งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Africa and South east Asia focal persons DLD: K. Chanachai, K. Kongsathapornchai RVC: R. Metras, C. Marce, A. Prakarnkamanant, and D. Pfeiffer KU: S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Africa and South east Asia focal persons DLD: K. Chanachai, K. Kongsathapornchai RVC: R. Metras, C. Marce, A. Prakarnkamanant, and D. Pfeiffer KU: S."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Africa and South east Asia

3 focal persons DLD: K. Chanachai, K. Kongsathapornchai RVC: R. Metras, C. Marce, A. Prakarnkamanant, and D. Pfeiffer KU: S. Kasemsuwan, C. Poolkhet, T. Patanasatienkul, N. Buameetoop, M. Watanakul www.hpai-research.net. www.hpai-research.net

4

5 ขั้นตอน กำหนดหัวข้อการศึกษา ระยะที่ 1 (เชิงคุณภาพ) กำหนดทีมที่จะทำการศึกษา สร้าง Risk pathway เก็บข้อมูล – กรมปศุสัตว์ เกษตรกร นักวิจัย สรุปผล กำหนดหัวข้อศึกษาในระยะที่ 2 (เชิงปริมาณ)

6 Risk question (ระยะที่ 1) ความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่เลี้ยงใน พื้นที่ buffer zone รอบฟาร์มในระบบ compartment The risk of Introduction and Transmission of H5N1 HPAI infection into 1-km buffer zone around a compartmentalized farm

7 Compartment farm Buffer zone

8 Release Pathway

9 Expose Pathway

10 วิธีการศึกษา (1) วิธีการเก็บข้อมูล: โดยการระดมสมอง สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่กรมฯ นักวิชาการ บริษัท เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ buffer zone พื้นที่ทำการศึกษา: พื้นที่ (อำเภอ และจังหวัด) ที่มีฟาร์มใน ระบบ Compartment (ฟาร์มบริษัท และฟาร์ม contract) มาก คือ จังหวัด นครปฐม สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และ เพชรบูรณ์

11 วิธีการศึกษา (2) ระยะเวลาที่ศึกษา: กุมภาพันธ์ 08-กรกฎาคม 08 ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล: พฤษภาคม 08-สิงหาคม 08 ตัวอย่างตัวแปรที่เก็บข้อมูล Release: ความชุกของโรคในสัตว์ปีกหรือcarrier, ความถี่ที่ นำเข้าสัตว์ปีกหรือ carrier นั้น มาใน Buffer zone Expose: ระยะการมีชีวิตรอดของสัตว์เมื่อติดโรค, โอกาสของ การสัมผัสระหว่างสัตว์ปีกหรือ carrier กับสัตว์ปีกใน buffer zone

12 Release scale Risk FrequencyPrevalence (%) Negligible1 times per year<=0.001 Very low2 time per year0.01 Low3 times per year0.1 Medium1 time per month1 High1 time per week10 Very highEvery day>10

13 Exposure scale Risk Chance of infection to poultry in the buffer zone when AI virus was introduced into buffer zone Negligible<1% Very low5% Low25% Medium50% High75% Very high100%

14 Not known There is no data available, no reference, no personal communication and no experience.

15 Exposure Release Very HighHighMediumLowVery Low Negligible Very High HighmediumLowVery lowNegligible High Medium LowVery lowNegligible Medium LowVery lowNegligible Low Very lowNegligible Very Low Negligible Combination matrix for risk estimation

16 Compartmentalization farms

17 ผลการศึกษา: รวม

18 ผลการศึกษา: นกธรรมชาติ ประมาณ 70% ของพื้นที่ใน buffer zone เป็นพื้นที่สูงโอกาสใน การพบนกอพยพน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกดังนั้นจะพบนกบ้านอาศัยอยู่ มาก นกธรรมชาติที่อาศัยอยู่ตามบ้านหลายชนิดมีความสามารถในการ นำโรคไข้หวัดนกได้ เช่น นกกระจอก นกพิราบ? นกยาง นกเอี้ยง นกเป็ดน้ำ จากการเฝ้าระวังโรคในนกธรรมชาติโดย ม.มหิดล และ กระทรวง ทรัพยากรฯ ไม่พบว่ามีนกธรรมชาติในประเทศไทยให้ผลบวกต่อ โรคไข้หวัดนก การสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ นกธรรมชาติเป็นชนิดสัตว์ ที่ถูกสงสัยว่าจะเป็นตัวนำโรคในการระบาดหลายครั้ง

19 ผลการศึกษา: สัตว์ปีกมีชีวิต 70-80% ของสัตว์ปีกพื้นบ้านใน buffer zone เลี้ยงแบบ free-ranging 50-60% ของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นบ้านนำเข้าสัตว์ปีก โดยไม่ได้คำนึงถึงแหล่งที่มา มีการนำสัตว์ปีกพื้นบ้านเข้ามาใหม่ในพื้นที่น้อย ในบางพื้นที่บริษัทจะซื้อไก่พื้นเมืองที่อยู่ใน buffer zone เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในพื้นที่

