งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้บริการโรคจิตเวชภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้บริการโรคจิตเวชภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้บริการโรคจิตเวชภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์

2 International Health Policy Program -Thailand 2 ผู้วิจัย ผู้วิจัยหลัก : นพ.ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์ สำนักงาน ศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสำนักงานพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักงานพัฒนานโยบาย สุขภาพระหว่างประเทศ นพ.ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์ สำนักงานพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และ ศูนย์ การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว. นางกนกรัตน์ แสงอำไพ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันท ภิกขุชลประทาน มศว.

3 International Health Policy Program -Thailand 3 ความเป็นมา ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2544 หมวด 4 ว่าด้วยการรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งกำหนดทั้งรายละเอียด “ บริการใดที่ ครอบคลุม (inclusion lists)” ควบคู่ไปกับ “ บริการใดที่ไม่ครอบคลุม (exclusion lists)” เป็นเกณฑ์ในการดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีอยู่หลายข้อ เช่น การ ยกเว้นการให้บริการล้างไต การยกเว้นการ ให้บริการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ และ ในกรณี ของโรคจิตกรณีที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วย ในเกินกว่า 15 วัน จะไม่ได้รับการเบิก งบประมาณคืน เพราะเป็นบริการที่ปัจจุบันมี งบประมาณจัดสรรให้เป็นการเฉพาะ นั่นคือ อยู่ภายใต้การดูแลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดอยู่ในกลุ่มบริการ ที่ไม่ครอบคลุม (exclusion list) ภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

4 International Health Policy Program -Thailand 4 จากการรับฟังความเห็นทั่วไปตามมาตรา 18 (13) ของ พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ประจำปี 2550 และ 2551 มีข้อเสนอจากประชาชน ผู้รับบริการให้ยกเลิกการจำกัดการคุ้มครองการ รักษาโรคจิตเวชเพียง 15 วันแรก เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและมี คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ที่มี ความจำเป็น และพัฒนาระบบบริการของสิทธิ ประโยชน์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการศึกษาและจัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง การให้บริการโรคจิตเวช ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ขอบเขต และความครอบคลุม ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพันธกิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิ ประโยชน์และระบบบริการ ภายใต้คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการพิจารณาความ เป็นไปได้และแนวทางในการขยายขอบเขตสิทธิ ประโยชน์ของผู้ป่วยจิตเวชภายใต้ระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า

5 International Health Policy Program -Thailand 5 คำถามหลักในการศึกษา ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทยควรมีการจัดการอย่างไรให้ เหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยตามความจำเป็นจริงๆ การจ่ายค่าชดเชยค่าบริการโรคจิตเวชกรณีผู้ป่วยในควรมีการเบิกคืน ค่าใช้จ่ายในลักษณะใดจึงเป็นธรรมกับสถานบริการ และ ช่วยให้ผู้ป่วย จิตเวชเข้าถึงบริการได้ตามความจำเป็น ระบบส่งต่อผู้ป่วยจากสถานบริการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด หรือ โรงพยาบาลศูนย์ หรือ จาก โรงพยาบาลลสังกัดกระทรวงต่างๆ ไปสู่โรงพยาบาลจิตเวชควรเป็น อย่างไร ความสามารถในการให้บริการของสถานบริการจิตเวช รวมถึงกำลังพล ด้านสุขภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ เมื่อเทียบกับ จำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ และ ที่คาดว่าจะมีจริง จะต้องใช้งบประมาณเท่าไรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างเหมาะสม ในประเทศไทย

6 International Health Policy Program -Thailand 6 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประเมินสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคจิต เวชในประเทศไทย ประเมินสถานการณ์การให้บริการที่ดำเนินการอยู่ ในปัจจุบัน ระยะเวลาในการรักษา และงบประมาณ ที่ใช้อยู่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโรคจิตเวชใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตและ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ต่างๆในประเทศไทย ทบทวนวรรณกรรมการให้บริการจิตเวชใน ต่างประเทศต่างๆ ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ถ้ามีการขยาย บริการจิตเวชให้เพิ่มมากขึ้น ศึกษาทิศทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนา ระบบบริการจิตเวชในประเทศไทย

7 International Health Policy Program -Thailand 7 ประเมินสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรค จิตเวชในประเทศไทย prevalence of Mental health related problem Mental health report and Thai health report 2009 World health report Mental Health atlas Burden of disease of mental Health related problem BOD report

8 International Health Policy Program -Thailand 8 จำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Years of Life Lost due to Disability: YLD)

9 International Health Policy Program -Thailand 9

10 10 จำนวนปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอัน ควร (Years of Life Lost: YLL) Suicide 2.1% โดยเป็นอันดับที่ 12 ในผู้ชาย และ 0.9% โดยจัดเป็นอันดับที่ 20 ในผู้หญิง Homicide and violent 1.7% โดยเป็นอันดับที่ 14 ในผู้ชาย

11 International Health Policy Program -Thailand 11 จำนวนปีสุขภาวะที่ปรับด้วยความบกพร่องทางสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Years: DALYs)

