งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2 Thailand Productivity Institute 2 5 ส เป็นแนวคิดการจัด ระเบียบเรียบร้อยใน สถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิด สภาพการทำงานที่ดี อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการเพิ่ม ผลผลิต 5 ส คืออะไร

3 Thailand Productivity Institute 3 5 ส ประกอบด้ว ย

4 Thailand Productivity Institute 4 การแยกของที่จำเป็นออก จากของที่ไม่จำเป็น และขจัด ของที่ไม่จำเป็นออกไป นิยามของ สะสาง

5 Thailand Productivity Institute 5 รายการ ปริมาณ สถานที่ ของ จำเป็น ในการ ทำงาน ของไม่ จำเป็น ในการ ทำงาน ของที่รอ การ ตัดสินใจ ใช้ได้ใน ภายหลัง ใช้ไม่ได้ หาที่จัดเก็บ มีค่าไม่มีค่า ขาย ทิ้ง ขั้นตอนการ สะสาง บริจาค

6 Thailand Productivity Institute 6 ให้มั่นใจว่ามีแต่ของที่จำเป็น เท่านั้น ในสถานที่ ทำงาน หัวใจของ สะสาง

7 Thailand Productivity Institute 7 การจัดวางหรือจัดเก็บ สิ่งของต่างๆ ในสถานที่ทำงานอย่าง เป็นระบบ เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ความปลอดภัย ในการ ทำงาน นิยามของ สะดวก

8 Thailand Productivity Institute 8  เสียเวลาในการค้นหา  ไม่กำหนดที่วางให้แน่นอน  วางปะปนกัน ไม่แบ่งหมวดหมู่  ไม่เก็บเข้าที่ของมัน  ขาดความเป็นระเบียบใน สถานที่ทำงาน ทำไมต้องทำสะดวก

9 Thailand Productivity Institute 9 1. วางแผนการกำหนดที่วาง ของให้ชัดเจน 2. จัดวางให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ 3. มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ 4. มีป้ายชื่อติดที่ของที่จะวาง 5. ทำผังแสดงตำแหน่งวาง ของ 6. ตรวจเช็คเป็นประจำ ขั้นตอนในการทำ สะดวก

10 Thailand Productivity Institute 10 หลักการจัดเก็บที่ดี ต้อง คำนึงถึง ประสิทธิภาพ การค้นหาเป็นศูนย์ (Zero Searching) คุณภาพ การเก็บรักษา เพื่อรักษาคุณภาพ และป้องกันการ เสื่อมสภาพ ความปลอดภัย การจัดเก็บที่ไม่ ก่อให้เกิดอันตราย

11 Thailand Productivity Institute 11 มีที่สำหรับของทุกสิ่ง และของทุกสิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน หัวใจของ สะดวก

12 Thailand Productivity Institute 12 การทำความสะอาด ( ปัด กวาด เช็ด ถู ) และตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณสถานที่ทำงาน นิยามของ สะอาด

13 Thailand Productivity Institute 13 1. การมองเห็น : รอยแตกหรือน้ำมันรั่ว ฯลฯ 2. การได้ยิน : เสียงที่ผิดปกติจาก เครื่องจักร ฯลฯ 3. การได้กลิ่น : กลิ่นไหม้จากส่วนที่ หมุนได้ของเครื่องจักร ฯลฯ 4. การสัมผัส : การสั่นสะเทือนของ เครื่องจักร อุณหภูมิ ที่ผิดปกติของเครื่องจักร ฯลฯ 5. การชิมรส : ชิมรสจากผลิตภัณฑ์ ( อาหาร ) ฯลฯ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่

14 Thailand Productivity Institute 14 1. มอบหมายความเป็นเจ้าของ 2. ศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3. กำหนดเวลาทำความสะอาด - ก่อนและ หลังการใช้งาน - ก่อนทำงานและหลัง เลิกงาน - วันทำความสะอาด ใหญ่ประจำปี 4. กำหนดรายละเอียดของการทำความสะอาด 5. ใช้อุปกรณ์และวิธีการทำความสะอาดที่ ถูกต้อง 6. ทำความสะอาดทุกวันจนเป็นนิสัย ขั้นตอนการทำความ สะอาด

15 Thailand Productivity Institute 15 หัวใจของ สะอาด การทำความสะอาดเป็นการ ตรวจสอบ

16 Thailand Productivity Institute 16 การรักษามาตรฐานการ ปฏิบัติ 3 ส แรกที่ดีไว้ รวมถึงการยกระดับมาตรฐาน ให้สูงขึ้น การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้ดีขึ้น นิยามของ สุขลักษณะ

17 Thailand Productivity Institute 17 1. กำหนดให้ปฏิบัติ 3 ส แรกอย่าง ต่อเนื่อง 2. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติ 3 ส อย่างชัดเจน 3. หัวหน้าหมั่นติดตามผลการ ปฏิบัติเพื่อรักษามาตรฐาน 4. ปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้ เกิดสุขลักษณะ

18 Thailand Productivity Institute 18 หัวใจของ สุขลักษณะ การรักษามาตรฐานและปรับปรุง ให้ดีขึ้น

19 Thailand Productivity Institute 19 การปฏิบัติตามมาตรฐาน 5 ส และ ระเบียบ กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นการ กระทำที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือ โดยธรรมชาติ นิยามของ สร้างนิสัย

20 Thailand Productivity Institute 20 1. ทบทวนและปฏิบัติ 4 ส แรกอย่าง ต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติเป็น ตัวอย่างที่ดี 3. คณะกรรมการหรือผู้บริหารตรวจ เยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 4. จัดกิจกรรมส่งเสริม ขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เกิดการ สร้างนิสัย

21 Thailand Productivity Institute 21 สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน หัวใจของ สร้างนิสัย

22 Thailand Productivity Institute 22 สรุปหัวใจของ 5 ส สะสางให้มั่นใจว่ามีแต่ของที่ จำเป็นเท่านั้นใน สถานที่ทำงาน สะดวกมีที่สำหรับของทุกสิ่ง และของทุก สิ่งต้องอยู่ในที่ของมัน สะอาดการทำความสะอาด เป็นการตรวจสอบ สุขลักษณะการรักษามาตรฐาน และปรับปรุงให้ดีขึ้น สร้างนิสัยสร้างทัศนคติที่ดีในการ ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt Thailand Productivity Institute 1 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต โดยฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google