งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 มัลติมีเดีย ประกอบ ประมวลสาระ โดย นายณรงค์ศักดิ์ พรม วัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 มัลติมีเดีย ประกอบ ประมวลสาระ โดย นายณรงค์ศักดิ์ พรม วัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 มัลติมีเดีย ประกอบ ประมวลสาระ โดย นายณรงค์ศักดิ์ พรม วัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

2 2 เรื่อง การจัดการ สารสนเทศ

3 3 ข้อมูลคืออะไร (Computer) ข้อมูล (Data) หมายถึง ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ ก็ได้ที่ คอมพิวเตอร์รู้จัก และสามารถส่งเข้าไป เก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ หรือบันทึกลงบนสื่อต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์ได้ เพื่อนำไปใช้ในการ อ้างอิงหรือการคำนวณ ข้อมูลอาจแสดงในรูปแบบต่างๆ ได้เช่น ข้อความ แสง เสียง รูปภาพ ตัวอักษร ตัวเลข เป็นต้น ข้อมูลอาจมีความหมาย ในตัวเองหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องสามารถอ่าน ข้อมูลมาดำเนินการต่างๆ ได้ ดังนั้น ข้อมูลที่จะส่งเข้าไปประมวลผลนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีความ ทันสมัย และสะดวกในการใช้งาน

4 4 สารสนเทศ (Information) คืออะไร คือ ข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น จนได้ ข้อสรุปเป็นข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยเน้นที่การเกิด ประโยชน์คือ ความรู้ที่เกิดเพิ่มขึ้นกับ ผู้ใช้

5 5 ข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลและ สารสนเทศ 1. ข้อมูลยังคงสภาพความเป็นข้อมูล อยู่เสมอ และสำหรับผู้ใช้ทุกคน 2. สารสนเทศเป็นข้อความรู้ที่ประมวล ได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมา เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ นั้นๆ นั้นคือ สารสนเทศมีลักษณะอิง กับผู้ใช้ และยึดตัวผู้ใช้เป็นหลักใน การกำหนดสถานะของการเป็น สารสนเทศ

6 6 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การ กระทำกับข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งหรือ ข้อมูลกลุ่มใดๆกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้อยู่ใน รูปแบบที่มีความหมายมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้มากขึ้น Output ของการประมวลผล คือ สารสนเทศ (Information) Input ของการประมวลผล คือ ข้อมูล (Data) ซึ่ง ข้อมูลนั้นถือว่าเป็น วัตถุดิบที่สำคัญยิ่งในการประมวลผล ข้อมูล

7 7 การประมวลผลข้อมูล (2) ข้อมูล ==> การประมวลผล ==> สารสนเทศ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล จากรูปจะเห็นว่าการประมวลผลได้มา ซึ่งสารสนเทศ และ สารสนเทศที่ได้ จากการประมวลผลหนึ่ง อาจจะใช้ เป็นข้อมูลสำหรับการประมวลผลอีก อย่างหนึ่งก็ได้

8 8 รูปแบบการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศที่ต้องการนั้น มี 3 รูปแบบ 1. การประมวลผลด้วยมือ (Manual Data Processing) 2. การประมวลผลข้อมูลแบบ กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) 3. การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องมือ ทางอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Data Processing)

9 9 ระบบสารสนเทศ (Information Systems) เป็นการดำเนินงานสารสนเทศ จัดทำ อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน การจัดทำ ระบบสารสนเทศ จะทำให้เกิดความ รอบรู้ ที่จะช่วยในการตัดสินใจ หรือ วางแผนในการดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ระบบที่มีการการใช้คอมพิวเตอร์เข้า มาช่วยจัดการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ ได้มาซึ่งสารสนเทศ เพื่อนำไป ประกอบการตัดสินใจในเวลา อันรวดเร็วและถูกต้องที่สุด

10 10 ส่วนประกอบของระบบ สารสนเทศ Hardware Software Peopleware Procedures ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบเครือข่าย

11 11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) IT หมายถึง เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามา ร่วมกันในกระบวนการจัดเก็บ สร้าง และ สื่อสาร สารสนเทศ IT ต้องการเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น ส่งและรับข้อมูล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล บันทึกและค้นคืน เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์เหล่านี้


ดาวน์โหลด ppt 1 มัลติมีเดีย ประกอบ ประมวลสาระ โดย นายณรงค์ศักดิ์ พรม วัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google