งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1.อยู่แล้วสาปแช่งความมืดมิด 2.อยู่แต่มาร่วมกันจุดแสงเทียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1.อยู่แล้วสาปแช่งความมืดมิด 2.อยู่แต่มาร่วมกันจุดแสงเทียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1.อยู่แล้วสาปแช่งความมืดมิด 2.อยู่แต่มาร่วมกันจุดแสงเทียน

2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ทุกข… วิตกกังวลกับ สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สมุทัย... การเปลี่ยนแปลงของ ระบบราชการและโลกาภิวัฒน์ นิโรธ… ต้องรู้เท่าทันพลวัตร แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง มรรค = 1. "Changing the Face" 2. "Facing the Change" อริยะสัจ 4

3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย "Changing the Face" (เปลี่ยนสีหน้า) ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงอะไรได้ "Facing the Change" (เผชิญหน้า กับการเปลี่ยนแปลง) สามารถ เปลี่ยนได้ทุกอย่าง

4 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย หน่วยง าน A หน่วยง าน B เป้าหมาย / งาน (Agenda) การทำงานแบบ Functional Based หน่วยง าน C หน่วยง าน D ผลการ ปฏิบัติงา น Finish

5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ผลการ ปฏิบัติงาน # 3 ผลการ ปฏิบัติงาน # 2 เป้าหมาย / งาน (Agenda) ผลการ ปฏิบัติงาน # 1 หน่วยง าน A หน่วยง าน B หน่วยงาน A Cross Functi onal Team เป้าหมาย / งาน (Agenda) การทำงานแบบ Functional Based หน่วยง าน C หน่วยง าน D ผลการ ปฏิบัติงา น การทำงานแบบ Agenda Based/Cross Functional Team หน่วยงาน B หน่วยงาน C หน่วยงาน D การวางแผนเชิงกลยุทธ์ / บูรณาการ / การจัดการความรู้ Success

6 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด กรม การใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จังหวัด พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน กระทรวง กรม Package Project 1.เป็นการเพิ่มคุณค่า/คุณภาพการทำงาน 2.เป็นผู้นำที่ก้าวทันพลวัตรการเปลี่ยนแปลง การใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

8 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย จังห วัด กลุ่ม จังห วัด จังห วัด กลุ่ม จังหวั ด กระทร วง กลุ่ม เศรษฐกิจ กลุ่ม สังคม กลุ่มความ มั่นคง บูรณาการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76 General Framework Broad guidelines Government Strategic Plan 2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯพ.ศ 2551 การหน้าที่ของเรา ? 1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550 Area Function

9 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.อะไร..ต้องทำต่อ แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552 1.อะไร...ทำแล้ว

10 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.อะไร..ต้องทำต่อ 1.อะไร...ทำแล้ว 1.1 แผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด 1.2 แผนบูรณาการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

11 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Vision วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 Key Management Models SWOT Analysis SWOT Matrix Value Chain Process BSC. 1.Positioning พันธกิจ 2.Integrated Strategic Alignment Goal 1.1แผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

12 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ส่วนที่ 1,2 ข้อมูลสภาพการเกษตรของจังหวัด, ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการเกษตรของ จังหวัด 4 ปี 1.วิสัยทัศน์ (Vision) 2.พันธกิจ (Mission) 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4.ผลผลิต (Output) ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการด้านการเกษตร 4 ปี ของจังหวัด 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่…. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพจังหวัด แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ปี 50 ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ แผนงาน หน่วยงาน รับผิดชอบ 52535455 สภาพปัญหาผลการพัฒนาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาหมายเหตุ ประเด็น ยุทธศาสตร์ /ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน ดำเนินการ เป้าหมายงบประมาณ (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 12345 1.1แผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

13 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1.1แผนพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ส่วนที่ 1,2 ข้อมูลสภาพการเกษตรของจังหวัด, ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการเกษตรของ จังหวัด 4 ปี 1.วิสัยทัศน์ (Vision) 2.พันธกิจ (Mission) 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4.ผลผลิต (Output) ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการด้านการเกษตร 4 ปี ของจังหวัด 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่…. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพจังหวัด แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ปี 50 ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ แผนงาน หน่วยงาน รับผิดชอบ 52535455 สภาพปัญหาผลการพัฒนาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาหมายเหตุ ประเด็น ยุทธศาสตร์ /ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม หน่วยงาน ดำเนินการ เป้าหมายงบประมาณ (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 12345 ประเด็น ยุทธศา สตร์/ ผลผลิต โครงการ / กิจกรรม วัตถุ ประ สงค์ ตัว ชี้ วัด เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) พื้นที่ ดำเนินการ ระยะเวลา ดำเนินการ หน่ว ย งาน ดำ เนิน การ แหล่ง งบประมาณ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2553 12345 แบบฟอร์มที่ 5 แผนปฏิบัติการพัฒนาการการเกษตรประจำปี 2552-2553 Strategic Story Area Approach

