งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดี TB ห่างไกล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดี TB ห่างไกล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดี TB ห่างไกล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล

2 วัณโรค วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อ แบคทีเรียที่มีหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า เป็น สาเหตุการเสียชีวิตสำคัญของ บรรพบุรุษของเรามากกว่า หก พันปี

3 วัณโรค  เกิดจากเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis  ติดต่อผ่านทางอากาศ (Airborne)  เชื้อเข้าร่างกายแล้วจะฝัง ตัวที่เนื้อปอด แบ่งตัว แล้วไปตามกระแส น้ำเหลืองที่ขั้วปอด เข้าสู่ กระแสเลือด

4 ความชุกของวัณ โรค ความชุกของผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลก คือ ๑๔. ๔ ล้านคน ( ๒๑๙ ต่อแสนประชากร ) โดยเป็น ผู้ป่วยใหม่ ๙. ๑๕ ล้านคน หรือ ๑๓๙ ต่อแสนประชากร ในจำนวนนี้มี ๑. ๖๖ ล้านคนเสียชีวิต  ประเทศไทย มีผู้ป่วยวัณโรคเป็น อันดับ ๑๘ ของโลก โดยมีผู้ป่วย ๑๒๕,ooo รายคิดเป็น ๑๙๗ ต่อ ประชากรแสนคน และมีผู้ป่วย เสียชีวิต ๑๓,ooo ราย คิดเป็น ๒ o ต่อประชากรแสนคน

5 การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในโรงพยาบาล  จากผู้ป่วยสู่ ผู้ป่วยอื่น  จากผู้ป่วยสู่ บุคลากร  จากบุคลากร สู่ผู้ร่วมงาน

6 สาเหตุของการ แพร่กระจายเชื้อวัณโรค ในโรงพยาบาล  วินิจฉัยโรคช้า  ได้ผลการตรวจ เสมหะช้า  การแยกผู้ป่วยไม่ได้ มาตรฐาน  ไม่ได้ใช้ PPE ขณะ ทำหัตถการ

7 มาตรการป้องกันและ ควบคุม การแพร่กระจายเชื้อ  ค้นหาผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ จัด ห้องแยกให้เหมาะสม ให้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและ รวดเร็ว  ควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยการ จัดสถานที่ให้มีแสงส่องถึง  ใช้ PPE เพื่อป้องกันบุคลากร คัดกรองบุคลากร ที่ได้รับเชื้อแล้ว

8 การ ดำเนินการ * จัดระบบ fast track * แต่งตั้งคณะทำงาน * กำหนดตัวชี้วัด เฉพาะจุด * ผลักดันให้ระบบ ทำงานได้

9 ระบบ fast track เดิม ระบบใหม่ ไม่มีการคัดกรองผู้ป่วย ทำให้มี ผู้ป่วย วัณโรคปะปนอยู่หน้า หน้าห้องตรวจ ( โอกาส แพร่กระจายเชื้อสูง ) - คัดกรอง ค้นหากลุ่มเสี่ยง ( ซัก ประวัติ ไอมากกว่า 2 สัปดาห์ ไข้ เรื้อรัง น้ำหนักลด ) - ให้ผู้ป่วยสวม mask ได้เร็วขึ้น ( ลด การแพร่กระจายเชื้อ ) - ส่งเอกซเรย์ได้เลย ( ไม่ต้องรอแพทย์ สั่งลดขั้นตอนและระยะเวลาแพร่เชื้อ ) - พบแพทย์ได้ทันที ( ลดโอกาสแพร่ เชื้อ ) เพื่อค้นหาผู้ป่วย ส่งเสริมให้มี การวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น

10 ระบบ fast track ( ต่อ ) เดิม ระบบใหม่ เก็บเสมหะตอนเช้าเท่านั้น ( รอเก็บวันถัดไป ) ทำให้ผลออกช้า ผู้ป่วยนอนรวมในสามัญ - เก็บเสมหะส่งตรวจทันที ( เวลาใดก็ได้ เก็บ 3 ครั้ง ใน 2 วัน ) - ส่ง Sputum AFB ได้จนถึงเวลา 22.00 น. สามารถตรวจและออกผลได้ภายใน 2 ชั่วโมง - กรณีด่วน สามารถส่งตรวจเวรดึกได้ การตรวจเสมหะล่าช้า

