งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ? นพ. ภูษิต ประคองสาย นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นส. กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ? นพ. ภูษิต ประคองสาย นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นส. กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ? นพ. ภูษิต ประคองสาย นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นส. กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550 30 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2 International Health Policy Program -Thailand 2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อตอบคำถามต่อสาธารณะว่า ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการสร้างหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า? เพื่อศึกษาการเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพของประชาชน ไทยในกลุ่มประชากรที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ แตกต่างกัน เพื่อประเมินประสิทธิผลของการสร้างหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้ากับการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพและการ กระจายทรัพยากรสุขภาพภาครัฐในประเทศไทย

3 International Health Policy Program -Thailand 3 วิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ Benefit Incidence Analysis ปีงบประมาณ 2544 (ก่อน UC) และ 2546 (หลัง UC) แหล่งข้อมูลคือ – ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของครัวเรือนปี 2544 และ 2546 – ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐกับ ผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพต่างๆ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปี 2544 และ 2546 – ทรัพยากรที่ภาครัฐสนับสนุนต่อการให้บริการของภาคเอกชนในปี 2544 และ 2546 จำแนกประชากรตัวอย่างตามเศรษฐานะออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ ยากจน ที่สุด ยากจน ปานกลาง รวย และรวยที่สุด โดยใช้รายได้ต่อหัวประชากร ของครัวเรือน

4 ระบบประกันสุขภาพและการคลังสุขภาพ ภายหลังการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภาษีทั่วไป เบิกจ่ายตามรายการและ ค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ ภาษีทั่วไป เหมาจ่ายรายหัว กรณีผู้ป่วยนอก เงินสมทบจากนายจ้าง เหมาจ่ายรายหัว ลูกจ้าง และรัฐบาล เบี้ยประกันตาม ความเสี่ยงและอายุ DRG with global budget กรณีผู้ป่วยใน ประชาชน ผู้ป่วย สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง (ผู้มีสิทธิ์ประมาณ 6 ล้านคน) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. (ผู้มีสิทธิ์ประมาณ 47 ล้านคน) ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม (ผู้ประกันตนประมาณ 9 ล้านคน) ประกันสุขภาพเอกชน เครือข่ายบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริการสุขภาพ เบิกจ่ายตามรายการและค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บ การร่วมจ่ายค่า รักษาพยาบาล ที่มา: วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรและคณะ (2547)

5 International Health Policy Program -Thailand 5 ที่มา: การสำรวจอนามัยและสวัสดิการปี 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ: Q1 = รายได้ต่อหัวประชากรต่ำที่สุด Q5 = รายได้ต่อหัวประชากรสูงสุด สัดส่วนกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อหัวประชากรที่แตกต่างกัน ในระบบประกันสุขภาพต่างๆ ปี 2546

6 International Health Policy Program -Thailand 6 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของกลุ่มที่มีรายได้ต่อหัวประชากรแตกต่างกัน ในปี 2544 และ 2546 จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล 2544 2546 Concentration indices ของการใช้บริการผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลระดับต่างๆ ปี 2544 และ 2546 ประเภทสถานพยาบาล25442546 สถานีอนามัย - 0.2944- 0.3650 โรงพยาบาลชุมชน- 0.2698- 0.3200 โรงพยาบาลศูนย์ /ทั่วไป- 0.0366- 0.0802 โรงพยาบาลเอกชน0.43130.3484

7 อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของกลุ่มที่มีรายได้ต่อหัวประชากรแตกต่างกัน ในปี 2544 และ 2546 จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาล 25442546 โรงพยาบาลชุมชน - 0.3157- 0.2934 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป - 0.0691- 0.1375 โรงพยาบาลเอกชน 0.31990.3094 รวมสถานพยาบาลทุกประเภท - 0.0794- 0.1208 Concentration indices ของการใช้บริการผู้ป่วยในของสถานพยาบาลระดับต่างๆ ปี 2544 และ 2546 2546 2544