14 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.อะไร..ต้องทำต่อ 1.อะไร...ทำแล้ว 1.1 แผนพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด 1.2 แผนบูรณาการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

15 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมการผลิต/แปรรูปสินค้าเกษตร ตามระบบความปลอดภัยอาหาร 4. กลุ่มโครงการตามแนวพระราชดำริฯ 3. กลุ่มโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 8. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ 5. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน ชุดโครงการ / กิจกรรม บูรณาการ 8 กลุ่มโครงการ ที่สำคัญของ หน่วยงานกษ. 6. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 7. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ชุดโครงการ / กิจกรรม บูรณาการ 1.2 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

16 กลุ่มโครงการ 1. พัฒนาการ เกษตรโดย ยึดหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง 2. ส่งเสริม การผลิต/ แปรรูป สินค้าเกษตร ตามระบบ ความ ปลอดภัย อาหาร 4. โครงการ ตามแนว พระราชดำริ โครงการ/หน่วยงาน ชุดโครงการบูรณาการ โครงการ1/หน่วยงาน โครงการ2/หน่วยงาน โครงการ3/หน่วยงาน โครงการ1/หน่วยงาน โครงการ2/หน่วยงาน โครงการ3/หน่วยงาน โครงการ1/หน่วยงาน โครงการ2/หน่วยงาน 1.2 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด สายใยรัก ศูนย์เรียนรู้หลัก ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (ยึดเป้าหมาย ตามการออก ใบรับรองแหล่งผลิต (GAP)) เฉพาะจังหวัด ที่มีพื้นที่ดำเนินงาน

17 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1. ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2. การร่วมมือทุกภาคส่วน 3. ชุมชน/ท้องถิ่นมีบทบาท 4. ส่งเสริมการบูรณาการ 5. เน้นจัดการความรู้(KM.) ConceptualConceptual PracticalPractical แปร รูป ตลาด อื่น ๆ เป้าหมาย ผลิต หลักการ พื้นที่ สินค้า กระบวน การ เรียนรู้ กลุ่ม เกษตรกร รัฐ เอกชน ชุมชน ภารกิจ ที่มา :นายสิงห์ทอง ชินวรรังสิ มิถุนายน 2550 1.2 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

18 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย กลุ่ม/พื้นที่ กระบวน การผลิต GAP การตรวจรับรอง มาตรฐาน และสร้าง ความยั่งยืน เสริมสร้าง การเรียนรู้ และความ เข้มแข็งอื่น เตรียมพื้นที่ เตรียมคน แลสารชีวภาพ การบูรณาการงาน/โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย กระบานการจัดการ ความรู้ การบริหารจัดการ เครือข่าย พื้นที่เป้าหมาย ชนิดสินค้าเกษตร การผลักดันของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ผลงานร่วม แห่งชัยชนะ แก้ปัญหาชุมชน รัฐ  ก  เกษตร 

19 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.อะไร..ต้องทำต่อ 1.อะไร...ทำแล้ว 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

20 ประเด็น ยุทธศาสตร์/ ผลผลิต/กล ยุทธ์ ลำดั บ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมา ณ (บาท) พื้นที่ ดำเนินการ ระยะ เวลา ดำเนิน การ หน่วยงาน รับผิดชอบ แหล่ง งบประมาณ ปี 2552 ปี 2552 ปี 2552 1 2 3 4 5 หมู่ ตำ บล อำ เภอ ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการวิจัย และสนับสนุน กระบวนการ ผลิตที่ปลอดภัย ผลผลิต :สินค้า เกษตรมี คุณภาพได้ มาตรฐาน กลยุทธ์ : ส่งเสริมการ ผลิตสินค้า เกษตร ปลอดภัยและ มาตรฐานสินค้า เกษตร 1โครงการ ส่งเสริมการ ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย และได้ มาตรฐาน ส่งเสริม ระบบ มาตรฐานใน การผลิต สินค้า เกษตร ร้อยละของ เกษตรกร ได้รับการ รับรอง มาตรฐานการ ผลิตสินค้า 2,880 ราย669,95012มค.- กย. เกษตร จังหวัด 500 ราย300,00014118มค.- กย. ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก 2โครงการจัดตั้ง กลุ่มเกษตรกร ใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมี ลดต้นทุน การผลิต และปรับปรุง บำรุงดิน จำนวน เกษตรกรที่ ได้รับการ ส่งเสริมการ ผลิตสารชีว ภัณฑ์ใช้ ทดแทน สารเคมี 120 กลุ่ม450,0012มค.- กย. สถานีพัฒนา ที่ดิน แผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

21 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.อะไร..ต้องทำต่อ 1.อะไร...ทำแล้ว 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

