งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 7122402 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญ มาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 7122402 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญ มาธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 7122402 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญ มาธรรม

2 เนื้อหารายวิชา ภาคทฤษฎี เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต – โปรโตคอลของระบบเครือข่ายและ OSI Model – แนวคิดและอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อ เครือข่าย – โปรโตคอล TCP/IP, ARP, RARP และ ICMP – การขนส่งข้อมูลด้วย โปรโตคอล TCP และ UDP –DNS, e-Mail และ FTP –WWW, HTTP และ TELNET

3 เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) ภาคทฤษฎี ( ต่อ ) เทคโนโลยีการโปรแกรมบนเว็บ – เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพจ – การสร้างเว็บเพจจากกลุ่มภาษามาร์คอัพ – การควบคุมเว็บเพจด้วยภาษาสคริปต์ – เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้งานบนเว็บเพจ

4 เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) ภาคทฤษฎี ( ต่อ ) เว็บเทคโนโลยีอื่น ๆ –Middleware และ Component – Based –Wireless Application Protocol (WAP) –Web Service – เว็บเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 เนื้อหารายวิชา ( ต่อ ) ภาคปฏิบัติ – ภาษา PHP เบื้องต้น – การใช้งานข้อมูลตัวแปรและตัวดำเนินการ – คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงาน – ฟังก์ชัน – การสร้างฟอร์ม – การจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL

6 แนะนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สุธี พงศาสกุลชัย. 2551. เว็บ เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. อนรรฆนงค์ คุณมณี. Basic of PHP. นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็น เตอร์. www.sukanchalika.net แนะนำ ASEAN ASEAN Community in 2015 th-sub

7 การวัดผลการเรียน AB+BC+CD+DE 80- 100 75- 79 70- 74 60- 69 50- 59 45- 49 40- 44 0-39 ภาคทฤษฎี (50) - สอบกลางภาค 20- สอบปลาย ภาค 30 ภาคปฏิบัติ (50) - ออกแบบและสร้างเว็บไซท์ (20) - สอบปฏิบัติ (15) - รายงาน (10) - การมี ส่วนร่วมในชั้นเรียน (5)

8 ขอให้ทุกคนโชคดี


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 7122402 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญ มาธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google