งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนารพ สต. สามผง  งบลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยปฐมภูมิจังหวัดนครพนม ปี 2552 จากสสจ. นพ. จำนวน 201,352.40.- บาท วันที่ได้รับโอน 24 กค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนารพ สต. สามผง  งบลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยปฐมภูมิจังหวัดนครพนม ปี 2552 จากสสจ. นพ. จำนวน 201,352.40.- บาท วันที่ได้รับโอน 24 กค.52."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนารพ สต. สามผง  งบลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยปฐมภูมิจังหวัดนครพนม ปี 2552 จากสสจ. นพ. จำนวน 201,352.40.- บาท วันที่ได้รับโอน 24 กค.52  เงินโอนงบพัฒนารพสต. จากรพ. ศรีสงคราม ปี 2553 จำนวน 200,000.- บาท วันที่ได้รับโอน 23 เมยง 53  รวม 401,352.40.- บาท

2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนา รพสต.  การจัดระบบเชื่อมต่อระบบการรักษาพยาบาล วงเงิน 179,000.- บาท  การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค วงเงิน 108,400.- บาท  การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน วงเงิน 20000.40.- บาท  ระบบเวชภัณฑ์ที่เหมือนโรงพยาบาลแม่ข่าย * วงเงิน 10,000.- บาท  การมีส่วนร่วมของชุมชน / อปท./ เอกชน วงเงิน 83,952.- บาท รวม 401,352.40.- บาท

3 แผนงาน / โครงการที่ทำไปบ้างแล้ว  1. การจัดระบบเชื่อมต่อระบบการ รักษาพยาบาล จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, กล้องเว็บแคม, ปริ๊นเตอร์ วงเงิน 64,770.- บาท  2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รพสต., ทาสีรั้ว วงเงิน 36,787.- บาท  3. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วงเงิน 23,150.- บาท  4. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน วงเงิน 16,600.- บาท  รวมเงินที่ใช้จ่ายไปแล้ว 141,307.- บาท  คงเหลือ 260,045.40.- บาท

4


ดาวน์โหลด ppt งบที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนารพ สต. สามผง  งบลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยปฐมภูมิจังหวัดนครพนม ปี 2552 จากสสจ. นพ. จำนวน 201,352.40.- บาท วันที่ได้รับโอน 24 กค.52.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google