งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand ภูษิต ประคองสาย วลัยพร พัชรนฤมล วราภรณ์ ปวงกัณทา วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand ภูษิต ประคองสาย วลัยพร พัชรนฤมล วราภรณ์ ปวงกัณทา วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand ภูษิต ประคองสาย วลัยพร พัชรนฤมล วราภรณ์ ปวงกัณทา วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นำเสนอในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 2552 21 มีนาคม 2552 ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการลงทุนด้านสุขภาพใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

2 International Health Policy Program -Thailand 2 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ยึดกระบวนทัศน์การ พัฒนาแบบบูรณาการที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง” และแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” การวางแผนการลงทุนด้านสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์และทบทวนสภาพปัญหาสุขภาพและ มาตรการที่ดำเนินการในปัจจุบันของประเทศไทย ด้วยความจำกัดของทรัพยากรสุขภาพและระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลและการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างขาด ประสิทธิภาพ หนังสือ Disease Control Priorities in Developing Countries, 2 nd edition (DCP2) ของมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ได้รวบรวม cost-effective interventions สำหรับภาวะการเจ็บป่วยด้วย (ก) โรค ติดเชื้อ (ข) โรคไม่ติดต่อ และ (ค) ภาวะบาดเจ็บและอุบัติเหตุ

3 International Health Policy Program -Thailand 3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อทบทวนภาระโรคในประเทศไทย เปรียบเทียบกับการลงทุนด้าน สุขภาพที่ผ่านมา ทบทวนมาตรการควบคุม ป้องกันโรคที่มีลำดับความสำคัญสูงใน ประเทศไทย เปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะใน DCP2 ประเมินการสูญเสียผลิตภาพจากการตายและการเจ็บป่วยจากภาระ โรคที่มีลำดับความสำคัญสูง 10 อันดับแรกในเพศชายและหญิง ประมาณการความต้องการงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านสุขภาพระยะ ปานกลาง (health sector medium term expenditure framework – MTEF) จัดทำข้อเสนอแผนการลงทุนด้านสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

4 International Health Policy Program -Thailand 4 วิธีการศึกษา (1) ทบทวนแบบแผนภาระโรคของคนไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจาก การศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 2 ครั้ง (พ.ศ. 2542 และ 2547) คัดเลือกภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 10 อันดับแรกที่มี DALY loss สูงสุดปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นกรอบทบทวนมาตรการทั้งในและ นอกระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ในการลดภาระโรคและปัจจัย เสี่ยงทางสุขภาพ ทบทวนมาตรการที่ระบุใน DCP2 เพื่อเปรียบเทียบว่า มาตรการต่างๆ ที่ดำเนินการในประเทศไทยมีความสอดคล้องหรือแตกต่างจาก มาตรการที่ระบุไว้ใน DCP2 หรือไม่ อย่างไร วิเคราะห์สถานการณ์รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดตามรายกิจกรรมสุขภาพ และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสำหรับภาระโรคที่มีลำดับความสำคัญสูง

5 International Health Policy Program -Thailand 5 วิธีการศึกษา (2) ประเมินการสูญเสียผลิตภาพ เนื่องจากภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงที่มี ความสำคัญ 12 อันดับแรก การประมาณการการลงทุนด้านสุขภาพในระยะปานกลาง (MTEF) ประชุมเชิงปฏิบัติการ multi-stakeholders เพื่อระดมสมองวิเคราะห์ สภาพปัญหาภาระโรคในปัจจุบัน และพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น สังเคราะห์ผลการศึกษาจากทุกขั้นตอน เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอรูปแบบ และระดับการลงทุนด้านสุขภาพของภาครัฐในแผนฯ 10

6 % of Total 52.6 42.8 10 อันดับแรกของกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) ในประชากรไทย พ.ศ. 2547 หมายเหตุ – ประชากรไทยโดยรวมสูญเสียปีสุขภาวะเพิ่มขึ้นจาก 9.5 เป็น 9.9 ล้านปีสุขภาวะ ระหว่างปี 2542 และ 2547 ที่มา โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2547

7 จำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียของประชากรไทยตามกลุ่มของสาเหตุ ระหว่างพ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2547 เพศชาย เพศหญิง

8 ปัจจัยเสี่ยงและจำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสียจากภาระโรคของ ประชากรไทย พ.ศ. 2542 และ 2547 ที่มา โครงการศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย พ.ศ. 2547

9 แนวโน้มการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย แหล่งข้อมูล สอส. 2544, 2546, 2549

10 ความชุกของการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แหล่งข้อมูล สอส. 2544, 2546 และ 2549

11 การสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วยเนื่องจาก 12 ภาระโรคในปี 2548 Total productivity loss from 12 BOD = 219,560 million baht ~ 3.1% of GDP in 2548 Note: GDP in 2548 = 7,104,228 million baht ผลการศึกษา Productivity loss from 12 BOD Million Bahtpercentage Productivity loss from 12 BOD MaleFemaleTotalMalefemaleTotal - Premature death 175,02833,259208,28780%15%95% - Absenteeism OP 7,4222,4149,8363%1%4% - Absenteeism IP 1,1233141,4370.5%0.1%1% Total 183,57335,987219,56084%16%100% % of GDP in 2548 3.1% % of total health expenditure 2548 88.5%

