งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 โดย นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ณ ห้องมงกุฎนาก โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 โดย นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ณ ห้องมงกุฎนาก โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 โดย นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ณ ห้องมงกุฎนาก โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 24 ธันวาคม 2556

2 เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายสำคัญ ภารกิจเร่งเด่วน ธรรมมาภิบาล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ ปี 2548 นโยบายปฏิรูปกระทรวง

3 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 2 การพัฒนาระบบ และจัดระบบ บริการฯ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ 4 กฎหมายและการ คุ้มครองผู้บริโภค 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพใน พื้นที่ (Area Base) 2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการดำเนินการ จัดบริการร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและจัดการ ทรัพยากรบุคคล 3.3 การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน 3.6 การจัดการเรื่องร้องทุกข์ 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ 4.1 ระบบการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.2 ระบบบริหาร จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อ สุขภาพ 4.3 ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการ คุ้มครองผู้บริโภค เขตสสจ. รพศ./ รพท. รพช. สสอ. รพ. สต.

4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างโอกาสความ เสมอภาค และเท่าเทียมกันทาง สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างโอกาสความ เสมอภาค และเท่าเทียมกันทาง สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ ครัวไทยสู่ ครัวโลก (VC) ท่อง เที่ยว Logistic การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ภัยพิบัติ ระเบียบ/ กฎหมาย 4 ครัวไทยสู่ ครัวโลก (VC)

5 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ พร้อมจำหน่ายตามมาตรฐาน (Primary GMP) ผู้รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเซียน ปี ๒๕๕๘ โครงการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว 1) การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว (3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา) 2) การประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว 3) การรักษาพยาบาล (ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในต่อปี) 4) การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค เช่น การฝากครรภ์ เท้าช้าง TB วัคซีน (EPI) ประเด็นการตรวจราชการของ กสธ. 5

6 กรอบการตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 7 ปี 2557 แผนการตรวจ ราชการ 4 คณะ 5 ยุทธศาสตร์ หลัก เขต 7

7 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะ สุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพในพื้นที่ (Area Base) 2 การพัฒนาระบบและ จัดระบบบริการฯ 2.1 ผลการ ดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการ ดำเนินการจัดบริการ ร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและ จัดการทรัพยากร บุคคล 3.3 การบริหาร งบประมาณ การเงิน และการคลัง 3.4 การบริหาร เวชภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุม ภายใน 4. กฎหมายและการ คุ้มครองผู้บริโภค 4.1การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข ยุทธศาสตร์กระทรวง 3 ยุทธศาสตร์ นโนบาย สำคัญ แผนการตรวจราชการ 4 คณะ

8 5 ยุทธศาสตร์เขตบริการสุขภาพที่ 7 1.พัฒนาระบบการจัดการลดโรคและปัญหาสาธารณสุขของเขต บริการสุขภาพที่ 7 บนฐานองค์ความรู้และปัญญา 2.พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม เป็นธรรม ประชาชนเข้าถึงบริการแบบไร้รอยต่อ 3.สร้างความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและจัดการโรค และภัยคุกคาม สุขภาพ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 5.สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดีอายุยืน

9 1. ตรวจดูการบริหารงานให้เป็นไปตามความคาดหวังของ รัฐบาลตามงาน INSPECTION 1.1 งานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.2 งานที่จังหวัดวิเคราะห์เห็นว่ามีปัญหาและต้องการ พัฒนา 1.3 งานที่ผู้ตรวจราชการและคณะเห็นว่าควรทำให้ได้ผล ตามนโยบาย 1.4 งานที่ต้องการแก้ปัญหาแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาให้งานยั่งยืน โดยมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากขึ้น 1.5 งานที่คาดว่าจะเกิดปัญหาในอนาคต คาดการณ์ ป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดได้

10 2. นิเทศงาน (Supervision) 2.1 แนะนำ Technique,วิชาการแต่ละเรื่องให้ได้ตาม ข้อ 1 2.2 เป็นตัวกลางเพื่อหาผู้รู้นอกคณะนิเทศงานมาช่วย จังหวัด,เขต เพื่อให้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจ ราชการในข้อ 1 2.3 การจัดการเรียนรู้ ของบุคลากรในเขต,นอกเขต เพื่อพัฒนาเป็น Knowledge Organization 2.4 ขวัญกำลังใจและ Empowerment บุคลากรเพื่อ Monitor งานและเสนอแก้ไขเชิงบริหาร

