งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่นอาจมี สาเหตุดังนี้ ไม่มีคู่มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่นอาจมี สาเหตุดังนี้ ไม่มีคู่มือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่นอาจมี สาเหตุดังนี้ ไม่มีคู่มือ ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐาน ชัดเจน และเป็นระบบ กระบวนการปฏิบัติงานไม่ได้รับการทบทวนและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทำงานด้วยความสามารถส่วนบุคคล มากกว่าด้วยระบบ ขาดการสืบทอดความเชี่ยวชาญในแต่ละ สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง ระบบบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะใน การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ / ไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 1

2 ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) ความเสี่ยงที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงาน ต่างๆ ที่องค์กรจัดทำขึ้นเกิดจาก ระบบข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุก ประเด็น ระบบข้อมูลไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอและ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง ครบถ้วน ระบบข้อมูลไม่ได้รับการทบทวนและปรับเปลี่ยน ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ข้อมูลที่จัดเก็บไม่เชื่อมโยง และซ้ำซ้อนกัน ทำให้ ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 2

3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้ จัดเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิด การตีความที่แตกต่างกัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหลายฉบับ สามารถ บังคับใช้ได้ในกรณีเดียวกัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ล้าสมัย ไม่เหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลย / ไม่ปฏิบัติตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 3

4 ให้แต่ละกลุ่ม วิเคราะห์งานที่มี ความเสี่ยงสูง เลือกมา 1 งานพร้อมทั้งบอก สาเหตุที่คิดว่ามี ความเสี่ยงต่อผลสำเร็จของงาน 4

5 ให้กลุ่มทำความเข้าใจถึง ผลสำเร็จของภารกิจ ที่เลือกว่าต้องการให้เกิดผล สำเร็จอะไร 5

6 มีขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติ ที่จะทำให้ ภาระกิจนั้นสำเร็จมีอะไรบ้างหรือ ทำอย่างไร 6

7 แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์ ความสำเร็จอย่างไร 7

8 ถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 1..... 2....3... เป็นปัจจัยภายใน / ภายนอก 8

9 ให้วิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติอยู่จริง ในขณะ ประเมินปฏิบัติอย่างไร ปฏิบัติตามระเบียบ, ข้อบังคับ, หรือ คำสั่งอะไร 9

10 ให้แต่กลุ่มวิเคราะห์ว่าที่ปฏิบัติ จริงอยู่นั้นสามารถลดหรือควบคุม สาเหตุของความเสี่ยงได้หรือไม่ สรุปว่า ได้ / เพียงพอ / มี ประสิทธิผล ไม่ได้ / ไม่เพียงพอ / ยังมีปัญหา เกิดขึ้น 10

11 ถ้าพบว่ายังมีปัญหาอยู่ เกิดจาก สาเหตุอะไร จะแก้ไขอย่างไร ใครคือคน แก้ไข 11


ดาวน์โหลด ppt ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงที่มีผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร เช่นอาจมี สาเหตุดังนี้ ไม่มีคู่มือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google