งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสน สิทธิ์ Tel: 02-9428629/ 626, 908.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสน สิทธิ์ Tel: 02-9428629/ 626, 908."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสน สิทธิ์ sansitj@yahoo.com Tel: 02-9428629/ 626, 908

2 เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติของ เทคโนโลยีการผลิตสินค้าต่างๆจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน มากกว่า 50 ล้านเรื่องนั้น ถูกจัดจำแนก ออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการ ตรวจสอบและสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร

3 - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบยุโรป ( EC ) - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบ อเมริกา ( USPC ) - การจัดหมวดหมู่สิทธิบัตร แบบ สากล ( IPC ) ตัวอย่างการจัด หมวดหมู่แบบต่างๆ

4 ระบบ IPC จะแก้ไขทุก 5 ปี ปัจจุบันใช้ IPC ที่แก้ไขครั้งที่ 7 (seventh edition) ซึ่งมีกำหนดใช้ในช่วง 1 ม. ค 2543 - 31 ธ. ค 2548 คือ ระบบการจัดจำแนกสิทธิบัตรแบบ สากล ที่จัดโดยองค์กรทรัพย์สินทาง ปัญญาโลก (WIPO) (International Patent Classification)

5 หมวดหมู่สิทธิบัตรจะแบ่งเป็น ลำดับขั้นต่อๆกัน โดยใช้ตัวเลข และตัวอักษรในการจัดลำดับ - Sections ( หมวด ) 8 หมวดหลัก - Classes ( ประเภท ) 120 ประเภท - Subclasses ( ประเภทย่อย ) 628 ประเภทย่อย - Groups ( หมู่ ) 69,000 หมู่ - Main groups ( หมู่หลัก ) - Sub groups ( หมู่ย่อย )

6 ตัวอย่าง : ตำแหน่งที่ระบุ IPC จากผลการ สืบค้นเอกสารสิทธิบัตร ( สำนักสิทธิบัตรยุโรป )

7 ตัวอย่าง : ตำแหน่ง ที่ระบุ IPC ในเอกสาร สิทธิบัตร ( สำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น )

8 สัญลักษณ์ของ IPC เช่น “ A63F 9/24 ” A SECTION ( หมวด ) A 63 CLASS ( ประเภท ) A63 F SUB CLASS ( ประเภทย่อย ) A63F 9/24 GROUP ( หมู่ ) 9/00 MAIN GROUP ( หมู่หลัก ) 9/24 SUB GROUP ( หมู่ย่อย )

9 การค้นรายละเอียด IPC แบบที่ 1 ค้นจากการหมวดหมู่ ตามลำดับขั้น - เริ่มต้นหาไปจากระดับหมวด ค้นได้ที่สำนักสิทธิบัตรโลก http://www.wipo.int

10 สำนักสิทธิบัตรโลก http://www.wipo.int

11

12

13

14 หน้าจอแสดงรายละเอียด ระดับ section

15 8 หมวดหลัก (Section) เรียงลำดับ A ถึง H ได้แก่ Sections A: สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ B: อุตสาหการ, การขนส่ง C: เคมี, โลหะวิทยา D: สิ่งทอ, กระดาษ E: สิ่งก่อสร้างถาวร F: วิศวกรรมเครื่องกล, แสง, ความร้อน G: ฟิสิกส์ H: เกี่ยวกับไฟฟ้า

16 คลิกไปดูรายละเอียดของ หมวดหมู่ที่สนใจ

17

18

19

20 SectionClassSubclassGroup A01B1/00Main group 1/24Subgroup สรุป ความหมายสัญลักษณ์ที่ ใช้ระบุ IPC

21 การค้นหาความหมายของเลข IPC ของ สิทธิบัตรที่สนใจ เช่น

22 ใส่เลขลงในช่อง IPC แล้วคลิกที่ Go!

23

24

25 การค้นรายละเอียด IPC แบบที่ 2 ค้นจากคำศัพท์ (key word) - สิทธิบัตรบางเรื่องอาจจัดได้ หลายหมวด การเริ่มหาจากระดับ section อาจทำให้ล่าช้า

26

27 คลิกช่วงของ ศัพท์ที่ต้องการ เช่น หาคำว่า milk

28

29 การใช้ IPC เพื่อสืบค้น สิทธิบัตร

30 สืบค้นสิทธิบัตร เรื่อง “milk” พบ 12019 เรื่อง สืบค้นสิทธิบัตร เรื่อง “milk” โดยระบุ IPC A23B พบ 87 เรื่อง

31 การใช้ IPC ในการค้นหาสิทธิบัตรนานาชาติ สืบค้นสิทธิบัตร เรื่อง “herb” พบ 1357 เรื่อง สืบค้นสิทธิบัตร เรื่อง “herb” โดยระบุ IPC A23B พบ 27 เรื่อง

32 จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสน สิทธิ์ sansitj@yahoo.com Tel: 02-9428629/ 626, 908


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว จิตราภรณ์ แสน สิทธิ์ Tel: 02-9428629/ 626, 908.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google