11 1. ดูการบริหารจัดการในระดับจังหวัดว่าจัดการ (Manage) อย่างไร มีระบบ Deployment ลงสู่ล่างอย่างไร, จัด organization และมี Leader power ในการจัดการอย่างไร เพื่อให้แน่ใจและวางใจได้ว่า ปลายปีงานของจังหวัดจะได้บรรลุตาม เป้าหมายในข้อ 1 ของการตรวจราชการ โดยใช้แผนระดับจังหวัด และอำเภอ ครอบคลุมถึงขบวนการได้มาของแผน ทรัพยากรที่จะ ใช้ แผนวิธี Implementation การกำกับอย่างไร ประเมินผล อย่างไร โดยเฉพาะการกำกับเพื่อให้ได้แผนที่ดีทั้งระดับอำเภอ และจังหวัด ตลอดจนวิธีการ Monitor เพื่อให้เป็นไปตามแผน

12 2. ดูตัวอย่างของ คปสอ. รวมทั้ง รพสต. ในการรับ ช่วงการดำเนินงานจากจังหวัด และวางแผนการ บริหารงานระดับอำเภออย่างไร มีการวางเป้าหมายงาน และวิธีการกำกับงาน การแก้ไขปัญหางานการประเมินผล อย่างใด ทั้งในส่วนของ รพช., รพสต และอปท.อย่างไร 3. ดูตัวอย่างจังหวัดละ 1 อำเภอ

13 รอบที่ 1 มกราคม ถึง มีนาคม 2557 ไม่เน้นดูผลงานตามตัวชี้วัด แต่จะดูวิธีการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร รอบที่ 2 มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2557 เป็นการตรวจเพื่อดูความก้าวหน้าของงาน และขบวนการแก้ปัญหาโดยจะดูผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้วยรวมทั้งผลการ ดำเนินงานตามข้อสั่งการจากรอบที่ 1

14 การตรวจราชการกรณีพิเศษ จะกำหนดเสริมในบางจังหวัดหรือบางอำเภอ โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการติดตามกรณีใด กรณีหนึ่งหรือ หลายกรณีรวมกันดังนี้ 1. มีปัญหาไม่ก้าวหน้าของงานที่เป็นนโยบาย 2. มีปัญหาในเชิงการบริหารที่คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคต และเพื่อการป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต 3. ปรากฏชื่อเสียงทั้งด้านดีหรือไม่ดีต่อสาธารณชนอย่าง กว้างขวาง 4. เป็นตัวอย่างในการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบในระดับเขต หรือระดับชาติต่อไป 5. จังหวัดร้องขอ

15 เขต จังหวัด กำหนดการตรวจราชการฯกรณีปกติ และบูรณาการ หมายเหตุ รอบที่ 1 รอบที่ 2 7กาฬสินธุ์22-24 มค. 57 11-13 มิย. 57กำหนดการ อาจมีการ เปลี่ยนแปลง ตามความ เหมาะสม 7มหาสารคาม 5-7 กพ. 57 18-20 มิย. 57 7ร้อยเอ็ด19-21 กพ. 57 16 -18 กค. 57 7ขอนแก่น 5-7 มีค. 57 23-25 กค. 57

16 วันที่ 1 คณะตรวจราชการฯเดินทางและเข้าวิเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อประเด็นที่รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป วันที่ 2 เช้า เวลา 09.00-12.00 น. จังหวัดนำเสนอให้ เชิญเฉพาะ บุคลากรในสสจ. และรพศ./รพท(กรรมการบริหาร), บุคลากรระดับอำเภอไม่ต้องเข้าร่วมประชุม บ่าย ตรวจเยี่ยม คปสอ และ รพสต. วันที่ 3 เวลา 08.30-09.00 น.ประชุมผู้ตรวจราชการกรม/ สำนัก เตรียมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เวลา 09.00-16.00 น. สรุปผลการตรวจราชการฯ เชิญระดับคปสอ. อำเภอร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้บริหาร ผอ.รพศ./ รพท./,รพช. และ สสอ.