12 International Health Policy Program -Thailand 12

13 International Health Policy Program -Thailand 13 prevalence WHO: รายงานว่า prevalence ของ mental health problem ประมาณ 20-30% ในผู้ใหญ่ 25- 35% ในเด็ก National survey โดยกรมสุขภาพจิตในปี 2004 พบ 36.5% มีปัญหาสุขภาพจิต การเข้าถึงบริการทางจิตเวชมีเพียง 6-10% ของ ผู้ป่วยทั้งหมด

14 International Health Policy Program -Thailand 14 3.5%ของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศไทย ถูกใช้ไปในบริการด้านสุขภาพจิต เท่ากับ 1,721 ล้านบาท (2004)

15 International Health Policy Program -Thailand 15 โดย 57% ถูกใช้ไปในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช

16 International Health Policy Program -Thailand 16 ไทยมีบริการเตียงด้าน community-based service 25 แห่งคิดเป็น 4 เตียง / 1 ล้าน คน ไม่มี mental health community resident

17 International Health Policy Program -Thailand 17 ทบทวนวรรณกรรมการให้บริการจิตเวชใน ประเทศต่างๆ ออสเตรเลีย,Victoria นโยบายด้านสุขภาพจิตเป็นนโยบาย ระดับประเทศในระดับแผนพัฒนา เป็นต้นแบบของจิตเวชชุมชนที่เป็นระบบ ต้นแบบของการทำ institutionalization เนื่องจากมีการเข้าถึงบริการจิตเวชมากที่สุดใน โลก ครอบคบลุมบริการจิตเวชมากที่สุด ไม่จำกัด เวลา admit ใช้ funding ไม่มากเมื่อเทียบกับ GPD การดูแลด้านสุขภาพจิต ดำเนินการร่วมกับ บริการด้านอื่นอย่างเป็นระบบ มีระบบ project base ให้กลุ่มที่ไม่ใช่บุคคลากร ด้านการแพทย์เข้ามามีส่วนช่วยดูแล ใช้รูปแบบผสมระหว่าง case manager / project base บูรณการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา มีองค์กรอิสระที่แข็งแกร่งและก้าวหน้า

18 International Health Policy Program -Thailand 18 ศรีลังกา มีนโยบายสุขภาพจิตระดับชาติ มีระบบ traditional health care ร่วมด้วย มีการทำงานร่วมกับ องค์กรอิสสระเป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือด้านจิตใจรวดเร็วในช่วงที่มีภัยธรรมชาติ มีการกระจายอำนาจการบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร่วมกับระบบริการสุขภาพอื่นๆ มีการบำบัดในรูปแบบศาสนาร่วมด้วย ไต้หวัน นโยบายสุขภาพจิตระดับกระทรวง มีระบบการจัดเก็บข้อมูลคล้ายคลึงกับประเทศไทย ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขโยรวมคล้ายกับประเทศไทย มีระบบการทำงานรวมกับองค์กรศาสนาขนาดใหญ่หลายแห่ง และมรการบูรณาการการดูแลด้านจิตใจร่วมกับการบริการ ทางการแพทย์ทั่วไป

19 International Health Policy Program -Thailand 19 อังกฤษ นโยบายสุขภาพจิตระดับชาติผ่าน NHS trust เป็นต้นแบบระบบริการแบบ สหสาขาวิชาชีพ เป็นต้นแบบระบบ case manager ในการดูแลโดยใช้ non- health personnel เข้ามาดูแล คลอบคลุมการให้บริการมาก ไม่จำกัดเวลาให้บริการ มีปัญหาด้านต้นทุนสูง ยังมีปัญหาด้านการจัดสรรบริการให้ตรงตามความต้องการ

20 International Health Policy Program -Thailand 20 ญี่ปุ่น การเข้าถึงบริการน้อย LoS นานที่สุดในโลก (~1 ปี) ขยายโรงพยาบาล เฉพาะทางจิตเวชมากที่สุดในโลก เตียงจิตเวชต่อประชากรมากที่สุดในโลก (550/100000) เป็นระบบริการที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สหรัฐอเมริกา เป็นระบบบริการที่แพงมากที่สุดแห่งหนึ่งและมีการ เข้าถึงน้อย (8-15%) ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจิตน้อย(30% ไม่ ครอบคลุม) เป็นต้นแบบการบริการโดยไม่ใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพ

21 International Health Policy Program -Thailand 21 Effective Model for Mental health in Thailand ยะลา – เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้อย และ ไม่ค่อยปลอดภัย – การเข้าถึงบริการมาก – มีการพัฒนาด้านจิตเวชชุมชน – ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมาก – มีการการดำเนินการเยี่ยมบ้านได้อย่างสม่ำเสมอ สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา – มีรายการลดอัตตราการ re-admission จากการเยี่ยมบ้าน – แม่แบบด้านการพัฒนาด้านการเยี่ยมบ้านโดยทีมจิตเวชชุมชนที่ ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพ – มีการบูรณากันระหว่างหลายหน่วยงาน (กทม+โรงพยาบาลทั่วไป+ โรงพยาบาลกรมสุขภาพจิต+กระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์+ โรงเรียน)

