งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10
The Universal Health Care Coverage Policy Part I : Agenda Setting Process Source: Pitayarangsarit, S. Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10

2 กระบวนการกำหนดนโยบาย
มีการนำเสนอแนวคิดเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพของนักวิชาการมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือถูกนำมาเป็นนโยบายทางการเมือง พรรคไทยรักไทย มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำแนวคิดนี้ มาเป็นนโยบายในการหาเสียงทางการเมือง พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารประเทศ นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการผลักดันอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข เกิดกลไกดำเนินการที่สำคัญจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ กระบวนการกำหนดนโยบาย

3 2543 การไม่ใช้บริการสุขภาพที่จำเป็น เนื่องจากปัญหาด้านค่าใช้จ่าย การประสบกับค่าใช้จ่ายสูงด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหนัก ความไม่เป็นธรรมจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษา ประชาชนบางส่วนยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ Problem

4 2544 ม.ค. พรรคไทยรักไทยได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น จากการยกแนวนโยบายนี้ในการหาเสียง เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใกล้ตัวประชาชน เม.ย. ดำเนินการนำร่อง 6 จังหวัด ครอบคลุมประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพอื่นๆ โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสังกัด กสธ. เท่านั้น มิ.ย. ขยายพื้นที่ดำเนินการไปอีก 15 จังหวัด และมี รพ.เอกชนเข้าร่วม ต.ค. ขยายโครงการ 30 บาท ครบทุกจังหวัด ยุบรวมโครงการ สปร. เป็นบัตรทองหมวด ท ( ไม่ต้องจ่าย 30 บาท ) เลิกขายบัตรสุขภาพ 500 บาท เปลี่ยนเป็นบัตรทองทั้งหมด 2545 เม.ย. ขยายพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมทุกเขตของกรุงเทพฯ ทำให้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2545 เป็นต้นมา

5 A policy analysis framework (Walt and Gilson)
Context Actors Content Process Agenda setting

6 นโยบายมีความชอบธรรม แก้ปัญหาประชาชนได้จริง
Content นโยบายมีความชอบธรรม แก้ปัญหาประชาชนได้จริง นโยบายมีหลักการที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย มีความเป็นไปได้ทางการคลัง และทางการจัดการ Context การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ โครงสร้างระบบบริการสุขภาพและทรัพยากรด้านสุขภาพ กระแสการปฏิรูปสุขภาพ

7 Actors พรรคการเมือง ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มนักวิชาการ ข้าราชการผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ประชาสังคมด้านสุขภาพ Agenda setting Process Problem Stream Policy Stream Politics Steam

8 Kingdon’s - 3 Stream model
No Change Problem Policy (Solutions) Politics (Political will) Kingdon’s - 3 Stream model ACTION

9 ความเป็นไปได้ทางวิชาการ ความเป็นไปได้ทางการเมือง
บทสรุป ความเป็นไปได้ทางวิชาการ Problem Agenda Setting ความเหมาะสมของบริบท Policy ความเป็นไปได้ทางการเมือง Politics

10 References Pitayarangsarit S. The Introduction of the Universal Coverage of Health Care Policy in Thailand: Policy Responses. PhD Thesis. London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2004.

11


ดาวน์โหลด ppt Reader : Hathaichanok Sumalee Presented in Journal Club 22/10/10

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google