งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  ขอบเขตการรับจ้างเขียนข่าวหรือ บทความ  การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  ขอบเขตการรับจ้างเขียนข่าวหรือ บทความ  การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  ขอบเขตการรับจ้างเขียนข่าวหรือ บทความ  การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่ ปรึกษา  การมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  แนวปฏิบัติการเสนอข่าวภาพข่าวสตรี และเด็กถูกละเมิด

3 ความรับผิดชอบทาง สังคม ความรับผิดชอบทาง จริยธรรม ความรับผิดชอบทาง กฎหมาย ความรับผิดชอบทาง เศรษฐกิจ

4  ผลประโยชน์ทับซ้อน : วัฒนธรรม ที่เกิดจากความคุ้นเคย การ นำเสนอโดยมีวาระซ่อนเร้น ( ข่าว และคร )  ความเป็นส่วนตัวของผู้ตกเป็น ข่าว : กรณีศึกษาข่าวการมีภริยา หลายคนของผู้ตายซึ่งเป็นที่รู้จัก  ความพอดีของการรายงานข่าว บุคคล : เส้นแบ่ง  คำหยาบ : ประเด็นหมิ่นประมาท แค่ ไหน บริบท

5  การพาดพิงบุคคลที่สาม : ความ สมดุลในการนำเสนอ ?  บทบาทในการทำงานของสื่อ : บก. ผู้ผลิต ฯลฯ  เรื่องที่หมิ่นเหม่ อ่อนไหว : วิธีการ นำเสนอ

6  เสรีภาพในการนำเสนอ : การถูก จำกัดสิทธิ ( เลือกฝ่าย ?) การถูก ครอบงำ ( กรณีสภาโจ๊ก )  รายการเชิงพาณิชย์ : ความ รับผิดชอบต่อสังคม ความพอดี ( ตบแล้วขายได้ ภาพโป๊ )?

7  สิทธิในการรับรู้กับการละเมิด  การสร้างจิตสำนึกในการทำหน้าที่ ด้วยกรณีศึกษา : คนทำเป็นคนคิด เสนอ แล้วตกลงที่จะทำร่วมกัน  รายการกับการค้นคว้าก่อน นำเสนอ : งานวิจัยค้นคว้าของ สถานี

8  ข่าวกับความคิดเห็น : กรณีศึกษา การเล่าข่าว  การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ( ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ )  พาดพิงบุคคลในข่าว  การเลือกเล่า  เล่าไม่หมด  ใส่ความเห็น  นำเสนออย่างมีอคติ

9  นโยบายในการนำเสนอ : จุดยืน ทางการเมือง ? จุดยืนทาง สาธารณะ ?  ความรุนแรง : ภาพปืนจ่อหัว  การเป็นมืออาชีพในวิชาชีพ : ข้อเท็จจริง ข้อกล่าวอ้าง การ เผชิญหน้ากับบริบทเดิม  ผู้บริหารสื่อกับความรับผิดชอบใน การปกป้องเสรีภาพในการ นำเสนอข่าวสาร

10  ความพร้อมในการนำเสนอเรื่องที่ มีผลกระทบต่อสาธารณะ : วิกฤตการณ์  การปกป้องสิทธิเสรีภาพ : การ สนับสนุนการรวมตัวของผู้ปฏิบัติ หน้าที่  การเซนเซอร์ก่อนนำเสนอกับการ ตรวจสอบหลังการเสนอ

11 มโน ธรรม จริยธ รรม ทาง วิชาชี พ จิตสำนึก สาธารณะ

12  เรื่องที่ควรเสนอ ควรรายงาน เพื่อ สังคมที่สร้างสรรค์  เรื่องที่เห็นว่าจำเป็นต้องเสนอ แต่ก็ ต้องกระทำอย่างระมัดระวัง  เรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบ เพราะ เมื่อเสนอไปแล้ว อาจมีผลเสียต่อ ส่วนรวมมากกว่าผลดีผลเด่นที่ได้ รายงานข่าวหรือเขียนเรื่องนี้แต่ผู้ เดียว


ดาวน์โหลด ppt  ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  แนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ์  ขอบเขตการรับจ้างเขียนข่าวหรือ บทความ  การรับตำแหน่งเป็นกรรมการและที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google