งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี ท่าพระ ขอนแก่น 14 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี ท่าพระ ขอนแก่น 14 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี ท่าพระ ขอนแก่น 14 มกราคม 2557

2 หัวข้อ กรอบประเด็นการตรวจราชการ ปี 2557 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กับ การตรวจราชการ ระบบข้อมูลสนับสนุนการนิเทศงาน ติดตาม กำกับ ประเมินผล ทีมนิเทศ รูปแบบ และกำหนดการนิเทศงานจังหวัดร้อยเอ็ด

3 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557

4 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 1. พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานในรูป คณะกรรมการระดับเขต * จัดทำแนวทางการจัดตั้ง สนง. เขต สุขภาพ ( องค์ประกอบด้านคน เช่น CIO CSO CFO และโครงสร้างงาน ) * จัดตั้งคณะกก. พัฒนาระบบบริการ สุขภาพระดับเขต ( Service Provider Board ) * มอบนโยบายการบริหารแผนงานและ ข้อมูลระดับเขต - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ / - บริหารการเงินการคลัง - บริหารทรัพยากร ฯลฯ

5 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 2. การบริหารร่วม - บริหารแผน : มียุทธศาสตร์และแผนการ ดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต - บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผน กำลังคน โดยวิเคราะห์ อัตรากำลัง ความต้องการรายหน่วย บริการ จัดสรรอัตรากำลัง พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การจ้างพนักงานกสธ. และการกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจ ให้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

6 - บริหารงบประมาณ : บริหารงบ UC ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายหัว และงบ PP ทั้ง และงบ Non UC ในการ ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ส่วนกลาง กำหนดวงเงินให้ เขตบริหารเอง - บริหารงบลงทุน : วางแผนการลงทุนและ แผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกันในเขต - บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง : มีแผนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกสธ. โดยเฉพาะยา และวัสดุ วิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการร่วมกัน กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต

7 3. การจัดบริการร่วม * มีแผนการจัดบริการที่บูรณาการ ครอบคลุม 4 มิติ เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามกลุ่มวัย * มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบ บริการ 10 สาขาและ ยกระดับขีดความสามารถของ สถานบริการในลักษณะ เครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทั้งในเขต และนอกเขต * ดำเนินการติดตามและบริหารผลการ ดำเนินงานตาม ระยะเวลา * ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานและ การจัดบริการร่วม

8 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 2 การพัฒนาระบบ และจัดระบบ บริการฯ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ 4 กฎหมายและการ คุ้มครองผู้บริโภค 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพใน พื้นที่ (Area Base) 2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการดำเนินการ จัดบริการร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและจัดการ ทรัพยากรบุคคล 3.3 การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน 3.6 การจัดการเรื่องร้องทุกข์ 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ 4.1 ระบบการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.2 ระบบบริหาร จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อ สุขภาพ 4.3 ประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการ คุ้มครองผู้บริโภค เขตสสจ. รพศ./ รพท. รพช. สสอ. รพ. สต.

9 เขต จังหวัด กำหนดการตรวจราชการฯกรณีปกติ และบูรณาการ หมายเหตุ รอบที่ 1 รอบที่ 2 7กาฬสินธุ์22-24 มค. 57 11-13 มิย. 57กำหนดการ อาจมีการ เปลี่ยนแปลง ตามความ เหมาะสม 7มหาสารคาม 5-7 กพ. 57 18-20 มิย. 57 7ร้อยเอ็ด19-21 กพ. 57 16 -18 กค. 57 7ขอนแก่น 5-7 มีค. 57 23-25 กค. 57

10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557-25560 กระบวนการทบทวน ปรับปรุง และประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ปึ 2557 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด การสังเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กับการตรวจราชการ แบบรายงานผลการดำเนินงาน

11 5. ดำเนินการ 3. กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ 4. แปลงยุทธศาสตร์สู่การวัดผลและกำหนดกลยุทธ์ และโครงการ 2. ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ กระบวนการจัดทำระบบบริหารยุทธศาสตร์ ประเมินศักยภาพองค์กร ในการตอบสนองความต้องการ ทางยุทธศาสตร์ 1. วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ นโยบาย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการณ์ตามภารกิจ ศึกษา และ วิเคราะห์ ความต้องการ หรือจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าหมายกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม รายงานผล ประเมินผล / ปรับปรุงและพัฒนา ติดตามผล ดำเนินงานตามแผน 6. เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ ทบทว น ภารกิ จ และ โครง สร้าง องค์ก ร พัฒนา ขีด ความ สามาร ถ แก่ บุคลา กร พัฒ นา ระบ บ ICT จัดทำ งบประมา ณ แบบ มุ่งเน้น กลยุทธ์ และ วัดความ คุ้มค่า ทาง การเงิน (SPBB+ PART) ยกระดั บภาวะ ผู้นำ แก่ทีม บริหาร รู้เขา รู้เรา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ( เป็นอะไร ?) ( ทำอะไร ?) ( มุ่งเน้นอะไร ?) ( ได้อะไร ?) CSF

12


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี ท่าพระ ขอนแก่น 14 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google