งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ อาหารสัตว์.. จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรย ในปี 53 ” สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ น. สพ. ไพรัช ธิติศักดิ์ 27 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ อาหารสัตว์.. จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรย ในปี 53 ” สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ น. สพ. ไพรัช ธิติศักดิ์ 27 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ อาหารสัตว์.. จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรย ในปี 53 ” สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ น. สพ. ไพรัช ธิติศักดิ์ 27 มกราคม 2553

2 LOGO OUTLINE I. จุดเด่นของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ของไทยในปัจจุบัน II. การเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร AFTA/ AEC 2015 III. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ IV. เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

3 LOGO I. จุดเด่นของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของ ไทยในปัจจุบัน 1. พันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธ์ที่ดี ทำให้ สามารถปรับตัวเข้ากับการเลี้ยง ภายในประเทศได้ดี 2. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการ ฟาร์มเป็นอย่างดีและมีระบบโครงสร้างฟาร์ม ที่ทันสมัย - ระบบฟาร์มเป็นแบบ Evaporative system - ระบบพลังงานทดแทนไฟฟ้า ( Biogas)

4 LOGO I. จุดเด่นของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของ ไทยในปัจจุบัน 4. มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ พัฒนารูปแบบกระบวนการผลิตให้ได้อาหาร ปลอดภัย, มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่าง จากประเทศคู่แข่ง 5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รองรับกลุ่ม ผู้บริโภค ในภูมิภาคต่างๆ กลุ่มประชาคมยุโรปและญี่ปุ่น, เกาหลี เน้นอาหาร ปลอดภัย ปลอดสารตกค้าง อาหารฮาลาล สำหรับกลุ่มประเทศตะวันออก

5 LOGO I. จุดเด่นของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของ ไทยในปัจจุบัน 6. สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก ช่วง 5 ปีที่ ผ่านมาสินค้าเกษตรและอาหารขยายตัวโดยเฉลี่ย 1 0.7 % ( สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กษ.) 7. มีสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์, ผู้ผลิต, ผู้ค้าและผู้ ส่งออกที่เข้มแข็ง

6 LOGO II. การเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร AFTA/AEC 20 15 ผลดี 1. ไทยส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น เนื่องจาก ภาษีที่ลดลงและอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ที่มี ประชากรเกือบ 500 ล้านคน ซึ่งสำหรับไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น ข้าว, น้ำตาล, นม และผลิตภัณฑ์, มันสำปะหลัง, ไก่แปรรูป, อาหารแปรรูป, สิ่งปรุงรสอาหาร เป็นต้น ( สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กษ.)

7 LOGO II. การเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร AFTA/AEC 20 15 ผลดี ( ต่อ ) 2. สินค้าวัตถุดิบนำเข้าราคาถูก ทำให้ลดต้นทุน การผลิตเพื่อส่งออก เช่น ปลาและสัตว์น้ำ 3. เกษตร / ผู้ประกอบการ เกิดการปรับตัว ทางการผลิตทำให้สามารถแข่งขันได้ ( สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กษ.)

8 LOGO II. การเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร AFTA/AEC 20 15 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเปิดเสรีสินค้า เกษตร 1. ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม. หอการค้าไทย ( 14 ก. ค. 52 ) ทำการศึกษาสินค้า 12 กลุ่ม ( เกษตร อุตสาหกรรม ) พบว่า GDP ของไทยปี 2558 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.75 คิดเป็นมูลค่า 203,951 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.25 ต่อปี ( จากปี 2551 ) ไทยจะเกินดุล สาขาเกษตรแปรรูปมากขึ้น ร้อยละ 12.5 และจะเกินดุลสาขาเกษตรและปศุสัตว์มากขึ้น ร้อยละ 1 6.5 ไทยจะมีทิศทางส่งออกสินค้าประมงเพิ่มขึ้น

9 LOGO III. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจปศุสัตว์ ราคา ผลผลิต

10 LOGO ราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์ม ( บาท / กก.) บาท / กก. ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย

11 LOGO ราคาไก่เนื้อ หน้าฟาร์ม 6 เดือนหลัง ของปี 2552 ( บาท / กก.) บาท / กก. ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย

12 LOGO ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม ( บาท / กก.) บาท / กก. ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย

13 LOGO บาท / กก. ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม ใน 6 เดือน ของปี 2552 ( บาท / กก.)

14 LOGO ราคาไข่ไก่คละ ( บาท / 100 ฟอง ) ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย

15 LOGO ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย ราคาไข่ไก่คละใน 6 เดือน ของปี 2552 ( บาท / 100 ฟอง )

16 LOGO III. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจปศุสัตว์ ความต้องการของตลาดทั้งใน ประเทศ / ต่างประเทศ

17 LOGO ประเทศ ปริมาณการบริโภค ( ก. ก./ คน / ปี ) เนื้อสุกร 1. ยุโรป 42 -43 2. จีน 35 -36 3. อเมริกา 30 4. ญี่ปุ่น 19 - 20 5. ไทย 12 -13 ปริมาณการบริโภคเนื้อสุกรใน ประเทศต่างๆ ที่มา : สัมมนา “ อนาคตปศุสัตว์ไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า ” คุณธนินท์ เจียรวนนท์

18 LOGO ประเทศปริมาณการบริโภค ( ก. ก./ คน / ปี ) เนื้อไก่ 1. บราซิล 59 2. อเมริกา 46 3. ยุโรป 16 4. ญี่ปุ่น 15 5. ไทย 14 ปริมาณการบริโภคเนื้อไก่ใน ประเทศต่างๆ ที่มา : สัมมนา “ อนาคตปศุสัตว์ไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า ” คุณธนินท์ เจียรวนนท์

19 LOGO ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ในประเทศ ต่างๆ ประเทศ ปริมาณการบริโภค ( ฟอง / คน / ปี ) ไข่ไก่ 1. จีน 330 2. ญี่ปุ่น 322 3. อเมริกา 296 4. เยอรมัน 200 5. ไทย 165 ที่มา : สัมมนา “ อนาคตปศุสัตว์ไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า ” คุณธนินท์ เจียรวนนท์

20 LOGO คู่แข่งขัน III. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุ สัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อม / กฎระเบียบ

21 LOGO V. เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ Bio – Security ใช้ยาเฉพาะป้องกัน เทคโนโลยีชีวภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพการ ใช้อาหาร

22 LOGO ปี 2007 ปี 2010(Forecast ) สินค้า 20072010 มูลค่าที่ เพิ่มขึ้น (%) Vaccine 2,269,251,6632,877,678,51021.14 Disinfectant 1,427,971,9211,736,469,76217.76 Total 15,912,109,99318,539,758,345 14.17

23 ขอบคุณครับ......... ขอบคุณครับ.........


ดาวน์โหลด ppt “ อาหารสัตว์.. จะรุ่งโรจน์หรือร่วงโรย ในปี 53 ” สมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ น. สพ. ไพรัช ธิติศักดิ์ 27 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google