งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Investment in AIDS การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 11 4 July 2007 อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Kanjana Tisayaticom **

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Investment in AIDS การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 11 4 July 2007 อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Kanjana Tisayaticom **"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Investment in AIDS การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 11 4 July 2007 อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Kanjana Tisayaticom ** Waranya Teokul* Viroj Tangcharoensathien** * National Economics and Social Development Board, Office of Prime Minister ** International Health Policy Program-Thailand

2 International Health Policy Program -Thailand หัวข้อการนำเสนอ สถานการณ์ HIV/AIDS ประเทศไทย การทำบัญชีรายจ่ายเอดส์ ประเทศไทย : National AIDS Spending Assessment (NASA) ระเบียบวิธีศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล(Data collection Method and Verification) สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของการทำบัญชี รายจ่ายเอดส์ 2

3 International Health Policy Program -Thailand วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศในการจัดทำบัญชี รายจ่ายเอดส์ชาติ 2.เพื่อประมาณการรายจ่ายที่เกี่ยวกับเอดส์ และการติดเชื้อ ไวรัสเอชไอวี ของภาครัฐ และแหล่งการคลังจาก ภายนอกที่ให้เงินสนับสนุน ในช่วงระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. นับแต่ปี พ.ศ. 2543-2547 โดยพิจารณาจากข้อมูลการ ใช้จ่ายเงิน 3.เข้าใจสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาเอดส์ของ ประเทศไทย 4.เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อนำไปพิจารณากับการประมาณการทรัพยากรการเงินที่ ต้องการใช้ ทำให้สามารถระบุเงินทุนที่จำเป็นต้องระดม เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการ 3

4 International Health Policy Program -Thailand สถานการณ์ HIV/AIDS ประเทศไทย HIV and AIDS ESTIMATES 2548 Number of People living with HIV580000 Adult aged 15 to 49 HIV prevalence1.4 Adult aged 15 up living with HIV560000 Women aged 15 and up living with HIV220000 Deaths due to AIDS21000 Children aged 0 to 14 living with HIV16000 National funds spent by government from domestic sources (2004) Us $ 92,821,968 4 Source: UNGASS CR and SIDALAC

5 International Health Policy Program -Thailand 5 Projection of HIV/AIDS in Thailand, 1985-2010 Source: Bureau of AIDS, TB and STIs and Department of Disease Control, MOPH

6 International Health Policy Program -Thailand 6 Proportion of risk of HIV acquisition among new HIV infections, Thailand, 1988-2010 Source: Bureau of AIDS, TB and STIs and Department of Disease Control, MOPH

7 International Health Policy Program -Thailand ตารางบัญชีรายจ่ายเอดส์ ตารางบัญชีรายจ่ายเอดส์เดียวกันเพื่อ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 1.แหล่งที่มาของเงิน (Financing Source) และ หน่วยงานที่จ่ายเงิน (Financing Agent) 2.หน่วยงานที่จ่ายเงิน (Financing Agent) และ ลักษณะกิจกรรมของระบบสุขภาพ (Healthcare Function) พัฒนามาจาก โครงสร้างของบัญชีรายจ่าย เอดส์ของประเทศไทย (Thailand National AIDS Account) แบบ 2-มิติที่มีอยู่ เมื่อปี พ.ศ. 2543-2546 7

8 International Health Policy Program -Thailand แหล่งการคลัง และ กิจกรรม หน่วยงานที่จ่ายเงิน (Financing Agent) งบประมาณภาครัฐ แผนสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และบุคคลใน ครอบครัว แผนประกันสังคม แหล่งการคลังภายนอก ลักษณะกิจกรรมของระบบสุขภาพ (Healthcare Function) การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล เด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ โครงการที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ 8

9 International Health Policy Program -Thailand 9 ลักษณะกิจกรรมของระบบสุขภาพ (Healthcare Function) 1.กิจกรรมด้านการป้องกันโรค 1.สื่อสารมวลชน 2.การระดมทุนจากชุมชน 3.การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวี และการทดสอบ (เฉพาะกลุ่มประชากรทั่วไป) 4.กลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ 5.กลุ่มเยาวชนที่ไม่รับการศึกษา 6.โครงการที่เน้นกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศ และผู้ซื้อบริการ 7.โครงการที่เน้นกลุ่มชายรักร่วมเพศ 8.โครงการลดอันตรายสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด 9.สถานที่ทำงาน 10.โครงการป้องกันโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 11.ประชากรเฉพาะกลุ่ม 12.โครงการส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย 13.หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่ดูแลงานเกี่ยวกับถุงยางอนามัย 14.การปรับปรุงการบริหารงานในส่วนการป้องกันการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ 15.การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 16.ความปลอดภัยของการให้และรับ 17.การป้องกันโรคภายหลังจากได้รับเชื้อไวรัส (จากสถานพยาบาล การข่มขืน) 18.การฉีดยาที่ปลอดภัย 19.การป้องกันโรคอย่างทั่วถึง