8 International Health Policy Program -Thailand 8 สัดส่วนการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรสุขภาพภาครัฐในกลุ่มประชากร ที่มีรายได้ต่อหัวแตกต่างกันระหว่างปี 2544 และ 2546 หมายเหตุ: - ทรัพยากรสุขภาพภาครัฐที่สนับสนุนให้กับประชากรทั่วประเทศในปี 2544 มีมูลค่าประมาณ 58,733 ล้านบาท และในปี 2546 มีมูลค่าประมาณ 82,705 ล้านบาทของมูลค่า ณ ปีนั้นๆ - Concentration indexes ของการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพภาครัฐในปี 2544 = -0.044 และของปี 2546 = -0.123 28 20 17 18 31 22 15 16 15 0 5 10 15 20 25 30 35 Q1Q2Q3Q4Q5 ควินไทล์รายรับ ร้อยละ 2544 2546 Q1 = รายได้ต่อหัวประชากรต่ำที่สุด Q5 = รายได้ต่อหัวประชากรสูงสุด

9 International Health Policy Program -Thailand 9 สรุปผลการศึกษา (1) การสร้างหลักประกันสุขภาพในลักษณะเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เช่น กรณีบัตร สปร. ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแต่ได้รับสิทธิ์ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งผลให้ความเป็นธรรมในการเข้าถึง บริการสุขภาพมีสภาพดีขึ้น เนื่องจาก: – การขยายความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพไปสู่กลุ่มประชากรที่ ยากจนและขาดหลักประกันสุขภาพ – การลดอุปสรรคด้านการเงินในการเข้าถึงบริการสุขภาพ (ประชาชนร่วมจ่าย เพียง 30 บาท) – ชุดสิทธิประโยชน์ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการรักษาพยาบาลที่มีราคาแพง – การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งประชาชนที่ยากจนในชนบท สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น

10 International Health Policy Program -Thailand 10 สรุปผลการศึกษา (2) สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สถานีอนามัย) และระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาล ชุมชน) มีลักษณะ pro-poor มากกว่าสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ (โรงพยาบาล ศูนย์/รพ.ทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) และภาคเอกชน ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีลักษณะ pro-poor ก่อนการสร้าง หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสถานการณ์ความเป็นธรรมด้านสุขภาพมีสภาพ ที่ดีขึ้นภายหลังจากการดำเนินนโยบายฯ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ – ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพในระดับประเทศกับระดับภาค หรือ – รายได้ต่อหัวประชากรของครัวเรือนกับดัชนีสินทรัพย์ (asset index) ในการคำนวณการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรสุขภาพภาครัฐ (benefit incidence analysis) และการเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่างก่อนและหลัง UC

11 International Health Policy Program -Thailand 11 ปัญหาที่ท้าทายในอนาคต ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ให้บริการสุขภาพในภาครัฐ ความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยนไประหว่างแพทย์ผู้ให้บริการกับ ผู้ป่วย อัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ความแตกต่างในด้านวิธีการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลและ ชุดสิทธิประโยชน์ระหว่างสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริการสุขภาพที่มีราคาแพงบางอย่างและไม่รวมในชุดสิทธิ ประโยชน์ เช่น บริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วย ESRD

12 International Health Policy Program -Thailand 12 กิตติกรรมประกาศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถานพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ให้ความ ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) WHO-THA and WHO Regional Office of SEAR

13 ประวัติการศึกษาและการทำงาน นพ. ภูษิต ประคองสาย การศึกษา พ.ศ. 2531 ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) พ.ศ. 2535 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน (สาธารณสุขศาสตร์) พ.ศ. 2546- PhD candidate in Public Health & ปัจจุบัน Policy at LSHTM, UK ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2533-2543 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด อุบลราชธานี นครราชสีมา และจันทบุรี พ.ศ. 2543-2549 นักวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข 9 ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด กสธ.


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างคนจนกับคนรวย ใครได้รับประโยชน์จากการ สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ? นพ. ภูษิต ประคองสาย นพ. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร นส. กัญจนา ติษยาธิคม สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google