งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปร่าง เครือข่าย อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปร่าง เครือข่าย อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปร่าง เครือข่าย อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ

2 รูปร่าง เครือข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้า ด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบ ร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น

3 1. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะ ประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายใน เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเชื่อมต่อเข้ากับ สายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไป บนสายเคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลแต่ละ เครื่อง ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบบัส คือ ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง ใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบ โดยรวม แต่มีข้อเสียคือ การตรวจจุดที่มีปัญหา กระทำได้ ค่อนข้างยาก และถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย มากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา รูปร่างเครือข่าย

4

5 2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน มีการ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อ จะมีลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนี้ก็จะ เป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทาง เดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง ในกรณีที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้อง การส่งข้อมูล ภายในเครือข่ายชนิดนี้จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ข้อดี ของโครงสร้าง เครือข่ายแบบวงแหวนคือ ใช้สายเคเบิ้ลน้อย และถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้ และจะไม่มีการชน กันของข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่ง รูปร่างเครือข่าย

6

7 3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (star topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุกศูนย์กลางในการควบคุม การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูล ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ แบบดาวมีข้อดี คือ ถ้าต้องการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ ส่วนข้อเสีย คือ ค่าใช้จ่าย ในการใช้สายเคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ทำงาน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไปด้วย รูปร่างเครือข่าย

8

9 ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการ เชื่อมต่อของเครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุด รวมการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ แสดงฮับที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อและจุดแยกของสาย

10 4. เครือข่ายแบบเมซ (Mesh topology) เป็น Topology ที่ถือว่าป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับ ระบบได้ดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเราเดินสาย Cable ไปเชื่อม ต่อกับ Station ทุก Station โดยเมื่อสายจาก Station ใดเกิด มีปัญหาขึ้นก็จะยังสามารถใช้สายอื่นที่เหลืออีกได้ ระบบนี้ ยากต่อการ เดินสายและมีราคาแพงมาก จึงยังไม่เป็นที่นิยม มากนัก รูปร่างเครือข่าย

11

12 5. เครือข่ายแบบผสม (Hybrid topology) เป็นการเชื่อมต่อที่ผสนผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมา รวมเข้าด้วยกัน เช่น นำเอาเครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับบาง หน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกัน ได้ ซึ่งระบบ Hybrid Network นี้จะมีโครงสร้างแบบ Hierarchical หรือ Tre ที่มีลำดับชั้นในการทำงาน รูปร่างเครือข่าย

13


ดาวน์โหลด ppt รูปร่าง เครือข่าย อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google