งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ โดย นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ โดย นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ โดย นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์

2

3 ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย ยาเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง ยา เครื่องมือแพทย์ บริการ สุขภาพ ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง อนามัยสิ่งแวดล้อม จัดการ ข้อร้องเรียน

4 ๓. ระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ ๓. ระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ ๔. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ ๔. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ ๒. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ ๒. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ ๑. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ กฎหมายและ การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน สุขภาพ ประเด็นการตรวจราชการ

5 ประเด็นการตรวจกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล 1.การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับ จังหวัดที่มีคุณภาพ 1.1 การจัดทำแผนงาน และงบประมาณของจังหวัด ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1.2 การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (1) ควบคุมกำกับการผลิต/นำเข้า/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Pre Marketing) (2) เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด (Post Marketing ) 1.3 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้าน กฎหมาย และการคุ้มครองผู้บริโภค (Empowerment & Education) (1) การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานตามกฎหมาย และอปท. (2) ส่งเสริมความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน 1.4 ระบบการเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาเพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา และการเฝ้าระวัง 1.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสพัฒนา การติดตามและประเมินผล กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

6 ประเด็นการตรวจกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล 2. ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ ระดับ จังหวัดที่มีคุณภาพ 2.1 การจัดทำแผนงาน และงบประมาณ ของ จังหวัดในเรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ 2.2 การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ สุขภาพ (1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ธุรกิจบริการ สุขภาพและควบคุม กำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (2) ส่งเสริมการรับรู้สิทธิประโยชน์ด้านบริการ สุขภาพ และสร้างเครือข่ายคุ้มครองบริการ สุขภาพส่งเสริม ควบคุม กำกับ 2.3 ระบบข้อมูลในการดำเนินงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพผู้ประกอบโรคศิลปะ 2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ โอกาสพัฒนา การติดตามและประเมินผล กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

7 ประเด็นการตรวจกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล 3. ระบบการบริหารจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผล กระทบต่อสุขภาพ ระดับ จังหวัดที่มีคุณภาพ 3.1 การจัดทำแผนงาน และงบประมาณของจังหวัด ในเรื่องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3.2 การดำเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สถานประกอบการ และ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (2) ติดตามประเมินสถานประกอบการ และควบคุม กำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.3 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีวอ นามัยและสิ่งแวดล้อม(Empowerment& Education) (1) การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานตามกฎหมาย และ อปท. (2) ส่งเสริมความรู้ด้านการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชน 3.4 ระบบข้อมูลในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม 3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสพัฒนา การติดตามและประเมินผล กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

8 ประเด็นการตรวจกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล 4. ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สุขภาพ 4.1 การจัดทำนโยบาย แผนงานและงบประมาณ ของจังหวัดในเรื่องจัดการเรื่องร้องเรียนการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4.2 การจัดระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 4.3 การสื่อสารระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนแก่ ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.4 ความสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 4.5 ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 4.6 การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ โอกาสพัฒนา การติดตามและประเมินผล กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

9 ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 1. ระดับความสำเร็จของการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. 2. ร้อยละของจำนวนตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่า ด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ได้รับการติดตาม ประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 80) กรมอนามัย 3. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 98) (หมายเหตุ สถานบริการภาคเอกชน) อย./กรม สบส. 4. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ (ร้อยละ 57) กรม สบส. 5. ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้รับการจัดการ ตามขั้นตอนที่กำหนด (ร้อยละ 80) กรมอนามัย กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

10 Regulatory Body Service Providers การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ ข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ลดลง/ได้รับการแก้ไข ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียน ผลลัพธ์ที่ต้องการ

11


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ โดย นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google