งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์. การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์. การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

3 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) หมายถึง กระบวนการ ในการโอนถ่ายข้อมูล ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ สาร โดยผ่านอุปกรณ์ การสื่อสารต่างๆเช่น โทรศัพท์ โทรสาร และ อินเตอร์เน็ต

4 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Computer Network ) หมายถึง การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้า ด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้ คอมพิวเตอร์สามารถ รับส่งข้อมูลแก่กันและ กันได้

5 กระบวนการในการโอนถ่ายข้อมูล ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดยผ่าน อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต จัดเป็นการสื่อสารข้อมูลใช่หรือไม่ 5 ไม่ ใช่ ใช่

6 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ เครื่องพิมพ์ด้วย สายเคเบิล ทำให้สามารถแสดง ข้อมูลออกมาได้ จัดเป็นระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช่หรือไม่ 5 ใช่ ไม่ใ ช่

7 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 3. เครือข่าย ระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN)

8 เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้ใน องค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้กัน เช่น ภาพในสำนักงานภายในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ลักษณะสำคัญของเครือข่าย แลน คืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใน เครือข่ายสามารถรับส่งสัญญาณกัน ด้วยความเร็วสูงมาก ตั้งแต่หลายสิบ ล้านบิตต่อวินาที จนถึงร้อยล้านบิตต่อ วินาที ทำให้การรับส่งข้อมูลมีความ ผิดพลาดน้อยและสามารถรับส่งข้อมูล จำนวนมากในเวลาจำกัดได้ 1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) (Local Area Network หรือ LAN)

9

10 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) (Metropolitan Area Network หรือ MAN) เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ใช้ ภายในเมือง หรือจังหวัดที่ ใกล้เคียงกัน เช่น ระบบ เคเบิลทีวีที่มีสมาชิกตาม บ้านทั่วไปที่เราดูกันอยู่ทุก วันก็จัดเป็นระบบเครือข่าย แบบ MAN

11

12 3. เครือข่าย ระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN) (Wide Area Network หรือ WAN) เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง มีสถานี หรือจุดเชื่อมต่อมากมาย มากกว่า 1 แสนจุด ใช้ สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือ ดาวเทียม

13

14 ข้อใดไม่ จัด เป็นประเภทของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 WAN LANVAN MAN

15 ให้นักเรียนจับคู่ในข้อที่มี ความสัมพันธ์ LAN WAN MAN เครือข่าย ขนาดกลาง ใช้ภายใน เมือง เครือข่าย ขนาดใหญ่ ใช้ติดตั้ง บริเวณกว้าง เครือข่าย ระยะใกล้ ใช้ ในองค์กร เดียวกัน 30 PAN VAN


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์. การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google