งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุหรี่และสุรา ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่าง ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน วิชัย โชควิวัฒน สุพล ลิมวัฒนานนท์ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุหรี่และสุรา ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่าง ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน วิชัย โชควิวัฒน สุพล ลิมวัฒนานนท์ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุหรี่และสุรา ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่าง ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน วิชัย โชควิวัฒน สุพล ลิมวัฒนานนท์ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ ภูษิต ประคองสาย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 29-31 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

2 International Health Policy Program -Thailand 2 หัวข้อในการนำเสนอ สถานการณ์ภาระโรคและพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ของคนไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่ใช้ ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

3 % of Total 52.6 42.8 10 อันดับแรกของกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) ในประชากรไทย พ.ศ. 2547 ที่มา โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2547

4 ปัจจัยเสี่ยงและจำนวนปีที่สูญเสียไปจากภาระโรคในประชากรไทย พ.ศ. 2542 และ 2547 ที่มา โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2547

5 International Health Policy Program -Thailand 5 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความชุกของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราใน ประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและฐานะทาง เศรษฐกิจ กับความชุกของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 เพื่อศึกษารายจ่ายของครัวเรือนเพื่อการบริโภคสุราและบุหรี่ เปรียบเทียบกับรายจ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลและรายจ่าย โดยรวมของครัวเรือน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา

6 International Health Policy Program -Thailand 6 วิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูล วิเคราะห์ฐานข้อมูล – การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (สอส.) พ.ศ. 2544, 2546 และ 2549 – การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.) พ.ศ. 2545, 2547 และ 2549 ใช้ข้อมูลของประชากรตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปในการ ประเมินพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา จำแนกฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรจากข้อมูลรายได้ต่อหัวของ สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างออกเป็น 5 ควินไทล์รายรับ (ยากจนที่สุด ยากจน ปานกลาง รวย และ รวยที่สุด) จำแนกระดับการศึกษาของประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับ ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มัธยมศึกษา และ วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย อาศัยการถ่วงน้ำหนักของครัวเรือนตัวอย่างเพื่อให้ได้ภาพของ ประชากรไทยทั้งประเทศ

7 International Health Policy Program -Thailand 7 ผลการศึกษา

8 แนวโน้มการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย แหล่งข้อมูล สอส. 2544, 2546, 2549

9 ความชุกของการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แหล่งข้อมูล สอส. 2544, 2546, 2549

10 ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แหล่งข้อมูล สอส. 2544, 2546, 2549

11 ค่ามัธยฐานรายจ่ายของครัวเรือน (บาทต่อเดือน) สำหรับบุหรี่ สุราและสุขภาพ ตามตามควินไทล์รายรับ พ.ศ. 2549 แหล่งข้อมูล สศส. 2549

12 International Health Policy Program -Thailand 12 สรุปผลการศึกษา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 ความชุกของการสูบบุหรี่ในคน ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลง และสัดส่วนของคนที่ไม่ดื่ม สุรามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประชาชนที่มีการศึกษาและมีรายได้สูงมีความชุกของการสูบบุหรี่ น้อยกว่าประชากรกลุ่มที่มีเศรษฐานะยากจนหรือมีการศึกษาน้อย กว่าระดับมัธยมศึกษา ประชาชนที่มีการศึกษาสูงมีสัดส่วนของการดื่มสุราทุกสัปดาห์น้อย กว่า และมีความชุกของการไม่ดื่มสุรามากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ำ กว่าระดับมัธยมศึกษา ในปี 2549 ครัวเรือนไทยมีรายจ่ายเพื่อการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ สูงกว่ารายจ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลในทุกกลุ่มควินไทล์รายรับ แนวโน้มรายจ่ายเพื่อการบริโภคบุหรี่และสุราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน กลุ่มยากจนที่สุด (Q1) และกลุ่มยากจน (Q2)

13 International Health Policy Program -Thailand 13 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) จากแนวโน้มอัตราเพิ่มของการบริโภคแอลกอฮอล์ ประเทศไทยควร กำหนดเป้าหมายระดับชาติในการควบคุมปริมาณการบริโภค แอลกอฮอล์ต่อคนต่อปีและต้องมีการบังคับใช้มาตรการที่มีประสิทธิผล – ทบทวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะภาษีเหล้าขาว – การกำหนดอายุต่ำสุดในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – การควบคุมการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม – การควบคุมและจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น กำหนดเวลา จำหน่าย จำกัดใบอนุญาต จำกัดประเภทของร้านค้าและสถานที่จำหน่าย – การสุ่มตรวจผู้ขับขี่ขณะมึนเมา สนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สภานิติบัญญัติ แห่งชาติกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อ ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน คุ้มครองครอบครัวและสังคมโดยรวม เพิ่มการรณรงค์ทางสื่อสารมวลชน เพื่อสร้างความตระหนักและการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งเพื่อให้เกิดมาตรการทางสังคม

14 International Health Policy Program -Thailand 14 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (2) หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. รวมทั้งองค์กร เอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สสส. โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และทุกภาคส่วน ต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมการ บริโภคสุราและการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เนื่องจากเป็น ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างภาระ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว การใช้มาตรการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานและการให้ความสำคัญกับ กลุ่มประชากรที่มีการศึกษาและรายได้น้อย สนับสนุนการสำรวจและเก็บข้อมูลของครัวเรือนไทยอย่างต่อเนื่องของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการ ติดตามความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การบริโภคสุราและการสูบบุหรี่ใน กลุ่มประชากรที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน พัฒนาข้อถามในแบบสำรวจการบริโภคสุรา เพื่อให้สะท้อนปริมาณการ ดื่มสุรา ทั้งในด้านปริมาณและความถี่ของการดื่ม

15 International Health Policy Program -Thailand 15 กิตติกรรมประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม ในระบบสุขภาพ (CREHS)


ดาวน์โหลด ppt บุหรี่และสุรา ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่าง ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน วิชัย โชควิวัฒน สุพล ลิมวัฒนานนท์ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google