งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือ ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือ ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือ ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็น ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ

2 การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน Substandard ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา รวมกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับ แต่วันถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย Doubtful ค้างชำระต้นเงิน หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกำหนด ชำระ

3 การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ Doubtful Loss ค้าง ชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกัน เกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้จัดชั้นสูญ Loss ลูกหนี้ที่ธนาคารได้ใช้ สิทธิ์เรียกร้องโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ แต่ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้แล้ว โดยพิจารณา ตามประกาศ ธปท.

4 อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญ จะสูญ ชั้นหนี้อัตราการตั้งค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ ปกติ ( ค้างชำระ 0-1 เดือน )1 % กล่าวถึงเป็นพิเศษ ( ค้างเกิน 1-3 เดือน ) 2 % ต่ำกว่ามาตรฐาน ( ค้างเกิน 3-6 เดือน ) 100 % สงสัย ( ค้างเกิน 6-12 เดือน ) 100 % สงสัยจะสูญ ( ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป ) 100 %

5 อำนาจอนุมัติและวงเงิน อนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงินอนุมัติ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สาขาไม่เกิน 1 ลบ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เขตไม่เกิน 2 ลบ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภาคไม่เกิน 3 ลบ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้าง หนี้ - สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย ไม่เกิน 30 ลบ

6 การติดตามหนี้ * ออกหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 1 ผิด นัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาในเดือนใดเดือน หนึ่ง * ออกหนังสือเตีอนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 2 ผิด นัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ติดต่อกัน 60 วัน หรือ 2 เดือน * ออกหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 3 ผิด นัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ติดต่อกัน 90 วัน หรือ 3 เดือน ถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันและส่งสำเนาให้ผู้ จำนำ หรือผู้จำนอง ( ถ้ามี )

7 การติดตามหนี้ โดย วิธีใดๆ เช่น โทรศัพท์ หรือไป พบลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน หรือผู้ จำนำ หรือผู้จำนอง ( ถ้ามี ) ยกเว้น รายที่มีการติดตามหนี้โดย หน่วยงานอื่นหรือมีการจ้าง บุคคลภายนอกติดตามหนี้แล้ว

8 การติดตามหนี้ หนี้ค้างชำระเกิน 90 วันหรือ 3 เดือนขึ้นไป กรณีติดตามหนี้ไม่เป็นผล ให้จัดส่ง แฟ้มให้เขต เพื่อดำเนินคดี

9 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อ พันธบัตรออมสิน กรณีชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่ชำระหนี้ ติดต่อกันเกินกว่า 90 วัน หรือเกินกว่า 3 เดือน มีหนังสือเตือนแล้ว ไม่มาชำระหนี้ภายในเวลาที่ กำหนด ให้ถอนหลักประกันชำระหนี้ปิดบัญชี กรณีชำระเมื่อครบกำหนดสัญญา แจ้งให้ผู้กู้ ทราบก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน ไม่มาชำระ หนี้ภายในวันครบกำหนด ให้ถอนหลักประกัน ชำระหนี้ ในวันครบกำหนดตามสัญญา กู้เงิน

10 อายุความในการฟ้องร้อง ดำเนินคดี หนี้บัตรเครดิต หลังจากมีการผิดนัดชำระ ตามสัญญา อายุความในการฟ้อง 2 ปี หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ( สัญญากู้ยืมที่มีการ ผ่อนชำระเป็นงวดๆ ) อายุความในการฟ้อง 5 ปี หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี หลังจากมีการผิด นัดชำระตามสัญญา อายุความในการฟ้อง 10 ปี

11 ขอให้น้องๆทุกท่านจง................... โชคดีในการสอบ โชคดีทำข้อสอบได้ทุกข้อ โชคดีได้บรรจุเป็นพนักงานทุก ท่าน ด้วยความปรารถนาดีจากพี่ๆ เพื่อนๆ


ดาวน์โหลด ppt การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือ ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google