งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์

2 ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 1. คุ้มครองหนี้ที่คงค้างตามสัญญาเช่าซื้อ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือ พิการ จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 2. คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 4 โรคร้ายแรง (โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะโคม่า, ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว ) 3. คุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพร่างกาย 4. คุ้มครองวงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 ล้านบาทต่อคน เหตุผลที่น่าขาย คุ้มครองหนี้สินที่ลูกค้าได้ทำสินเชื่อไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์กับลูกค้า ผลตอบแทนผู้ขายได้รับสูง (ใกล้เคียงประกันภัยรถยนต์) ทำง่าย แค่กรอกใบสมัครได้รับความคุ้มครองทันที โดยไม่ต้องตรวจ สุขภาพ Page 2

3 ระยะเวลาการเอาประกันภัย (ระยะเวลาการผ่อนชำระ)
สรุปสาระสำคัญ ความคุ้มครอง ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ หมวดที่ 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่อง มาจากอุบัติเหตุ หรือ ยอดหนี้ค้างชำระตามสัญญาการเช่าซื้อ (ซึ่งได้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้) หมวดที่ 2 การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย หรือ หมวดที่ 3 การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง 3.1 โรคหลอดเลือดสมอง 3.2 ภาวะโคม่า 3.3 ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 3.4 ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว (คุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าซื้อ) ระยะเวลาการเอาประกันภัย (ระยะเวลาการผ่อนชำระ) เบี้ยประกันภัย (บาท) ต่อ ทุนประกัยภัย 100,000 บาท ปี 450 900 1,350 1,800 5ปี 2,250 Page 3

4 ประกันภัยการเช่าซื้อ คุ้มครองอะไร และเบี้ยประกันภัยคิดอย่างไร
คุ้มครอง “ยอดเช่าซื้อค้างชำระ” “ยอดเช่าซื้อค้างชำระ” หมายถึง จำนวนเงินเช่าซื้อคงเหลือทั้งหมดตามสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระต่อผู้ให้เช่าซื้อ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ยอดเช่าซื้อ = (เงินกู้ + ดอกเบี้ยปกติ) หมายเหตุ : ไม่คุ้มครอง ค่างวดผิดนัด ค่าดอกเบี้ยจากการผิดนัด ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่างวดผ่อนชำระที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ เบี้ยประกันภัย 450 บาทต่อปี ต่อทุนประกันภัย 100,000 บาท เท่านั้น ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันภัย วงเงินเช่าซื้อเริ่มต้น 500,000 บาท ผ่อนชำระ 5 ปี ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเท่ากับ เบี้ยประกันภัย = 5 (แสน) x 450 x 5 (ปี) = 11,250 บาทต่อกรมธรรม์ (ตลอดระยะสัญญาเอาประกันภัย 5 ปี)

5 เงื่อนไข คุณสมบัติของลูกค้า 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 2. อายุ 20 – 60 ปี 3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ 4. ไม่เป็นโรค โรคถุงลมโป่งพองในปอด วัณโรค โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหลอดเลือด สมอง โรคหัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ทุกชนิด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง หรือตับอักเสบจากเชื้อไวรัส B,C โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อเชื้อไวรัส HIV หมายเหตุ : สำหรับทุนประกันภัยที่น้อยกว่า 300,000 บาท อนุโลมให้ผู้เอาประกันภัยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสามารถทำประกันภัยได้ เอกสารที่ใช้ในการทำประกันภัย 1. ใบคำขอเอาประกันภัย 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน ควบคู่กับ หนังสือเดินทาง Page 5

6 ความคุ้มครอง หมวด 1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หมวด 2 การสูญเสียอวัยวะหรือสายตาโดยถาวรสิ้นเชิงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วย นิยามหมวด 1-2 “ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆเพื่อสินจ้างหรือค่าตอบแทนได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป “สูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า” หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้าและให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป “สูญเสียสายตาโดยถาวรสิ้นเชิง” หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป หมวด 3 การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะโคม่า ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว

