งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้าเกษตร : โอกาสและความ ท้าทายในตลาดโลก หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้าเกษตร : โอกาสและความ ท้าทายในตลาดโลก หอการค้าจังหวัดจันทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สินค้าเกษตร : โอกาสและความ ท้าทายในตลาดโลก หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

2 แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลออกสู่อ่าว ไทย แม่น้ำ เพชร แม่น้ำแม่ กลอง แม่ น้ำท่า จีน แม่น้ำ เจ้าพระยา แม่น้ำบาง ปะกง

3

4

5

6

7 สินค้าเกษตร : โอกาสและความ ท้าทายในตลาดโลก จุดแข็ง ๑. มีสภาพแวดล้อม เหมาะสมกับ การผลิตอาหารของโลก ๒. เกษตรกรมี ความสามารถทำ สินค้าคุณภาพระดับ ส่งออกได้ ๓. มีผู้ประกอบการ สนับสนุนการ ส่งออกและผู้ส่งออก ๔. นโยบายภาครัฐ ยังคงสนับสนุน การส่งออก จุดอ่อน ๑. สินค้าส่วนใหญ่เป็นของ สดมี ข้อจำกัดมาก ๒. การเพิ่มมูลค่าเพื่อการ ส่งออก น้อยและไม่ทันสมัย ๓. เกษตรกรขาดวินัยไม่ รับผิดชอบ ๔. การบริหารจัดการ ระบบไม่เหมาะสม ๕. ปริมาณและคุณภาพ สินค้ายังไม่ แน่นอน

8 สินค้าเกษตร : โอกาสและความ ท้าทายในตลาดโลก โอกาส ๑. ตลาดส่งออกยัง เติบโตต่อเนื่อง ๒. ภาครัฐส่งเสริมทั้ง สินค้าสดและแปรรูป ๓. ยังมีช่องว่างสำหรับ ผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้องกับการ ส่งออก อุปสรรค ๑.ภาครัฐบางหน่วยงาน ไม่สนับสนุนการส่งออก ๒. งานวิชาการของประเทศไม่ ทันสมัยและไม่ ต่อเนื่อง ๓. นโยบายและกฎเกณฑ์ภาครัฐ ไม่ชัดเจน ๔. การประชาสัมพันธ์ไม่ค่อย ได้ผล

9 โอกาสการส่งออกสินค้าเกษตร ๑.ตลาดส่งออกยังเติบโตต่อเนื่อง - ตลาดใหม่ เช่น จีน (มณฑลที่ยังไม่ได้เปิด ตลาด) อินเดีย อินโดนีเซีย ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และเพื่อนบ้าน - ตลาดเดิม เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ๒. ภาครัฐส่งเสริมทั้งสินค้าสดและแปรรูป - กระทรวงพาณิชย์ ร่วมงานแสดงสินค้าใน ประเทศและต่างประเทศ - กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เกษตร - สถาบันอาหารร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป - สกว. พัฒนางานวิจัย ผลไม้เป็นอาหารและยา

10 โอกาสการส่งออกสินค้าเกษตร ๓. ยังมีช่องว่างสำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับการส่งออก - การผลิต มีโอกาสที่ต่างประเทศจะมาร่วมทุน และเกษตรกร สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตอาหาร ปลอดภัย - การบรรจุหีบห่อ ปี ๒๕๕๑มีจำนวนล้งเพิ่มขึ้น - การขนส่ง ยังมีผู้ต้องการเข้ามาในธุรกิจนี้ - วิกฤติอาหารของโลกคือโอกาสที่ดีของไทย

11 North South Corridor ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า ภาพรวม EWEC - NSEC ระยะทาง 777 กม. (แม่สอด จ.ตาก – จ.มุกดาหาร) เมียววะดี-แม่สอด มุกดาหาร-สะหวันนะเขต Southern Corridor East West Corridor เวียงจันทน์ ระยะทางประมาณ 900 กม. (แม่สาย จ.เชียงราย – ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี)

12 อุปสรรคการส่งออกสินค้าเกษตร ๑. ภาครัฐบางหน่วยงานไม่สนับสนุนการ ส่งออก - การตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออก - การส่งเสริมการผลิตที่ได้มาตรฐาน เช่น GAP GMP อย. ยังยุ่งยากและสับสน ๒. งานวิชาการของประเทศไม่ทันสมัยและไม่ ต่อเนื่อง - ขาดงานวิจัยรองรับการพัฒนา - ขาดการลงทุนต่อยอดงานวิจัย

13 อุปสรรคการส่งออกสินค้าเกษตร ๓. นโยบายและกฎเกณฑ์ภาครัฐไม่ชัดเจน - ไม่มีการกำหนดสัดส่วนพืชอาหารกับพืช พลังงาน - นโยบายเปลี่ยนตามนักการเมือง - เป้าหมายสินค้าและตลาดไม่ชัดเจน ๔. การประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยได้ผล - ยังคงใช้รูปแบบเดิมๆ - การสื่อสารกับเกษตรกรล้มเหลว - ภาพลักษณ์ประเทศไม่สวย

