งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาเสพติด ปี 2556 เป้าหมายในการบำบัด 5370 คน ระบบสมัครใจ 3920 คน บังคับ บำบัดและต้องโทษ 1450 คน ขณะนี้มีผู้ เข้ารับการบำบัด 2146 คน ( สมัครใจ 456 คน ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาเสพติด ปี 2556 เป้าหมายในการบำบัด 5370 คน ระบบสมัครใจ 3920 คน บังคับ บำบัดและต้องโทษ 1450 คน ขณะนี้มีผู้ เข้ารับการบำบัด 2146 คน ( สมัครใจ 456 คน ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยาเสพติด ปี 2556 เป้าหมายในการบำบัด 5370 คน ระบบสมัครใจ 3920 คน บังคับ บำบัดและต้องโทษ 1450 คน ขณะนี้มีผู้ เข้ารับการบำบัด 2146 คน ( สมัครใจ 456 คน ร้อยละ 11.6) คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ป่วยระบบสมัครใจน้อย เน้นการค้นหา คัดกรอง ในสถานศึกษา รูปแบบการบำบัดที่ใช้ ค่ายบำบัด / จิต สังคมบำบัด คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและบูรณา การ

3 1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดไม่ กลับไปเสพซ้ำ เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2553 2554 2555 2556 90.57 91.34 92.25 95.91 การคัดกรองผู้ป่วยที่ดี มีคุณภาพ ผู้บริหารให้ความสำคัญ บูรณาการ มี M/E ทุกเดือน งบบำบัดของจังหวัด 1.6 ล้านบาท จ่ายตามผลงาน สมัครใจ 3500/ คน บังคับบำบัด 2500/ คน การค้นหาผู้ป่วยในระบบสมัครใจ เชิง รุก ในโรงเรียน โรงงาน ผลการ ดำเนินงาน เชิง ปริมา ณ เชิง คุณภา พ จุดเด่น โอกาสในการ พัฒนา

4 1. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ลดลง เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ? จำนวนผู้ป่วยปี 55 6741 คน จำนวนผู้ป่วยปี 56 2146 คน ผลการ ดำเนินงาน

5 ปี 2556 จังหวัดร้อยเอ็ด มีคลินิกยาเสพ ติด ทั้งหมด 11 คลินิก ผ่านการรับรอง คุณภาพ 5 รพ. ยังไม่มีโรงพยาบาลส่ง แบบประเมินตนเอง เพื่อขอรับการ ประเมิน คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและบูรณา การ


ดาวน์โหลด ppt ยาเสพติด ปี 2556 เป้าหมายในการบำบัด 5370 คน ระบบสมัครใจ 3920 คน บังคับ บำบัดและต้องโทษ 1450 คน ขณะนี้มีผู้ เข้ารับการบำบัด 2146 คน ( สมัครใจ 456 คน ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google