7 1. โรคหลอดเลือดสมอง( Stroke ) 2. ภาวะโคม่า ( Coma )
คำขยาย หมวด 3 การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง (การเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย) “การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง” หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งที่ระบุอยู่ในข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์และได้รับการวินิจฉัยพร้อมทั้งมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่มีใบอนุญาต 1. โรคหลอดเลือดสมอง( Stroke ) 2. ภาวะโคม่า ( Coma ) 3. ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว (Respiratory failure ) 4. ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว( Brain Death and Neurologic Failure ) หมายเหตุ กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงมากกว่า 1 โรค บริษัท จะจ่ายค่าทดแทนให้เพียงภาวะหรือโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

8 คำนิยาม 1. โรคหลอดเลือดสมอง( Stroke ) หมายถึง ความพิการทางระบบประสาทอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ทำให้เกิดพยาธิสภาพทางระบบประสาทเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงหลอดเลือดสมองแขนงใหญ่แตก ( Major Complex Stroke ) การอุดตันแบบสมบูรณ์ของหลอดเลือดในสมองและภาวะเนื้อสมองตาย ทั้งนี้ไม่รวมถึงโรคสมองขาดเลือดแบบกลับคืนได้ โรคสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว และภาวะอัมพฤกษ์

9 คำนิยาม 2. ภาวะโคม่า( Coma ) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ 1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นใดๆทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และ 2. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพโดยไม่สามารถใช้วิธีใดๆในการรักษาให้สามารถกลับมาหายใจได้ด้วยตนเอง และ 3. สมองถูกทำลาย ทำให้ขาดความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันใดๆได้อย่างถาวร และ 4. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกเป็นวันแรก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการโคม่า ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงมาจากการดื่มสุรา หรือใช้ยาเกินขนาด ตัวอย่างเช่น ภาวะหมดสติของ Big D2B (เจ้าชายนิทรา) หมดสติเกิน 96 ชั่วโมง หรือ 4 วัน ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นใดๆทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพโดยไม่สามารถใช้วิธีใดๆในการรักษาให้สามารถกลับมาหายใจได้ด้วยตนเอง สมองถูกทำลาย ทำให้ขาดความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันใดๆได้อย่างถาวร ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึกเป็นวันแรก

10 คำนิยาม 3. ภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลว(Respiratory failure ) หมายถึง การที่ร่างกายไม่สามารถรักษาภาวการณ์แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดได้ตามปกติ และสูญเสียการทำงานของระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกายได้อย่างถาวร และต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ โดยไม่สามารถใช้วิธีใดๆในการรักษาให้สามารถกลับมาหายใจได้ด้วยตนเอง 4. ภาวะระบบสมองตายและประสาทล้มเหลว( Brain Death and Neurologic Failure ) หมายถึง การที่สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการทำงานอย่างถาวร ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตในสมองล้มเหลว ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆและไม่สามารถรักษาให้หายได้ตลอดไปทั้งนี้การวินิจฉัยต้องกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่มีใบอนุญาต

11 ข้อยกเว้น การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตนเองขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่เพราะการก่ออาชญากรรมนั้น ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม หรือพิทักษ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้เป็นสัดส่วน ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การก่อการร้าย การรุกรานหรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน การประกาศกฎอัยการศึก อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 2 – 3 เพิ่มเติม (เฉพาะการเจ็บป่วย) การเจ็บป่วยด้วยโรค รวมทั้งโรคแทรกซ้อน อาการ หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุของโรค ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงที่เป็นมาก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษา การวินิจฉัยโรค การปรึกษาหรือได้รับการสั่งจ่ายยา หรือมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหา การวินิจฉัยดูแล หรือรักษา หรือที่ทำให้แพทย์ พึงให้การวินิจฉัยดูแล หรือ รักษา


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อการเช่าซื้อรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google