งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของสิทธิบัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของสิทธิบัตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของสิทธิบัตร
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐ ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด หรือหมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมาย บัญญัติให้เจ้าของ สิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น เช่น การผลิตและจำหน่าย เป็นต้น และสิทธิที่ว่านี้ จะมีอยู่เพียงช่วงระยะเวลาที่จำกัดช่วงหนึ่งเท่านั้น

2 พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานใดๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป ซึ่งจากภาวะวิกฤติการณ์น้ำมัน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการหาพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานน้ำมัน โดยพลังงานทดแทนที่อยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนาและใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้ธรณี 1. พลังงานภูมิอากาศ เป็นพลังงานที่ต้องอาศัยอิทธิพลของอากาศ ได้แก่ น้ำและลม 2. พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ได้แก่ ปฏิกิริยาแตกตัวและหลอมตัว 3. พลังงานเคมี เป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ปฏิกิริยาการสันดาปและการหมัก 4. พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง เป็นพลังงานที่อาศัยอิทธิพลของแรงดึงดูดโน้มถ่วงของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อน้ำในทะเลและมหาสมุทรบนผิวโลก 5. พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์ ซึ่งแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาสู่โลก

3 เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้มากที่สุด คือ พลังงานลม และ พลังงานน้ำ
แผนที่สิทธิบัตร การจัดกลุ่ม IPC เรื่อง พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้มากที่สุด คือ พลังงานลม และ พลังงานน้ำ B63B = เครื่องมือที่ใช้สำหรับการขนส่งทางเรือ F03D = พลังงานลม B01D = การแบ่งแยกออกจากกัน เช่น พลังงานแม่เหล็ก F03B = พลังงานน้ำ H02J = การปรับปรุงพลังงานไฟฟ้า H01M = การเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ H02P = การควบคุมพลังงานไฟฟ้า C10L = พลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น F01K = การใช้พลังงานไอน้ำการควบคุม การทำงานของเครื่องจักร G06F = การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์

4 แผนที่สิทธิบัตร การจัดกลุ่ม IPC เรื่อง เอทานอลที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass ethanol)
เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้มากที่สุด คือ กระบวนการหมักหรือการใช้เอนไซม์ สังเคราะห์สารประกอบทางเคมี D21C = การผลิตเซสลูโลส C12R = วิธีการผลิต C08B = สารประกอบโพลีแซ็คคาไรด์ C07C = สารประกอบทางเคมีที่ไม่เป็นวง B09B = การกำจัดของเสียที่เป็นของแข็ง A23L = อาหาร, สิ่งบริโภค หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ A61K = การเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาโรค C21N = การผลิตจากจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ C21P = กระบวนการหมักหรือการใช้เอนไซม์ สังเคราะห์สารประกอบทางเคมี A01H = การใช้เทคนิคใหม่ในการสังเคราะห์

5 แนวโน้มการนำเทคโนโลยีในด้าน พลังงานทดแทนและ เอทานอลที่ผลิตจาก
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ในแต่ละปี แนวโน้มการนำเทคโนโลยีในด้าน พลังงานทดแทนและ เอทานอลที่ผลิตจาก ชีวมวลมีเพิ่มมากขึ้น จากอดีตจนถึงปี 2003 เทคโนโลยีด้านนี้ ถูกนำมาใช้สูงสุด หลังจากนั้นจึงลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง เอทานอลที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass ethanol) ในแต่ละปี

6 แผนที่สิทธิบัตร การจัดกลุ่ม IPC เรื่อง ไบโอดีเซล (Biodiesel)
เทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้มากที่สุด คือ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น A23K = อาหารสัตว์ C11B = วิธีการผลิต A23L = อาหาร, สิ่งบริโภค หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ B01J = กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีหรือกายภาย C10G = ปฏิกิริยาการแตกตัวของไฮโดรคาร์บอน C07C = สารประกอบทางเคมีที่ไม่เป็นวง C02F = การบำบัดน้ำเสีย C11C = กรดไขมันที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมัน C21P = กระบวนการหมักหรือการใช้เอนไซม์ สังเคราะห์สารประกอบทางเคมี C10L = พลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น

7 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง ไบโอดีเซล (Biodiesel) ในแต่ละปี
แนวโน้มการนำเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลมีเพิ่มมากขึ้นจากอดีต จนถึงปี 2003 เทคโนโลยีด้านนี้ถูกนำมาใช้สูงสุด หลังจากนั้นจึงลดลง เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของสิทธิบัตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google