งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
บทที่ 7 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

2 ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร
ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ก่อนเตรียมเอกสาร (ติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน) ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมาทำการเลือกภายหลัง ควรเข้าสู่ โหมด Print Preview เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้ จำค่า ติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้องเสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่

3 การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์
คลิกที่ปุ่ม Office ชี้ไปที่ Print (พิมพ์) แล้วเลือก Print Preview (แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์)

4 ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์

5 ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และความถูกต้องของเอกสาร
เลือกตั้งค่าในการพิมพ์จากไอคอนในกลุ่มต่างๆ ปรับความกว้างให้เท่าหน้าจอ เริ่มพิมพ์ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตั้งระยะขอบ เลือกแนวการวางกระดาษ เลือกขนาดกระดาษ ดูแบบย่อ-ขยาย ดูเท่าขนาดจริง ดูทีละหน้า ดูทีละ 2 หน้า แสดงไม้บรรทัด แสดงแว่นขยาย ดูหน้าถัดไป ดูหน้าก่อนหน้านี้ บีบให้พอดีหน้าใช้ในกรณีที่หน้า สุดท้ายมีไม่กี่บรรทัด ออกจากการดูเอกสารก่อนพิมพ์

6 คลิกที่ไอคอน (ปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์) หรือ หากต้องการพิมพ์จริงเลย ให้ คลิกที่ไอคอน
คลิกที่ปุ่ม Office ชี้ไปที่ Print (พิมพ์) แล้วเลือก Print (พิมพ์)

7 จะปรากฏ Dialog Box

8 ช่วงของหน้า (Page Range) ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่
เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ ช่วงของหน้า (Page Range) ช่วงในการสั่งพิมพ์ ได้แก่ - ทั้งหมด (All) สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร - หน้าปัจจุบัน (Current Page) สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่ - หน้า (Pages) สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ ดังนี้ เช่น หน้าที่ ให้ระบุ 1 - 5 หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1, 3, 8 หน้า 1, 3 และ ให้ระบุ 1, 3,

9 พิมพ์ (Print) หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่
- หน้ากระดาษทั้งหมดที่อยู่ในช่วง (All Page in Ranges) ทุกหน้าในช่วงที่ระบุ - หน้าคี่ (Odd Pages) เฉพาะเอกสารหน้าคี่ - หน้าคู่ (Even Pages) เฉพาะเอกสารหน้าคู่

10 สิ่งที่พิมพ์ (Print What) เลือกสิ่งที่ต้องการสั่งพิมพ์ อาจเป็น
- เอกสาร (Document) ไฟล์เอกสาร - คุณสมบัติ (Summary Info) รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ - ข้อคิดเห็น (Annotations) คำอธิบายประกอบข้อมูล - ลักษณะ (Styles) รูปแบบเอกสาร - รายการข้อความอัตโนมัติ (Auto Text Entries) รายการข้อมูลของคำสั่ง Auto Text - การกำหนดคีย์ (Key Assignments) รายการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคีย์

11

12 จำนวนสำเนา (Copies) จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์
Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดย กดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการจัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box) Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ (ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด) เลือกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร หรือปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google