งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์. ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร  ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ก่อนเตรียมเอกสาร ( ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์. ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร  ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ก่อนเตรียมเอกสาร ( ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์

2 ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร  ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ก่อนเตรียมเอกสาร ( ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft Windows ก่อน )  ในกรณีที่ลืมเลือกเครื่องพิมพ์ก่อนการเตรียมเอกสาร และมา ทำการเลือกภายหลัง ควรเข้าสู่โหมด Print Preview เพื่อ ตรวจสอบเอกสารก่อนพิมพ์ทุกครั้ง  เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารไปแล้ว ให้จัดเก็บแฟ้มเอกสารอีกครั้ง เพื่อไฟล์เอกสารจะได้ จำค่าติดตั้งในการพิมพ์ ไม่ต้อง เสียเวลามากำหนดค่าติดตั้งการพิมพ์ใหม่

3 การเตรียมงานก่อนสั่งพิมพ์  คลิกที่ปุ่ม Office ชี้ไปที่ Print ( พิมพ์ ) แล้วเลือก Print Preview ( แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ )

4  ปรากฏจอภาพเอกสารก่อนพิมพ์

5  ตรวจสอบลักษณะการวางหน้ากระดาษ ลักษณะข้อความ และความถูกต้องของเอกสาร  เลือกตั้งค่าในการพิมพ์จากไอคอนในกลุ่มต่างๆ ปรับความกว้างให้เท่า หน้าจอ เริ่ม พิมพ์ ตั้งค่า เครื่องพิมพ์ ตั้งระยะ ขอบ เลือกแนวการวาง กระดาษ เลือกขนาด กระดาษ ดูแบบย่อ - ขยาย ดูเท่าขนาด จริง ดูทีละ หน้า ดูทีละ 2 หน้า แสดงไม้ บรรทัด แสดงแว่น ขยาย ดูหน้าถัดไป ดูหน้าก่อน หน้านี้ บีบให้พอดีหน้าใช้ใน กรณีที่หน้าสุดท้ายมีไม่กี่ บรรทัด ออกจากการดูเอกสารก่อนพิมพ์

6  คลิกที่ไอคอน ( ปิดการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ) หรือ หากต้องการพิมพ์จริงเลย ให้คลิกที่ไอคอน  คลิกที่ปุ่ม Office ชี้ไปที่ Print ( พิมพ์ ) แล้วเลือก Print ( พิมพ์ )

7  จะปรากฏ Dialog Box

8  เลือกข้อกำหนดที่ต้องการ ช่วงของหน้า (Page Range) ช่วงในการสั่ง พิมพ์ ได้แก่ - ทั้งหมด (All) สั่งพิมพ์ทุกหน้าของเอกสาร - หน้าปัจจุบัน (Current Page) สั่งพิมพ์เฉพาะหน้าที่ Cursor อยู่ - หน้า (Pages) สั่งพิมพ์หน้าที่ระบุ โดยสามารถระบุได้ ดังนี้ เช่นหน้าที่ 1 - 5 ให้ระบุ 1 - 5 หน้า 1, 3 และ 8 ให้ระบุ 1, 3, 8 หน้า 1, 3 และ 8 - 10 ให้ระบุ 1, 3, 8 - 10

9 พิมพ์ (Print) หน้าเอกสารในช่วงที่จะพิมพ์ ได้แก่ - หน้ากระดาษทั้งหมดที่อยู่ในช่วง (All Page in Ranges) ทุก หน้าในช่วงที่ระบุ - หน้าคี่ (Odd Pages) เฉพาะเอกสารหน้าคี่ - หน้าคู่ (Even Pages) เฉพาะเอกสารหน้าคู่

10 สิ่งที่พิมพ์ (Print What) เลือกสิ่งที่ต้องการสั่ง พิมพ์ อาจเป็น - เอกสาร (Document) ไฟล์เอกสาร - คุณสมบัติ (Summary Info) รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ - ข้อคิดเห็น (Annotations) คำอธิบายประกอบข้อมูล - ลักษณะ (Styles) รูปแบบเอกสาร - รายการข้อความอัตโนมัติ (Auto Text Entries) รายการ ข้อมูลของคำสั่ง Auto Text - การกำหนดคีย์ (Key Assignments) รายการข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดคีย์

11

12 จำนวนสำเนา (Copies) จำนวนชุดที่ต้องการสั่งพิมพ์  Print to File สั่งพิมพ์เอกสารเก็บไว้ในไฟล์ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ เมื่อ เลือกตัวเลือกนี้ และสั่งพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม OK ก็จะเข้าสู่จอภาพการ จัดเก็บเอกสาร (Save As Dialog Box)  Collate Copies ใช้รูปแบบเรียงเอกสารต่อเนื่องในชุดเดียวกันหรือไม่ ( ตัวอย่าง มีเอกสาร 5 แผ่น สั่งพิมพ์ 2 ชุด ต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 - 5 ชุดที่ 1 แล้วพิมพ์หน้า 1 -5 ชุดที่ 2 หรือต้องการให้พิมพ์เอกสารหน้าที่ 1 จำนวน 2 ชุด แล้วจึงจะพิมพ์หน้าที่ 2 จำนวน 2 ชุด จนครบหน้าที่ 5 จำนวน 2 ชุด )  เลือกปุ่ม OK ( ตกลง ) เพื่อสั่งพิมพ์เอกสาร หรือปุ่ม Cancel ( ยกเลิก ) เพื่อยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์. ข้อแนะนำในการสั่งพิมพ์เอกสาร  ควรเลือกประเภทเครื่องพิมพ์ก่อนเตรียมเอกสาร ( ติดตั้ง เครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google