12 International Health Policy Program -Thailand 12 หมายเหตุ เป็นข้อมูล 2548 ยกเว้น DALY loss เป็นข้อมูลปี 2547 ภ า ระโรค 3 อันดับแรกที่มีความสูญเสียสูงสุดใน ประเทศไทย อุบัติเหตุจราจร และ HIV/AIDS ก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง 4 มิติ เบาหวาน โรคหัวใจหลอดเลือด เกิดความสูญเสีย ใน 2 มิติ ดังนั้น การปรับทิศทางการลงทุนด้านสุขภาพในประเทศไทย ควรจะให้ ความสำคัญของการลดภาระโรค ในตาราง ด้านบน

13 International Health Policy Program -Thailand 13 Health care expenditure in Thailand by function in 2001 and 2005

14 Household consumption: tobacco, alcohol and health Median household expenditure per month Sources: Analyses from 2006 SES

15 Three scenarios รายจ่าย P&Pรายจ่ายอื่นๆ เช่น IP, OP, admin Scenario 1เพิ่มเป็น 2 เท่าคงเดิมตาม status quo Scenario 2เพิ่มเป็น 4 เท่าคงเดิมตาม status quo Scenario 3THE = 5% GDP โดยส่วนต่างให้เป็น P&P คงเดิมตาม status quo MTEF – วิธีการ, scenarios

16 MTEF – ผลการศึกษา, status quo รายจ่ายสุขภาพในแต่ละประเภทกิจกรรมปี 2550-2554 ตาม status quo (หน่วย: ล้านบาท)

17 สัดส่วนรายจ่ายกิจกรรมสุขภาพตาม status quo ปี 2550-2554 MTEF – ผลการศึกษา, status quo Status quo: P&P = 5-6% of total recurrent health expenditure Proportion of P&P is decreasing over the time (2550-2544)

18 International Health Policy Program -Thailand 18 คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายของรัฐ และ การใช้เงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ Scenario 2 และ 3 มีผลให้ P&P เพิ่มขึ้นอย่างมากหลายเท่าตัว ในปี 2554 น่าจะมีความ เป็นไปได้น้อยเมื่อเทียบกับ Scenario 1 (Scenario 2 เพิ่ม 7 หมื่นล้าน และ Scenario 3 เพิ่ม 1 แสนล้าน) Scenario ที่มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ scenario 1 (เพิ่มรายจ่ายสุขภาพ P&P เป็นสองเท่า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป) MTEF – ผลการศึกษา, the most possible scenario

19 International Health Policy Program -Thailand 19 วิจารณ์ผลการศึกษา ข้อจำกัดในการใช้ DALY loss เป็นตัวชี้วัดและประเมินภาระโรค – ไม่มีความไวเพียงพอในการสะท้อนภาระโรคหรือการเจ็บป่วยที่เป็น delayed effect ของปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยง – DALY เน้นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการเจ็บป่วยด้านกายภาพ ซึ่งไม่ สอดคล้องกับนิยามคำว่า สุขภาพ (Health) ของ WHO – เป็นการประเมินแนวโน้มในอดีต ซึ่งอาจจะไม่สามารถครอบคลุมโรคอุบัติ ใหม่ (emerging disease) เช่น SARS และ Avian Flu ข้อจำกัดของข้อมูลทุติยภูมิและหลักฐานทางวิชาการในบางภาระโรค และปัจจัยเสี่ยง ข้อจำกัดของ DCP2 ที่สามารถทบทวนเฉพาะหลักฐานที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ โดยอาจขาดองค์ความรู้หรือประสบการณ์ของมาตรการที่ ประสบความสำเร็จในบริบทของประเทศไทย

20 International Health Policy Program -Thailand 20 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) ด้านภาระโรค – จัดตั้งวาระสุขภาพแห่งชาติที่สอดคล้องกับภาระโรคใน ปัจจุบัน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อและภาระโรคที่เกิดจาก พฤติกรรมสุขภา – เน้นการป้องกันและควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงใน 4 ภาระโรคที่สำคัญ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV/AIDS การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจร การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ยาสูบ การลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

21 International Health Policy Program -Thailand 21 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (2) ด้านมาตรการ – สนับสนุนมาตรการที่มีประสิทธิภาพและประเทศไทย ดำเนินการอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไปและมีความ ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น – แก้ไขข้อจำกัดหรือข้อขัดข้องทั้งด้านกฎหมาย งบประมาณ และกำลังคน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินการ – ศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพที่ประเทศไทยยังไม่ได้ ดำเนินการ และปรับให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ไทยก่อนที่จะสนับสนุนให้มีการดำเนินการ – ให้ชะลอ หรือยุติ มาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ประเทศ ไทยยังดำเนินการอยู่

22 International Health Policy Program -Thailand 22 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (3) ด้านการเงินการคลังสุขภาพ – ต้องปรับเปลี่ยนการลงทุนด้านสุขภาพไปสู่การควบคุมและป้องกัน โรค และการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาระโรคที่มีลำดับ ความสำคัญสูง – เพิ่มการลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพิ่มขึ้นเป็น สอง เท่า จากระดับการลงทุนเดิม – ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นต้องเน้นไปที่มาตรการและกิจกรรมที่อยู่ทั้งใน และนอกระบบสาธารณสุข ทั้งในรระดับประเทศและระดับชุมชน – มีการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีกลไก การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบกำกับติดตามที่ เข้มแข็ง

23 International Health Policy Program -Thailand 23 กิตติกรรมประกาศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (PP-link)


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand ภูษิต ประคองสาย วลัยพร พัชรนฤมล วราภรณ์ ปวงกัณทา วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google