งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถ เข้าถึงบริการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถ เข้าถึงบริการได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถ เข้าถึงบริการได้ โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาและ จัดระบบบริการที่มี คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถเข้าถึง บริการได้ ประกอบด้วย ประเด็น 1)การเข้าถึงบริการ มี 5 ตัวชี้วัด 2)คุณภาพบริการ มี 12 ตัวชี้วัด 3)คุณภาพการ บำบัดรักษา มี 6 ตัวชี้วัด 4)บริการเฉพาะ มี 2 ตัวชี้วัด 5)กลุ่มระบบบริการ มี 1 ตัวชี้วัด รวมมี 26 ตัวชี้วัด เป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาและ จัดระบบบริการที่มี คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถเข้าถึง บริการได้ ประกอบด้วย ประเด็น 1)การเข้าถึงบริการ มี 5 ตัวชี้วัด 2)คุณภาพบริการ มี 12 ตัวชี้วัด 3)คุณภาพการ บำบัดรักษา มี 6 ตัวชี้วัด 4)บริการเฉพาะ มี 2 ตัวชี้วัด 5)กลุ่มระบบบริการ มี 1 ตัวชี้วัด รวมมี 26 ตัวชี้วัด

3 กรอบการตรวจราชการ ประเด็น Service Plan (10 สาขา) การตรวจรับรองคุณภาพ(Accredit ) ผลบริการเฉพาะตามยุทธศาสตร์ที่ 2(KPI ที่เหลือ) ประเด็นการจัดบริการร่วม

4 3.ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 (KPI ที่เหลือ) (ข้อ 1,2,8,9,12,14, 15,18,24,25) 1)Service Plan (10สาขา) สอดคล้อง KPI (ข้อ 3,4,5,6,7,10,11,13, 16,17,19,20,21,22,23, 26) 2.ประเด็นการจัดบริการ ร่วม (Service Plan การ พัฒนาระบบบริการ 5 สาขา หลัก, KPI ข้อ 2)

5 ระยะเวลาการตรวจราชการ ตรวจราชการ ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1ตรวจราชการช่วง เดือน ก.พ.-มี.ค. รอบที่ 2ตรวจราชการช่วง เดือน มิ.ย.-ก.ค. ใช้ระยะเวลาในการตรวจราชการ จำนวน 3 วัน ป ระกอบด้วย วันที่ 1-2 ทีมตรวจราชการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ ตามราย KPI วันที่ 3ช่วงเช้า - เวลา 09.00-12.00 น.เตรียมความพร้อม ทีม Regulator ช่วงบ่าย - เวลา 13.00-16.30 น.นำเสนอผลการตรวจ ราชการกับ CEO ระดับเขต และผู้บริหารแต่ละ ระดับของจังหวัด

6 การตรวจราชการ Service Plan (10 สาขา)

7 1.ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (10 สาขา) แนวทางการตรวจ 1. วิเคราะห์ข้อมูล ตามเป้าหมายการพัฒนาบริการ แต่ละสาขา (10 สาขาหลัก) 2. ค้นหาปัจจัยเสี่ยง หรือข้อสังเกต ที่ทำให้ ไม่บรรลุผล ตามแนวทางการตรวจ ตามรายละเอียดบางรายการแนบท้าย 3. สอบทานสิ่งที่พื้นที่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรลุเป้าหมาย 4. สรุปผลการตรวจติดตาม แจ้งต่อหน่วยรับตรวจ และ CEO

8 Service Plan 10 สาขา ระดับเขต/จังหวัด -มียุทธศาสตร์ แผนงาน กระบวนการ -ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล สอดคล้อง KPI การตรวจ Accredit (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) กรมตรวจรับรองคุณภาพครบทุกแห่งภายใน 1 ปี (รพช. F1-F3) 1.ทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (สสจ.+รพศ./รพท.) ดำเนินการตรวจสอบ รับรอง คุณภาพทุกแห่ง ภายในเวลา 1 ปี 2.สุ่มตรวจสอบโดยกรมเพื่อตรวจสอบรับรอง คุณภาพ รพช. ครบทุกแห่ง ในเวลา 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 30 ปีที่ 2 ร้อยละ 70 ปีที่ 3 ร้อยละ 100 (รพสต.) KPI ข้อ 17 การบริการช่องปากคุณภาพ 1.ระดับจังหวัด(สสจ.+เครือข่าย)ดำเนินการ ตรวจ รพ.สต. 2.ศูนย์วิชาการ(ศูนย์อนามัย+สำนักทันตฯ กรมอนามัย)สุ่มประเมิน รพ.สต.ทกเขต โดย สุ่มเขตละ 2 จังหวัดๆ ละ 3-5 แห่ง) ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan 10 สาขา

