งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ

2 การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน Substandard
ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย Doubtful ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ

3 การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ Doubtful Loss ค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันเกิน 12 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้จัดชั้นสูญ Loss ลูกหนี้ที่ธนาคารได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโดยสมควรเพื่อให้ได้รับชำระหนี้แต่ไม่มีทางที่จะได้รับชำระหนี้แล้ว โดยพิจารณาตามประกาศ ธปท.

4 อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ
ชั้นหนี้ อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปกติ (ค้างชำระ 0-1 เดือน) 1 % กล่าวถึงเป็นพิเศษ (ค้างเกิน 1-3 เดือน) 2 % ต่ำกว่ามาตรฐาน (ค้างเกิน 3-6 เดือน) % สงสัย (ค้างเกิน 6-12 เดือน) % สงสัยจะสูญ (ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป) %

5 อำนาจอนุมัติและวงเงินอนุมัติ
ผู้มีอำนาจอนุมัติ วงเงินอนุมัติ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้สาขา ไม่เกิน 1 ลบ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้เขต ไม่เกิน 2 ลบ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภาค ไม่เกิน 3 ลบ คณะกรรมการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้- สายงานบริหารหนี้และกฏหมาย ไม่เกิน 30 ลบ

6 การติดตามหนี้ * ออกหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาในเดือนใดเดือนหนึ่ง *ออกหนังสือเตีอนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 2 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ติดต่อกัน 60 วัน หรือ 2 เดือน *ออกหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ครั้งที่ 3 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ติดต่อกัน 90 วัน หรือ 3 เดือน ถึงผู้กู้และผู้ค้ำประกันและส่งสำเนาให้ผู้จำนำ หรือผู้จำนอง (ถ้ามี)

7 การติดตามหนี้ โดย วิธีใดๆ เช่น โทรศัพท์ หรือไปพบลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน หรือผู้จำนำ หรือผู้จำนอง (ถ้ามี) ยกเว้น รายที่มีการติดตามหนี้โดยหน่วยงานอื่นหรือมีการจ้างบุคคลภายนอกติดตามหนี้แล้ว

8 การติดตามหนี้ หนี้ค้างชำระเกิน 90 วันหรือ 3 เดือนขึ้นไป
กรณีติดตามหนี้ไม่เป็นผล ให้จัดส่งแฟ้มให้เขต เพื่อดำเนินคดี

9 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อพันธบัตรออมสิน
กรณีชำระเป็นงวดรายเดือน ไม่ชำระหนี้ติดต่อกันเกินกว่า 90 วัน หรือเกินกว่า 3 เดือน มีหนังสือเตือนแล้ว ไม่มาชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถอนหลักประกันชำระหนี้ปิดบัญชี กรณีชำระเมื่อครบกำหนดสัญญา แจ้งให้ผู้กู้ทราบก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน ไม่มาชำระหนี้ภายในวันครบกำหนด ให้ถอนหลักประกันชำระหนี้ในวันครบกำหนดตามสัญญากู้เงิน

10 อายุความในการฟ้องร้องดำเนินคดี
หนี้บัตรเครดิต หลังจากมีการผิดนัดชำระตามสัญญา อายุความในการฟ้อง 2 ปี หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (สัญญากู้ยืมที่มีการผ่อนชำระเป็นงวดๆ ) อายุความในการฟ้อง 5 ปี หนี้วงเงินเบิกเกินบัญชี หลังจากมีการผิดนัดชำระตามสัญญา อายุความในการฟ้อง 10 ปี

11 ขอให้น้องๆทุกท่านจง โชคดีในการสอบ โชคดีทำข้อสอบได้ทุกข้อ โชคดีได้บรรจุเป็นพนักงานทุกท่าน ด้วยความปรารถนาดีจากพี่ๆเพื่อนๆ


ดาวน์โหลด ppt การจัดชั้นลูกหนี้ ลูกหนี้จัดชั้นปกติ Pass ไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 1 เดือน ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ Special Mention.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google