20 ผลการศึกษา: เป็ดไล่ทุ่ง ในพื้นที่ buffer zone มีจำนวนเป็ดไล่ทุ่งน้อย และเป็ดไล่ ทุ่งที่เข้ามาเลี้ยงจำนวนน้อย ในการใช้กฎระเบียบในระดับชุมชนมาใช้ในการห้ามการเลี้ยง เป็ดไล่ทุ่ง พื้นที่หากินของเป็ดไล่ทุ่งมักจะห่างไกลจากพื้นที่หมู่บ้านทำ ให้โอกาสของการสัมผัสกับสัตว์ปีกพื้นบ้านมีน้อย (ยกเว้น เป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงแบบเช้าไปเย็นกลับ?) ในบางพื้นที่มีโรงฆ่าเป็ดอยู่ในพื้นที่ buffer zone

21 ผลการศึกษา: หนู แมลง มีการตรวจพบ หนูที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในช่วงที่มีการ ระบาดระยะแรก ๆ (2004) ระยะทางหากินของหนูสามารถไปไกลได้ 2-3 ก.ม. แต่โดย ส่วนมากจะหากินที่ใกล้ ๆ อาจพบหนูถ่ายใส่อาหารไก่ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสในยุงในปี 2004 (Mechanical transmission?)

22 ผลการศึกษา: สุนัข แมว มีการรายงานการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสุนัข และแมวใน ประเทศไทย การศึกษาระดับ antibody ต่อ H5 ในสุนัขในพื้นที่ที่มีการ ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกพบว่ามีสุนัขที่มีภูมิคุ้มกัน 25% (false positive?) อบรมชาวบ้านในการกำจัดซากสัตว์ปีก โอกาสสุนัขคาบซาก น้อย

23 ผลการศึกษา: แม่น้ำ ลำคลอง ไวรัสสามารถอยู่ได้นานในแหล่งน้ำธรรมชาติ (4 วัน) พฤติกรรมการโยนไก่ทิ้งในปัจจุบันมีน้อยลงกว่าในอดีต ส่วนมากที่ดอน อาจพบน้ำหลาก และในอดีตมีสัตว์ปีกตาย หลังน้ำหลาก

24 ผลการศึกษา: อุปกรณ์ (เช่น อุปกรณ์ชนไก่ เป็ดไล่ทุ่ง) 7% ของครัวเรือนในพื้นที่ buffer zone เลี้ยงไก่ชน ซึ่งมี การซื้อ-ขายไก่อยู่ตลอด เกษตรกรไก่ชนโดยส่วนมากดูแลไก่ของตนเองเป็นอย่างดี ไม่นำไก่ไปชนหากทราบข่าวการเกิดโรค การติดเชื้อโดยมูลเป็ดไล่ทุ่งที่อยู่ตามพื้นกรงขนย้าย และ เสียม มีโอกาสเป็นไปได้

25 ปุ๋ย มีการขนย้ายปุ๋ยขี้ไก่เข้ามาในพื้นที่ buffer zone บางแห่ง จำนวนมาก ส่วนมากมีการตากแดดไว้ก่อนการนำมาใช้ซึ่งจะทำให้ไวรัส ตายก่อนที่จะติดเชื้อไปไก่

26 เนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์จากไก่ โดยส่วนมากเกษตรกรจะไม่ซื้อเนื้อไก่มาบริโภคแต่จะ บริโภคไก่ของตนเอง การสำรวจในช่วงที่มีการระบาดของโรคสามารถพบเนื้อที่ ปนเปื้อนเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในท้องตลาด

27 คน เป็นตัวพาโรคที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน น่าจะเป็นคนที่ไปดูไก่มากกว่า น่าเก็บข้อมูลในบ่อน การให้ความรู้กับเกษตรกรในการป้องกันสัตว์ปีกของตนเอง ติดโรคมีความสำคัญอย่างมาก อาชีพเพาะปลูก อาสา

28 ยานพาหนะ รถขนมูลไก่ รถรับจ้างไถนา เคยพยายาม isolate เชื้อไวรัสจากรถ แต่ไม่พบ รถจักรยานยนต์อาจมีเชื้อได้ ยานพาหนะ ต่ำมาก - ต่ำมาก สูง

29 ผลการศึกษา: รวม

30 สรุปผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณพบว่าการระบาด ของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในพื้นที่ buffer zone มี โอกาสเกิดจากนกธรรมชาติ และการนำสัตว์ปีกมี ชีวิตเข้าในระดับต่ำมาก ส่วนการนำโรคโดยวิธีการอื่น ๆ นั้นมีโอกาสอยู่ในระดับ Negligible ปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่สำคัญของโอกาสการเกิดโรค คือ สภาวะโรคบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ buffer zone