9 ตัวอย่าง ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan

10 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 1 โรคหัวใจ1. ลดการป่วยจาก Acute MI โดยระบบ Fast Tract STEMI เพิ่มขึ้นทุกจังหวัด 1.1) มียุทธศาสตร์ แผนงาน กระบวนการดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ระดับเขต/จังหวัด) 1.2) การควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผล (ระดับเขต/จังหวัด) กรมการ แพทย์ [ตัวอย่าง1] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (สาขาโรคหัวใจ)

11 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 1 โรคหัวใจสอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าถึงบริการ ตัวชี้วัดที่ 4ร้อยละผู้ป่วยโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI)ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ(70) 1) การมีระบบช่วยวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว เช่น EKG Consultant ในเครือข่าย STEMI 2) จำนวน รพ.ตั้งแต่ F1ขึ้นไปสามารถให้บริการโดยใช้วิธีให้ยา ละลายลิ่มเลือดได้จำนวน.......แห่ง(คิดเป็นร้อยละ.....) เพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา จำนวน.....แห่ง (คิดเป็นร้อยละ.....) กรมการ แพทย์ [ตัวอย่าง1] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (สาขาโรคหัวใจ) ต่อ

12 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 1 โรคหัวใจ3) มีระบบการส่งต่อและการรับผู้ป่วย เพื่อให้การบริการได้ในเวลา เหมาะสม (Golden Time) ทั้ง ( Thrombolytic Agent ) และ/ หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ ( PPCI – Primary Percutaneous Cardiac Intervention) กรมการ แพทย์ [ตัวอย่าง1] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (สาขาโรคหัวใจ) ต่อ

13 ตัวอย่าง ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (กรณี KPI คุณภาพ)

14 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 3 การ พัฒนา ระบบ บริการ อุบัติเหตุ 1.การลดอัตราตายจากอุบัติเหตุ โดยระบบ Fast Tract Trauma เพิ่มขึ้นทุกจังหวัดเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีภาวะวิกฤติและมีระบบส่ง ต่อ Head Injury และ Multiple Trauma 1.1 มียุทธศาสตร์ แผนงาน กระบวนการดำเนินงานให้บรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมาย (ระดับเขต/จังหวัด) 1.2 การควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผล(ระดับเขต/ จังหวัด) 1.3 มีการใช้ Referral Mapping กรมการ แพทย์ [ตัวอย่าง2] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (อุบัติเหตุ)

15 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 3 การ พัฒนา ระบบ บริการ อุบัติเหตุ (ต่อ) สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพบริการ ข้อที่ 13 ร้อยละของ EMS, ER คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) ข้อที่ 13.1 ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองและสีแดง) ที่ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 10 นาทีที่ ได้รับแจ้งเหตุ (EMS) 1) ตรวจสอบ พิจารณา ร้อยละตามเกณฑ์ KPI ตาม รายไตรมาส 2) พิจารณายุทธศาสตร์และกระบวนการดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สธฉ [ตัวอย่าง2] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (สาขาอุบัติเหตุ) ต่อ

16 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 3 การพัฒนา ระบบบริการ อุบัติเหตุ (ต่อ) สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพบริการ ข้อที่ 13.2 ร้อยละของ ER คุณภาพ 1)รพ. ระดับ A, S, M1, M2 กรมการแพทย์ ตรวจรับรอง คุณภาพครบทุกแห่ง ภายใน 1 ปี 2) รพช. (F1-F3) ทีมตรวจสอบระดับจังหวัด(สสจ.+รพศ./ รพท.) ดำเนินการตรวจสอบ ER คุณภาพทุกแห่ง ภายในเวลา 1 ปี 3) สุ่มตรวจสอบ โดยกรมการแพทย์ ตรวจสอบรับรอง คุณภาพ รพช. ครบทุกแห่ง ในเวลา 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 30 ปีที่ 2 ร้อยละ 70 ปีที่ 3 ร้อยละ 100 กรมการ แพทย์ [ตัวอย่าง2] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (สาขาอุบัติเหตุ) ต่อ

