งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พลังขับเคลื่อน เกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พลังขับเคลื่อน เกษตรกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พลังขับเคลื่อน เกษตรกร
พื้นที่ เป้าหมาย

2 บูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พลังขับเคลื่อน 1.งาน 3.คน
2.เงิน

3 บูรณาการ Law of nature วาระสำคัญ พลังขับเคลื่อน 2.คุ้มค่า 1ผลสัมฤทธิ์
3.มีสมรรถนะ 2.คุ้มค่า

4 1. ปี 2552 ทำอะไร? ต้อง บูรณาการ 2. ต้อง ปี 2553 ทำอะไร?

5 ต้อง ปี 2552 ทำอะไร? 1. 1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552
(หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52) 2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แบบบูรณาการ

6 (หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52)
1. ปี 2552 ทำอะไร? ต้อง 1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552 (หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52) กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนบูรณาการฯ เป็นการนำร่อง ปีงบประมาณ จำนวน 3 กลุ่มโครงการ

7 2. 3. 1. กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ เกษตรกรเป้าหมาย 40-50 คน/ศูนย์
1.โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เกษตรกรเป้าหมาย คน/ศูนย์ 3. กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ด้านลดรายจ่าย ด้านเพิ่มรายได้ ด้านพึ่งพาตนเอง สารชีวภาพ/น้ำยา ฯ พืช/สัตว์/ประมง/อื่นๆ บัญชีครัวเรือน /ปรัชญาศก.พอเพียง ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เครือข่าย 1. พื้นที่ศูนย์ดำเนินการของ สป.กษ. 1 อำเภอ 1 ศูนย์ (ศูนย์หลัก)

8 2. 3. 1. กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ เป้าหมาย : ยุวเกษตรกรในโรงเรียน
1.โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เป้าหมาย : ยุวเกษตรกรในโรงเรียน 3. กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ด้านลดรายจ่าย ด้านเพิ่มรายได้ ด้านพึ่งพาตนเอง สารชีวภาพ/น้ำยา ฯ พืช/สัตว์/ประมง/อื่นๆ บัญชีครัวเรือน /ปรัชญาศก.พอเพียง หน่วยงาน สังกัด กษ. หน่วยงาน สังกัด กษ. 1. พื้นที่โรงเรียนที่ สป.กษ.สนับสนุน (ศูนย์โรงเรียน)

9 2.โครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหาร
ชนิด สินค้าเกษตร 1. ปลายน้ำ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร ประเมินรับรอง การผลิต ตรวจบัญชี สหกรณ์จังหวัด เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ความเหมาะสม ของพืนที่ กลางน้ำ ต้นน้ำ คุณภาพทีมทำงาน MOAC TEAM เกษตรจังหวัด กระบวนการผลิต GAP คุณภาพการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ พัฒนาที่ดิน ปัจจัยการผลิต ที่ปลอดภัย พณ. อุตฯ. สสจ. 2. อปท. เกษตรกรเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมาย

10 2.โครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหาร
ชนิด สินค้าเกษตร 1. ปลายน้ำ ตรวจรับรอง คุณภาพ ส่งเสริม ความเข้ม แข็งกลุ่ม ความเหมาะสม ของพืนที่ กลางน้ำ ต้นน้ำ คุณภาพทีมทำงาน MOAC TEAM ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ จัดทำ บัญชี ครัวเรือน พณ. อุตฯ. สสจ. 2. อปท. เกษตรกรเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมาย

11 3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 2.Participatory Approach
เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่ 1.Area approach 2.Participatory Approach

12 2. 1. 3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 1.Area approach
เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่ 1.Area approach 2. โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน สังกัด กษ. 1. พื้นที่..โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

13 2. 1. 3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 2.Participatory Approach
เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่ 2.Participatory Approach 2. กระบวนงานบริการ/กิจกรรม ร่วมกัน ของหน่วยงาน สังกัด กษ. 1. โครงการ/กิจกรรม /เป้าหมาย.. การดำเนินงาน

14 ต้อง ปี 2552 ทำอะไร? 1. 1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552
(หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52) 2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แบบบูรณาการ

15 2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แบบบูรณาการ
ระดับ กระทรวง บันทึก กษ. 0212/ว9582 ลว.19ธค.51 มอบหมาย ทุกกรม 2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ แบบบูรณาการ