31 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบ Compartment การป้องกันและควบคุมโรคใน Buffer zone มีความสำคัญ ต่อการเกิดโรคในฟาร์ม แต่มาตรการใน Buffer zone ไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่ปกติทั่วไป ยกเว้น ระบบเฝ้าระวัง โรคที่เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ buffer zone และรอบพื้นที่ Buffer zone โดยการสร้างความ ร่วมมือกับบริษัท หรือชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค การประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร หรือชุมชน ในพื้นที่ buffer zone ในด้านการเฝ้าระวังโรค การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกมี ความสำคัญ

32 Risk questions “What is the risk of introducing HPAI H5N1 via fighting cock activity into the buffer zone around compartmentalized farms?” “What is the risk of introducing HPAI H5N1 resulting from introduction of backyard chickens into the buffer zone around compartmentalized farms?”

33 Definition ไก่ชน : ไก่เพศผู้ที่มีกิจกรรมเพื่อการชนไก่ ไก่ backyard: ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยหากินทั่วไป

34 สื่อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมชนไก่ คน / ยานพาหนะ ผู้เลี้ยง คนดู คนซ้อมไก่ มือน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ในการชนไก่ เตา กระเบื้อง พรม กล่องไก่ ไก่ชน / อาจสัมผัสนกตอนปล่อยหากิน ( หากเป็นฟาร์มจะดูแลดีไม่สัมผัส )

35 Risk pathways In process Data collection Empirical studies Field study: June-August, 2009- questionnaires, laboratory Data analysis: August –September 2009 Presentation of results: stakeholders

36 Next steps Develop the model for further study: control measures Data collection: administer unit- ตำบล Data analysis

37 แหล่งที่มา (Prevalence) High risk Low risk ตรวจพบว่าเป็นโรคหรือไม่ Clinical examination & Cloacal swab ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ ? ได้รับเชื้อจาก การสัมผัส ไ ก่ สนามไก่ ชน ทำความสะอาดก่อน เข้าบ้าน ? เส้นทาง - มีการแวะฟาร์ม / ซุ้ม / บ่อนอื่น ? Exudates, dropping สิ่งแวดล้อม / อุปกรณ์ / ยานพาหนะ นก บ้าน ผ่านน้ำยาฆ่า เชื้อ ? ระยะทาง - เวลา โดน แสงแดด ? Quarantine? สัมผัสกับสัตว์ปีกใน บ้าน ? บ้าน / ฟาร์ม Exudates, dropping คน ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ ? มีการล้อมรั้ว / ตา ข่าย ? ได้รับเชื้อจาก การสัมผัส ผ่านน้ำยาฆ่า เชื้อ ? เส้นทาง - มีการแวะฟาร์ม / ซุ้ม / บ่อนอื่น ? ระยะทาง - เวลา โดน แสงแดด ? อาบน้ำ / เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนเข้าบ้าน ? ทำความสะอาดก่อน เข้าบ้าน ? สัมผัสกับสัตว์ปีกใน บ้าน ? อาบน้ำก่อนออกจาก บ้าน ? อุปกร ณ์ ยานพาห นะ No

38 แหล่งที่มา (Prevalence) High risk Low risk ตรวจพบว่าเป็นโรคหรือไม่ Clinical examination & Cloacal swab ทำความสะอาด ตลาด ? ได้รับเชื้อจาก การสัมผัส ไ ก่ ตลาด ขายไก่ ทำความสะอาดก่อน เข้าบ้าน ? เส้นทาง - มีการแวะฟาร์ม อื่น ? Exudates, dropping สิ่งแวดล้อม / อุปกรณ์ / ยานพาหนะ นก บ้าน ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อระหว่าง การเดินทาง ? ระยะทาง - เวลา โดน แสงแดด ? Quarantine? สัมผัสกับสัตว์ปีกใน บ้าน ? บ้าน / ฟาร์ม Exudates, dropping คน ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ ? มีการใช้ร่วมกัน / ผ่าน น้ำยาฆ่าเชื้อ ? ได้รับเชื้อจาก การสัมผัส เส้นทาง - มีการแวะฟาร์ม / ซุ้ม / บ่อนอื่น ? ระยะทาง - เวลา โดน แสงแดด ? อาบน้ำ / เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนเข้าบ้าน ? ทำความสะอาดก่อน เข้าบ้าน ? สัมผัสกับสัตว์ปีกใน บ้าน ? อาบน้ำก่อนออกจาก บ้าน ? อุปกร ณ์ ยานพาห นะ No ยานพาห นะ ผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อระหว่าง การเดินทาง ?

39 ขอบคุณครับ ถามตอบ ?


ดาวน์โหลด ppt Africa and South east Asia focal persons DLD: K. Chanachai, K. Kongsathapornchai RVC: R. Metras, C. Marce, A. Prakarnkamanant, and D. Pfeiffer KU: S.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google