22 ที่หน่วยงาน พื้นที่เป้าหมาย การบูรณาการ ปี 2552 โครงการ / กิจกรรม อำเภอตำบลหมู่บ้าน 1เกษตรจังหวัดพิจิตร101417 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน (ข้าว) 2 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กำแพงเพชร 101417 พัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี 3ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก81114ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามระบบ GAP 4สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร101417 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร 5ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร101417 โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่ เกษตรกร รวม101417 ชุดโครงการบูรณาการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ข้าว) สรุปแผนปฏิบัติการบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมการผลิต/แปรรูปสินค้าเกษตร ตามระบบความปลอดภัยอาหาร

23 พื้นที่เป้าหมายบูรณาการ หน่วยงาน ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บูรณาการปี 2552 งบประมาณปี 2552 (บาท) ตัวชี้วัด ที่อำเภอตำบล หมู่ ที่12345 1เมือง พิจิตร ดงป่า คำ 34593459 เกษตรจังหวัด พิจิตร ส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน (ข้าว) 28,000 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก ข้าวตามระบบ GAP ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว กำแพงเพชร พัฒนาระบบการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี 248,000 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลก ตรวจรับรองระบบการ ผลิตข้าวตามระบบ GAP 25,000 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก ข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP สถานีพัฒนา ที่ดินพิจิตร ส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทน สารเคมีทางการเกษตร 7,500 จำนวนพื้นที่นาที่ได้รับการ ปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มขึ้น ตรวจบัญชี สหกรณ์พิจิตร โครงการเสริมสร้างภูมิ ปัญญาทางบัญชีแก่ เกษตรกร 3,000 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมการจัดทำ บัญชี รวม145 หน่วยงาน5 กิจกรรม 311,500 ชุดโครงการบูรณาการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ข้าว) แผนปฏิบัติการบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมการผลิต/แปรรูปสินค้าเกษตร ตามระบบความปลอดภัยอาหาร

24 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.อะไร..ต้องทำต่อ 1.อะไร...ทำแล้ว 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552

25 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย วิธีการ บูรณาการ สู่ Area Approach 1. วัตถุ ประสงค์ โครงการ 3. กลุ่มและ สินค้า เป้าหมาย 2. กิจกรรม /โครงการ ที่สนับสนุน กันและกัน 6. ระยะเวลา ดำเนินการ ที่สอด คล้องกัน 5. หน่วยงาน หลักและ หน่วยงาน สนับสนุน 4. พื้นที่ เป้าหมาย โครงการ

26 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชุดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวดีที่เหมาะสม (GAP) ม.ค. ก.พ.มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.ส.ค.ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. A. เตรียมความพร้อมเกษตรกร และเกษตรกรแกนนำ B. เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ดินและสนับสนุนปัจจัยการผลิต C. ถ่ายทอดความรู้การผลิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร D. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รับรองคุณภาพ ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน... โดยยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง A B C D E F G H เตรียมการ สรุป SA SB FA FB พื้นที่เป้าหมาย กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ SC SD FD FC

27 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 สรุป...แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1.ประเด็น ยุทธศาสตร์ 2.ผลผลิต 3.กลยุทธ์ 4.เป้าหมาย โครงการปี 52

28 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 สรุป...แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1.กลุ่มโครงการ 2.ชุดโครงการบูรณาการ 3.โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบูรณาการ 4.หน่วยงานรับผิดชอบ

29 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 สรุป...แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1.ชุดโครงการบูรณาการ 2.โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบูรณาการ 3.ระยะเวลา ดำเนินการ 4.เป้าหมาย(พื้นที่/ กลุ่ม/สินค้า)

30 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 2.3 ร่วมกันกำหนดปฏิทินการ ทำงาน สู่กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย 2.1 ปรับแผนปฏิบัติการโครงการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 2.2 ปรับแผนปฏิบัติบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ปี 52 สรุป...แผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1.แผนบูรณาการ พัฒนาการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ 2.วิธีการนำแผน บูรณาการสู่การ ปฏิบัติ 3.ระบบการ ติดตามและประเมิน 4.การประชาสัมพันธ์

31 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1. บุคลากร....ที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 3. การบริหารเครือข่าย/ ทีมงาน/ หน่วยงาน ที่จะร่วมกันผลักดันแผน บูรณาการสู่การสัมฤทธิ์ผล การเตรียมความพร้อม....จัดทำแผนบูรณาการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 1.แผนบูรณาการ พัฒนาการเกษตร ฉบับสมบูรณ์ 2.วิธีการนำแผน บูรณาการสู่การ ปฏิบัติ 3.ระบบการ ติดตามและประเมิน 4.การประชาสัมพันธ์ 2.ข้อมูล...เพื่อการจัดทำแผน บูรณาการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์

32 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย “งานได้ผล” “คนเป็นสุข” Working System Team Spirit คน …คือพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ Can to doWant to do


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 1.อยู่แล้วสาปแช่งความมืดมิด 2.อยู่แต่มาร่วมกันจุดแสงเทียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google