งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ดัชนีสินทรัพย์” เครื่องมือชี้วัดเศรษฐานะของครัวเรือนไทย ภูษิต ประคองสาย และ กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ความเป็นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ดัชนีสินทรัพย์” เครื่องมือชี้วัดเศรษฐานะของครัวเรือนไทย ภูษิต ประคองสาย และ กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ความเป็นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ดัชนีสินทรัพย์” เครื่องมือชี้วัดเศรษฐานะของครัวเรือนไทย ภูษิต ประคองสาย และ กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ความเป็นมา ประเทศไทยประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ทั่วโลกที่ มีความยากลำบากในการวัดระดับเศรษฐานะของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูล รายรับหรือรายจ่าย เนื่องจากข้อมูลรายรับของครัวเรือนมักขาดความ ถูกต้องและต่ำกว่าความเป็นจริง สาเหตุจากการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล รายรับทั้งหมดของสมาชิกในครัวเรือน ในขณะที่การเก็บข้อมูลรายจ่าย ครัวเรือนจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจำนวนมากและหลายประเภทของ รายจ่าย ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกัน ปัจจุบัน องค์กรระหว่าง ประเทศ เช่น ธนาคารโลก หรือสถาบันทางวิชาการต่างๆ ได้มีการพัฒนา เครื่องมือสำหรับชี้วัดเศรษฐานะของครัวเรือนขึ้นหลายประเภท โดย เครื่องมือหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายคือ ดัชนีสินทรัพย์หรือ asset index หรือ wealth index ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ของครัวเรือน ที่ทำการสำรวจ แล้วนำมาคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อกำหนดค่าดัชนี สำหรับบ่งชี้เศรษฐานะของครัวเรือนแทนการใช้ข้อมูลรายรับหรือรายจ่าย สำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีความพยายามนำดัชนีสินทรัพย์ดังกล่าวมาใช้ ในการประเมินระดับเศรษฐานะของครัวเรือนและวัดความเป็นธรรมทาง สุขภาพในช่วงภายหลังการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ดัชนีสินทรัพย์ (Asset Index) สำหรับการชี้วัดเศรษฐานะของครัวเรือนเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ ข้อมูลรายรับหรือรายจ่ายเฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือน 2.เพื่อเปรียบเทียบความเป็นธรรมในการได้รับประโยชน์จากทรัพยากร สุขภาพภาครัฐ โดยใช้ข้อมูลรายรับของครัวเรือนและดัชนีสินทรัพย์ใน การแบ่งกลุ่มเศรษฐานะของครัวเรือน สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ นพ. ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข หรือ phusit@ihpp.thaigov.net และ kanjana@ihpp.thaigov.netphusit@ihpp.thaigov.netkanjana@ihpp.thaigov.net บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย วิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ (principal component analysis) เพื่อประเมินค่าน้ำหนักของแต่ละสินทรัพย์ถาวรที่ครัวเรือน เป็นเจ้าของ และดัชนีสินทรัพย์รวมของครัวเรือน ข้อมูลสินทรัพย์และลักษณะที่อยู่อาศัยของครัวเรือนจากแบบสำรวจ ภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2543, 2545 และ 2547 ซึ่ง ประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างที่อยู่อาศัย การมีไฟฟ้า การมีส้วมใช้ และข้อมูลการครอบครองสินทรัพย์ถาวรที่สำคัญ เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น โดยมีจำนวนสินทรัพย์ประมาณ 29-30 รายการในแต่ละปี คำนวณการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรสุขภาพภาครัฐในกลุ่ม ประชากรที่มีเศรษฐานะแตกต่างกันในปี พ.