งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง องค์ประกอบ ของระบบ คอมพิวเตอร์ ป.6

3   อธิบายองค์ประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร์ ได้ จุดประสงค์ การเรียนรู้

4 เรียนรู้เนื้อหา องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์

5 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ (Software) 3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People) 4. ข้อมูล (Data) 5. กระบวนงาน (Procedure) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ทำหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การที่ คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่เป็นประโยชน์ การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การที่ คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่เป็นประโยชน์

6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 1. หน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ 2. หน่วยประมวลผลกลาง CPU เปรียบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์ 3. หน่วยความจำ ทำหน้าที่ในการจัดเก็บ โปรแกรม ข้อมูลและผลลัพธ์ก่อนที่จะถูก นำไปสู่หน่วยต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำ ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รอม ROM เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถบันทึก ข้อมูลได้ และแรม RAM ทำหน้าที่ในการ เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ ลบข้อมูลเก่า เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะหายไป หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำ ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รอม ROM เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถบันทึก ข้อมูลได้ และแรม RAM ทำหน้าที่ในการ เก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ ลบข้อมูลเก่า เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะหายไป

7 หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำ ภายนอก เช่น Harddisk CD-ROM และ DVD-ROM หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำ ภายนอก เช่น Harddisk CD-ROM และ DVD-ROM 4. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

8 ซอฟต์แวร์ (software) 1. ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมควบคุมการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เป็นชุดคำสั่งที่สำคัญที่สุด แยกออกเป็น - โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เช่น Dos Windows - โปรแกรมแปลภาษา เช่น Compiler Interpreter - โปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น Norton Winzip 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น - โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมนำเสนอ งาน และ Word - โปรแกรมที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้น เช่น โปรแกรม ระบบเงินเดือน

9 บุคลากรคอมพิวเตอร์  หมายถึง ผู้ที่ลงมือปฏิบัติการผลิต สารสนเทศ ซึ่งได้นำเอา องค์ประกอบทั้ง 4 มาดำเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของผู้ที่ ต้องการสารสนเทศ บุคลากร ถือ เป็นส่วนสำคัญเพราะหากบุคลากร มีความสามารถแล้ว สารสนเทศที่ ได้จะมีคุณค่าและตรงต่อความ ต้องการของผู้ที่ต้องการใช้ สารสนเทศจริงๆ

10 ข้อมูล ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ ละวัน อาจจะเป็นข้อความตัวเลขก็ได้ เพื่อความ สะดวกในการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ ละวัน อาจจะเป็นข้อความตัวเลขก็ได้ เพื่อความ สะดวกในการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 1. การจัดแบ่งข้อมูลในองค์กร – ข้อมูลภายในองค์กร – ข้อมูลภายนอกองค์กร 2. การจัดแบ่งข้อมูลในด้านแหล่งที่มา – ข้อมูลปฐมภูมิ – ข้อมูลทุติยภูมิ

11 3. การจัดแบ่งข้อมูลในด้านการบันทึกในระบบ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลเชิงจำนวน ข้อมูลเชิงจำนวน ข้อมูลอักขระ ข้อมูลอักขระ ข้อมูลกราฟิก ข้อมูลกราฟิก ข้อมูลภาพลักษณ์ ข้อมูลภาพลักษณ์ ข้อมูลเสียง ข้อมูลเสียง ข้อมูล

12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน จัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ใน รูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศ เช่น กำหนดให้มีการป้อนข้อมูล ทุกๆ วัน ป้อนข้อมูลให้ทันตาม เวลาที่กำหนด มีการแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

13 ทำแบบทดสอบ หลังเรียน

14 ข้อ 1 ถูกผิด

15 ข้อ 2 ถูก ผิด

16 ข้อ 3 ถูก ผิด

17 ข้อ 4 ถูก ผิด

18 ผู้ที่ลงมือ ปฏิบัติการผลิต สารสนเทศ ข้อ 5 ถูก ผิด

19 ข้อมูล (Data) เป็น ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ ข้อ 6 ถูก ผิด

20 ข้อ 7 ถูกผิด

21 ข้อ 8 ถูกผิด

22 ข้อ 9 ฮาร์ดแวร์ คือข้อใด Timer เมาส์ แป้นพิม พ์ CPU ถูกทุก ข้อ

23 10. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ต่างๆ

24 สรุปผลคะแนน

25 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google