16 3. ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ให้ความ ร่วมมือการจัดทำแผนบูรณาการเชิง พื้นที่และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน โดย “ยึดเกษตรกรและพื้นที่” เป็น ศูนย์กลางร่วมกับหน่วยงาน สังกัด กษ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย มี กษ.จ. เป็นผู้ประสานงานหลัก ระดับ กระทรวง บันทึก กษ. 0212/ว9582 ลว.19ธค.51 มอบหมาย ทุกกรม 2. แจ้งความชัดเจน โครงการ/งบประมาณ ปี ให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบเพื่อ เป็นข้อมูลการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ 1. คณะกรรมการบูรณาการ ของกระทรวงฯ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551)

17 4. แจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้ความ สำคัญในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้ปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนบูรณาการเชิงพื้นที่และปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด เนื่องจาก เป็น ”วาระสำคัญ” ของกระทรวงฯ ระดับ กระทรวง บันทึก กษ. 0212/ว9582 ลว.19ธค.51 มอบหมาย ทุกกรม 2. แจ้งความชัดเจน โครงการ/งบประมาณ ปี ให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบเพื่อ เป็นข้อมูลการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ 1. คณะกรรมการบูรณาการ ของกระทรวงฯ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551)

18 ระดับ จังหวัด 4.กษ. จ. แต่งตั้งคณะทำงาน
4.กษ. จ. แต่งตั้งคณะทำงาน “ติดตามผล”การทำงานเชิง บูรณาการตามปฏิทินที่กำหนด เป็นหลัก เพื่อการรายงาน ผตร. ระดับ จังหวัด 3.หัวหน้าหน่วยงาน “สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร”ให้ถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการและ ตามปฏิทินที่ร่วมกันกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.นำแผนบูรณาการและกำหนดการทำงาน ตามปฏิทินแจ้งหน่วยงานเป็น “ลายลักษณ์ อักษร”เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 1.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน โดยยึด “พื้นที่และเกษตรกร”เป็นศูนย์กลางบูรณาการ

19 5. ผตร.ได้มีการกำหนดเป็นวาระ การติดตามงานและแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดมากขึ้น
ระดับ จังหวัด 3.หัวหน้าหน่วยงาน “สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร”ให้ถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการและ ตามปฏิทินที่ร่วมกันกำหนดอย่างเคร่งครัด 2.นำแผนบูรณาการและกำหนดการทำงาน ตามปฏิทินแจ้งหน่วยงานเป็น “ลายลักษณ์ อักษร”เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 1.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน โดยยึด “พื้นที่และเกษตรกร”เป็นศูนย์กลางบูรณาการ

20 บูรณาการ ระดับ กระทรวง ทุกกรม ระดับ จังหวัด
บันทึก กษ 0212/ว ลว.19ธค.51 ทุกกรม มีโครงการ/ งบประมาณ ปี52 ที่ชัดเจน การติดตามงาน และการรายงานผล การบูรณาการ แจ้งกรมเพื่อ ร่วมขับเคลื่อน บูรณาการ การประสานงาน สำหรับขับเคลื่อน การบูรณาการ คณะกรรมการ บูรณาการฯ กำหนดแนวทาง บูรณาการโดยยึด เกษตรกรและพื้นที่ ระดับ จังหวัด หนังสือ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52

21 1. ปี 2552 ทำอะไร? ต้อง บูรณาการ 2. ต้อง ปี 2553 ทำอะไร?

22 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 2. ต้อง ปี 2553 ทำอะไร?

23 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 Why to do ? How to do ? What you get?

24 งาน คน เงิน HR: CBM: PBM: PART: VFM: SPBB:
New Public Management : การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กลไกการเชื่อมโยง”งบประมาณกับยุทธศาสตร์” GSMS : KPIs : PMQA ข้อจำกัด ของงบประมาณ งาน สังคมเผชิญ โจทย์ที่ยากยิ่งขึ้น คน เงิน HR: CBM: PBM: PART: VFM: SPBB:

25 New Public Management : การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
กลไกการเชื่อมโยง”งบประมาณกับยุทธศาสตร์” GSMS : KPIs : PMQA การบูร ณาการ HR: CBM: PBM: PART: VFM: SPBB:

26 การบูร ณาการ 1. 2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ”มอบงบประมาณสำหรับบูรณาการ”
นโยบาย รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ”มอบงบประมาณสำหรับบูรณาการ” ให้..สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ 1. 2. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ การบูร ณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

27 บูรณาการ การหน้าที่ของเรา ? Function Area
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 General Framework คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา Broad guidelines Government Strategic Plan แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76 กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม กลุ่มความมั่นคง กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม การหน้าที่ของเรา ? กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง จังหวัด Function กลุ่มจังหวัด จังหวัด จังหวัด บูรณาการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด จังหวัด Area จังหวัด 1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550 2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯ พ.ศ2551

