราย หรืออัตราอุบัติการณ์ 82.8 ต่อล้านประชากร ต่อปี อัตราชุกที่ 234.5 ต่อล้านประชากร หรือมี จำนวนผู้ป่วยที่เข้าถีงบริการทดแทนไต = 15,004 ราย 50% เป็นผู้ป่วยสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ 10% เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 40% เป็นผู้ป่วยที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ด้วยตนเอง โครงสร้างอายุของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้ายที่เข้าถึงบริการทดแทนไต SSS: 82% 60 ปี CSMBS: 41% 60 ปี HD KT PD

8 8 อัตราอุบัติการณ์การเข้าถึงบริการทดแทนไตในต่างประเทศ อัตราอุบัติการณ์การเข้าถึงบริการทดแทนไตในประเทศต่าง ๆ ประเทศสหรัฐอเมริกา 333 ต่อล้านประชากรต่อปี (age adjusted - USRDS2004) ประเทศในแถบทวีปยุโรป 100 ต่อล้านประชากรต่อปี ประเทศมาเลเซีย 91 ต่อล้านประชากรต่อปี ( ปี 2546) ประเทศสิงคโปร์ 158 ต่อล้านประชากรต่อปี ( ปี 2540) ประเทศไทย 82.8 ต่อล้านประชากรต่อปี ( ปี 2547) แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยใน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลและประกันสังคม สมนึก ดำรงกิจชัยพร และคณะประมาณการในปี 2540 เท่ากับ 222 ต่อล้าน ประชากรต่อปี ในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราอุบัติการณ์ระหว่าง 100 – 300 ต่อล้าน ประชากรต่อปี ด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปีในการประมาณการภาระ งบประมาณ

9

10

11 11 ต้นทุนการให้บริการทดแทนไตต่อรายต่อปี ในมุมมองของรัฐบาล ประเทศมาเลเซีย (บาท)ประเทศไทย (บาท) HDCAPDHDAPD ค่าบริการทดแทนไต 207,506269,424222,456220,460 ค่ารักษาผู้ป่วยนอก 21,82521,78430,899 ค่ารักษาผู้ป่วยใน 7,29220,13118,64625,160 ค่ายา erythropoietin 46,21925,67781,90054,600 รวม282,842337,016353,901331,119

12 ประมาณการภาระงบประมาณสำหรับการขยายบริการทดแทนไตระหว่างปี 2548-2562 ระหว่าง 2 ทางเลือก: ขยายการเข้าถึงบริการฯ ให้กับผู้ป่วยทุกคนหรือ เลือกเฉพาะผู้ที่มี โอกาสได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต ณ ต้นทุนต่ำที่สุดที่ 250,000 บาทต่อรายต่อปี 2548 (ปีที่ 1) 2552 (ปีที่ 5) 2557 (ปีที่ 10) 2562 (ปีที่ 15) ขยายการเข้าถึงบริการฯ ให้กับผู้ป่วย ทุกคน (ล้านบาท) 3,99418,05832,25543,804 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ UC5.518.423.723.6 คิดเป็นร้อยละของรายจ่ายสุขภาพ ทั้งหมด 1.75.97.7 ขยายการเข้าถึงบริการฯเฉพาะผู้ที่มี โอกาสได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนไต (ล้านบาท) 1,9818,94415,96621,625 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ UC2.79.111.7 คิดเป็นร้อยละของรายจ่ายสุขภาพ ทั้งหมด 0.92.93.8 งบประมาณ UC (ล้านบาท)73,13698,074135,987185,248 รายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด (ล้านบาท) 230,836303,931417,522572,659

13 13 ข้อจำกัดของการศึกษา การประมาณการใช้อัตราอุบัติการณ์และอัตราความชุกของต่างประเทศ ใช้สมมติฐานว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทดแทนไตโดยไม่มีข้อจำกัด หรืออุปสรรคด้านอื่น เช่น ข้อจำกัดด้านภายภาพหรือข้อจำกัดของระบบ บริการทดแทนไต ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนในการให้บริการทดแทนไตมีค่อนข้าง จำกัดในประเทศไทย ขาดข้อมูลต้นทุนในการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไต ทำให้ไม่สามารถสร้าง แบบจำลองสภาวะการขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตเมื่อระบบการ ผ่าตัดเปลี่ยนไตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

14 14 5. สรุปผลการศึกษา การขยายบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและ งบประมาณจำนวนมาก หากรัฐไม่มีมาตรการในการควบคุมต้นทุนการให้บริการทดแทนไตหรือไม่มี มาตรการในการป้องกันและควบคุมอุบัติการณ์การเกิดไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระด้านการการคลังสุขภาพของภาครัฐเป็นอย่าง มากและในระยะยาว แนวโน้มอัตราอุบัติการณ์ของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและมีข้อจำกัดของระบบบริการ (supply side constraint) มีความจำเป็นในการดำเนินนโยบายด้านอื่นควบคู่ไปกับนโยบายขยายการเข้าถึง บริการทดแทนไต

15 15 นโยบายด้านอื่นที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับ การขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไต การลงทุนเพิ่มขึ้นในการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังทั้งในระดับปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการ ทดแทนไต การพัฒนาระบบข้อมูลการลงทะเบียนทดแทนไตในประเทศไทยให้มี ความครอบคลุมและเป็นรายงานภาคบังคับ การสนับสนุนการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่องมากกว่าการฟอกเลือด การปรับปรุงประสิทธิภาพการผ่าตัดเปลี่ยนไตเพื่อรองรับการขยายบริการ ทดแทนไตในอนาคต

16 16 6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การตัดสินใจขยายบริการทดแทนไตจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและ งบประมาณจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ความรอบคอบและข้อมูลเชิง ประจักษ์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ต้องมีระบบข้อมูลในการติดตามและประเมินผลที่ดี ควรดำเนินการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับทางเลือกเชิงนโยบายจาก สังคมไทย ในรูปแบบของประชาพิจารณ์ (public hearing) หรือฉันทา มติ (consensus) เพื่อสร้างความเข้าใจในทางเลือกด้านนโยบาย

17 17 ทางเลือกเชิงนโยบายในการขยายบริการทดแทนไต ครอบคลุมผู้ป่วยทุกคนครอบคลุมผู้ป่วยบางคน ให้บริการฯ อย่างต่อเนื่อง ทางเลือกที่หนึ่ง ผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการฯ ตลอดชีวิต ทางเลือกที่สอง ผู้ป่วยบางคนได้รับการคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ในระดับประเทศและระดับ จังหวัด ให้บริการฯ ช่วงระยะเวลา หนึ่ง ทางเลือกที่สาม ผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการฯ จนถึง อายุขัยเฉลี่ยของคนไทย ทางเลือกที่สี่ ผู้ป่วยทุกคนได้รับบริการฯ ช่วง ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นรัฐ ช่วยเหลือผู้ป่วยอายุน้อยมากกว่า มีความเป็นไปได้ทางการเมือง ค่อนข้างต่ำ

18 18 กิตติกรรมประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

19 19


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการงบประมาณสำหรับการเข้าถึง บริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย วิชช์ เกษมทรัพย์ ภูษิต ประคองสาย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google