งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วิไลวรรณ ชูรัตน์ การอ่านตาม แนว PISA. PISA คืออะไร PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วิไลวรรณ ชูรัตน์ การอ่านตาม แนว PISA. PISA คืออะไร PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วิไลวรรณ ชูรัตน์ การอ่านตาม แนว PISA

2 PISA คืออะไร PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ของประเทศสมาชิกองค์กร เพื่อ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ ดำเนินการโดย OECD ( Organization for Economic Co-operation and Development )

3 ความเป็นมา ของ PISA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1999 ( พ. ศ. 2541 ) มีประเทศเข้าร่วมโครงการ 65 ประเทศ ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการเมื่อ ปี 2543 ประเทศเขตเศรษฐกิจเอเชียที่เข้าร่วม มี เกาหลี จีน - ฮ่องกง จีน - ไทเป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ปี 2555 เพิ่ม มาเลเซีย เวียดนาม * ในปี 2555 จะเป็นการประเมินครั้งที่ 5 โดยจะทำการประเมินในเดือนสิงหาคม นี้

4 จุดประสงค์ของการประเมิน เพื่อ - หาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาให้แก่ ประเทศสมาชิกและประเทศที่เข้าร่วม โครงการ - ประเมินศักยภาพของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในการใช้ความรู้ ทักษะจำเป็น เพื่อ เผชิญกับโลกในชีวิตจริง โดย ทำการประเมิน ต่อเนื่องทุกๆ 3 ปี

5 ผู้รับการประเมิน / ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับการประเมินคือ นักเรียนในระดับชั้น ม. 3, ม.4 ที่มีอายุ 15 ปี จาก โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักประสานและพัฒนาการจัด การศึกษาท้องถิ่น โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา

6 ประเมินอะไรบ้าง ทำการประเมินสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการอ่าน ( Reading Literacy ) 2. ด้านคณิตศาสตร์ ( Mathematic Literacy ) 3. ด้านวิทยาศาสตร์ ( Scientific Literacy) การประเมินแต่ละระยะเน้นหนักดังนี้ ระยะที่ 1 ( pisa 2000 /2009 ) เน้นการอ่าน 60 % วิทยาศาสตร์ 20 % คณิตศาสตร์ 20 % ระยะที่ 2 ( pisa 2003 / 2012 ) เน้นคณิตศาสตร์ 60 % วิทยาศาสตร์ 20 % การอ่าน 20 % ระยะที่ 3 ( pisa 2006 / 2015) เน้น วิทยาศาสตร์ 60 % คณิตศาสตร์ 20 % การอ่าน 20 %

7 ลักษณะการประเมินของ PISA ไม่ถามเนื้อหาสาระโดยตรงตามหลักสูตร เน้นวัดสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และ ด้านวิทยาศาสตร์ เน้นการคิดวิเคราะห์ และหาคำอธิบาย มีทั้งรูปแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ คำถามเป็นปลายเปิด ซึ่งนักเรียนต้องสะท้อน ความคิดของตนออกมาเป็นคำตอบ การให้คะแนนขึ้นกับเหตุผลของการตอบ คำตอบต่างกัน อาจได้คะแนนเต็มเหมือนกัน อยู่ที่เหตุผลที่สอดคล้อง คำอธิบาย สมเหตุสมผล

8 การอ่านตามแนว PISA (Reading Literacy ) การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตามแนว PISA มีความหมาย มากกว่าการอ่านเพื่อเข้าใจความหมายของคำ ของ ข้อความ แต่เป็นการอ่านที่....... 1. การค้นสาระ ( Retrieving Information) เป็น ความสามารถติดตามความหมายที่สกัดเอาสาระ ของ สิ่งที่อ่านออกมาได้ 2. การตีความ (Interpretation ) เป็นความเข้าใจ ข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ อ่านได้ คิดวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบของข้อความ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในชีวิตจริงและในโลก 3. การวิเคราะห์ (Reflection and Evaluation ) เป็น ความเข้าใจข้อความที่อ่าน สามารถตีความแปล ความ วิเคราะห์เนื้อหาสิ่งที่อ่านแล้วประเมินข้อความ ที่อ่าน แสดงความคิดเห็น โต้แย้งได้ด้วยความคิด ตนเอง

9 รูปแบบข้อสอบการอ่าน เป็นการอ่านข้อความแบบต่อเนื่อง จำแนกข้อความแบบต่างๆกัน เช่น การ บอกเล่า การพรรณนา การโต้แย้ง อ่านรายการ กราฟ แผนภูมิ แบบฟอร์ม ตาราง เนื้อหายึดสิ่งที่พบเห็นในโรงเรียน ในสังคม ในโลก ซึ่งต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็น ผู้ใหญ่ แบบทดสอบ แบ่งเป็นชุดเล็กๆ ทุกชุดมีความ ยากง่ายเท่ากัน นักเรียนแต่ละคนจะได้ทำข้อสอบประมาณ 37-38 ข้อ กำหนดเวลา 2 ชั่วโมง ( ข้อสอบมี 141 ข้อความ ใช้เวลารวม 7 ชั่วโมง )

10 ผลการประเมิน ปี 2552 ผลการประเมินการอ่าน จีน ได้คะแนนเฉลี่ย 556 คะแนน เกาหลี ฟินแลนด์ รองลงมา ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ติดอันดับ 1 ใน 10 ไทย เฉลี่ย 421 ลำดับในกลุ่ม 47-51 จาก 65 ประเทศ ผลการประเมินคณิตศาสตร์ จีน คะแนนเฉลี่ย 600 รองลงมา สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ญี่ปุ่น 1 ใน 10 ไทย เฉลี่ย 496 คะแนน อยู่ในกลุ่ม 48-52 จาก 65 ประเทศ ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ ไทย คะแนนเฉลี่ย 425 คะแนน อยู่ในกลุ่ม 47- 49 จาก 65 ประเทศ

11 ผลการวิจัยของ สสวท. ผลการวิจัยของ สสวท. พบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อ การเรียนรู้ของ นักเรียนไทย - การขาดแคลนครูทุกวิชา - การกวดวิชานอกโรงเรียนไม่ส่งผลต่อการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน - การใช้ ICT ที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีใช้มากแต่ ไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน - การมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีผลต่อคะแนนที่ สูงขึ้น เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องเรียนภาษา ห้องสมุด - ครูมีความพร้อม ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนสูง - ขาดการสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนที่อ่อนแอ ซึ่งเป็น กลุ่มใหญ่ของประเทศ นี่คือนาฬิกาปลุกให้ครู ไทยจงตื่นเถิด

12 การกำหนดเกณฑ์การประเมินการ อ่าน PISA PISA 2006 PISA 2009 1. สมรรถนะค้นสาระ ( Retrieving information ) - ค้นหาหรือสรุปสาระสำคัญ จากเรื่องที่อ่าน 1. กลยุทธ์การเข้าถึงและ ค้นคืนสาระ ( Access and retrieve ) - สามารถดึงสาระสิ่งที่ได้อ่าน ออกมา - สามารถตอบคำถามด้วย การเลือกตอบ หรือเขียน ข้อความ เลือกตอบได้ อย่างถูกต้อง หรือเขียน ข้อความได้ครบถ้วนตรง ตามสาระ


ดาวน์โหลด ppt โดย วิไลวรรณ ชูรัตน์ การอ่านตาม แนว PISA. PISA คืออะไร PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google