28 แผนพัฒนา จังหวัด เศรษฐกิจ มั่นคง ผลผลิต บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม สังคม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 General Framework คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา Broad guidelines Government Strategic Plan แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76 เศรษฐกิจ มั่นคง แผนพัฒนา จังหวัด ผลผลิต บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม สังคม 1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550 2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯ พ.ศ2551

29 1. จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function) มาตรา18…โดยคำนึงถึงความ ต้องการและศักยภาพในจังหวัด รวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนา จังหวัด 2. จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Area)

30 Think Act Get 1. แผนพัฒนา จังหวัด บูรณาการ 2.
จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Function) Think แผนพัฒนา จังหวัด บูรณาการ Act Get 2. จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบ Area)

31 เครื่องมือตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551 งาน เครื่องมือตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ ลักษณะบูรณาการ บูรณาการ เงิน คน แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ (งบ Function งบ Area)

32 พิจารณาจัดสรร งบประมาณ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551 งาน พิจารณาจัดสรร งบประมาณ ลักษณะบูรณาการ ปี 2553 บูรณาการ เงิน คน ที่สอดคล้องและเหมาะสม กับความต้องการ พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์..ของจังหวัด

33 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 Why to do ? How to do ? What you get?

34 Strategic Alignment ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Position Vision
1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ SWOT Analysis ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 TOWS Matrix Vision วิสัยทัศน์ พันธกิจ พันธกิจ Strategy Map Position ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Value Chain Process พันธกิจ พันธกิจ __________________________________________________________________________________ BSC. Deming Cycle Model Strategic Alignment พื้นที่/ชุมชน

35 Strategic Alignment เชื่อมโยง กับ แผนพัฒนา จังหวัด
1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงฯ /กรม ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เชื่อมโยง กับ แผนพัฒนา จังหวัด Vision วิสัยทัศน์ จังหวัด คือ จุดร่วม ปฏิบัติการ บูรณาการ พันธกิจ พันธกิจ Position ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พันธกิจ พันธกิจ __________________________________________________________________________________ ความต้องการ ของชุมชน 1.พื้นที่เป้าหมาย 2.เกษตรกรเป้าหมาย Strategic Alignment พื้นที่/ชุมชน 35

36 Strategic Alignment ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Position Vision
1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ /กิจกรรม โครงการ /กิจกรรม ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 3 Vision วิสัยทัศน์ โครงการ /กิจกรรม พันธกิจ พันธกิจ Position ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 โครงการ /กิจกรรม ประเด็น ยุทธศาสตร์ ที่ 2 โครงการ /กิจกรรม พันธกิจ พันธกิจ __________________________________________________________________________________ โครงการ /กิจกรรม 1.พื้นที่เป้าหมาย 2.เกษตรกรเป้าหมาย โครงการ /กิจกรรม Strategic Alignment พื้นที่/ชุมชน 36

37 2.จัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ /กิจกรรม ความ เร่งด่วน โครงการ /กิจกรรม ผล กระทบ โครงการ /กิจกรรม Position โครงการ /กิจกรรม ความ เป็นไปได้ โครงการ /กิจกรรม __________________________________________________________________________________ ความพร้อม เกษตรกร โครงการ /กิจกรรม โครงการ /กิจกรรม ความ เชื่อมโยง พื้นที่/ชุมชน 37

38 3.กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อการบูรณาการ
โครงการ /กิจกรรม ชนิดสินค้าเกษตร โครงการ /กิจกรรม 1.พื้นที่ และกลุ่ม เป้าหมาย โครงการ /กิจกรรม 2. กิจกรรม โครงการ สนับสนุน กันและกัน โครงการ /กิจกรรม 3.หน้าที รับผิดชอบ ของหน่วยงาน 4. หน่วยงาน สามารถ ดำเนินการ ส่งเสริมกัน โครงการ /กิจกรรม __________________________________________________________________________________ โครงการ /กิจกรรม โครงการ /กิจกรรม เป้าหมายเบื้องต้น เพื่อบูรณาการ 38

39 4.จำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการที่สำคัญ
7 กลุ่มโครงการ ที่สำคัญของ หน่วยงานกษ. 7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ โครงการ/กิจกรรม /เป้าหมาย/งบประมาณ 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ

40 1. 2. 3. บูรณาการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการ /กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์ การเกษตรฯของจังหวัด จำแนกตามกลุ่มโครงการ ที่สำคัญของกระทรวงฯ บูรณาการ เป้า หมาย งบ ประมาณ แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ (งบ Function งบ Area)

