งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 4 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 4 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 4 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ Email นายวินัย มะยมทอง กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน 0 2245 1859winai@dsd.go.th นายวุฒิพงษ์ ประยูร เวชสิทธิ สำนักการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม 0 2282 9004alro@alro.go.th นายทัศนัย นุช ประเสริฐ สป. กระทรวง แรงงาน 0 2232 1416 Th_nuchpraserd@h otmail.com

3

4 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มบริการให้กับประชาชน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล

5 แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาโปรแกรมรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เซอร์วิสตรวจสอบบุคคลจากกรมการปกครองหรือ กระทรวงศึกษาธิการ เซอร์วิสส่งข้อมูลผู้ผ่านการฝึก ให้กรมการจัดหา งานไปหางานต่อไป เซอร์วิสรับข้อมูลจากกรมการจัดหางาน เพื่อแสดง ให้ประชาชนทราบ หรือประชาชนรับเซอร์วิสจากประชาชนโดยตรง

6 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ว่างงานที่ต้องการ ฝึกฝีมือ และต้องการมีงาน ทำ นักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ

7 แหล่งข้อมูล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรมการจัดหางาน

8 การใช้งาน ประชาชน หรือนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงาน มีความ ต้องการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน มาลงทะเบียนสมัคร ฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบจะรับเซอร์วิสในการตรวจสอบบุคคลจากกรมการ ปกครองหรือกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมและขอรับบริการ จัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งเซอร์วิสผู้ขอ จัดหางาน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อ - สกุล ที่อยู่ หลักสูตรที่ จบ ตำแหน่งงาน / อาชีพที่ต้องการ รายได้ / ค่าจ้างที่ ต้องการ ให้กรมการจัดหางานเพื่อดำเนินการจัดหางาน ให้ต่อไป กรมการจัดหางานจะส่งเซอร์วิสผลการจัดหางาน ประกอบด้วย ข้อมูลชื่อ - สกุล ที่อยู่ หน่วยงานยานจ้าง ที่ อยู่นายจ้าง ตำแหน่ง / อาชีพ รายได้ / ค่าจ้างที่จ้างงานให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้แจ้งให้ประชาชนได้รับ ทราบผลการจัดหางาน ประชาชนรับเซอร์วิสผลการจัดหางานโดยตรงจาก กรมการจัดหางาน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามารับบริการฝึกอบรมฝีมือ แรงงานและต้องการมีงานทำ จะได้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ลดขั้นตอน และความซ้ำซ้อนในการทำงาน ช่วยให้ประชาชนที่ผ่านกระบวนการศึกษา มีฝีมือ มีงานทำ มีอาชีพตรงกับความรู้ความสามารถ หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทำให้ลดความ ซ้ำซ้อนในการจัดการข้อมูล และได้ข้อมูลไว้ใช้ในการ บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีความสะดวกรวดเร็วในการ จัดการข้อมูล ประเทศมีข้อมูลไว้ในการวางแผนและบริหารแรงงานของ ประเทศได้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ


ดาวน์โหลด ppt ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ กลุ่มที่ 4 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google