17 ที่สาขา กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับ ผิดชอบ 3 การพัฒนา ระบบบริการ อุบัติเหตุ (ต่อ) 4) มีการประเมินระยะเวลาการรอคอยการดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉินน้อยกว่า 5 นาที 5) มีคลินิกนอกเวลารองรับผู้ป่วย กรณีไม่ฉุกเฉิน [ตัวอย่าง2] ประเด็นการตรวจราชการ Service Plan (สาขาอุบัติเหตุ) ต่อ

18 ประเด็นการจัดบริการร่วม

19 การจัดบริการร่วม หมายถึง..... กลไกความร่วมมือและช่วยเหลือกันในจังหวัด/เขต บริการสุขภาพ ระหว่างสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.ให้สามารถเชื่อมโยง ระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ในการจัดบริการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้รับบริการ การจัดบริการร่วม

20 2.ประเด็นการจัดบริการร่วม ประเด็นการ ตรวจราชการ กรอบการตรวจติดตาม หน่วยรับ ตรวจ ผลการจัดบริการ ร่วม 1. การจัดบริการ กำลังคนร่วม ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ ส่งแพทย์/ทันตแพทย์/พยาบาล จาก รพศ./รพท. ออกตรวจใน รพช. และจาก รพช. ออกตรวจใน รพสต. เป็นต้น 2. การจัดบริการ เตียงร่วม หรือ การใช้ สถานที่เพื่อบริการร่วม ในโรคที่เป็นปัญหาของ พื้นที่ เขต/จังหวัด/ อำเภอ

21 2.ประเด็นการจัดบริการร่วม ประเด็นการ ตรวจราชการ กรอบการตรวจติดตาม หน่วย รับ ตรวจ ผลการจัดบริการ ร่วม(ต่อ) 3. การจัดบริการ เครื่องมือแพทย์ร่วม เช่น เครื่อง CT Scan, รังสีวินิจฉัย, เครื่องตรวจจอประสาทตา, เครื่องตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) โดยอาจใช้วิธีการ การกำหนดศูนย์บริการ ร่วมเครื่องมือแพทย์ การให้ยืม เป็นต้น เขต/ จังหวัด/ อำเภอ

22 2.ประเด็นการจัดบริการร่วม ประเด็นการ ตรวจราชการ กรอบการตรวจติดตาม หน่วย รับ ตรวจ ผลการจัดบริการ ร่วม(ต่อ) 4. การเข้าถึงบริการร่วม พิจารณา จังหวัดมีการจัดการเข้าถึงบริการร่วม ระหว่างระบบ บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา จำนวน.......บริการ (คิดเป็นร้อยละ....) (มีเอกสารแสดงรายละเอียดอ้างอิง) เขต/ จังหวัด/ อำเภอ

23 ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

24 3.ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการตรวจ 1.วิเคราะห์ข้อมูล ตามเป้าหมายการพัฒนาบริการ ที่นอกเหนือจากแต่ละสาขา (10 สาขาหลัก) 2.ค้นหาปัจจัยเสี่ยง หรือข้อสังเกต ที่ทำให้ไม่บรรลุผล ตามแนวทางการตรวจตามรายละเอียดบางรายการ แนบท้าย 3.สอบทานสิ่งที่ที่พื้นที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อ บรรลุเป้าหมาย 4.สรุปผลการตรวจติดตาม แจ้งต่อหน่วยรับตรวจ และ CEO

