งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการ เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พื้นที่ พลังขับเคลื่อน เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการ เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พื้นที่ พลังขับเคลื่อน เป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการ เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พื้นที่ พลังขับเคลื่อน เป้าหมาย

2 บูรณาการ 1.งาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ 3.คน พลังขับเคลื่อน 2.เงิน

3 บูรณาการ 1ผลสัมฤทธิ์ วาระสำคัญ 3.มีสมรรถนะ พลังขับเคลื่อน 2.คุ้มค่า Law of nature

4 บูรณาการ ปี 2552 ปี 2553 ทำอะไร? ต้อง 1.2.

5 ปี 2552 ทำอะไร? ต้อง 1. 1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552 (หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52) 2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แบบบูรณาการ

6 ปี 2552 ทำอะไร? ต้อง 1. 1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552 (หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52) กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนบูรณาการฯ เป็นการนำร่อง ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 3 กลุ่มโครงการ

7 พื้นที่ศูนย์ดำเนินการของ สป.กษ. 1 อำเภอ 1 ศูนย์ (ศูนย์หลัก) ศูนย์เครือข่าย ด้านพึ่งพาตนเองด้านลดรายจ่ายด้านเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ 1.โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรเป้าหมาย 40-50 คน/ศูนย์ 1.2.3. ศูนย์เครือข่าย สารชีวภาพ/น้ำยา ฯ พืช/สัตว์/ประมง/อื่นๆ บ บัญชีครัวเรือน /ปรัชญาศก.พอเพียง ศูนย์เครือข่าย

8 พื้นที่โรงเรียนที่ สป.กษ.สนับสนุน (ศูนย์โรงเรียน) ด้านพึ่งพาตนเองด้านลดรายจ่ายด้านเพิ่มรายได้ กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ 1.โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย : ยุวเกษตรกรในโรงเรียน 1.2.3. สารชีวภาพ/น้ำยา ฯ พืช/สัตว์/ประมง/อื่นๆ บ บัญชีครัวเรือน /ปรัชญาศก.พอเพียง หน่วยงาน สังกัด กษ.

9 เกษตรกรเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมาย ชนิด สินค้าเกษตร ความเหมาะสม ของพืนที่ เกษตรจังหวัด กระบวนการผลิต GAP พัฒนาที่ดิน ปัจจัยการผลิต ที่ปลอดภัย ตรวจบัญชี สหกรณ์จังหวัด เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ประเมินรับรอง การผลิต คุณภาพการจัดทำแผน บูรณาการเชิงพื้นที่ คุณภาพทีมทำงาน MOAC TEAM อปท. สสจ. อุตฯ. พณ. ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2.โครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหาร 1. 2.

10 เกษตรกรเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมาย ชนิด สินค้าเกษตร ความเหมาะสม ของพืนที่ ปศุสัตว์ ประมง จัดทำ บัญชี ครัวเรือน ส่งเสริม ความเข้ม แข็งกลุ่ม ตรวจรับรอง คุณภาพ คุณภาพการจัดทำแผน บูรณาการเชิงพื้นที่ คุณภาพทีมทำงาน MOAC TEAM อปท. สสจ. อุตฯ. พณ. ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2.โครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหาร 1. 2.

11 3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่ 1.Area approach 2.Participatory Approach

12 3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ พื้นที่..โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 1. โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน สังกัด กษ. 2. 1.Area approach เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่

13 3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ โครงการ/กิจกรรม /เป้าหมาย.. การดำเนินงาน 1. กระบวนงานบริการ/กิจกรรม ร่วมกัน ของหน่วยงาน สังกัด กษ. 2. 2.Participatory Approach เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่

14 ปี 2552 ทำอะไร? ต้อง 1. 1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552 (หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52) 2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แบบบูรณาการ

