งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น กล่าว อย่างสั้นที่สุดก็คือการให้คนได้เรียนดี เพื่อที่จะ สามารถทำการงานสร้างตัวและดำรงตัวให้เป็นหลัก เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น กล่าว อย่างสั้นที่สุดก็คือการให้คนได้เรียนดี เพื่อที่จะ สามารถทำการงานสร้างตัวและดำรงตัวให้เป็นหลัก เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น กล่าว อย่างสั้นที่สุดก็คือการให้คนได้เรียนดี เพื่อที่จะ สามารถทำการงานสร้างตัวและดำรงตัวให้เป็นหลัก เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ การให้เรียนดีนั้นจะทำ อย่างไร ข้อแรก จะต้องสอนให้มีวิชาการที่ดี ที่ ถูกต้องแน่นแฟ้น ให้มีความสามารถและมีหลักการใน การปฏิบัติ ข้อสอง ต้องฝึกหัดอบรมในจิตใจและ ความประพฤติปฏิบัติ ให้รู้จักเหตุผลและความ รับผิดชอบชั่วดี เพื่อมิให้นำความรู้ไปใช้ในทาง เบียดเบียนกันและกัน ข้อที่สาม ต้องให้มีกำลังและ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจ ผู้ที่ได้รับ การศึกษาครบถ้วนเหมาะสมกันทุกด้านดังนี้ เชื่อได้ ว่าจะเป็นผู้เข้มแข็งสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติ ทั้ง ทางกายและทางความคิดจิตใจ จะกระทำหน้าที่การ งานใดก็จะมุ่งหวังผลหวังประโยชน์ที่แท้จริงของ หน้าที่การงานนั้นเป็นใหญ่ ไม่หลงทาง ทั้งจะ สามารถปฏิบัติบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ บรรลุผลอันสมบูรณ์ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๑

2 ______ เจตนา ของการศึกษานั้น กล่าวโดย สรุป ก็คือวางรากฐานที่ดีถูกต้องในตัวบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ทั้งปวง สำคัญที่สุด คือรากฐานด้านความรู้จักผิดชอบ ชั่วดี รู้จักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูก ที่เป็นธรรม ที่สร้างสรรค์ผู้จัดการศึกษาต้องดำเนินงานให้ได้ ประโยชน์พร้อมดังนี้ จึงจะเรียกได้ว่าปฏิบัติการ ถูกต้องครบถ้วน เป็นนักการศึกษาแท้ พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูใหญ่โรงเรียนและ นักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘

3 _____ ประเทศชาติ ชาติของเราจะเจริญหรือ เสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของ ประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้ จะเป็นเครื่อง กำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า ท่าน ทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน เรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อท่านออกไปเป็นครู ท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จ โดยสมบูรณ์ พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิต และนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๐๘

4 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด การศึกษา ๗ กลุ่มงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ สอน กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหาร กลุ่มโครงการพิเศษ กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา บริหารทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ ของผู้จัดและผู้ให้การศึกษานั้น กล่าว อย่างสั้นที่สุดก็คือการให้คนได้เรียนดี เพื่อที่จะ สามารถทำการงานสร้างตัวและดำรงตัวให้เป็นหลัก เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google