งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557
ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี ท่าพระ ขอนแก่น 14 มกราคม 2557

2 หัวข้อ กรอบประเด็นการตรวจราชการ ปี 2557
การสังเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กับ การตรวจราชการ ระบบข้อมูลสนับสนุนการนิเทศงาน ติดตาม กำกับ ประเมินผล ทีมนิเทศ รูปแบบ และกำหนดการนิเทศงานจังหวัดร้อยเอ็ด

3 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2557

4 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
พัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการระดับเขต * จัดทำแนวทางการจัดตั้ง สนง.เขตสุขภาพ (องค์ประกอบด้านคน เช่น CIO CSO CFO และโครงสร้างงาน) * จัดตั้งคณะกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับเขต ( Service Provider Board ) * มอบนโยบายการบริหารแผนงานและข้อมูลระดับเขต - พัฒนาระบบบริการสุขภาพ/ - บริหารการเงินการคลัง - บริหารทรัพยากร ฯลฯ

5 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
2. การบริหารร่วม - บริหารแผน : มียุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดระดับเขต - บริหารทรัพยากรบุคคล : มีการวางแผนกำลังคน โดยวิเคราะห์ อัตรากำลัง ความต้องการรายหน่วยบริการ จัดสรรอัตรากำลัง พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร การจ้างพนักงานกสธ. และการกำหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

6 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
- บริหารงบประมาณ : บริหารงบ UC ได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายหัว และงบ PP ทั้ง และงบ Non UC ในการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ส่วนกลางกำหนดวงเงินให้ เขตบริหารเอง - บริหารงบลงทุน : วางแผนการลงทุนและแผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกันในเขต - บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง : มีแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกสธ. โดยเฉพาะยา และวัสดุ วิทยาศาสตร์ มีการดำเนินการร่วมกัน

7 กลไกการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต
3. การจัดบริการร่วม * มีแผนการจัดบริการที่บูรณาการครอบคลุม 4 มิติ เพื่อ ตอบสนองเป้าหมายและตัวชี้วัดตามกลุ่มวัย * มีแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการ 10 สาขาและ ยกระดับขีดความสามารถของสถานบริการในลักษณะ เครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ (Service Plan) ทั้งในเขต และนอกเขต * ดำเนินการติดตามและบริหารผลการดำเนินงานตาม ระยะเวลา * ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานและการจัดบริการร่วม

8 กรอบประเด็นการตรวจราชการ ปี 2557
ตรวจติดตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ตรวจติดตาม กฎหมายสำคัญ 2 ภารกิจ 4 หัวข้อ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 2 การพัฒนาระบบและจัดระบบบริการฯ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ 4 กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 17 ประเด็นการตรวจราชการ 1.1 กระบวนการ บริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 1.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพ ตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม 1.3 ผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานปัญหา สุขภาพใน พื้นที่ (Area Base) 2.1 ผลการดำเนินงาน Service Plan 2.2 ผลการดำเนินการ จัดบริการร่วม 2.3 ผลการจัดบริการ เฉพาะ 2.4 การตรวจรับรอง คุณภาพ 3.1 การวางแผน 3.2 การบริหารและจัดการ ทรัพยากรบุคคล 3.3 การบริหารงบประมาณ การเงินและการคลัง 3.4 การบริหารเวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 3.5 การควบคุมภายใน 3.6 การจัดการเรื่องร้องทุกข์ 3.7 การสื่อสารและสารนิเทศ 4.1 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4.2 ระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 4.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยรับตรวจ เขต สสจ. รพศ./รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.

9 กำหนดการตรวจราชการฯกรณีปกติ
กำหนดการการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต จังหวัด กำหนดการตรวจราชการฯกรณีปกติ และบูรณาการ หมายเหตุ รอบที่ 1 รอบที่ 2 7 กาฬสินธุ์ 22-24 มค. 57 11-13 มิย. 57 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ เหมาะสม มหาสารคาม 5-7 กพ. 57 18-20 มิย. 57 ร้อยเอ็ด 19-21 กพ. 57 กค. 57 ขอนแก่น 5-7 มีค. 57 23-25 กค. 57

10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557-25560
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ปี กระบวนการทบทวน ปรับปรุง และประกาศใช้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ปึ 2557 การสังเคราะห์ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กับการตรวจราชการ แบบรายงานผลการดำเนินงาน

11 5.ดำเนินการ กระบวนการจัดทำระบบบริหารยุทธศาสตร์ 3.กำหนดทิศทาง
1. วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ 2. ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ นโยบาย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพการณ์ตามภารกิจ ศึกษา และ วิเคราะห์ ความต้องการ หรือจุดยืน ทางยุทธศาสตร์ รู้เรา ประเมินศักยภาพองค์กร ในการตอบสนองความต้องการ ทางยุทธศาสตร์ รู้เขา 5.ดำเนินการ รายงานผล ประเมินผล /ปรับปรุงและพัฒนา ติดตามผล ดำเนินงานตามแผน 6. เชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ 3.กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (เป็นอะไร ?) (ทำอะไร ?) (มุ่งเน้นอะไร ?) (ได้อะไร ?) CSF ทบทวน ภารกิจ และ โครงสร้าง องค์กร พัฒนาขีด ความ สามารถ แก่ บุคลากร พัฒนา ระบบ ICT จัดทำ งบประมาณ แบบมุ่งเน้น กลยุทธ์และ วัดความคุ้มค่าทางการเงิน (SPBB+PART) ยกระดับภาวะผู้นำแก่ทีมบริหาร CSF CSF 4. แปลงยุทธศาสตร์สู่การวัดผลและกำหนดกลยุทธ์ และโครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ กิจกรรม

12


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระการเตรียมทีมนิเทศงาน ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google