งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำกับดูแล เงินกองทุนตามระดับ ความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำกับดูแล เงินกองทุนตามระดับ ความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำกับดูแล เงินกองทุนตามระดับ ความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ 2551

2 2 ความเคลื่อนไหวที่ผ่าน มา  ปี 2547-2549 – จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ จัดทำ Consultation Paper ตามแนวทาง ของ IAIS (International Association of Insurance Supervisors)  11 ก. ค. 2550 – ประชุมเพื่อนำเสนอผล การศึกษาในส่วนของความเสี่ยงด้านการ รับประกันภัย  13 พ. ย. 2550 – แต่งตั้งคณะทำงานร่วม ภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนด แนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตาม ระดับความเสี่ยง

3 3 โครงสร้างการบริหารโครงการ Steering Committee คณะทำงาน GIA คณะทำงาน TLAA คณะทำงาน OIC คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน

4 4 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก...  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( สำนักงาน คปภ.)  สมาคมประกันวินาศภัย  สมาคมประกันชีวิตไทย  สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย แห่งประเทศไทย Steering Committee

5 5 ผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัย นายสุจินต์ หวั่งหลี นายกสมาคมประกันวินาศภัย นายชัย โสภณพนิช นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายนพดล สันติภากรณ์ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษร์

6 6 คณะทำงานร่วมภาครัฐและ เอกชนฯ ตามคำสั่ง คปภ. ที่ 12/2550 ผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัย 9 ท่าน นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ นายเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์นายรังสรรค์ จูงวัฒนา นายพุทธิพร นิลวรางกูลนายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ Mr. Antony Newman

7 7 คณะทำงานย่อยของ สมาคมฯ ด้าน Insurance Risk นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ นายรังสรรค์ จูงวัฒนา นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ นายเฉลิมเกียรติ จรามรบูรพงศ์ Mr. Antony Newman

8 8 คณะทำงานย่อยของสมาคม ฯ ด้าน Market Risk & Credit Risk นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ นายพุทธิพร นิลวรางกูล นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์

9 9 คณะทำงาน Operational Risk ตามคำสั่ง คปภ. ที่ 7/2551 ผู้แทนของสมาคมประกันวินาศภัย นายชูชัย วชิรบรรจง นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา นายสมบัติ อนันตลาโภชัย นางฐิตาพร ธารากิจ นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำกับดูแล เงินกองทุนตามระดับ ความเสี่ยง (RISK-BASED CAPITAL) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google