งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อศึกษาภาพและเรื่องเกี่ยวข้องแล้ว ผู้เรียนสามารถสันนิษฐานความหมายของภาพที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล

2 กิจกรรม ภาพจากอุโมงค์แห่งเวลา
คำแนะนำ : ให้ศึกษาภาพและคำอธิบายที่มาของภาพ แล้วแสดงข้อสันนิษฐาน โดยวิเคราะห์ตีความจากหลักฐานในแต่ละภาพ อย่าลืมนำความรู้เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วย การประเมินค่าความน่าเชื่อถือของหลักฐานมาใช้ให้เป็นประโยชน์

3 ให้ศึกษาภาพต่อไปนี้ ภาพที่ 2 ภาพที่ 1

4 ภาพที่ 4 ภาพที่ 3

5 ภาพที่ 5

6 เมื่อศึกษาภาพแล้ว ให้ลองตอบคำถามฝึกคิดต่อไปนี้ ให้download และศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมจาก ข้อ 1. ภาพใดน่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยใกล้ปัจจุบันมากกว่าภาพอื่น เพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น ข้อ 2. หากท่านจะใช้เครื่องมือในภาพที่ 1 และ 2 ในการดำรงชีวิต เครื่องมือดังกล่าวมีประโยชน์อย่างไร

7 ข้อ 3. ภาพที่ 3 เกี่ยวข้องกับความเชื่อของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างไร
ข้อ 4. ภาพที่ 4 และ 5 แสดงความก้าวหน้าของมนุษย์อย่างไร

8 ท่านสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเอง โดยอ่านจากเอกสารเรื่อง
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่ The end


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google