งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐ ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้นหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนด หรือหมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐ ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้นหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนด หรือหมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐ ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้นหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนด หรือหมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมาย บัญญัติให้เจ้าของ สิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่ เพียงผู้เดียว ในการแสวงหาผลประโยชน์จาก การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับสิทธิบัตรนั้น เช่น การผลิตและจำหน่าย เป็นต้น และสิทธิที่ว่านี้ จะมีอยู่เพียงช่วงระยะเวลาที่จำกัด ช่วงหนึ่งเท่านั้น ความหมายของ สิทธิบัตร

2 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานใดๆ ที่จะสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป ซึ่งจากภาวะ วิกฤติการณ์น้ำมัน ทำให้เกิดการตื่นตัวในการหาพลังงานอื่นมาทดแทน พลังงานน้ำมัน โดยพลังงานทดแทนที่อยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนาและใช้ อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้ธรณี 1. พลังงานภูมิอากาศ เป็นพลังงานที่ต้องอาศัยอิทธิพลของ อากาศ ได้แก่ น้ำและลม 2. พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยา นิวเคลียร์ ได้แก่ ปฏิกิริยาแตกตัวและหลอมตัว 3. พลังงานเคมี เป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ปฏิกิริยาการสันดาปและการหมัก 4. พลังงานน้ำขึ้น - น้ำลง เป็นพลังงานที่อาศัยอิทธิพลของ แรงดึงดูดโน้มถ่วงของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อน้ำในทะเลและมหาสมุทรบนผิว โลก 5. พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์ ซึ่งแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาสู่โลก Renewable Energy) พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

3 แผนที่สิทธิบัตร การจัดกลุ่ม IPC เรื่อง พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ นิยมนำมาใช้ มากที่สุด คือ พลังงาน ลม และ พลังงานน้ำ F03D = พลังงานลม F03B = พลังงานน้ำ H02J = การปรับปรุงพลังงานไฟฟ้า H02P = การควบคุมพลังงานไฟฟ้า F01K = การใช้พลังงาน ไอน้ำการควบคุม การทำงานของ เครื่องจักร G06F = การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ C10L = พลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น H01M = การเปลี่ยนแปลงพลังงาน เคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ B01D = การแบ่งแยกออกจากกัน เช่น พลังงานแม่เหล็ก B63B = เครื่องมือที่ใช้สำหรับการขนส่งทางเรือ

4 แผนที่สิทธิบัตร การจัดกลุ่ม IPC เรื่อง เอทานอลที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass ethanol) เทคโนโลยีที่ นิยมนำมาใช้ มากที่สุด คือ กระบวนการ หมักหรือการ ใช้เอนไซม์ สังเคราะห์ สารประกอบ ทางเคมี C21P = กระบวนการหมัก หรือการใช้เอนไซม์ สังเคราะห์ สารประกอบทางเคมี C21N = การผลิตจากจุลินทรีย์หรือเอนไซม์ A23L = อาหาร, สิ่งบริโภค หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ C12R = วิธีการผลิต C07C = สารประกอบทางเคมีที่ไม่เป็นวง A01H = การใช้เทคนิคใหม่ในการสังเคราะห์ A61K = การเตรียมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาโรค B09B = การกำจัดของเสียที่เป็นของแข็ง C08B = สารประกอบโพลีแซ็คคาไรด์ D21C = การผลิตเซสลูโลส

5 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง เอทานอลที่ผลิตจากชีวมวล (Biomass ethanol) ในแต่ละปี แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ในแต่ละปี แนวโน้มการ นำเทคโนโลยี ในด้าน พลังงาน ทดแทนและ เอทานอลที่ ผลิตจาก ชีวมวลมีเพิ่ม มากขึ้น จากอดีต จนถึงปี 2003 เทคโนโลยี ด้านนี้ ถูกนำมาใช้ สูงสุด หลังจากนั้นจึง ลดลง เนื่องจาก เทคโนโลยี ดังกล่าวได้รับ การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง จนสามารถ นำมาใช้ใน ชีวิตประจำวัน ได้

6 C10L = พลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น C11C = กรดไขมันที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือไขมัน C07C = สารประกอบทางเคมีที่ไม่เป็นวง C11B = วิธีการผลิต B01J = กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีหรือกายภาย C10G = ปฏิกิริยาการแตกตัวของไฮโดรคาร์บอน C21P = กระบวนการหมัก หรือการใช้เอนไซม์ สังเคราะห์ สารประกอบทางเคมี C02F = การบำบัดน้ำเสีย A23K = อาหารสัตว์ A23L = อาหาร, สิ่งบริโภค หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แผนที่สิทธิบัตร การจัดกลุ่ม IPC เรื่อง ไบโอดีเซล (Biodiesel) เทคโนโลยีที่ นิยมนำมาใช้ มากที่สุด คือ การใช้ พลังงาน เชื้อเพลิงจาก แหล่งอื่น

7 แนวโน้มการนำเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลมีเพิ่ม มากขึ้นจากอดีต จนถึงปี 2003 เทคโนโลยีด้านนี้ถูกนำมาใช้ สูงสุด หลังจากนั้นจึงลดลง เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและถูก นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง ไบโอ ดีเซล (Biodiesel) ในแต่ละปี


ดาวน์โหลด ppt สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐ ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ คิดค้นหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนด หรือหมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google