งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL)
คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ 2551

2 ความเคลื่อนไหวที่ผ่านมา
ปี – จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Consultation Paper ตามแนวทางของ IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 11 ก.ค – ประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาในส่วนของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 13 พ.ย – แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

3 โครงสร้างการบริหารโครงการ
คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน

4 Steering Committee ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

5 Steering Committee ผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัย
นายสุจินต์ หวั่งหลี นายกสมาคมประกันวินาศภัย นายชัย โสภณพนิช นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายนพดล สันติภากรณ์ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษร์

6 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ตามคำสั่ง คปภ. ที่ 12/2550
ผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัย 9 ท่าน นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ นายเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ นายรังสรรค์ จูงวัฒนา นายพุทธิพร นิลวรางกูล นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ Mr. Antony Newman

7 คณะทำงานย่อยของสมาคมฯ ด้าน Insurance Risk
นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ นายรังสรรค์ จูงวัฒนา นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ นายเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ Mr. Antony Newman

8 คณะทำงานย่อยของสมาคมฯ ด้าน Market Risk & Credit Risk
นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ นายพุทธิพร นิลวรางกูล นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์

9 คณะทำงาน Operational Risk ตามคำสั่ง คปภ. ที่ 7/2551
ผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัย นายชูชัย วชิรบรรจง นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา นายสมบัติ อนันตลาโภชัย นางฐิตาพร ธารากิจ นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์

10 ขอบคุณครับ สมาคมประกันวินาศภัย


ดาวน์โหลด ppt การกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google