15 ระดับ กระทรวง บันทึก กษ. 0212/ว9582 ลว.19ธค.51 มอบหมาย ทุกกรม

16 1. คณะกรรมการบูรณาการ ของกระทรวงฯ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551) 2. แจ้งความชัดเจน โครงการ/งบประมาณ ปี 2552 ให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบเพื่อ เป็นข้อมูลการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ 3. ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ให้ความ ร่วมมือการจัดทำแผนบูรณาการเชิง พื้นที่และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน โดย “ ยึดเกษตรกรและพื้นที่ ” เป็น ศูนย์กลางร่วมกับหน่วยงาน สังกัด กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย มี กษ. จ. เป็นผู้ประสานงานหลัก ระดับ กระทรวง บันทึก กษ. 0212/ว9582 ลว.19ธค.51 มอบหมาย ทุกกรม

17 ระดับ กระทรวง บันทึก กษ. 0212/ว9582 ลว.19ธค.51 มอบหมาย ทุกกรม 1. คณะกรรมการบูรณาการ ของกระทรวงฯ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551) 2. แจ้งความชัดเจน โครงการ/งบประมาณ ปี 2552 ให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบเพื่อ เป็นข้อมูลการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ 4. แจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้ความ สำคัญในการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่ง การให้ปฏิบัติงาน/โครงการตามแผน บูรณาการเชิงพื้นที่และปฏิทินการ ปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด เนื่องจาก เป็น ”วาระสำคัญ” ของกระทรวงฯ

18 1. ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน โดยยึด “ พื้นที่และเกษตรกร ” เป็นศูนย์กลางบูรณาการ 2. นำแผนบูรณาการและกำหนดการทำงาน ตามปฏิทินแจ้งหน่วยงานเป็น “ ลายลักษณ์ อักษร ” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 3. หัวหน้าหน่วยงาน “ สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร ” ให้ถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการและ ตามปฏิทินที่ร่วมกันกำหนดอย่างเคร่งครัด 4. กษ. จ. แต่งตั้งคณะทำงาน “ ติดตามผล ” การทำงานเชิง บูรณาการตามปฏิทินที่กำหนด เป็นหลัก เพื่อการรายงาน ผตร. 4. กษ. จ. แต่งตั้งคณะทำงาน “ ติดตามผล ” การทำงานเชิง บูรณาการตามปฏิทินที่กำหนด เป็นหลัก เพื่อการรายงาน ผตร. ระดับ จังหวัด

19 1. ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน โดยยึด “ พื้นที่และเกษตรกร ” เป็นศูนย์กลางบูรณาการ 2. นำแผนบูรณาการและกำหนดการทำงาน ตามปฏิทินแจ้งหน่วยงานเป็น “ ลายลักษณ์ อักษร ” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 3. หัวหน้าหน่วยงาน “ สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร ” ให้ถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการและ ตามปฏิทินที่ร่วมกันกำหนดอย่างเคร่งครัด ระดับ จังหวัด 5. ผตร. ได้มีการกำหนดเป็นวาระ การติดตามงานและแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดมากขึ้น

20 ระดับ กระทรวง ระดับ จังหวัด บูรณาการ คณะกรรมการ บูรณาการฯ แจ้งกรมเพื่อ ร่วมขับเคลื่อน มีโครงการ/ งบประมาณ ปี52 ที่ชัดเจน กำหนดแนวทาง บูรณาการโดยยึด เกษตรกรและพื้นที่ การประสานงาน สำหรับขับเคลื่อน การบูรณาการ การติดตามงาน และการรายงานผล การบูรณาการ หนังสือ กษ 0212/ ว 63 ลว. 7 มค.52 ทุกกรม บันทึก กษ 0212/ว 9582 ลว.19ธค.51

21 บูรณาการ ปี 2552 ปี 2553 ทำอะไร? ต้อง 1.2.