41 2. 1. 3. บูรณาการ เพิ่ม / ขยาย เป้าหมาย โครงการเดิม งบ Area
โครงการ /กิจกรรม โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) งบFunction โครงการ ริเริ่มใหม่ งบ Area บูรณาการ เป้า หมาย งบ ประมาณ แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ (งบ Function งบ Area)

42 สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)
1. โครงการเดิม (ต่อเนื่อง) งบFunction 7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

43 2. สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ
7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ เพิ่ม / ขยาย เป้าหมาย โครงการเดิม งบ Area 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

44 3. สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ
7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ โครงการ ริเริ่มใหม่ งบ Area 6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร 4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน 3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ 2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์ 1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

45 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 Why to do ? How to do ? What you get?

46 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 2. กระบวน งาน Process 1. ปัจจัยนำเข้า Input 3.Out put 4.Out come งาน เงิน คน

47 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 2. กระบวน งาน Process 1. ปัจจัยนำเข้า Input 3.Out put 4.Out come Think Act Get

48 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 ค่านิยมร่วม 1. คน People 2. กระบวน งาน Process 3.Out put 4.Out come วัฒนธรรม Think Act Get

49 การจัดทำแผนความต้องการ เพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 ข้าราชการ มืออาชีพ 1. คน People 3.Out put 4.Out come พฤติกรรม Behavior Competency Base Think Act Get

50 เครื่องมือตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ
คณะกรรมการบูรณาการฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551) 2. กระบวน งาน Process 1. ปัจจัยนำเข้า Input 3.Out put 4.Out come เครื่องมือตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ ลักษณะบูรณาการ งาน เงิน คน

51 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการบูรณาการฯกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม กรม กรม กรม กรม กรม จังหวัด การบูรณาการมีกลไก ขับเคลื่อนที่เป็นระบบ Package Project Package Project Package Project พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน

52 ผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว “GAP Seed ”
1 2 3 มาก ผลิตไม้ผลส่งออก ข้าว 3 ผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย GAP Grain ไม้ผล ปศุสัตว์/ไม้ยืนต้น ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ประมง 2 ปศุสัตว์ พืชไร่ ผลิตส้มโองส่งออก 1 น้อย ความสำคัญต่อสังคม/ชุมชน มาก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว “GAP Seed ”

53 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิสัยทัศน์ “ดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และผาสุก” Function วิสัยทัศน์ จังหวัด Area

54 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชนิด สินค้าเกษตร ชนิด สินค้าเกษตร (ข้าว) วิสัยทัศน์ “ดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และผาสุก” Function ชนิด สินค้าเกษตร ชนิด สินค้าเกษตร (ส้มโอ) บูรณาการ ชนิด สินค้าเกษตร ชนิด สินค้าเกษตร (พืชผัก) วิสัยทัศน์ จังหวัด Area

55 Benchmark Best Practices Model Internal Benchmarking (ข้าว) (พืชผัก)
ชนิด สินค้าเกษตร ชนิด สินค้าเกษตร (ข้าว) ชนิด สินค้าเกษตร ชนิด สินค้าเกษตร (ส้มโอ) Benchmark ชนิด สินค้าเกษตร ชนิด สินค้าเกษตร (พืชผัก) Best Practices Model

56 Think Act Get การจัดทำแผนความต้องการเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2553
5.การประชาสัมพันธ์ผลงาน จุด เริ่มต้น การ ทำงาน เชิง บูรณา การ 4.การติดตามและประเมินผล 3.การผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ เป้า ประ สงค์ 2.การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ 1. การสร้างความเข้าใจบุคลากร และการสั่งสมประสบการณ์ Think Act Get

57 สังคมเผชิญโจทย์ที่ยากยิ่งขึ้น
อดีต ปัจจุบัน Simple and linear Complex System ทรัพยากรบุคคล องค์กรยุคการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะหลักของข้าราชการ ที่ ก.พ. มุ่งเน้น 1) ความยืดหยุ่นสูง 1) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ เก่งคนเดียว 2) ความสามารถใน การผสมผสานสูง ทีมงาน 2) Multi Skill Key word : ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ / การจัดการความรู้

58 คน …คือพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ “งานได้ผล” “คนเป็นสุข”
M O A C T E A M Working System Team Spirit Can do Want to do “งานได้ผล” “คนเป็นสุข”


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วาระสำคัญ พลังขับเคลื่อน เกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google