งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรพัฒนา SRRT เครือข่ายระดับตำบล นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรพัฒนา SRRT เครือข่ายระดับตำบล นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรพัฒนา SRRT เครือข่ายระดับตำบล นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

2 สมาชิก SRRT เครือข่ายระดับตำบล 1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 2.อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 3.บุคลากร อปท. ได้แก่ อบต. หรือ เทศบาล 4.กลุ่มอื่นๆ เช่น อาสาสมัครปศุสัตว์ ครูอนามัย

3 วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการเฝ้าระวังเหตุการณ์และ ทำงานกับเครือข่ายในระดับตำบล เพื่อ แจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติ รู้จักชนิดของเหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านสาธารณสุข สามารถตรวจสอบข่าวเบื้องต้นที่ได้รับ แจ้งจากแหล่งข่าวและดำเนินการ ตอบสนองได้เหมาะสม

4 เป้าหมายของการพัฒนาเครือข่าย SRRT ระดับตำบล 3 เร็ว รู้เร็ว (และตรวจสอบ) แจ้งเร็ว (แจ้งข่าว) ควบคุมเร็ว (จำกัดการระบาด)

5 1.การเฝ้าระวังเหตุการณ์ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ หมายถึง การ รับแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้ ได้ข่าวสารและข้อมูลการเกิด โรค และ ภัยสุขภาพ จากแหล่งข่าวชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

6 ตัวอย่างการเฝ้าระวังเหตุการณ์หนึ่งในชุมชน ตัวอย่างผู้ป่วย 5 ราย เมื่อมีการระบาดของอหิวาตกโรค ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ดัดแปลงจาก Dr.Marjorie P. Pollack, ProMed Mail รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 รายที่ 5 รพ. สต. รพ.เอกชน รายที่ 4

7 ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มารักษาที่ สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาล ธรรมชาติการรายงานโรค ผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในชุมชน ไม่ได้มารักษาที่โรงพยาบาล หรือ เป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ

8 ระบบงาน SRRT อำเภอและเครือข่ายระดับตำบล เหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน สอบสวน ตรวจสอบ แจ้งข่าว ควบคุมโรคได้เร็วขึ้น

9 2.ใคร คือ แหล่งข่าว 1.บุคคลในชุมชน เช่น อสม อบต ครูอนามัย อาสาสมัครปศุสัตว์ 2.สื่อมวลชน ได้แก่ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ชุมชน และแหล่งข้อมูลข่าวสารใน อินเตอร์เนต 3.บุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุข ทั้ง ภาครัฐและเอกชน เช่น แพทย์ หรือ พยาบาล

10 3.ชนิดของเหตุการณ์ผิดปกติ

11 1.โรคประจำถิ่นหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย หมายถึง โรคประจำถิ่นหรือกลุ่มอาการที่ ประชาชนรู้จักดี และพบบ่อยๆในชุมชน ตัวอย่างเช่น – ไข้เลือดออก – อุจจาระร่วง – โรคไข้หวัดใหญ่ ที่พบการระบาดตามฤดูกาล – โรคฉี่หนู (ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นในภาคอีสาน)

12 ตัวอย่างการระบาดของโรคอุจจาระร่วง

13 2.โรคใหม่หรือกลุ่มอาการที่ไม่เคยพบในพื้นที่ หมายถึง โรคใหม่หรือกลุ่ม อาการที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือ ไม่เป็นที่รู้จักในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น – ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุ – ไข้ออกผื่นและปวดข้อรายแรก ในพื้นที่

14 ตัวอย่างการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ไข้ชิคุนกุนยา) ชาวบ้านในหมู่บ้านชนบท มีอาการ ไข้ ปวดข้อ และออกผื่น พร้อมกัน หลายคน บางคนไปรักษาที่สอ. คลินิกหรือ ซื้อยากินเอง

15 3.เกิดเป็นกลุ่มก้อน หมายถึง มีจำนวนผู้ป่วยที่มี อาการคล้ายกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ในเวลาใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น – ผู้ป่วยไข้สูง ปวดศีรษะปวด กล้ามเนื้อ 2 รายเกิดขึ้น ภายหลังน้ำท่วม

16 4.เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในคน หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลต่อการเกิด โรคในคน เช่น สัตว์ป่วยตายผิดปกติ อาหาร ปนเปื้อน ระดับสารพิษในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น – ไก่ตายจำนวนมากในหมู่บ้าน ทำให้สงสัย ไข้หวัดนก – ปลาตายลอยเป็นแพในคลอง – สารเคมีรั่วจากโรงงาน

17 ตัวอย่างเหตุการณ์ผิดปกติในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ปลาตายจำนวนมาก ไก่ตายผิดปกติ

18 ตัวอย่างเหตุการณ์ผิดปกติในสัตว์และสิ่งแวดล้อม สารเคมีรั่วจากรถบรรทุก ภาวะน้ำท่วม และชาวบ้าน มีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อ ตา แดง จำนวนหลายราย

19 ผู้แจ้งข่าวเป็นใคร อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เทศบาล นักการเมืองท้องถิ่น ครู ตำรวจ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชน อาสาสมัครอื่น ๆ เช่น อาสาสมัครปศุสัตว์ อปพร. อาสาชุมชนฯ คลินิกเอกชน ร้านขายยา ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี พระในวัด เจ้าของร้านค้าปลีก จนท.สาธารณสุข ถ้าเกิดโรคอุจจาระร่วงในครอบครัวหนึ่ง มีผู้ป่วย 4 คน (พ่อ แม่ ลูก ปู่) ใครจะทราบและแจ้งข่าวนี้ได้

20 สรุปเหตุการณ์ผิดปกติที่ต้องแจ้งข่าว 1.ผู้ป่วยเป็นโรคที่มีความสำคัญ หรือ โรคประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดนก 2.ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ เคยพบมาก่อน 3.ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน มีหลายราย พร้อม ๆ กัน 4.เหตุการณ์ผิดปกติในสัตว์และ สิ่งแวดล้อม 20

21 ประโยชน์ของการเฝ้าระวังเหตุการณ์ พบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือการระบาด ได้ เร็วขึ้น ขณะที่ปัญหายังไม่ลุกลาม สามารถใช้ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เมื่อการให้บริการรักษาพยาบาลหยุดชะงัก เช่น น้ำท่วมใหญ่ ข้อมูลที่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ทัน เหตุการณ์ ส่งผลทำให้ประชาชนปลอดภัย มีสุขภาพดี

22 เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนา มีศูนย์รับแจ้งข่าวที่ รพ.สต.หรือ อบต. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างใกล้ชิดใน พื้นที่  รพ.สต.  อสม.  อบต./เทศบาล  หน่วยงานอื่นๆ เช่น ปศุสัตว์ตำบล ครู สื่อมวลชน

23 สรุป เป็นระบบเสริมการเฝ้าระวังระบบปกติ เพื่อช่วยให้ตรวจพบการระบาดได้เร็วขึ้น ศูนย์รับแจ้งข่าวที่รพ.สต. / อบต. รับแจ้ง เหตุการณ์เกิดโรคในคน และเหตุการณ์ ผิดปกติที่เกิดในสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ ส่งผลต่อสุขภาพของคน หัวใจของความสำเร็จคือ ทุกเหตุการณ์ที่ได้รับ แจ้งต้องมีการตอบสนอง คือ มีการตรวจสอบ ข่าวและควบคุมโรค

24 รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมเร็ว 24 SRRT เครือข่ายระดับตำบล

25 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรพัฒนา SRRT เครือข่ายระดับตำบล นายประเสริฐ ไหลหาโคตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google