งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ? กิจกรรม 5 ส. ภาพจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ > > มีภาพจำนวน 20 ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ? กิจกรรม 5 ส. ภาพจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ > > มีภาพจำนวน 20 ภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ? กิจกรรม 5 ส. ภาพจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ > > มีภาพจำนวน 20 ภาพ

2 5 ส. พัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป 1. สะสาง 2. สะอาด 3. สะดวก 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย

3 5 ส. พัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป 1. สะสาง แยกของที่ ต้องการ ออกจากของที่ ไม่ต้องการ ของไม่ ต้องการขจัด ทิ้ง

4 5 ส. พัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป 2. สะอาด สถานที่ สิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อุปกรณ์ ของเล่น ครุภัณฑ์ จัดวางเรียบร้อย สะอาด

5 5 ส. พัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป 3. สะดวก จัดระเบียบวัสดุ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เก็บไว้ หยิบได้ง่าย หาย ก็รู้

6 5 ส. พัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป 4. สุขลักษ ณะ รักษาคุณภาพ ชีวิต ของบุคลากร และ นักเรียน ทำสวัสดิการด้าน ปัจจัย 4

7 5 ส. พัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป 5. สร้าง นิสัย ทุกคนใน โรงเรียน ช่วยกันทำ กิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องจนเป็น ปกติ

8 แผนพัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ? เพื่อความสุขของ ทุกคน

9 ทำไมจึงต้องทำ กิจกรรม 5 ส. ในปัจจุบันโรงเรียนมี รายได้ลดลง จะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างประหยัด และให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

10 ทำไมจึงต้องทำ กิจกรรม 5 ส. สถานที่โรงเรียนมีเอกสาร, ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและกีด ขวางพื้นที่ ใช้งานที่มีอยู่ อย่างจำกัดอยู่แล้ว ทำให้ เสียประโยชน์สำหรับใช้ สอย

11 ทำไมจึงต้องทำ กิจกรรม 5 ส. เอกสารและอุปกรณ์อยู่ อย่างไม่เป็นระเบียบกระจัด กระจายอยู่หลายที่ ทำให้ การค้นหาเสียเวลามาก

12 ทำไมจึงต้องทำ กิจกรรม 5 ส. สภาพการทำงานขาด ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย ทำให้บรรยากาศ ในการทำงานไม่ดี

13 ทำไมจึงต้องทำ กิจกรรม 5 ส. บุคลากรบางคนที่รักความ เรียบร้อย เบื่อหน่าย จิตใจ หดหู่ ไม่รักโรงเรียน ไม่ อยากทำงานที่มีสภาพไม่ เหมาะสม เพราะบุคลากรขาด กิจกรรม 5 ส.

14 ประโยชน์ 5 ส. สัมมา ชีวศิลป อุปกรณ์ เอกสารเป็น ระเบียบง่ายแก่การใช้งาน สามารถทำงาน และบริการ รวดเร็วขึ้น สามารถใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างคุ้มค่า

15 สถานที่ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นระเบียบเรียบร้อย บรรยากาศในการเรียนการสอน จะดีขึ้น ทุกคนได้มีโอกาสปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็น ทีมงานที่ดี ประโยชน์ 5 ส. สัมมา ชีวศิลป

16 ทำให้เกิดวินัยที่ดีในชีวิต นำไปสู่การสร้าง วัฒนธรรมที่ เข็มแข็ง ได้รับการยอมรับว่าเป็น โรงเรียนคุณภาพดีเด่น แห่งหนึ่ง ประโยชน์ 5 ส. สัมมา ชีวศิลป

17 ขอบคุณที่ร่วมมือร่วม ใจ ขอให้โชคดี ขอบคุณที่ร่วมมือร่วม ใจ ขอให้โชคดี.............

18 เพื่ออนาคต เด็กไทย สัมมาฯ ร่วมใจเร่ง พัฒนา

19 สวัสดี

20


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาโรงเรียน สัมมาชีวศิลป ปีการศึกษา 2542 ? กิจกรรม 5 ส. ภาพจะเปลี่ยนไปอัตโนมัติ > > มีภาพจำนวน 20 ภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google