งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไข้เลือดออก. ตัวชี้วัด : อัตราป่วยตายด้วย ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ ๐. ๑๑ ต่อปี สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 ปี 2556 ข้อมูลประเทศเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไข้เลือดออก. ตัวชี้วัด : อัตราป่วยตายด้วย ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ ๐. ๑๑ ต่อปี สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 ปี 2556 ข้อมูลประเทศเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไข้เลือดออก

2 ตัวชี้วัด : อัตราป่วยตายด้วย ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ ๐. ๑๑ ต่อปี สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 ปี 2556 ข้อมูลประเทศเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนป่วย 48,5922,5811,127 อัตราป่วย 75.8351.7081.36 จำนวนตาย 5900 อัตราป่วยตาย 0.1200 ที่มา : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุม โรค ร้อยเอ็ดอัตราป่วยอันดับที่ 56 ของประเทศ ( จากลำดับอัตราป่วยน้อยไป มาก )

3 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม (DHF,DF, DSS) รายเดือน ปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555 ค่ามัธยฐาน 5 ปี และ target line จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนผู้ป่วยสะสม ม. ค – มิ. ย 56 ** มากกว่า ปี 55 5.5 เท่า ** มากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 4.4 เท่า จำนวน ( ราย ) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ. ย. 56 ( รายงาน 506)

4 พื้นที่การระบาดโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ ปี 2556 เดือน มิถุนายน ( วันที่ 1 – 10 มิ. ย.56 จากรายงาน 506 ) เดือน มิถุนายน ( วันที่ 1 – 10 มิ. ย.56 จากรายงาน 506 ) พบผู้ป่วย 71 ราย จาก 19 อำเภอ 47 ตำบล 57 หมู่บ้าน 47 ตำบล 57 หมู่บ้านอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด อ. โพนทอง 15 ราย อ. เมืองสรวง 12 ราย อ. เมืองร้อยเอ็ด 9 ราย

5 ผลการ ดำเนินงาน เชิง คุณภา พ จุดเด่น โอกาส ในการ พัฒนา ทบทวนสถานการณ์ในพื้นที่ ปรับรูปแบบในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้น การอบรมบุคลากรทางการ แพทย์ วิเคราะห์หาอำเภอที่เป็นพื้นที่ เสี่ยง และกำหนดมาตรการ เข้มข้น การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย CI HI และการนำมาใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตามการป้องกันควบคุมโรค การสร้างการมีส่วนร่วมในป้องกัน โรคของชุมชน

6 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดร้อยเอ็ด

7 อัตราความสำเร็จของการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคราย ใหม่เสมหะพบเชื้อ ต.ค.54 – มี.ค.2555 จำแนกรายโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมาย ร้อยละ 90

8 อัตราความสำเร็จของการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคราย ใหม่เสมหะพบเชื้อ ต.ค.54 – มี.ค.2555 จำแนกรายโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

9 ข้อสังเกต 1. Treatment success rate จังหวัดร้อยเอ็ดยัง ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิต (ร้อย ละ 6.3) และขาดยา (ร้อยละ 3.0) 2. รพ.ที่ Treatment success rate ต่ำ 3 ลำดับ แรกสาเหตุเนื่องจาก 2.1 รพ.หนองพอก ผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 31.3 (5/16) 2.2 รพ.ปทุมรัตต์ ผู้ป่วยขาดยา ร้อยละ 29.4 (5/17) 2.1 รพ.เมยวดี ผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 25.0 (1/4)

10 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบ เชื้อรายใหม่ยังสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ควร เร่งรัดสร้างระบบเครือข่ายให้มีพี่เลี้ยงดูแลการ กินยาของผู้ป่วย (DOT)  อัตราตายของผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อราย ใหม่ สูงกว่าเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อพบผู้ป่วยสูงอายุ ควรให้ผู้ป่วยนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลประมาณ ๒ สัปดาห์ เพื่อพยาบาลและเภสัชกร จะได้ให้ คำแนะนำ  เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเพื่อให้เข้าสู่ระบบการ รักษาโดยเร็วในโรงพยาบาลที่ยังมีผลงานไม่ผ่าน เกณฑ์ ควรได้มีการติดตามและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

11


ดาวน์โหลด ppt ไข้เลือดออก. ตัวชี้วัด : อัตราป่วยตายด้วย ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ ๐. ๑๑ ต่อปี สถานการณ์ไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 ปี 2556 ข้อมูลประเทศเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google