งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา

2 คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและบูรณาการ
ยาเสพติด ปี2556 เป้าหมายในการบำบัด 5370 คน ระบบสมัครใจ 3920 คน บังคับบำบัดและต้องโทษ 1450 คน ขณะนี้มีผู้เข้ารับการบำบัด 2146 คน (สมัครใจ 456คน ร้อยละ 11.6) คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้ป่วยระบบสมัครใจน้อย เน้นการค้นหา คัดกรอง ในสถานศึกษา รูปแบบการบำบัดที่ใช้ ค่ายบำบัด/ จิตสังคมบำบัด

3 1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดไม่กลับไปเสพซ้ำ เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดำเนินงาน การคัดกรองผู้ป่วยที่ดี มีคุณภาพ ผู้บริหารให้ความสำคัญ บูรณาการ มีM/E ทุกเดือน งบบำบัดของจังหวัด1.6 ล้านบาท จ่ายตามผลงาน สมัครใจ 3500/คน บังคับบำบัด 2500/คน การค้นหาผู้ป่วยในระบบสมัครใจ เชิงรุก ในโรงเรียน โรงงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา

4 1. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1. ร้อยละของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง เป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลการดำเนินงาน ? จำนวนผู้ป่วยปี คน จำนวนผู้ป่วยปี คน

5 คณะที่ 4 ภารกิจเฉพาะและบูรณาการ
ปี2556 จังหวัดร้อยเอ็ด มีคลินิกยาเสพติด ทั้งหมด 11 คลินิก ผ่านการรับรองคุณภาพ 5 รพ. ยังไม่มีโรงพยาบาลส่งแบบประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google