25 บริการเฉพาะ ตามยุทธฯ 2 การตรวจตามกรอบ แนวทางการตรวจ ราชการ การตรวจ Accreditใน ส่วน KPI คุณภาพ (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) กรมตรวจรับรองคุณภาพครบทุก แห่ง ภายใน 1 ปี (รพช. F1-F3) 1) ทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (สสจ.+รพศ./รพท.) ดำเนินการ ตรวจสอบรับรองคุณภาพทุกแห่ง ภายในเวลา 1 ปี 2) สุ่มตรวจสอบโดยกรมเพื่อ ตรวจสอบรับรอง คุณภาพ รพช. ครบทุกแห่ง ในเวลา 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 30 ปีที่ 2 ร้อยละ 70 ปีที่ 3 ร้อยละ 100 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ -สุ่มประเมิน โดยศูนย์วิชาการ ระดับเขต(ศูนย์อนามัย) ทุก จังหวัด ร้อยละ 5 ของ รพ.สต. (อย่างน้อย 10-20 แห่ง/จังหวัด) KPI นอกเหนือจาก Service Plan 10 สาขา (ข้อ 1,2,8,9,12,14,15,18,24,25) ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

26 ตัวอย่าง ประเด็นการตรวจราชการ ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 (กรณี KPI คุณภาพ)

27 ตัวชี้วัด ประเด็นการ ตรวจราชการ กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับผิด ชอบ 8ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) 1. มีการตรวจ WCC คุณภาพ ดังนี้ 1.1 รพ. ระดับ A, S, M1, M2 ศูนย์วิชาการระดับเขต (ศูนย์อนามัย) ตรวจรับรองคุณภาพครบทุกแห่ง ภายใน 1 ปี 1.2 รพช. (F1-F3) ทีมตรวจสอบระดับ จังหวัด (สสจ.+รพศ./รพท.) ดำเนินการ ตรวจสอบ WCC คุณภาพ ทุกแห่ง ภายใน เวลา 1 ปี 2. สุ่มตรวจสอบ โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (ศูนย์ อนามัย) ตรวจสอบรับรองคุณภาพ รพช. (F1-F3) ครบ ทุกแห่ง ในเวลา 3 ปี ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 30 ปีที่ 2 ร้อยละ 70 ปีที่ 3 ร้อยละ 100 กรม อนามัย 3.ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 [ตัวอย่าง 1] ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

28 ตัวชี้วัด ประเด็นการ ตรวจราชการ กรอบการตรวจราชการ (Intermediate Output) ผู้รับผิด ชอบ 9ร้อยละศูนย์เด็ก เล็กคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70) 1.ระดับจังหวัด (สสจ.+เครือข่ายฯ+อปท.) ดำเนินการตรวจศูนย์เด็กเล็กคุณภาพทุกแห่ง ภายใน1 ปี 2.การสุ่มประเมิน โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (ศูนย์ อนามัย) ทุกจังหวัด ร้อยละ 5 ของ รพ.สต. (อย่างน้อย 10-20 แห่ง/จังหวัด) กรม อนามัย 3.ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 [ตัวอย่าง 2] ผลบริการเฉพาะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2

29 การตรวจรับรองคุณภาพ (Accredit)

30 กรมการแพทย์ รับผิดชอบ KPI(4, 7, 12.1, 13.2, 24, 19, 23) ER คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ miniMertคุณภาพ กรมอนามัย รับผิดชอบ KPI(6, 8, 9) ANC คุณภาพ คุณภาพ รพ.สต. ระบบบริการทันตกรรม WCC คุณภาพ ศูนย์เด็กเล็ก คุณภาพ การตรวจรับรองคุณภาพ

31 กรมควบคุมโรค รับผิดชอบ KPI(11, 12.3, 21, 22) NCD Clinic คุณภาพ SRRT คุณภาพ การตรวจรับรองคุณภาพ สบรส. รับผิดชอบ KPI(2, 3, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, บริการร่วม) DHS คุณภาพ

32 กรมวิทย์ฯ รับผิดชอบKPI(14) ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขคุณภาพ กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบ KPI(5,10,12.2) ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ MCATT คุณภาพ การตรวจรับรองคุณภาพ

33 โดยกรมฯ กำหนดเกณฑ์/แนวทางการรับรองคุณภาพ เพื่อแจ้งให้ หน่วยบริการที่รับการตรวจสอบทราบ และอาจเริ่มมีการดำเนินการตรวจ รับรองคุณภาพ ประมาณเดือน มกราคม 2557 สธฉ. รับผิดชอบ KPI(13.1) แพทย์แผนไทยฯ รับผิดชอบ KPI(1) อย.+สบส. รับผิดชอบ KPI(25)

34 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถ เข้าถึงบริการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google