งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax Planning สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax Planning สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax Planning สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

2 หลักการทั่วไปของภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. เป็นภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) 2. จัดเก็บจากการขายสินค้าหรือการให้บริการชนิดพิเศษที่ไม่อาจ คำนวณหามูลค่าเพิ่มได้โดยง่าย 3. จัดเก็บแทนที่ภาษีการค้า (Business Tax) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 เป็นต้นมา โดยจัดเก็บจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ 4. จัดเก็บเป็นรายเดือนภาษี 5. เป็นภาษีอากรประเมิน (มาตรา 91) 6. เป็นภาษีทางเลือก (Alternative Tax) ของภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 77/3 ประกอบมาตรา 91/2 และมาตรา 91/3)

3 กิจการที่อยู่ในข่ายที่ต้องเสีย SBT 1. กิจการธนาคารพาณิชย์ 2. กิจการบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ 3. การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เข่น การให้กู้ยืม การ แลกเปลี่ยนเงินตรา ค้ำประกัน ( ดู คำสั่งกรมสรรพากรที ป.26/2534) 4. กิจการประกันชีวิต 5. กิจการโรงรับจำนำ 6. การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ( ดู พรฎ. ( ฉบัยที่ 342) พ. ศ.2541 7. กิจการแฟ็กเตอริ่ง (Factoring)

4 เกณฑ์การคำนวณรายรับเพื่อเสีย SBT มาตรา 91/8 ให้เลือกใช้เกณฑ์เงินสด หรือเกณฑ์สิทธิ เว้นแต่ การ ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ดู มาตรา 50(5) และ (6) มาตรา 69 ตรี มาตรา 91/10 วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก

5 แนวทางในการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. SBT เป็นภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ และเป็นภาษี ทางเลือกของ VAT จึงต้องพิจารณาว่ารายได้ ประเภทนั้นๆ อยู่ในข่ายต้องเสีย VAT หรือ SBT 2. กรณีรายได้นั้นต้องเสีย SBT ให้พิจารณาฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการเสียภาษี และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 3. พิจารณาช่องโหว่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ เกี่ยวข้องกับ SBT

6 แนวทางการวางแผนเกี่ยวกับอากรแสตมป์ 1. พิจารณาว่าตราสารที่กระทำนั้นต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ หรือไม่ ถ้าเป็นตราสารที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ ให้ปิดก่อน หรือในขณะที่กระทำตราสาร แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา 111 และมาตรา 113 2. วางแผนให้คู่สัญญาเป็นผู้ปิดอากรแสตมป์ แต่พึงต้อง ระมัดระวังผลกระทบทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องด้วย 3. ดูมาตรา 118


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax Planning สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google