22 ปี 2553ทำอะไร? ต้อง 2. การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

23 Why to do ? How to do ? What you get? การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

24 งาน เงิน คน กลไกการเชื่อมโยง”งบประมาณกับยุทธศาสตร์” New Public Management : การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ GSMS : KPIs : PMQA PART: VFM: SPBB: HR: CBM: PBM: ข้อจำกัด ของงบประมาณ สังคมเผชิญ โจทย์ที่ยากยิ่งขึ้น

25 การบูร ณาการ กลไกการเชื่อมโยง”งบประมาณกับยุทธศาสตร์” New Public Management : การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ GSMS : KPIs : PMQA PART: VFM: SPBB: HR: CBM: PBM:

26 ”มอบงบประมาณสำหรับบูรณาการ” ให้..สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ นโยบาย รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 นโยบาย รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 กลุ่ม โครงการ พัฒนาการ เกษตร โดยยึดหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง 1. กลุ่มโครงการ ส่งเสริมฯ ตามระบบ ความปลอดภัย อาหารและ เกษตรอินทรีย์ 2. การบูร ณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

27 จังห วัด กลุ่ม จังห วัด จังห วัด กลุ่ม จังหวั ด กระทร วง กลุ่ม เศรษฐกิจ กลุ่ม สังคม กลุ่มความ มั่นคง Area Function บูรณาการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76 General Framework Broad guidelines Government Strategic Plan 2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯ พ.ศ 2551 การหน้าที่ของเรา ? 1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550

28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76 General Framework Broad guidelines Government Strategic Plan 2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯ พ.ศ 2551 1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550 แผนพัฒนา จังหวัด เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม มั่นคง บริหารจัดการ ผลผลิต

29 แผนพัฒนา จังหวัด จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function) 1. จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Area) 2. มาตรา18…โดยคำนึงถึงความ ต้องการและศักยภาพในจังหวัด รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ

30 แผนพัฒนา จังหวัด จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function) 1. จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Area) 2. Think Act Get บูรณาการ

31 เครื่องมือตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ ลักษณะบูรณาการ คณะกรรมการบูรณาการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551 แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function งบ Area) งาน เงินคน บูรณาการ

32 พิจารณาจัดสรร งบประมาณ ลักษณะบูรณาการ ปี 2553 คณะกรรมการบูรณาการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551 ที่สอดคล้องและเหมาะสม กับความต้องการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์..ของจังหวัด งาน เงินคน บูรณาการ

33 Why to do ? How to do ? What you get? การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

34 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Vision วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 SWOT Analysis TOWS Matrix Value Chain Process BSC. Deming Cycle Model พันธกิจ 1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด Strategic Alignment Position พื้นที่/ชุมชน ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Strategy Map

35 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Vision วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.พื้นที่เป้าหมาย พันธกิจ 2.เกษตรกรเป้าหมาย Strategic Alignment 1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จังหวัด คือ จุดร่วม ปฏิบัติการ บูรณาการ กระทรวงฯ /กรม ความต้องการ ของชุมชน Position พื้นที่/ชุมชน เชื่อมโยง กับ แผนพัฒนา จังหวัด

36 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Vision วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.พื้นที่เป้าหมาย พันธกิจ 2.เกษตรกรเป้าหมาย Strategic Alignment Position พื้นที่/ชุมชน โครงการ /กิจกรรม 1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

37 Position พื้นที่/ชุมชน โครงการ /กิจกรรม 2.จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ความ เร่งด่วน ผล กระทบ ความ เป็นไปได้ ความพร้อม เกษตรกร ความ เชื่อมโยง

38 โครงการ /กิจกรรม 3.กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อการบูรณาการ เป้าหมายเบื้องต้น เพื่อบูรณาการ ชนิดสินค้าเกษตร 1.พื้นที่ และกลุ่ม เป้าหมาย 2. กิจกรรม โครงการ สนับสนุน กันและกัน 3.หน้าที รับผิดชอบ ของหน่วยงาน 4. หน่วยงาน สามารถ ดำเนินการ ส่งเสริมกัน

39 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน โครงการ / กิจกรรม / เป้าหมาย / งบประมาณ 7 กลุ่มโครงการ ที่สำคัญของ หน่วยงานกษ. 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โครงการ / กิจกรรม / เป้าหมาย / งบประมาณ 4.จำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการที่สำคัญ

40 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function งบ Area) โครงการ /กิจกรรม งบ ประมาณ เป้า หมาย บูรณาการ จำแนกตาม ยุทธศาสตร์ การเกษตรฯ ของจังหวัด จำแนกตาม กลุ่มโครงการ ที่สำคัญของ กระทรวงฯ 1.2.3.

