งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องแนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องแนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องแนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2 Thailand Productivity Institute 2 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล (Outputs) ปัจจัยการผลิต (Inputs) การเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล (Outputs) ปัจจัยการผลิต (Inputs) 2. ความหมายทางวิทยาศาสตร์ 1. ความหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดว่า ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

3 Thailand Productivity Institute 3 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 1. ความหมายทางเศรษฐกิจและสังคม เหนือสิ่งอื่นใด การเพิ่มผลผลิต คือ.....  ทัศนคติของจิตใจที่แสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น  ความเชื่อมั่นว่า “ เราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้ ”  ความพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะปรับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจให้ดีขึ้น  ความเชื่อในความก้าวหน้าและความสามารถของมนุษย์ องค์การเพิ่มผลผลิตยุโรป (EPA 1958)

4 Thailand Productivity Institute 4 ความหมายของการเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล (Output) ปัจจัยการผลิต (Input) = ผลิตผล (Output) ปัจจัยการผลิต (Input) 2. ความหมายทางวิทยาศาสตร์ “ การเพิ่มผลผลิตคือการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรให้คุ้มค่า ”

5 Thailand Productivity Institute 5 ลักษณะการเพิ่มผลผลิต ผลิตผล ปัจจัย ผลิตผล ปัจจัย ผลิตผล ปัจจัย ผลิตผล ปัจจัย ผลิตผล ปัจจัย

6 Thailand Productivity Institute 6 สภาพภายในโรงงาน การสะสมพัสดุ คอยวัตถุดิบในการทำงาน เครื่องจักรเสีย ชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่พอ ของเสีย งานซ้ำซาก ค้นหาเครื่องมือ

7 Thailand Productivity Institute 7 สภาพภายในโรงงาน การเก็บรักษาวัสดุชั่วคราว แบกวัสดุ น้ำหนักมาก นับจำนวนชิ้นส่วน ใส่ข้อมูลที่นับได้ในคอมพิวเตอร์เคลื่อนย้ายวัสดุ เป็นระยะทางยาว ผลิตสินค้ามากเกินไป ขนย้ายซ้ำซ้อน

8 Thailand Productivity Institute 8 ความสูญเสีย 7 ประการ การผลิตของเสีย การแก้ไขงาน การผลิตมากเกินไป กระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ การขนส่ง การเก็บสต็อกมากเกินไป การ เคลื่อนไหว ที่ไม่จำเป็น การรอคอย การว่างงาน

9 Thailand Productivity Institute 9 ผลลัพธ์ของการ เพิ่มผลผลิต ใครบ้างได้รับผลประโยชน์ จากการเพิ่มผลผลิต ผู้บริโภค สินค้าบริการราคาถูก ลง สินค้าบริการ คุณภาพสูงขึ้น พนักงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างยุติธรรม สภาพแวดล้อมในการ ทำงานดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น มีความมั่นคงในการ ทำงาน พัฒนาทักษะและ ความสามารถของตนเอง

10 Thailand Productivity Institute 10 ผลลัพธ์ของการเพิ่ม ผลผลิต ใครบ้างได้รับผลประโยชน์ จากการเพิ่มผลผลิต เจ้าของกิจการ ขายสินค้า บริการได้มาก ขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ำลง กำไรเพิ่มขึ้น ขยายการลงทุนทำให้มี รายได้มากขึ้น เพิ่มการจ้างงานให้สูงขึ้น ระดับชาติ จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคต่าง ๆ เศรษฐกิจโดยรวมของ ประเทศดีขึ้น

11 Thailand Productivity Institute 11 การเพิ่มผลผลิตเป็น เรื่องของทุกคน ผู้บริหาร  นโยบาย ชัดเจน (Clear Policy)  มุ่ งมั่น ตั้งใจ (Commitme nt) ผู้บริหาร  นโยบาย ชัดเจน (Clear Policy)  มุ่ งมั่น ตั้งใจ (Commitme nt) พนักงาน  ทุ่มเท (Effort)  มีส่วนร่วม (Participatio n) พนักงาน  ทุ่มเท (Effort)  มีส่วนร่วม (Participatio n)

12 Thailand Productivity Institute 12 คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญและกำลังใจ สิ่งแวดล้อม เพื่อ ลูกค้า จรรยาบรรณ เพื่อพนักงานเพื่อสังคม การเพิ่มผลผลิตโดยรวมของชาติที่ได้ คุณธรรมและยั่งยืน องค์ประกอบการเพิ่ม ผลผลิต Q C D S M E E

13 Thailand Productivity Institute 13 อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ความเข้าใจที่ถูกต้องและการปฏิบัติให้เกิดผล ความเข้าใจผิดและการปฏิบัติไม่ถูกวิธี

14 Thailand Productivity Institute 14 ต้นไม้ของการเพิ่มผลผลิต ISO9000 Kaizen QC JIT TQM TPM Suggestion IE ISO 14000 Problem Solving สะสาง (Seiri) สะดวก (Seiton) สะอาด (Seiso) สุขลักษณะ (Seiketsu) สร้างนิสัย (Shisuke) P D C A HA


ดาวน์โหลด ppt Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องแนวคิดการเพิ่มผลผลิต Productivity Concept โดย ฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google