11 ระบบ fast track ( ต่อ ) เดิม ระบบใหม่ รอผลตรวจเสมหะนาน ทำให้เข้าห้องแยกช้า - มีเกณฑ์ในการเข้า - ออกห้อง แยก - จัดระบบห้องแยก ให้มีทุกหอ ผู้ป่วย การแยกไม่ได้มาตรฐาน

12 Guide line fast track TB ผู้ป่วยมีอาการ URI จุดคัดกรองหน้าห้องบัตร ให้สวม mask ห้องตรวจอายุรกรรม เบาหวาน, ต่างด้าว ค้นหากลุ่มเสี่ยง เข้า fast track CXR พบแพทย์ห้องตรวจ 4 ส่ง AFB, สั่งยา TB clinic ประเมินอาการ อาการแสดง CXR - เก็บเสมหะ - Lab ตรวจ AFB - เภสัช จ่ายยา ผู้ป่วยไอ > 2 wks ไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด ห้องยา สั่งยา

13 ผลการดำเนินงาน ( เริ่ม fast track TB เดือนมิถุนายน 54 )

14 ผลการ ดำเนินงาน ข้อมูล มิ. ย. 54 – มี. ค. 55 จำนวนผู้ป่วยเข้า fast track TB 42 ราย เป็นวัณโรคแบบเสมหะพบเชื้อ 19 ราย ผู้ป่วยเสมหะพบเชื้ออยู่ในรพ. < 3 ชม. 19 ราย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่ในรพ. 2 ชม. 30 นาที ตัวชี้วัด : OPD ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเสมหะพบเชื้ออยู่ในรพ.< 3 ชม. เป้าหมาย > 80% การคัดกรอง ลดการแพร่เชื้อ

15 แผนภูมิแสดงระยะเวลา ผู้ป่วยวัณโรค AFB positive อยู่ในห้อง ฉุกเฉิน ระยะเวลา ที่ผู้ป่วยอยู่ใน ER < 30 นาที

16 ตัวชี้วัดที่ IPD ตัวชี้วัดผลลัพธ์การ ดำเนินงาน เป้าหมาย ผู้ป่วย AFB + ve เข้าห้องแยก ภายใน 48 ชั่วโมง > 80 % ตัวชี้วัดกระบวนการเป้าหมาย ได้รับผล AFB ภายในวันที่ส่งตรวจ > 80 % ผู้ป่วยเข้าห้องแยกภายในวันที่ทราบ ผล AFB + ve > 80 %

17 แผนภูมิแสดงระยะเวลาตั้งแต่มี order- ได้รับผลตรวจ AFB ( ก่อนและหลัง fast track TB ปี 2554) หน่วย : ร้อย ละ

18 แผนภูมิแสดงวันที่ผู้ป่วย วัณโรค AFB positive ได้เข้า ห้องแยก หน่วย : ร้อยละ

19 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การ ดำเนินงาน OP D ได้ 100 % (19 ราย ) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยนอก AFB +ve อยู่ใน รพ. 80% ER ได้ 0 % ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใน AFB +ve ผ่าน ER 80% IPD ได้ 54.6 % (6 ราย ) ผู้ป่วย AFB +ve ได้เข้าห้องแยกภายใน 48 ชม. หลัง admit > 80%

20 Fast track TB การเข้าห้องแยกภายใน 48 ชม. ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย มีร้อยละ 36 ที่ได้เข้าห้องแยก หลัง admit 2 วัน ทั้งนี้ เนื่องจาก... ปัญหาห้องแยกไม่ เพียงพอ และ การ บริหารจัดการเข้าห้องแยก ไม่ได้ ตามตัวชี้วัด ซึ่งขณะนี้ กำลังดำเนินการให้มีห้องแยกและ มีระบบ การบริหารจัดการที่ ดี

21 ข้อเสนอแ นะ ศึกษาเฉพาะเจาะจงเรื่อง การใช้ PPE ในการ ป้องกันวัณโรคโดยเฉพาะ เพื่อครอบคลุมถึง สาเหตุของการ แพร่กระจายเชื้อวัณโรคใน โรงพยาบาล

22


ดาวน์โหลด ppt ระบบดี TB ห่างไกล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google