งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ
โดย นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

2 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ

3 ข้อมูลคืออะไร (Computer)
ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรือบันทึกลงบนสื่อต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงหรือการคำนวณ ข้อมูลอาจแสดงในรูปแบบต่างๆ ได้เช่น ข้อความ แสง เสียง รูปภาพ ตัวอักษร ตัวเลข เป็นต้น ข้อมูลอาจมีความหมายในตัวเองหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องสามารถอ่านข้อมูลมาดำเนินการต่างๆ ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่จะส่งเข้าไปประมวลผลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีความทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน

4 สารสนเทศ (Information) คืออะไร
คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น จนได้ข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิดประโยชน์คือ ความรู้ที่เกิดเพิ่มขึ้นกับผู้ใช้

5 ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
1. ข้อมูลยังคงสภาพความเป็นข้อมูลอยู่เสมอ และสำหรับผู้ใช้ทุกคน 2. สารสนเทศเป็นข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ นั้นคือ สารสนเทศมีลักษณะอิงกับผู้ใช้ และยึดตัวผู้ใช้เป็นหลักในการกำหนดสถานะของการเป็นสารสนเทศ

6 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การกระทำกับข้อมูลใดข้อมูล หนึ่งหรือข้อมูลกลุ่มใดๆกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่มี ความหมายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น Input ของการประมวลผล คือ ข้อมูล (Data) ซึ่ง ข้อมูลนั้นถือ ว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญยิ่งในการประมวลผลข้อมูล Output ของการประมวลผล คือ สารสนเทศ(Information)

7 ข้อมูล ==> การประมวลผล ==> สารสนเทศ
การประมวลผลข้อมูล (2) ข้อมูล ==> การประมวลผล ==> สารสนเทศ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล จากรูปจะเห็นว่าการประมวลผลได้มาซึ่งสารสนเทศ และ สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลหนึ่ง อาจจะใช้เป็นข้อมูล สำหรับการประมวลผลอีกอย่างหนึ่งก็ได้

8 รูปแบบการประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้น มี 3 รูปแบบ 1. การประมวลผลด้วยมือ (Manual Data Processing) 2. การประมวลผลข้อมูลแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) 3. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือทางอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Data Processing)

9 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
เป็นการดำเนินงานสารสนเทศ จัดทำอย่างเป็นระบบ มี ขั้นตอน การจัดทำระบบสารสนเทศ จะทำให้เกิดความรอบรู้ ที่จะช่วยในการตัดสินใจ หรือวางแผนในการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่มีการการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการ ตัดสินใจในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด

10 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
Hardware Software Peopleware Procedures ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบเครือข่าย

11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
IT หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามาร่วมกันในกระบวนการจัดเก็บ สร้าง และสื่อสาร สารสนเทศ IT ต้องการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น ส่งและรับข้อมูล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดีย ประกอบประมวลสาระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google