งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์
การจัดหมวดหมู่ เทคโนโลยีสิทธิบัตร แบบสากล (IPC) จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์ Tel: / 626, 908

2 เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติของเทคโนโลยีการผลิตสินค้าต่างๆจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 50 ล้านเรื่องนั้น ถูกจัดจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร

3 - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบยุโรป ( EC )
ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่แบบต่างๆ - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบยุโรป ( EC ) - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบอเมริกา ( USPC ) - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบสากล ( IPC )

4 IPC (International Patent Classification) คือ ระบบการจัดจำแนกสิทธิบัตรแบบสากล ที่จัดโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ระบบ IPC จะแก้ไขทุก 5 ปี ปัจจุบันใช้ IPC ที่แก้ไขครั้งที่ 7 (seventh edition) ซึ่งมีกำหนดใช้ในช่วง 1 ม.ค ธ.ค 2548

5 - Subclasses (ประเภทย่อย) 628 ประเภทย่อย - Main groups (หมู่หลัก)
หมวดหมู่สิทธิบัตรจะแบ่งเป็นลำดับขั้นต่อๆกัน โดยใช้ตัวเลขและตัวอักษรในการจัดลำดับ - Sections (หมวด) หมวดหลัก - Classes (ประเภท) ประเภท - Subclasses (ประเภทย่อย) 628 ประเภทย่อย - Groups (หมู่) ,000 หมู่ - Main groups (หมู่หลัก) - Sub groups (หมู่ย่อย)

6 ตัวอย่าง: ตำแหน่งที่ระบุ IPC จากผลการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร
(สำนักสิทธิบัตรยุโรป)

7 ตัวอย่าง: ตำแหน่งที่ระบุ IPC ในเอกสารสิทธิบัตร (สำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น)

8 สัญลักษณ์ของ IPC เช่น “ A63F 9/24 ” A SECTION (หมวด)
A CLASS (ประเภท) A63 F SUB CLASS (ประเภทย่อย) A63F 9/24 GROUP (หมู่) 9/ MAIN GROUP (หมู่หลัก) 9/ SUB GROUP (หมู่ย่อย)

9 การค้นรายละเอียด IPC แบบที่ 1 ค้นจากการหมวดหมู่ตามลำดับขั้น
ค้นได้ที่สำนักสิทธิบัตรโลก แบบที่ 1 ค้นจากการหมวดหมู่ตามลำดับขั้น - เริ่มต้นหาไปจากระดับหมวด

10 สำนักสิทธิบัตรโลก http://www.wipo.int

11

12

13

14 หน้าจอแสดงรายละเอียดระดับ section

15 8 หมวดหลัก (Section) เรียงลำดับ A ถึง H ได้แก่
Sections A: สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ B: อุตสาหการ,การขนส่ง C: เคมี, โลหะวิทยา D: สิ่งทอ, กระดาษ E: สิ่งก่อสร้างถาวร F: วิศวกรรมเครื่องกล, แสง, ความร้อน G: ฟิสิกส์ H: เกี่ยวกับไฟฟ้า

16 คลิกไปดูรายละเอียดของหมวดหมู่ที่สนใจ

17

18

19

20 สรุป ความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้ระบุ IPC
Section Class Subclass Group A 01 B 1/00 Main group 1/24 Subgroup

21 การค้นหาความหมายของเลข IPC ของสิทธิบัตรที่สนใจ เช่น

22 ใส่เลขลงในช่อง IPC แล้วคลิกที่ Go!

23

24

25 การค้นรายละเอียด IPC แบบที่ 2 ค้นจากคำศัพท์ (key word)
- สิทธิบัตรบางเรื่องอาจจัดได้หลายหมวด การเริ่มหาจากระดับ section อาจทำให้ล่าช้า

26

27 คลิกช่วงของศัพท์ที่ต้องการ
เช่น หาคำว่า milk

28

29 การใช้ IPC เพื่อสืบค้นสิทธิบัตร

30 พบ 12019 เรื่อง สืบค้นสิทธิบัตรเรื่อง “milk”
โดยระบุ IPC A23B พบ 87 เรื่อง สืบค้นสิทธิบัตรเรื่อง “milk” พบ เรื่อง

31 การใช้ IPC ในการค้นหาสิทธิบัตรนานาชาติ
สืบค้นสิทธิบัตรเรื่อง “herb” โดยระบุ IPC A23B พบ 27 เรื่อง สืบค้นสิทธิบัตรเรื่อง “herb” พบ 1357 เรื่อง การใช้ IPC ในการค้นหาสิทธิบัตรนานาชาติ

32 นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์
จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์ Tel: / 626, 908


ดาวน์โหลด ppt นางสาว จิตราภรณ์ แสนสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google