งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อศึกษาภาพและเรื่องเกี่ยวข้องแล้ว ผู้เรียนสามารถสันนิษฐานความหมาย ของภาพที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อศึกษาภาพและเรื่องเกี่ยวข้องแล้ว ผู้เรียนสามารถสันนิษฐานความหมาย ของภาพที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อศึกษาภาพและเรื่องเกี่ยวข้องแล้ว ผู้เรียนสามารถสันนิษฐานความหมาย ของภาพที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล

2 กิจกรรม ภาพจากอุโมงค์แห่งเวลา คำแนะนำ : ให้ศึกษาภาพและคำอธิบายที่มา ของภาพ แล้วแสดงข้อสันนิษฐาน โดยวิเคราะห์ ตีความจากหลักฐานในแต่ละภาพ อย่าลืมนำความรู้เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่ว่าด้วย การประเมินค่าความน่าเชื่อถือของ หลักฐานมาใช้ให้เป็นประโยชน์

3 ให้ศึกษาภาพต่อไปนี้ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

4 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4

5 ภาพที่ 5

6 เมื่อศึกษาภาพแล้ว ให้ลองตอบคำถาม ฝึกคิดต่อไปนี้ ให้ download และศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมจาก www.mwit.ac.th/~vachii/ www.mwit.ac.th/~vachii/ ข้อ 1. ภาพใดน่าจะเกิดขึ้นในยุคสมัยใกล้ ปัจจุบันมากกว่าภาพอื่น เพราะเหตุใดจึงกล่าว เช่นนั้น.................................................................. ข้อ 2. หากท่านจะใช้เครื่องมือในภาพที่ 1 และ 2 ในการดำรงชีวิต เครื่องมือดังกล่าวมีประโยชน์ อย่างไร...............................................................

7 ข้อ 3. ภาพที่ 3 เกี่ยวข้องกับความเชื่อของ มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างไร............................................................... ข้อ 4. ภาพที่ 4 และ 5 แสดงความก้าวหน้าของ มนุษย์อย่างไร.................................................................

8 ท่านสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเอง โดยอ่านจากเอกสารเรื่อง การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่ www.mwit.ac.th/~vachii/ www.mwit.ac.th/~vachii/ The end


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกคิดวิเคราะห์จากภาพ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อศึกษาภาพและเรื่องเกี่ยวข้องแล้ว ผู้เรียนสามารถสันนิษฐานความหมาย ของภาพที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google