14 ตลาดผลไม้และผลิตภัณฑ์แปร รูปของโลก ที่มา : Global Trade Atlas ล้าน $US Growth % 11.68 10.43 Growth % 8.56 13.18 Growth % 15.44 20.88 อัตราขยายตัวเฉลี่ย 3 ปี 12.62%

15 ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในอนาคต สุขภาพ สะดวก สบายใจ ชาติพันธุ์

16 แนวโน้มตลาดผลไม้ โลก เพิ่มมูลค่า - > Fresh produce { fresh-cut, salad-greens, consumer ready package } ลดต้นทุนการกระจายสินค้า { direct sale from shipper to food services & retail } เข้าใจลูกค้า - > niche market { emotional food, supply seasonally, beauty, serving size } ห่วงใยสุขภาพ - > health benefit { organic, functional, aging, alternative sweetener, Information, self- medication } Trade policy / Food safety / Environmental /Social { FTA, contamination/traceability, food miles, fair trade }

17 แนวโน้มผลิตภัณฑ์ อาหาร กลับคืนสู่ธรรมชาติ คุณค่าที่มาพร้อมกับ สินค้า ลดปริมาณเกลือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ฯ บริโภคเพื่อ วัตถุประสงค์อื่น เช่น บำรุงสมอง ชะลอ ริ้วรอย ปลอดภัย และได้ มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะ สถาบันอาหาร National Food Institute เกษตรอินทรีย์ ผักสด ผลไม้สดตัดแต่ง อาหารที่มีสรรพคุณเฉพาะ ขนมขบเคี้ยว เบเกอร์รี่ Functional foods เครื่องดื่ม / นม เพิ่มสารอาหาร ระบบรับรอง กระบวนการผลิต ไวน์ฝรั่งเศส ช็อกโกแลต สวิส

18 ความท้าทายต่อสินค้า เกษตรไทย ผู้บริโภคทั่วโลกมีพฤติกรรม การบริโภคเหมือนกัน คือ เสพสะดวก

19 ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกกำลังเติบโต หาก ไทยจะใช้กลยุทธ์ niche market ก็ต้องเริ่ม ตั้งแต่ภาคเกษตรอย่างครบวงจร ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ขนส่ง ผู้ แปรรูป และค้าปลีก มาตรการเรื่องฉลากอาหารและการให้ ข้อมูลผู้บริโภคจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น ควรเพิ่มความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลแก่ ผู้บริโภค ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้า ส่งออกต้องรวดเร็ว เชื่อถือได้ และควรสร้าง การยอมรับจากลูกค้าด้วย 1 ระบบที่ใช้ได้ ทั่วโลก เพื่อลด ต้นทุน ความท้าทายต่อสินค้า เกษตรไทย

20 ระบบคลังสินค้าจะเปลี่ยนไป การบริหาร จัดการการขนส่งและ logistic จะเพิ่มบทบาท มากขึ้น หัวใจของสินค้าในอนาคต คือ ขนาดบรรจุ พร้อมบริโภคที่ขนาดเล็กลง รูปแบบบรรจุ ภัณฑ์ที่ปลอดภัย ทันสมัย สะดวก สวยงาม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เงื่อนไขประกอบการตัดสินใจซื้อ คือ ระบบ การผลิตที่ปลอดภัย ความเร็ว ความซื่อตรง และบริการหลังการขาย ความท้าทายต่อสินค้า เกษตรไทย

21 ผลไม้ไทยควรปรับปรุงอะไร ปรับปรุงระบบการผลิตให้มีความ ชัดเจนว่า จะผลิตไปไหน อย่างไร เท่าไร และใครเป็น ผู้ผลิต ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงตัวเกษตรกรให้มีวินัย และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ปรับปรุงกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ให้พ้นจากวงจร แผ่นเสียงตกร่อง

22 คลัสเตอร์เบญจภาคีส่งออกผลไม้ จันทบุรี ความพยายามที่จะสร้างระบบ ความรับผิดชอบร่วมกันในทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ และอนาคตของเกษตรกรจันทบุรี ช่วยอะไรได้บ้าง....??

23 บทบาทของหอการค้า ด้านการส่งออก มีทั้งในภาคการผลิตและ การตลาด การก่อตั้งเบญจภาคีส่งออกผลไม้ การสร้างกลุ่มมิสเตอร์ผลไม้ การร่วม War Room การต่อยอดมิสเตอร์ผลไม้ การผลักดันแปรรูปผลไม้

24


ดาวน์โหลด ppt สินค้าเกษตร : โอกาสและความ ท้าทายในตลาดโลก หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google