งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10 The Universal Health Care Coverage Policy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10 The Universal Health Care Coverage Policy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10 The Universal Health Care Coverage Policy Part I : Agenda Setting Process Source: Pitayarangsarit, S.

2 International Health Policy Program -Thailand 2 มีการนำเสนอแนวคิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ ของนักวิชาการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับการ สนับสนุนหรือถูกนำมาเป็นนโยบายทางการเมือง พรรคไทยรักไทย มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำ แนวคิดนี้ มาเป็นนโยบายในการหาเสียงทาง การเมือง พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาบริหาร ประเทศ นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการ ผลักดันอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และข้าราชการใน กระทรวงสาธารณสุข เกิดกลไกดำเนินการที่สำคัญจากการมีส่วนร่วมของ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ กระบวนการกำหนดนโยบาย

3 International Health Policy Program -Thailand 3 การไม่ใช้บริการสุขภาพที่ จำเป็น เนื่องจากปัญหาด้าน ค่าใช้จ่าย การประสบกับค่าใช้จ่ายสูง ด้านการรักษาพยาบาลเมื่อ เจ็บป่วยหนัก ความไม่เป็นธรรมจาก ค่าใช้จ่ายด้านการรักษา ประชาชนบางส่วนยังไม่มี หลักประกันสุขภาพ Problem 2543

4 International Health Policy Program -Thailand 4 2544 ม.ค. พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น จากการยก แนวนโยบายนี้ในการหาเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใกล้ ตัวประชาชน เม.ย. ดำเนินการนำร่อง 6 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนที่ยังไม่มี หลักประกันสุขภาพอื่นๆ โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสังกัด กสธ. เท่านั้น มิ.ย.ขยายพื้นที่ดำเนินการไปอีก 15 จังหวัด และมี รพ.เอกชนเข้าร่วม ต.ค. ขยายโครงการ 30 บาท ครบทุกจังหวัด ยุบรวมโครงการ สปร. เป็นบัตรทองหมวด ท ( ไม่ต้องจ่าย 30 บาท ) เลิกขายบัตร สุขภาพ 500 บาท เปลี่ยนเป็นบัตรทองทั้งหมด 2545 เม.ย.ขยายพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพฯ ทำให้ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2545 เป็น ต้นมา

5 International Health Policy Program -Thailand 5 Actors Context ContentProcess Agenda setting A policy analysis framework (Walt and Gilson)

6 International Health Policy Program -Thailand 6 Content นโยบายมีความชอบธรรม แก้ปัญหาประชาชนได้จริง นโยบายมีหลักการที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย มีความเป็นไปได้ทางการคลัง และทางการจัดการ Context การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างระบบบริการสุขภาพและทรัพยากรด้านสุขภาพ กระแสการปฏิรูปสุขภาพ

7 International Health Policy Program -Thailand 7 Actors พรรคการเมือง ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการ ข้าราชการผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ประชาสังคมด้านสุขภาพ Agenda setting Process Problem Stream Policy Stream Politics Steam

8 International Health Policy Program -Thailand 8 No Change ProblemPolicy (Solutions) No Change Politics (Political will) Kingdon’s - 3 Stream model ACTION

9 International Health Policy Program -Thailand 9 บทสรุป Problem Policy Politics Agenda Setting ความเป็นไปได้ทางวิชาการ ความเหมาะสมของบริบท ความเป็นไปได้ทางการเมือง

10 International Health Policy Program -Thailand 10 References Pitayarangsarit S. The Introduction of the Universal Coverage of Health Care Policy in Thailand: Policy Responses. PhD Thesis. London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2004.

11 International Health Policy Program -Thailand 11


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10 The Universal Health Care Coverage Policy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google