ศ. 2546 โดยใช้ข้อมูล รายรับของครัวเรือนและดัชนีสินทรัพย์ในการแบ่งกลุ่มประชากร ออกเป็นกลุ่มควินไทล์ต่างๆ ดัชนีสินทรัพย์สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบ่งชี้เศรษฐานะของ ครัวเรือนแทนรายรับหรือรายจ่ายได้ โดยเฉพาะในการสำรวจครัวเรือนที่มี ข้อจำกัดในการเก็บข้อมูลด้านรายรับและรายจ่าย ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ สามารถนำดัชนีสินทรัพย์ไปใช้ในการ วิเคราะห์ความเป็นธรรมทางสุขภาพระหว่างประชากรหรือครัวเรือนที่มีเศรษ ฐานะแตกต่างกันได้ ผลการศึกษา ในช่วงระยะ 3 ปีทีทำการศึกษา พบว่า ครัวเรือนที่อยู่ในควินไทล์ที่ยากจน ที่สุด ไม่มีครัวเรือนใดที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์เลย ในขณะที่ครัวเรือนที่อยู่ในควินไทล์ที่มีฐานะดีที่สุด มีเครื่องปรับอากาศร้อยละ 48 ในปี 2543 และเพิ่มเป็นร้อยละ 49 และ 61 ในปี 2545 และ 2547 ตามลำดับ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อยละ 24 ในปี 2543 และเพิ่มเป็นร้อยละ 34 และ 60 ในปี 2545 และ 2547 ตามลำดับ รูปที่ 1: เปรียบเทียบการได้ประโยชน์จากทรัพยากรสุขภาพภาครัฐของประชากรในกลุ่มควินไทล์ที่ แบ่งโดยรายรับของครัวเรือนและดัชนีสินทรัพย์ เมื่อวิเคราะห็การได้รับประโยชน์จากทรัพยากรสุขภาพภาครัฐในปี พ.ศ. 2546 ระหว่างกลุ่มควินไทล์ครัวเรือนที่แบ่งโดยรายรับและดัชนีสินทรัพย์ พบว่าการกระจายตัวของการได้รับประโยชน์ไม่แตกต่างกันมากนัก (รูปที่ 1)  ดัชนีสินทรัย์ของครัวเรือนทั้ง 3 ปีที่ทำการศึกษามีความสอดคล้อง ภายใน (internal coherence) กันอย่างชัดเจน  ครัวเรือนที่มีฐานะค่อนข้างดีหรืออยู่ในควินไทล์ที่มีดัชนีสินทรัพย์สูง มักจะมีสินทรัพย์ที่มีค่า factor score สูง และครอบครองสินทรัพย์ที่ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มี เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรศัพท์ และ เครื่อง เล่นวีดีโอ เป็นต้น  สินทรัพย์ถาวรที่มีค่าดัชนี factor score สูง 3 ลำดับแรกในปี 2543 และ 2547 ได้แก่ เครื่องซักผ้า โทรศัพท์ และตู้เย็น ในขณะที่ปี 2545 สินทรัพย์ที่มีค่าดัชนีสูง 3 อันดับแรกคือ เครื่องซักผ้า โทรศัพท์ และ ตู้เย็น (ตารางที่ 1) 254325452547 สินทรัพย์ Factor score สินทรัพย์ Factor score สินทรัพย์ Factor score เครื่องซักผ้า 0.2808 เครื่องซักผ้า 0.2751 เครื่องซักผ้า 0.279 โทรศัพท์ 0.2801 โทรศัพท์ 0.2676 โทรศัพท์ 0.260 ตู้เย็น 0.2645 เครื่องเล่นวีดีโอ 0.2537 ตู้เย็น 0.247 เครื่องเล่นวีดีโอ 0.2637 ตู้เย็น 0.2448 เครื่องปรับอากาศ 0.239 โซฟาชุดรับแขก 0.2594 หม้อหุงข้่าวไฟฟ้า 0.2393 เตารีดไฟฟ้า 0.235 เตียง 0.2516 โทรศัพท์มือถือ 0.2341 หม้อหุงข้่าวไฟฟ้า 0.234 เตารีดไฟฟ้า 0.2421 เตียง 0.2337 เตียง 0.233 เตาแก๊ส 0.2317 เครื่องปรับอากาศ 0.2333 เครื่องทำน้ำอุ่น 0.231 เครื่องปรับอากาศ 0.2278 เตารีดไฟฟ้า 0.2315 คอมพิวเตอร์ 0.229 เครื่องทำน้ำอุ่น 0.2187 เครื่องทำน้ำอุ่น 0.2256 เครื่องเล่นวีดีโอ 0.226 โทรทัศน์ 0.2052 เตาแก๊ส 0.2153 เตาแก๊ส 0.224 ตารางที่ 1: สินทรัพย์ของครัวเรือนที่มีค่าดัชนี factor score สูงในปี 2543, 2545 และ 2547 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างควินไทล์ของครัวเรือนที่แบ่งกลุ่มโดยดัชนี สินทรัพย์กับครัวเรือนที่แบ่งกลุ่มโดยข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีค่าระหว่าง 0.47- 0.54 (ตารางที่ 2) โดยความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงในควินไทล์ที่ 1 และ 5 ปี พ.ศ. ความสัมพันธ์กับควินไทล์ที่แบ่งโดยดัชนีสินทรัพย์ รายรับรายจ่าย 25430.5280.517 25450.5400.532 25470.4940.470


ดาวน์โหลด ppt “ดัชนีสินทรัพย์” เครื่องมือชี้วัดเศรษฐานะของครัวเรือนไทย ภูษิต ประคองสาย และ กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ความเป็นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google