งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 สนับสนุนโดย สำนักเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ป.6

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

4 เรียนรู้เนื้อหา องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากรคอมพิวเตอร์ (People) ข้อมูล (Data) กระบวนงาน (Procedure) ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์

6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยรับเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์
หน่วยประมวลผลกลาง CPU เปรียบเสมือนหัวใจของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ ทำหน้าที่ในการจัดเก็บโปรแกรม ข้อมูลและผลลัพธ์ก่อนที่จะถูกนำไปสู่หน่วยต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รอม ROM เป็นหน่วยความจำที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ และแรม RAM ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ ลบข้อมูลเก่า เมื่อปิดเครื่องข้อมูลจะหายไป

7 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำภายนอก เช่น Harddisk CD-ROM และ DVD-ROM 4. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง

8 ซอฟต์แวร์ (software) 1. ซอฟต์แวร์ระบบ เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ เป็นชุดคำสั่งที่สำคัญที่สุด แยกออกเป็น - โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เช่น Dos Windows - โปรแกรมแปลภาษา เช่น Compiler Interpreter - โปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น Norton Winzip 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น - โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมนำเสนองาน และWord - โปรแกรมที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้น เช่น โปรแกรมระบบเงินเดือน

9 บุคลากรคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้ที่ลงมือปฏิบัติการผลิตสารสนเทศ ซึ่งได้นำเอาองค์ประกอบทั้ง 4 มาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของผู้ที่ต้องการสารสนเทศ บุคลากร ถือเป็นส่วนสำคัญเพราะหากบุคลากรมีความสามารถแล้ว สารสนเทศที่ได้จะมีคุณค่าและตรงต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้สารสนเทศจริงๆ

10 ข้อมูล ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวัน อาจจะเป็นข้อความตัวเลขก็ได้ เพื่อความสะดวกในการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท การจัดแบ่งข้อมูลในองค์กร ข้อมูลภายในองค์กร ข้อมูลภายนอกองค์กร 2. การจัดแบ่งข้อมูลในด้านแหล่งที่มา ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ

11 ข้อมูล 3. การจัดแบ่งข้อมูลในด้านการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลเชิงจำนวน ข้อมูลอักขระ ข้อมูลกราฟิก ข้อมูลภาพลักษณ์ ข้อมูลเสียง

12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน จัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศ เช่น กำหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกๆ วัน ป้อนข้อมูลให้ทันตามเวลาที่กำหนด มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ

13 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

14 ข้อ 1 <องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ มี 5 ส่วน>
ถูก ผิด

15 ข้อ 2 <ฮาร์ดแวร์ คือ โปรแกรมจับต้องไม่ได้>
ถูก ผิด

16 ข้อ 3 <ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จับต้องได้>
ถูก ผิด

17 ข้อ 4 <ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมจับต้องไม่ได้>
ถูก ผิด

18 ข้อ 5 < บุคคลากรคอมพิวเตอร์คือผู้ที่ลงมือปฏิบัติการผลิตสารสนเทศ >
ถูก ผิด

19 ข้อ 6 < ข้อมูล (Data) เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของและเหตุการณ์ต่างๆ >
ถูก ผิด

20 ข้อ 7 <คือซอฟต์แวร์>
ข้อ <คือซอฟต์แวร์> ถูก ผิด

21 ข้อ 8 <คือฮาร์ดแวร์>
ข้อ <คือฮาร์ดแวร์> ถูก ผิด

22 ข้อ 9 ฮาร์ดแวร์ คือข้อใด
Timer ข้อ 9 ฮาร์ดแวร์ คือข้อใด เมาส์ แป้นพิมพ์ CPU ถูกทุกข้อ

23 10. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ต่างๆ

24 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
สรุปผลคะแนน <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

25 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ครูสุวรรณ์ พิมเสน ครู คศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google