17 การลงพื้นที่ -ในฝ่ายต่างๆของ สสจ. ใน รพศ./รพท. วันที่ 1 และ บ่ายวันที่ 2 (เฉพาะผู้ตรวจราชการกรม/ผู้แทน/สำนัก ที่ยัง วิเคราะห์ข้อมูลฯไม่เสร็จ) - ใน คปสอ. ระดับอำเภอ และ รพ.สต. ทีมตรวจ ราชการฯส่วนผู้ตรวจราชการกรม/ผู้แทน/สำนัก หากเก็บ ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วย การเลือกพื้นที่ ให้จังหวัดเลือกโดยหมุนเวียนกันและเลือก พื้นที่ที่ค่อนข้างมีปัญหาหรือเลือกพื้นที่อื่นๆที่ จังหวัด เห็นว่า เหมาะสม

18 เช้าวันที่ 2 - สสจ. นำเสนอภาพรวมของจังหวัด ตามประเด็นตัวชี้วัด รอบที่1 เอกสารตัวเลข Baseline data ตามตัวชี้วัดมาก ที่สุดตามที่มีต้องเสนอใน PowerPoint) โดยเน้นให้แสดงว่า จะสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ ในรอบที่ 2 ให้เสนอผล ตัวชี้วัดและรายงานผลตามข้อสั่งการจากรอบที่ 1 - รพศ./รพท. ไม่ต้องนำเสนอผลงานตามตัวชี้วัดของ กระทรวง ให้เสนอเป็นเอกสารเท่านั้น โดยนำเสนอ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของโรงพยาบาล สู่เครือข่ายของจังหวัด อย่างไร้รอยต่อ Provincial Seamless Service Networks และผลงานเด่น

19 บ่ายวันที่ 2 - คปสอ. เสนอผลการดำเนินงานภาพรวมของอำเภอ การ ขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) เครือข่ายอำเภอ/ตำบล ไร้รอยต่อ District / Sub District Seamless Service Networks 1. การวางแผน กำกับงาน คปสอ. ในการจัดบริการร่วมอย่างไร โดยเฉพาะงานสนับสนุน รพสต และการมีส่วนร่วมของ อปท. อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 2. การจัดทำแผนการใช้เงิน 3. คุณภาพบริการ 4. ผลงานเด่น 5. งาน Innovation ใหม่ๆ

20 - รพ.สต. 1.นำเสนอผลการดำเนินงานในระดับตำบลลงสู่หมู่บ้าน 2.เฉพาะงาน Services บน รพสต งาน Primary Care ( CANDO ) Home visit, home health care home beds 3. ผลงานเด่นและงาน Innovation ใหม่ๆ

21 ตามแบบรายงาน ตก 1, ตก 2 และ ตก 3 ดังนี้ 1.รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานราย จังหวัด ตามแบบรายงาน ตก 1 โดยผู้ตรวจกรม/ผู้แทน ส่ง ให้สำนักตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 7 ภายในวันสุดท้ายการตรวจราชการในแต่ละจังหวัด 2.รายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานรายเขต ตามแบบรายงาน ตก 2 โดยผู้ตรวจกรม/ผู้แทน จัดทำ รายงานสรุปภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 7 ในเรื่องที่ รับผิดชอบ ส่งให้ประธานคณะ เพื่อจัดทำรายงานบทสรุป ผู้บริหารภาพรวมคณะ(Executive summery) ส่งให้สำนักตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 7 รวบรวม ภายใน 5 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการตรวจราชการครบทั้ง 4 จังหวัด

22 3. รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการของผู้ตรวจ ราชการกระทรวง (ตก3)ให้จังหวัดรายงานผลการ ดำเนินการตามข้อสั่งการ/เสนอแนะ ส่งให้สำนักงาน สาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 7 เพื่อเสนอให้ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงพิจารณา ตามกำหนดดังนี้ รอบที่ 1 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2557 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 จังหวัด ดำเนิน การ

23 กำหนดการในปี 2557 ออกพร้อมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ออกตรวจราชการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และรายงานผลตามแบบรายงาน ส่งให้ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจราชการแบบบูรณาการ สำนักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ครั้งที่ 2 ออกตรวจราชการภายในเดือนสิงหาคม 2557 และ รายงานผลตามแบบรายงาน ส่งให้ผู้รับผิดชอบงานตรวจ ราชการแบบบูรณาการ สำนักตรวจและประเมินผล ภายในวันที่ 30กันยายน 2557

24 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 โดย นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ ณ ห้องมงกุฎนาก โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google