41 แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและ สหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function งบ Area) โครงการ /กิจกรรม งบ ประมาณ เป้า หมาย บูรณาการ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) งบFunction เพิ่ม / ขยาย เป้าหมาย โครงการเดิม งบ Area โครงการ ริเริ่มใหม่ งบ Area 1.2.3.

42 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) งบFunction 1.

43 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร เพิ่ม / ขยาย เป้าหมาย โครงการเดิม งบ Area 2. สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ

44 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โครงการ ริเริ่มใหม่ งบ Area 3. สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ

45 Why to do ? How to do ? What you get? การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553

46 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 1. ปัจจัย นำเข้า Input 2. กระบวน งาน Process 3.Out put 4.Out come งานเงินคน

47 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 1. ปัจจัย นำเข้า Input 2. กระบวน งาน Process 3.Out put 4.Out come ThinkActGet

48 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 2. กระบวน งาน Process 3.Out put 4.Out come ThinkActGet 1. คน People ค่านิยมร่วม วัฒนธรรม

49 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 3.Out put 4.Out come ThinkActGet 1. คน People พฤติกรรม Behavior Competency Base ข้าราชการ มืออาชีพ

50 คณะกรรมการบูรณาการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551) 1. ปัจจัย นำเข้า Input 2. กระบวน งาน Process 3.Out put 4.Out come งานเงินคน เครื่องมือตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ ลักษณะบูรณาการ

51 จังหวัด พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน กรม Package Project กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการบูรณาการฯกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ การบูรณาการมีกลไก ขับเคลื่อนที่เป็นระบบ

52 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว “GAP Seed ” ผลิตไม้ผลส่งออก ปศุสัตว์ / ไม้ยืนต้น ผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย GAP Grain พืช ไร่ ปศุ สัตว์ ไม้ ผล ข้าว มาก ประ มง ความสำคัญต่อสังคม / ชุมชน ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ น้อย 1 2 3 ผลิตส้มโองส่งออก 1 2 3

53 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิสัยทัศน์ “ดูแลเกษตรกรให้มีความ เป็นอยู่อย่างพอเพียง และผาสุก” Function วิสัยทัศน์ จังหวัด Area

54 ชนิด สินค้าเกษตร (พืชผัก) ชนิด สินค้าเกษตร (ส้มโอ) ชนิด สินค้าเกษตร (ข้าว) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วิสัยทัศน์ “ดูแลเกษตรกรให้มีความ เป็นอยู่อย่างพอเพียง และผาสุก” Function วิสัยทัศน์ จังหวัด Area บูรณาการ

55 ชนิด สินค้าเกษตร (พืชผัก) ชนิด สินค้าเกษตร (ส้มโอ) ชนิด สินค้าเกษตร (ข้าว) Internal Benchmarking Benchmark Best Practices Model

56 การจัดทำแผนความต้องการเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553 เป้า ประ สงค์ 1. การสร้างความเข้าใจบุคลากร และการสั่งสมประสบการณ์ 1. การสร้างความเข้าใจบุคลากร และการสั่งสมประสบการณ์ 4.การติดตามและประเมินผล 5.การประชาสัมพันธ์ผลงาน 2.การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 3.การผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ จุด เริ่มต้น การ ทำงาน เชิง บูรณา การ ThinkActGet

57 สังคมเผชิญโจทย์ที่ยากยิ่งขึ้น Simple and linear Complex System อดีต ปัจจุบัน ทรัพยากรบุคคล 1) ความยืดหยุ่นสูง 2) ความสามารถใน การผสมผสานสูง องค์กรยุคการเปลี่ยนแปลง 1) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ 2) Multi Skill เก่งคนเดียว ทีมงาน สมรรถนะหลักของ ข้าราชการ ที่ ก.พ. มุ่งเน้น สมรรถนะหลักของ ข้าราชการ ที่ ก.พ. มุ่งเน้น Key word : ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ / การจัดการความรู้

58 “งานได้ผล” “คนเป็นสุข” Working System Team Spirit Can do Want to do คน …คือพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการ เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พื้นที่ พลังขับเคลื่อน เป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google