10 International Health Policy Program -Thailand 10 ลักษณะกิจกรรมของระบบสุขภาพ (Healthcare Function ) 2. กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล 1.การดูแลรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาโรค 2.การทดสอบเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการ 3.การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 4.การป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 5.โครงการการใช้ยาต้านไวรัส รวมทั้ง การสนับสนุนด้านโภชนาการ 6.การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 7.การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 8.การดูแลผู้ป่วยในช่วงกลางวัน 9.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3.เด็กกำพร้า และเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์ (OVC) 1.การให้การศึกษา 2.การสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพ 3.การสนับสนุนจากครอบครัว 4.การสนับสนุนจากชุมชน 5.ค่าใช้จ่ายขององค์กร

11 International Health Policy Program -Thailand 11 ลักษณะกิจกรรมของระบบสุขภาพ (Healthcare Function) 4.ค่าใช้จ่ายในโครงการด้านเอดส์ 1.ค่าบริหารจัดการ 2.ค่าที่ปรึกษา และการสื่อสาร 3.ค่าบริการการติดตาม และการประเมินผล 4.ทุนวิจัยเชิงปฏิบัติการ (การวิจัย และการพัฒนา) 5.การเฝ้าระวัง (เฉพาะพื้นที่, การเฝ้าระวังพฤติกรรม) 6.ค่าฝึกอบรม 7.ค่าขนส่ง 8.ค่าบริหารจัดการและค่าติดตามผล 9.การเฝ้าระวังการดื้อยา 10.ค่าก่อสร้างสถานพยาบาลแห่งใหม่ 11.ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

12 International Health Policy Program -Thailand 12 วิธีการเก็บข้อมูล ประเทศไทย การเก็บข้อมูลทางตรงจากข้อมูลการเงินที่มีอยู่ Actual expenditure – not budget figures Only recurrent expenditure included, capital investment excluded. การคำนวณข้อมูลโดยใช้วิธี PQ (Estimate based on PQ approach) Unit cost of services Total services rendered

13 International Health Policy Program -Thailand การรักษาพยาบาลการติดเชื้อฉวยโอกาส OI Treatment PQ Approach  Total expenditure = Price*Quantity Cost of treatmentPrice  Cost of treatment per episode of each opportunistic infection (การศึกษา IHPP-WB ในปี 2546 in 14 PH, DH in 4 provinces) 5 อันดับแรกของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ได้แก่ 1.Mycobacterium tuberculosis, Pulmonary or extra- pulmonary 2.Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) 3.Cryptococcosis 4.Candidiasis (Trachea, bronchi) or pulmonary 5.Pneumonia recurrent (Bacteria) ปรับด้วย CPI หมวดค่ายาและเวชภัณฑ์  1,103 บาท อัตราการใช้บริการ แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 7.2 ครั้ง/คน/ ปี ปี 2547 Cost for OI 1,103*7.2 = 8,511 บาท/คน/ปี 13

14 International Health Policy Program -Thailand Quantity refers to: Total number of patientsTotal number of patients received treatment for opportunistic infection in each year จำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาพยาบาลการติดเชื้อในปีที่ Y-1  OI(y-1) จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ จาก Weekly Epidemiology Surveillance Report (WESR) จำนวนผู้เสียชีวิต No of OI = OI(y-1) + ((new case – dead)/2) Episode of treatmentEpisode of treatment, อัตราการใช้บริการ แบบผู้ป่วย นอก และผู้ป่วยใน 7.2 ครั้ง/คน/ปี ปี 2547 Cost for OI= 1,103*7.2 = 8,511 บาท/คน/ปี 14 การรักษาพยาบาลการติดเชื้อฉวยโอกาส OI Treatment (ต่อ)

15 International Health Policy Program -Thailand P = 8,511 ครั้ง/ คน / ปี Q = 164,492 คน Total national cost of OI (Baht) = 8,511* 164,492 1,400,040,352 บาท คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตามสัดส่วน OP : IP = 71:29 คำนวณ ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยจ่ายแทน Financing Agent ก่อน UC  MOPH : CSMBS: SSS: HH  50.4:6.3:6.3.6:37 หลัง UC  HH = OI case* utilization * 30 MOPH = OI exp * 0.54 + (OI exp *0.37 – HH) CSMBS, SSS = OI exp * 0.36 15 การรักษาพยาบาลการติดเชื้อฉวยโอกาส OI Treatment (ต่อ)