22 International Health Policy Program -Thailand 22 รพ. สวนปรุง – Out reach clinic ที่ดำเนินงานมานาน – มีรูปแบบการเตรียม D/C ที่มีประสิทธิภาพ

23 International Health Policy Program -Thailand 23 ประเมินสถานการณ์การให้บริการที่ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน

24 International Health Policy Program -Thailand 24

25 International Health Policy Program -Thailand 25

26 International Health Policy Program -Thailand 26

27 International Health Policy Program -Thailand 27

28 International Health Policy Program -Thailand 28 WHO AIMS Domain 1: Policy and Legislative Framework Domain 2: Mental Health Services Domain 3: Mental Health in Primary Health Care Domain 4: Human Resources Domain 5: Public Education and Links with Other SectorsDomain 6: Monitoring and Research

29 International Health Policy Program -Thailand 29 ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา จัดระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อเสนอระบบบริการจิตเวชที่เหมาะสมกับ ประเทศไทย 2 ครั้ง สืบค้นข้อมูลการให้บริการและการรายงานโรคจากกรม สุขภาพจิตและจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สืบค้นข้อมูลวิชาการจากวารสารต่างๆทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนต่างๆทั้งผู้ให้บริการ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ป่วย และ ญาติผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้ มาสังเคราะห์เป็น ข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาบริการจิตเวช

30 International Health Policy Program -Thailand 30 รายงานผลการจัดทำเบื้องต้น รวมจำนวนครั้งการส่งตัวผู้ป่วยนอก 1,030,596 รวมจำนวนครั้งการส่งตัวผู้ป่วยใน 512,355 จำนวนผู้ป่วยใน ( ราย ) 87,776 จำนวนครั้งการส่งตัวไปเป็นผู้ป่วยในต่อราย 5.84 สัดส่วนผู้ป่วยที่ admit ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง 59.28% รวมจำนวนครั้งการส่งตัวผู้ป่วยฟื้นฟู 63,818 รวมจำนวนครั้งการส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด 1,606,769 จำนวนผู้ป่วยจิตเวชจากรายงานกรมสุขภาพจิต 1,237,560 จำนวนประชากรไทย 63,389,730

31 International Health Policy Program -Thailand Prenalence and accesibility 31 Percentage of mental problem*** จำนวน ผู้ป่วย ทั้งหมด Accessibi lity(%) Max Acessibi lity(%) 38.78% 24,582,5 37.296.54%20.00%

32 International Health Policy Program -Thailand IPD payment 32 IDP payment ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ของการส่งตัว ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ 654,679,495.251,277.78 จำนวนวันที่ครอบคลุม 15.00 จำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลเฉลี่ย จริง 41.00 อัตราจ่ายทั้งหมดหลังจากปรับชุด สิทธิ ** 1,327,375,770.212,590.73 ต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่ม 672,696,274.961,312.95

33 International Health Policy Program -Thailand Community care and home visit 33 Non-IPD payment ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ของการส่งตัว ค่าใช้จ่ายตามจ่าย OPD ปัจจุบัน 511,792,389.00496.60 ค่าใช้จ่ายตามจ่ายฟื้นฟู 41,418,108.00649.00 ติดตามเยี่ยมบ้าน $2,500.00 community extended inpatient services ?? ค่าใช้จ่ายนำผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน 3,645.60

34 International Health Policy Program -Thailand Home visit impact 34 อัตราส่วนที่ไม่มี re-admit หลังเยี่ยมบ้าน 66.04% อัตราส่วนที่ยังมี re-admit หลังเยี่ยมบ้าน 33.96% จำนวนวันอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 74.33 จำนวนวันอยู่ในชุมชนหลังเยี่ยมบ้าน 149.83 จำนวนครั้งของการ admit ที่ไม่มี re-admit ตามมา 57,967 จำนวนครั้งของการ admit ที่มีการ re-admit 86,319 จำนวนครั้งการ admit ทั้งหมด 144,286 งบประมาณที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในหลังมีการ เยี่ยมบ้าน 373,806,188.30 ก ารเยี่ยมบ้านช่วยลดงบประมาณที่ใช้ในการดูแล 953,569,581.90

35 International Health Policy Program -Thailand What payment for IP, OP, Comm per patient? 35 IPDOPDHome visit 2,590.73496.602,500.00

36 International Health Policy Program -Thailand 36 How many days is added if 15 days cross-out? 26.00 How much additional financial burden for 15 days cross-out, if acess is constant? 672,696,274.96 Sensitivity of access to care constant How much additional financial burden for 15 days cross-out, if acess is higher? constant

37 International Health Policy Program -Thailand How financial affect if comm influence number IP, OP? 37 IPD payment reduction IPD admition reduction OPD visit reduction Current Accessibility 953,569,581.90368,069.20N/A Max Accessibility 2,917,800,854.961,126,244.65N/A

38 International Health Policy Program -Thailand Financial burden commpare to conventional approach? 38 conventiona l without comm with home visit Current Accessibility 1,207,889,9921,880,586,2671,146,456,685 Max Accessibility 3,695,988,7555,754,353,2453,508,010,700


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การให้บริการโรคจิตเวชภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google