งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการการจัดเก็บภาษี สรรพากร Tax Collection Administration สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการการจัดเก็บภาษี สรรพากร Tax Collection Administration สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการการจัดเก็บภาษี สรรพากร Tax Collection Administration สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

2 วิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร 1. จัดแบ่งองค์กรตามหน้าที่ และกระจายอำนาจในการบริหาร การจัดเก็บไปยังสำนักงานสรรพากรภาคและพื้นที่ 2. การมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3. การจดทะเบียน (1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรา 50 และ 3 เตรส (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล มาตรา 69 ทวิ 69 ตรี 3 เตรส และมาตรา 70

3 วิธีการบริหารการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร 5. การยื่นรายการประเมินตนเอง (1) PIT ภ.ง.ด.90, 91, 92, 93, 94, 95 (2) CIT ภ.ง.ด.50, 51, 52, 53, 54, 55 (3) VAT ภ.พ.30, 36, 30.2,30.3, ใบขนสินค้าขาเข้า (4) SBT ภ.ธ.40 Internet ป.117/2545 6. การปิดแสตมป์บริบูรณ์ 7. การประเมินโดยเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อากร - เบี้ยปรับ เนื่องจากชำระภาษีไม่ครบถ้วน หรือไมปฏิบัติ หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดบางกรณี - เงินเพิ่ม เนื่องจากชำระล่าช้า 3.0%

4 8. การอุทธรณ์ผ่าน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ - เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากรเบื้องต้น ก่อนที่จะขึ้นสู่ กระบวนการทางศาล - แบบ ภ. ส.6 9. การกำกับดูแล โดยใกล้ชิด เป็นรายตัวผู้ประกอบ และให้เป็น ปัจจุบัน 10. การสำรวจแหล่งภาษี 11. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่


ดาวน์โหลด ppt การบริการการจัดเก็บภาษี สรรพากร Tax Collection Administration สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google