16 International Health Policy Program -Thailand 16 HIV/AIDS spending and selected indicators 2000-2004, current year price

17 International Health Policy Program -Thailand รายจ่าย HIV/AIDS ตามแหล่งที่มาของเงิน 17 หน่วย : ล้านบาท

18 International Health Policy Program -Thailand รายจ่าย HIV/AIDS ตามหน่วยจ่ายเงิน 18 หน่วย : ล้านบาท

19 International Health Policy Program -Thailand 19 Thailand HIV/AIDS spending by functions 2000-2004

20 International Health Policy Program -Thailand 20 ลักษณะการทำหน้าที่พ.ศ. 25432544254525462547 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ ป้องกันโรค 483 18.42% 562 21.87% 778 24.52% 522 14.72% 640 12.96% การดูแลรักษาพยาบาล 1,687 64.30% 1,529 59.46% 2,124 66.90% 2,634 74.21% 4,184 84.64% เด็กกำพร้า และเด็กที่ ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/AIDS 85 3.24% 85 3.29% 84 2.64% 81 2.27% 41 0.82% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โครงการ AIDS 369 14.05% 396 15.39% 188 5.94% 312 8.80% 78 1.58% Thailand HIV/AIDS spending by functions 2000-2004 หน่วย : ล้านบาท

21 International Health Policy Program -Thailand ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค 2543-2547 21 หน่วย : ล้านบาท

22 International Health Policy Program -Thailand ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 22

23 International Health Policy Program -Thailand ข้อเสนอแนะ การเริ่มแผนการป้องกันโรคใหม่ โดยการเพิ่มรายจ่าย ภาครัฐ และเน้นการแทรกแซงไปยังกลุ่มที่มี พฤติกรรมความเสี่ยงสูง การค้นคว้านวัตกรรมกลไกทางการเงินเพื่อเป็น หลักประกันว่า การให้เงินช่วยเหลือด้านยาต้านไวรัส หรือ โครงการ ART แก่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์นั้น จะดำเนินการไปพร้อมกับการรักษา อย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งการรวมระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหาร แหล่งเงินทุนที่เกี่ยวกับ เอชไอวี/เอดส์มีประสิทธิภาพ มากขึ้น 23

24 International Health Policy Program -Thailand 24 ข้อดีของวิธีการประมาณค่าใช้จ่ายเอดส์ เป็นฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน สามารถเปรียบเทียบกับประเทศ ต่างๆได้ งบประมาณส่วนมากมาจากภาครัฐ และแหล่งการคลังหลักจาก ภายนอก ซึ่งมีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย สามารถสืบค้นข้อมูลได้ PQ Approach ช่วยให้สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายใน ระดับประเทศได้ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลจริง และโดยเฉพาะใน กรณีที่มีปัญหาเรื่องความลับ และจริยธรรมในการขอข้อมูล ทำให้มีการประเมินข้อมูลและตรวจสอบว่า การไหลเวียนของ เงินทุนว่ามาจากแหล่งใด, มีการใช้จ่ายในกิจกรรมด้านใด, เป็น จำนวนเท่าไร และทราบว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจจัดกิจกรรมการ ให้บริการ แสดงให้เห็นสัดส่วนในการใช้จ่ายงบประมาณในด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้กำหนดนโยบาย ในการจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ

25 International Health Policy Program -Thailand 25 ข้อด้อยของวิธีการประมาณค่าใช้จ่ายเอดส์ หน่วยงานที่จ่ายเงินต่างๆ มีระบบการรายงานค่าใช้จ่ายเอดส์ที่ แตกต่างกัน กิจกรรมของระบบสุขภาพบางรายการมีข้อมูลการใช้จ่ายที่ทับ ซ้อนกันอยู่เนื่องจากยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจน ความไม่เต็มใจให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทางการเงินของ องค์กรทั้งภาครัฐ, เอกชนและ องค์กรไม่แสวงผลกำไร ตัวเลขงบประมาณ Vs รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ความแม่นยำของวิธีการคำนวณแบบ PQ Approach รายจ่ายของครัวเรือน และรายจ่ายของนายจ้าง ปัญหาเรื่องความลับ และจริยธรรม

26 International Health Policy Program -Thailand Thank you for your attention 26 ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt Health Investment in AIDS การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 11 4 July 2007 อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Kanjana Tisayaticom **

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google