งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาส เดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สรุปประเด็นกลุ่มที่ 3 เรื่องบริการเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ

2 สรุปประเด็นเรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประธานกลุ่ม : แพทย์หญิงสายสุณี วน ดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่ม : แพทย์หญิงสายสุณี วน ดุรงค์วรรณ เลขานุการกลุ่ม : นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ เลขานุการกลุ่ม : นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ วิทยากรกลุ่ม : น. พ. ภัทรพล จึงสมเจต ไพศาล วิทยากรกลุ่ม : น. พ. ภัทรพล จึงสมเจต ไพศาล ผอ. สำนักงานส่งเสริมธุรกิจ บริการสุขภาพ ผอ. สำนักงานส่งเสริมธุรกิจ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 สรุปประเด็นเรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เน้นการจัดระบบการผลิต และพัฒนา บุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเน้น เรื่องจริยธรรม เน้นการจัดระบบการผลิต และพัฒนา บุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยเน้น เรื่องจริยธรรม การบริการและทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาที่ 3 การคัดกรองผู้เข้า รับการศึกษา อบรมให้มีบุคลิกภาพมีจิต อาสา ส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพของ บุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างของระบบ การศึกษา บูรณาการระหว่างกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและ เอกชน ให้สามารถเข้าถึงงบประมาณ ความช่วยเหลือส่งเสริมให้เท่าเทียมกัน ประเด็นสุดท้าย คือเรื่องของระบบข้อมูล และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การบริการและทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาที่ 3 การคัดกรองผู้เข้า รับการศึกษา อบรมให้มีบุคลิกภาพมีจิต อาสา ส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพของ บุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างของระบบ การศึกษา บูรณาการระหว่างกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการและ เอกชน ให้สามารถเข้าถึงงบประมาณ ความช่วยเหลือส่งเสริมให้เท่าเทียมกัน ประเด็นสุดท้าย คือเรื่องของระบบข้อมูล และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

4 สรุปประเด็นเรื่องบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ขอให้คนไทยทุกสิทธิได้เข้าถึง บริการทางการแพทย์ การพัฒนา ศักยภาพของการส่งเสริมสุขภาพที่ เน้นในแผนฯ ไปที่ชุมชนชาวไทย ในต่างประเทศ สสส. ขอให้เน้น ชุมชนใกล้วัดในประเทศด้วย ขอให้คนไทยทุกสิทธิได้เข้าถึง บริการทางการแพทย์ การพัฒนา ศักยภาพของการส่งเสริมสุขภาพที่ เน้นในแผนฯ ไปที่ชุมชนชาวไทย ในต่างประเทศ สสส. ขอให้เน้น ชุมชนใกล้วัดในประเทศด้วย


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google